Elektronik Ortamda Düzenlenen İzin Belgelerine İlişkin Bilge İşlemleri Hakkında(2005/15)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1471-190                                                                    ANKARA
 
Konu :                                                                                                                        01/09/2005
 
 
GENELGE
2005/15
 
İhracat: 2005/9 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ 03.08.2005 tarih ve 25895 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ kapsamında gümrük idarelerince gerçekleştirilecek gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yerine getirilecektir.
 
1- Yükümlü tarafından BİLGE sisteminin dahil olduğu gümrük idarelerinden dahilde işleme izin belgesi kapsamında 41 ve 51 ile başlayan rejim kodları ile 3141 ve 3151 rejim kodundan gerçekleştirilecek ithalat ve ihracat işlemleri için dahilde işleme rejimi ile ilgili muafiyet kodunun seçilmesi zorunlu olup bu durumda BİLGE sisteminin kalem ekranında yer alan satır kodu aktif hale gelmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığınca elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin ithalat ve ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodunun bu alana girilmesi gerekmektedir. Sistem tarafından ithalat işlemlerinde BİLGE sisteminde beyan edilen alıcı vergi no, satışa esas birim, satışa esas miktar ve GTİP’in ilk 8 rakamı, ihracat işlemlerinde ise gönderici vergi no, satışa esas birim ve GTİP’in ilk 8 rakamı bilgileri ile elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin bilgiler kontrol edilmekte olup bu bilgilerde farklılık olması halinde sistem tarafından tescile izin verilmeyecektir.
 
Bununla birlikte, bağlantıda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle gerekli kontrollerin yapılamaması ve bu sorunun 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda sistem tarafından gerekli kontroller yapılmaksızın tescile izin verilecektir.
 
Ancak, bu durumda, sistem tarafından, onay memuruna “2005/9 sayılı Tebliğ uyarınca işlem yapılması gerekir” şeklinde bir mesaj gönderilecek ve anılan Tebliğ’in 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
 
Diğer taraftan, muayene aşamasında muayene ekranına elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesine ilişkin özel şartlar gelmekte olup muayene memurunca bu bilgiler dikkate alınarak işlemler tekemmül ettirilecektir.
 
Ayrıca, beyannamenin mavi hatta işlem görmesi halinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin Özel Şartlar bölümünde kayıtlı bilgiler onay memuruna BİLGE sisteminde mesaj olarak iletilecektir. Bu bölümde “ayniyet tespitinin yapılması” gibi eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulmasının gerektiğine ilişkin bir ibarenin kayıtlı olması halinde, eşyanın kırmızı hatta yönlendirilmesi hususunda bir müzekkere hazırlanarak, durum idare amirine bildirilecek ve idare amirince bir kırmızı hat muayene memuru belirlenecektir.
2- Dahilde İşleme İzin Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmemesi durumunda BİLGE sisteminin kalem ekranında yer alan satır kodu alanına “99999999” girilmesi gerekmekte olup işlemler eski usule göre yürütülecektir.
 
3- Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra beyannamede düzeltme yapılması, eşyanın mahrece iade edilmesi veya geri gelmesi halinde buna ilişkin bilgiler gecikmeksizin ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine intikal ettirilecektir.
 
4- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Bilge sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilecek ithalat ve ihracat işlemlerinde anılan Tebliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde işlemler yürütülecektir.
 
Bilgi edinilmesi ve bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
 
 
 
 
Müsteşar a.
 
 
 
DAĞITIM                           :
Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303995 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303995 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?