Eşdeğer eşya kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılmasına ilişkin hükümler

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.37.1091-1599                                                               08.10.2001
 
Konu:
 
 
GENELGE
(2001/24)
           
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin  24 üncü maddesinin (ı) fıkrası gereğince, ihracatın Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılabilmesi için önceden ithalat yapma zorunluluğunun bulunmadığı; buna rağmen, uygulamada gümrük idarelerince, önceden ithalatı yapılmamış olan ihracatın Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamına alınmasına izin verilmediği; bu uygulamanın ihracatın gerektirdiği esnekliği ortadan kaldırarak firmaların teşvik avantajlarından yararlanmasına engel teşkil ettiği belirtilmektedir.
           
Bilindiği gibi, Dahilde İşleme Tedbirlerinin uygulama usul ve esasları, 23.12.1999 tarihli 99/13819   sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca 08.02.2000 tarihli 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile belirlenmiştir.
           
Anılan Tebliğ'in Eşdeğer Eşya Kullanımı başlıklı 6 ncı maddesinde, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip firmaların işlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak serbest dolaşımdaki eşyayı kullanabileceği; şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, önceden ihracat sonradan ithalat yapabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşyayı birlikte kullanabileceği; ithal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, buna tekabul eden ithalatın Dahilde İşleme İzin Belgesinin süresi sonuna kadar yapılabileceği; işlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.
           
Aynı Tebliğ'in "Yurt İçi Alımlar" başlıklı 7 nci maddesi ise; "İşlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemeleri 5 inci madde hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Rejim uygulaması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir." hükmünü amirdir.
           
Ayrıca, 29.06.2001 tarihli 24447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 83 Seri No.'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
           
Diğer taraftan, 2000/4 sayılı Tebliğ'in 27 nci maddesinde Telafi Edici Verginin ne şekilde tahsil edileceği açıklanmıştır.
           
Bu itibarla, firmaların eşdeğer eşya kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapmak istemeleri halinde, bu işlemin 23.12.1999 tarihli 99/13818 sayılı Karar ve 2000/4 sayılı Tebliğ'de yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi;
           
2000/4 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesine göre tecil-terkin kapsamındaki ihracat taleplerinin de yukarıda bahsi geçen Karar ve Tebliğ ile 83 sayılı KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
           
 
 
 
Müsteşar
 
 
 
DAĞITIM                        :
Merkez ve taşra teşkilatına 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266288 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266288 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?