Elektrikli Süpürge İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayı:2010/150)

   Karar Sayısı : 2010/150 23.02.2010-27502 Resmi Gazete 
             Ekli “Elektrikli Süpürge İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                                                  ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde elektrikli süpürgeler ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Korunma önlemi
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
(2) Ek mali yükümlülük, aşağıda gösterilen eşik birim kıymetten ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar tahsil edilir.
 
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
Eşik Birim Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
1 inci Dönem (10/8/2009-9/8/2010)
2 nci Dönem (10/8/2010-9/8/2011)
3 üncü Dönem (10/8/2011-9/8/2012)
8508.11.00.00.11
Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar
34
33
32
8508.19.00.00.00
Diğerleri
 
(3) 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15270 sayılı Kararnamenin eki Elektrikli Süpürgeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
Tarife kontenjanı
MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 128.047 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 42.682 adedi geçemez.
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(2)Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 26/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
 
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
ETİYOPYA
KUZEY MARİANA ADA.
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
ABD VİRJİN ADALARI
FALKLAND ADALARI
KÜBA               
SAMOA
AFGANİSTAN
FAS                
LAOS
SAO TOME AND PRINCIPE
AMERİKA SAMOASI
FİJİ               
LESOTHO
SENEGAL
ANGOLA
FİLDİŞİ SAHİLİ
LİBERYA
SEYŞELLER     
ANGUİLLA           
FİLİPİNLER         
LİBYA              
SİERRA LEONE
ANTARTİKA
FRANSIZ POLİNEZYASI
LÜBNAN
SOLOMON ADALARI
ANTIGUA VE BARBUDA
GABON               
MADAGASKAR
SOMALİ
ARJANTİN
GAMBİYA
MAKAO              
SRİ LANKA
ARUBA              
GANA               
MALAVİ
ST.KITTS & NEVİS
AZERBAYCAN         
GİNE
MALDİVLER
ST.LUCİA           
BAHAMALAR          
GİNE - BİSSAU
MALEZYA
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
BAHREYN            
GRENADA            
MALİ
SUDAN
BANGLADEŞ
GRÖNLAND           
MARŞAL ADALARI
SURİNAM            
BARBADOS           
GUAM
MAURİTİUS           
SURİYE ARAP CUM.
BELİZE              
GUATEMALA
MAYOT
SUUDİ ARABİSTAN
BENİN
GUYANA             
MEKSİKA
SVAZİLAND          
BERMUDA            
GÜNEY AFRİKA
MISIR
ŞİLİ
BHUTAN
GÜNEY FRANSIZ TOPR.
MİKRONEZYA
TACİKİSTAN         
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.
MOĞOLİSTAN
TANZANYA
BOLİVYA
GÜRCİSTAN
MOLDOVA (CUM.)
TAYLAND
BOTSVANA
HAİTİ
MONTSERRAT
TOGO
BOUVET ADASI
HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.
MORİTANYA
TOKELAU
BREZİLYA
HİNDİSTAN
MOZAMBİK
TONGA
BRUNEİ DARUSSALAM
HOLLANDA ANTİLLERİ
NAMİBYA            
TRİNİDAD VE TOBAGO
BURKİNA FASO
HONDURAS
NAURU              
TUNUS
BURUNDİ
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
NEPAL
TÜRKMENİSTAN
CAPE VERDE
İNGİLİZ VİRJİN ADA.
NİJER
TURKS CAICOS ADALARI
CAYMAN ADALARI
IRAK               
NİJERYA             
TUVALU
CEBELİ TARIK       
İRAN               
NİKARAGUA
UGANDA
CEZAYİR            
JAMAİKA            
NIUE ADASI
UKRAYNA            
CHRISTMAS ADASI
KAMBOÇYA
NORFOLK ADASI
UMMAN              
CİBUTİ
KAMERUN            
ORTA AFRİKA CUM.
URUGUAY             
COCOS ADALARI
KATAR              
ÖZBEKİSTAN
ÜRDÜN              
COOK ADALARI
KAZAKİSTAN         
PAKİSTAN
VALLİS VE FUTUNA
ÇAD
KENYA              
PALA
VANUATU
DOĞU TİMOR
KIRGIZİSTAN        
PANAMA
VENEZUELA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KİRİBATİ
PAPUA YENİ GİNE    
VİETNAM            
DOMİNİKA            
KOLOMBİYA
PARAGUAY           
YEMEN
EKVATOR
KOMOR 
PERU
YENİ KALEDONYA     
EKVATOR GİNESİ                      
KONGO
PİTCAİRN           
ZAMBİYA
EL SALVADOR
KONGO DEMOKRATİK C.
RUANDA
ZİMBABVE           
ENDONEZYA     
KOSTA-RİKA
RUSYA FEDERASYONU
 
ERİTRE
KUVEYT
SAİNT.HELENA 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580372 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580372 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?