Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

Sağlık Bakanlığından:  07.02.2011-27839 Resmi Gazete

EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi, belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin usûl ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı  kapağı ve benzeri  ürünleri üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, göğüs pompası, vb. CE işaretli olarak üretilen ürünlerde kullanılan emzik, biberon ve biberon başlığı kısımları bu tebliğe tabidir.

(3) Uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamalar için yapılmış, sıcaklık ölçen, ilaç uygulama aracı olarak kullanılan, prematüre bebekler ve Pierre Robbin Sendromu için üretilen ürünlerde kullanılan emzik, biberon ve biberon başlığı kısımları bu tebliğe tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  (1) Bu Tebliğ’ de geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü, 

c) Üretici: Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünleri üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili Laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

d) İnceleme Raporu: Her ürün için fiziksel, mekanik ve kimyasal laboratuar testleri (Ek-4A ve Ek-4B),

e) Teknik Dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı

      ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler

Yasaklı maddeler ve ilgili mevzuat

MADDE 5 (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünler, gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili olarak Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve buna bağlı olarak yayımlanan Tebliğlere uygun olacaktır.

(3) 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N- nitrosamin ve N- nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”e (Tebliğ No: 2005/ 1 ) uygun olacaktır.

   (4) 6/11/2007 tarihli ve 26692  sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Değiştirilen 20/10/2005 tarihli ve 25972  sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ” e uygun olacaktır.

(5) TSE tarafından uyumlaştırılmış AB standartlarına uygun ürünler olacaktır.

(6) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Bakanlığın web sayfasında yayınlanır. Bu tebliğ kapsamındaki emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı ve kapağı vb. ürünler listedeki maddeleri içeremez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim, Etiketleme, Mesul Müdür, Ambalajlama, Teknik Dosya ve Üretim Yeri Nitelikleri

Bildirim

MADDE 6 – (1) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin ithalatı sırasında, Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin her hangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1A ve ek-1B’de yer alan Bildirim Formunu (Excel formatında) doldurarak, ek-4A’da yer alan Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya uluslar arası akreditasyona sahip laboratuarda yapılmış  “Emzik Test Raporu”, ek-4B’de yer alan Bakanlıkça yetkilendirilmiş veya uluslar arası akreditasyona sahip laboratuarda yapılmış “Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları İçme Donanımı Test Raporu” ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait etiket örneğini elektronik ortamda (PDF) hazırlayarak,  her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır.  Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe ekinde değişiklik bildirimini ve yeni etiket örneğini Bakanlığa gönderecektir.

Etiket, tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 9 − (1) Etiket, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda;

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) Üretim yeri adresi, /ithal üründe menşe ülke adı,

c) Ürünün ticari adı,

ç) Üretim tarihi /seri no:/ raf ömrü,

d) Tüketiciye yönelik uyarılar rahatlıkla okunacak büyüklükte Türkçe yazılacaktır.

Emzikler için; özel ambalaj ya da etiket örneğinde ürüne ait özel uyarı bulunması halinde bu uyarılarla birlikte kırmızı renkte, büyük harflerle;

• “Yetişkin gözetiminde kullanınız.”,

• “Bebek boğulabileceğinden boynuna asmayınız.”,

• “Besleme emziklerini hiçbir zaman yalancı emzik gibi kullanmayınız”,

• “Sıvıların uzun süreli ve devamlı emilmesi diş çürüklerine neden olur”,

• “Beslemeye başlamadan önce gıda sıcaklığını kontrol ediniz”,

• “Her kullanımdan önce besleme emziğini bütün yönlerde çekmek sureti ile gözle muayene ediniz. Hasar veya incelme belirtileri görüldüğünde kullanmayınız.”,

• “Yıpranmaya neden olabileceğinden besleme emziğini tavsiye edilenden daha uzun süre dezenfektan (steril edici çözelti) içerisinde, doğrudan güneş ışığı altında veya direk ısıya maruz bırakmayınız.”,

• “İlk kullanımdan önce 5 dakika süre ile suda kaynatınız. Bu işlem temizlikten emin olmak için gereklidir. Her kullanımdan önce temizleyiniz.” ,

• Bir kullanımlık mamuller “Yalnız tek kullanımlıktır.”,

• “Emziğin ağız içine kaçması durumunda panik yapmayın.”

• “Emzik başını asla şekerli maddeler veya ilaçlara batırmayın. Çocuğunuzun dişleri çürüyebilir.”,

• Güvenlik ve hijyen sebeplerinden dolayı emziği 1 ila 2 ay kullanımdan sonra değiştirin.

• “Emzik yutulmaz ve bu tip bir olaylarla başa çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Mümkün olduğu kadar nazikçe ve dikkatli şekilde ağızdan çıkarın”,

• “Mikrodalga fırında biberonu işleme tabi tutmayınız.”

Şeklinde uyarılar da yer alacaktır.

e) Ürün Göğüs pompası ise ayrıca; Elektrik ve pille çalışanlar CE işareti taşımalı.

f) Uzmanlık gerektiren tıbbi uygulamalar için yapılmış, Sıcaklık ölçen, ilaç veren ve benzeri emziklerin etiketinde “Yalancı Emzik olarak Kullanılmaz ” uyarısı olmalı.

g) Standartların başlığı yerine standartların işaret ve numarası yazılmalı.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Ürün etiketinde ve/veya prospektüslerinde kullanma talimatı bulunacaktır.

(4) Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu belirten ifadeler yer alamaz.

Mesul Müdür

MADDE 10 − (1) Üretim yerinde Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Bakanlığa yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ambalajlama

MADDE 11 − (1) Ürün ambalajları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır.

(2) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünler, tüketiciye temiz şartlarda ulaşabilecek şekilde kapatılmış, uygun bir ambalaj içerisinde satılmalıdır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 − (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında Ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken (Ek-2) şartları sağlamak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yasaklar, Cezaî Müeyyideler ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 13 − (1) Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin denetimi Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuarda yaptırılır.

Yasaklar

MADDE 14 − (1) Bakanlığa bildirimde bulunulmadan emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi ve ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

Cezai müeyyideler

MADDE 15 − (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE (1) − Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip altı ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 16 − (1) Bu Tebliğ 15 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 − (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1A

ÜRETİCİ BİLDİRİM FORMU

Üreticinin Adı ve Adresi

 

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

 

Mesul Müdürün adı ve soyadı

 

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

 

e-posta Adresi

 

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

Kullanılan Hammaddenin Ticari Adı

Kullanılan Hammaddenin Kimyasal Adı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Kaşe-İmza

 

 

 

EK-1B

İTHALATÇI BİLDİRİM FORMU

 

İthalatçının Adı Adresi

 

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

 

Yetkili Kişinin Adı ve soyadı

 

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

 

e-posta Adresi

 

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

Kullanılan Hammaddenin Ticari Adı

Kullanılan Hammaddenin Kimyasal Adı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

       Kaşe -İmza

 

EK-2

 

ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

 

1-     Yerel üretim yerinin en az 2. sınıf GSM Ruhsatı olacaktır; ithalatçı üretim yerinin ise 2. sınıf GSM Ruhsatı muadili sayılabilecek bir belgesinin olması gerekmektedir.

2-     Üretim yerlerinin ISO 9001 veya muadili sayılabilecek standartlara uygunluğunu gösteren yerel otoriteler tarafından onaylanmış, akredite kalite denetim kuruluşlarınca verilmiş kalite sertifikalarının/belgelerinin bulunması gerekmektedir.

3-     Bina içerisindeki tüm bölümlerde yeterli havalandırma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi bulunmalıdır.

4-     Üretim hijyenik şartlarda yapılmalı, üretim yeri ve fabrika temiz olmalı ve yazılı hijyen programları bulunmalıdır. Üretim yerinde kapalı sistem havalandırma olmalıdır.

5-     Üretim alanına giriş ve çıkış kontrol altına alınmalıdır. Karantina bölümlerinde ret ve kabul bölümü yapılmalı ve karantina, kabul, ret etiketleri hazırlanmalıdır.

6-     Üretim yerleri çalışan personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarına uygun olmalıdır.

7-     Üretim alanında yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.

8-     Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.

9-     İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.

10-  Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.

11-  Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

12-  Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanmalıdır.

 

 

EK-3

EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

1-       Ürüne ait spesifikasyonlar: Bitmiş ürün spesifikasyonları, ham maddeye ait spesifikasyonlar, analiz sertifikaları ve Türkçe tercümeleri. (Ürünün fiziksel özelliklerinin, fiziksel, mekanik ve kimyasal testlerinin orijinali ve Türkçe tercümesi.)

a.     Fiziksel ve Mekanik

        1- Emziklerde; Siper, Halka, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak, Çarpmaya,  Delinmeye, Yırtılmaya, Isırmaya, Dönmeye Dayanım ve Bütünlük, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Sabitlik Deneyleri

        2- İçme donanımında; Ayrılabilir Bileşenlerde Küçük Parçalar, Sızdırmazlık Disk Çapı, Yırtılmaya Dayanımı, Kalıp, Tekrar Kullanılabilen Malzemelerde Baskı Sabitliği ve Isıl Şok Deneyleri

        3- Diğer özellikler:

b. Emzik, biberon başlığı (emziği), biberon vb. bebek malzemelerine  ait analiz belgesinde;

2-       Termoplastikler, Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda Element analizi; Arsenik, Baryum, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Selenyum, Civa, Antimon

3-       Gıda ile Temas Eden Vulkanize ve Silikon Kauçuk, Termoplastik Elastomerler ve Termoplastik Malzemelerde Toplam Migrasyon sonuçları,

4-       Termoplastik Elastomerler(TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuk Emzik ve Besleme Başlıklarında N-Nitrozamin miktarı,

5-       Çocuk Bakım Eşyalarında ile Çocuklar Tarafından Ağza Alınabilecek Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının)  Phthalate Miktarı

6-       Polikarbonat ve Polisülfon İçeren Termoplastik biberonlarda  Bisfenol A (BPA) miktarı

7-       PVC (Polivinilklorür) ürünlerde vinil klorür monomer miktarı (1 mg/kg 'ı geçmemelidir.)

8-       Vulkanize Kauçukta Merkoptobenzotiyozol (MBT) ile Antiksidan (BHT ve Antioksidan 2246) açığa çıkışı

9-       Sterilize edilerek ambalajlanıp satışa sunulan ürünlerde, sterilite kontrolu analiz sonuçları yer alacaktır.    

1-   Ürün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili herhangi bir iddia varsa firma bu iddiayı ispatlamak ile yükümlüdür. Destekleyici belgelerin uygun bulunmaması veya eksikliği halinde Bakanlık, bu iddiaların doğruluğunu bilimsel kuruluş görüşü ve akredite laboratuvardan alınmış analiz sonucu ile desteklenmesini isteyebilir.

2-   Ürün Etiket Örneği

3-   Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli)

4-   Mesul müdür diploma fotokopisi ve sözleşmesi

5-   Ticari Sicil Gazetesi

6-   Marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

7-   Sağlık veya Serbest Satış Sertifikası (ithal ürünler için): ürünün menşei ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi, (ithal ürünler için)

8-   Üretici firma tarafından düzenlenmiş satış yetki belgesi,

10-     Varsa fason üretim sözleşmesi,

11-     Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri

12-     Bitmiş Ürüne ait Analiz sertifikası

13-     Fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz yöntemlerinde standart doküman adı ve numarasını firma beyan edecektir.              

14-     Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu: Bakanlık/İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca Üretim yerinin Ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

 

Not(1)-  1, 2, 3, 11, 12 ve 13 üncü maddeler genel maddeler olup, 4, 5, 6, 7,10 ve 14 üncu maddeler yerli üreticiler için 8 ve 9 uncu maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.

EK-4A

Emzik Test Raporu

 

Numunenin Geliş Sebebi

 

Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş

 

Numunenin Sahibi

 

Numunenin Cinsi - Miktarı

 

Numunenin Geliş Şekli, Ambalajı  ve Etiketi

 

Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

 

Etiket İncelemesi

Hammaddenin Ticari Adı                                      

 

 

Hammaddenin Kimyasal Adı                

 

 

Üretici Firma Adı - Markası - Üretim Yeri               

 

 

Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi

 

 

Parti - Seri No – Kod Numarası

 

 

0rijin Ülke

 

 

Gümrük Beyanname Tarih ve No  

 

 

İncelenen Parametreler (birimi ile)

Metod-Cihaz

Tespit Limiti

(LOD)

(birimi  ile)

Tayin Limiti (LOQ)

(birimi ile)

Mevzuat/Etiket/ Spesifikasyon  Değeri

Analiz Sonuçları

 

Organoleptik, Fiziksel ve Mekanik Parametreler

Renk ve Görünüş

 

 

 

 

 

Koku

 

 

 

 

 

Malzemeler

 

 

 

 

 

Siper, Halka, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Deneyleri

 

 

 

 

 

Çarpmaya,  Delinmeye, Yırtılmaya, Isırmaya, Dönmeye Dayanım ve Bütünlük, Topuz, Tıpa ve/veya Kapak Sabitlik Deneyleri

 

 

 

 

 

Kimyasal Parametreler

1.Termoplastikler, Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize ve Silikon Kauçuklarda Element Analizi ; (Migrasyon;37 0C’de 0.07 M HCl’de)

 

 

 

 

 

   Antimon(Sb)

 

 

 

<15 mg/kg

 

   Arsenik(As)

 

 

 

<10 mg/kg

 

   Baryum(Ba)

 

 

 

<100 mg/kg

 

   Kadmiyum(Cd)

 

 

 

<20 mg/kg

 

   Kurşun(Pb)

 

 

 

<25 mg/kg

 

   Krom(Cr)

 

 

 

<10 mg/kg

 

   Civa (Hg)

 

 

 

<10 mg/kg

 

   Selenyum(Se)

 

 

 

<100 mg/kg

 

2.Uçucu Bileşik İçeriği (Silikon Kauçuklarda)

 

 

 

<%0.5 (m/m)

 

3.Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize  ve  Silikon Kauçuklarda

 

 

 

 

 

   N-Nitrozaminler

 

 

 

<0.01 mg/kg

 

   N-Nitrozlanabilen Maddeler

 

 

 

<0.1 mg/kg

 

4. Vulkanize Kauçukta

 

 

 

 

 

Merkoptobenzotiyozol (MBT) Açığa Çıkışı

 

 

 

<8 mg/kg

 

Antiksidan açığa çıkışı ( BHT ve Antioksidan 2246)

 

 

 

<30 µg/100 mL veya 60µg/dm2

 

5.Çocuklar Tarafından Ağza Alınabilecek  Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Phthalate Miktar Tayini

 

 

 

<%0.1

 

Di-isononly-Phthalate-DINP

 

 

 

 

 

Di-iso-decyl Phthalate –DIDP

 

 

 

 

 

Di-n-octyl Phthalate-DNOP

 

 

 

 

 

Di-(2-etiylhexyl)Phthalate- DEHP

 

 

 

 

 

Dibutyl Phthalate –DBP

 

 

 

 

 

Butyl Benzyl Phthalate-BBP

 

 

 

 

 

6. Sterilize Edilerek Ambalajlanıp Satışa Sunulan Ürünlerde Sterilite Kontrolu

 

 

 

Steril Olmalı

 

Değerlendirme :

Analiz sonuçları;  “Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi, ithalatı ve bildirim esaslarına dair tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir.

Analizi Yapan

Onaylayan

Ünvanı/Adı Soyadı

Ünvanı/Adı Soyadı 

İmza

İmza/Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:4B

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları İçme Donanımı Test Raporu

 

Numunenin Geliş Sebebi

 

Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş

 

Numunenin Sahibi

 

Numunenin Cinsi - Miktarı

 

Numunenin Geliş Şekli, Ambalajı  ve Etiketi

 

Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

 

Etiket İncelemesi

Hammaddenin Ticari Adı                                      

 

Hammaddenin Kimyasal Adı                

 

Üretici Firma Adı - Markası - Üretim Yeri               

 

Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi

 

Parti - Seri No – Kod Numarası

 

0rijin Ülke

 

Gümrük Beyanname Tarih ve No  

 

İncelenen Parametreler

(birimi ile)

Metod-Cihaz

Tespit Limiti

(LOD) (birimi ile)

Tayin Limiti (LOQ)

(birimi ile)

Mevzuat/Etiket/ Spesifikasyon  Değeri

Analiz Sonuçları

 

Organoleptik, Fiziksel ve Mekanik  Parametreler

Renk ve Görünüş

 

 

 

 

 

Koku

 

 

 

 

 

Malzemeler

 

 

 

 

 

Ayrılabilir Bileşenlerde Küçük Parçalar, Sızdırmazlık Disk Çapı, Yırtılmaya Dayanım, Kalıp  Deneyleri

 

 

 

 

 

Tekrar Kullanılabilen Malzemelerde Baskı Sabitliği ve Isıl Şok Deneyi

 

 

 

 

 

Kimyasal Parametreler

1.Vulkanize ve Silikon Kauçuk, Termoplastik Elastomerler ve Termoplastiklerde, Element Analizi ; (Migrasyon;37 0C’de 0.07 M HCl’de)

 

 

 

 

 

Antimon(Sb)

 

 

 

<15 mg/kg

 

Arsenik(As)

 

 

 

<10 mg/kg

 

Baryum(Ba)

 

 

 

<100 mg/kg

 

Kadmiyum(Cd)

 

 

 

<20 mg/kg

 

Kurşun(Pb)

 

 

 

<25 mg/kg

 

Krom(Cr)

 

 

 

<10 mg/kg

 

Civa (Hg)

 

 

 

<10 mg/kg

 

Selenyum(Se)

 

 

 

<100 mg/kg

 

2.Uçucu Bileşik İçeriği (Silikon Kauçuklarda)

 

 

 

<% 0.5 (m/m)

 

3.Termoplastik Elastomer (TPE), Vulkanize  ve  Silikon Kauçuklarda

 

 

 

 

 

N-Nitrozaminler

 

 

 

<0.01 mg/kg

 

N-Nitrozlanabilen Maddeler

 

 

 

<0.1 mg/kg

 

4. Vulkanize Kauçukta

 

 

 

 

 

Merkoptobenzotiyozol (MBT) Açığa Çıkışı

 

 

 

<8 mg/kg

 

Antiksidan açığa çıkışı ( BHT ve Antioksidan 2246)

 

 

 

<30 µg/100 mL veya 60µg/dm2

 

5. Gıda ile Temas Madde ve Malzemelerde Toplam Migrasyon

 

Damıtık Suda

 

 

 

<10 mg/dm2 veya 60 ppm

 

%3’lük Asetik asitte

 

 

 

<10 mg/dm2 veya 60 ppm

 

6. Polikarbonat ve Polisülfon İçeren Termoplastiklerde Bisfenol A Salınımı

 

 

 

 

 

Damıtık Suda

 

 

0.005 – 0.01 µg/ mL

Bulunmamalı

 

%3’lük Asetik asitte

 

 

0.005 – 0.01 µg/ mL

Bulunmamalı

 

7.Gıda Maddeleri İle Temas Eden PVC Madde ve Malzemelerde Vinil Klorür Monemer Miktar Tayini

 

 

 

<1 mg/kg

 

8. Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Phthalate Miktar Tayini

 

 

 

<%0.1

 

Di-(2-etiylhexyl)Phthalate- DEHP

 

 

 

 

 

Dibutyl Phthalate –DBP

 

 

 

 

 

Butyl Benzyl Phthalate-BBP

 

 

 

 

 

9.Çocuklar Tarafından Ağza Alınabilecek  Çocuk Bakım Eşyalarında (PVC’lerde Plastikleştirilmiş Madde Ağırlığının) Phthalate Miktar Tayini

 

 

 

<%0.1

 

   Di-isononly-Phthalate-DINP

 

 

 

 

 

   Di-iso-decyl Phthalate –DIDP

 

 

 

 

 

   Di-n-octyl Phthalate-DNOP

 

 

 

 

 

   Di-(2-etiylhexyl)Phthalate- DEHP

 

 

 

 

 

   Dibutyl Phthalate –DBP

 

 

 

 

 

   Butyl Benzyl Phthalate-BBP

 

 

 

 

 

10.Sterilize Edilerek Ambalajlanıp Satışa Sunulan Ürünlerde Sterilite Kontrolu

 

 

 

Steril Olmalı

 

Değerlendirme :

Analiz sonuçları;  “Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi, ithalatı ve bildirim esaslarına dair tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir.

Analizi Yapan

Onaylayan

Ünvanı/Adı Soyadı

Ünvanı/Adı Soyadı 

İmza

İmza/Tarih

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867544 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867544 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?