E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15360010 Ziyaretçi

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

 
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20.07.2005, 25881 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1– (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5)
Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın 22 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,
b) Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 23 üncü maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,
c) Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 11 inci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol B" nin,
ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın 20 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II" nin,
d) Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 Sayılı Kararı ile tadil edilen tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 Sayılı Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’na ek "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3" ün,
e) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma"nın 20 nci maddesinde belirtilen "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III" ün,
f) (Ek: R.G-17/10/2007-26673) Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Serbest Ticaret Anlaşmasının" 3 üncü maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine ilişkin Protokol B’nin
uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler.
 
Tanımlar
MADDE 2-Bu Yönetmelikte geçen;
Anlaşma: (Değişik: RG-29/12/2005-26038) Türkiye Cumhuriyeti ile 1 inci maddede yer alan ilgili ülke arasındaki Anlaşmayı,
Taraflar: (Değişik: RG-29/12/2005-26038) Türkiye Cumhuriyeti ve 1 inci maddede yer alan ilgili ülkeleri,
Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanını,
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, örnekleri EK III (a) ve EK III (b)’de yer alan Formları,
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları Başvuru Formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları talep edilmek üzere doldurulması gereken, örnekleri EK III (a) ve EK III (b)’de yer alan Formları,
Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK IV (a) ve (b)’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan Beyanları,
İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,
Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksamlar ve benzerini,
Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürünü,
Eşya: Hem madde hem de ürünü,
Gümrük Kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII’nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994-Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’na göre tespit edilen kıymeti,
Fabrika Çıkış Fiyatı: Ürün için taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün madde kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,
Maddelerin Kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise taraf ülkelerden birinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,
Menşeli Madde Kıymeti: “Maddelerin Kıymeti” tanımına uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür maddenin gümrük kıymetini,
Katma Değer: (Değişik: RG-05/03/2006-26099) Fabrika çıkış fiyatından eşyaya dahil edilen, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkeler menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ilgili taraf ülkede veya Türkiye’de bu madde için ödenmiş ilk doğrulanabilir fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,
Fasıllar ve Pozisyonlar: Bu Yönetmelikte "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi’ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonları (dört haneli kodlar),
Sınıflandırma: Belirli bir pozisyonda ürün veya maddelerin sınıflandırılmasını,
Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
Topluluk (Ek: RG-27/02/2007-26447)(5): Avrupa Topluluğunu,
Karar (Ek: RG-27/02/2007-26447)(5): Yönetmeliğin 1 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Topluluk arasında tarım ürünleri ticaret rejimine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararını,
ifade eder.
Ülkeler” tabiri karasularını da içerir.
 
İKİNCİ KISIM
Menşeli Ürünler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları
 
Menşe kuralı
MADDE 3– (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilir:
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen ilgili taraf ülkede elde edilen ürünler,
b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde, ilgili taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek anılan taraf ülkede elde edilmiş ürünler.
Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Ek Protokol 4 hükümleri çerçevesinde Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) menşeli eşya, bu Yönetmelik çerçevesinde Topluluk menşeli olarak kabul edilir.
 
Menşe kümülasyonu
MADDE 4-Kümülasyon uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak, Türkiye, İsviçre (Lihtenştayn dahil), İzlanda, Norveç veya Avrupa Topluluğu menşeli maddeler, Türkiye veya ilgili taraf ülkede bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye veya ilgili taraf ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez. Lihtenştayn Prensliği, İsviçre ile gümrük birliği oluşturmuş olup, Avrupa Ekonomik Alanına İlişkin Anlaşmaya taraftır.
b)Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak Faroe Adaları veya 27 ve 28 Kasım 1995 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Konferansında kabul edilen Barselona Deklarasyonuna dayanarak Avrupa-Akdeniz ortaklığına katılan, Türkiye hariç ülkeler(1) menşeli maddeler, Türkiye veya ilgili taraf ülkede bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde bir işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye veya ilgili taraf ülkede elde edilmiş bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul edilirler. Bu maddelerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
c) Bir taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, yalnızca o taraf ülkede eklenen katma değerin, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli kullanılan maddelerin kıymetini geçmesi halinde elde edilen ürün menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, ilgili taraf ülkedeki imalat işlemlerinde kullanılan en yüksek kıymete sahip olan ürün dikkate alınarak elde edilen ürün, o ülke menşeli olarak kabul edilir.
d) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, ilgilitaraf ülkede hiçbir işçilik veya işleme uğramamış ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmeleri halinde menşeli ürün statülerini korurlar.
e) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanması için, elde edilen ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülkede müteakip işçilik veya işleme tabi tutulması halinde Türkiye, Tunus, Cezayir veya Fas’ta yapılan işçilik veya işlem Türkiye’de yapılmış gibi mütalaa edilir. Bu hüküm gereğince menşeli ürünlerin anılan ülkelerin iki veya daha fazlasında elde edilmesi halinde bu ürünler ancak gerçekleştirilen işçilik veya işlemin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen işlemlerin ötesinde olması kaydıyla Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli kabul edilir.(2)
f) Bu maddede düzenlenen kümülasyon sadece, dahil edilen maddeler veya ürünlerin bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması ile menşeli ürün statüsünü elde ettikleri takdirde uygulanabilir.
g) Müsteşarlık bu madde hükümlerinin ve bu hükümlerden doğacak sonuçların tatbikini mümkün kılacak düzenlemeler sonuçlandırıldıktan sonra uygulamanın başlangıç tarihi ile diğer düzenlemeleri genel bir tebliğ ile duyurur.
 
Tamamen elde edilmiş ürünler
MADDE 5-Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:
a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,
b) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,
c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
d) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
e) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
f) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,
g) Münhasıran bu maddenin (f) bendinde belirtilen ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,
h) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, kullanılmış maddeler,
i) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
j) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,
k) Münhasıran bu maddenin (a) ila (j) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.
Bu maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve ‘kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece;
1) Bir taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,
2) Anılan taraf ülke bayrağı altında seyreden,
3) En az % 50’sine bu taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya; idare merkezinin taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğunun bu taraf ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının taraf ülkelere veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,
4) Yönetici ve yetkilileri bu taraf ülke vatandaşı olan,
5) Mürettebatının en az % 75’i bu taraf ülke vatandaşı olan
gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
MADDE 6-Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tamamen elde edilmemiş ürünler, EK II'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. EK II'de yer alan listede belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Aynı şekilde, eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanamaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz.
Birinci fıkraya rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, ancak;
a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,
b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması
koşullarıyla kullanılabilirler. Bu fıkra, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü Fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin bu Yönetmeliğin 7 nci madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.
 
Yetersiz işçilik veya işlem
MADDE 7- Bu Yönetmeliğin6 ncı maddesinde belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlemler olarak kabul edilir:
a) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,
b) Ambalaj, ayırma ve birleştirme,
c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,
d) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme,
e) Basit boyama ve cilalama işlemleri,
f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama,
g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri,
h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama,
i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,
j) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon ve eşleştirme.
k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,
l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,
m) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,
n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,
o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,
p) Hayvan kesimi.
Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin bu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar
 
Nitelendirme birimi
MADDE 8-Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS Nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.
Buna göre,
a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.
b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.
Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dahil edilir.
 
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 9-Bir cihaz, makina, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilir.
 
Setler
MADDE 10-Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.
 
Etkisiz unsurlar
MADDE 11-Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;
a) Enerji ve yakıtın,
b) Tesis ve teçhizatın,
c) Makine ve aletlerin,
d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın
menşeini belirlemek gerekmez.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ülkesel Gereklilikler
 
Ülkesellik ilkesi
MADDE 12-İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, taraf ülkelerden birinden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;
a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, ve
b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı
gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.
İkinci Kısım’da belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, taraf ülkelerin birinden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler üzerinde, taraf ülkeler dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir:
a) Söz konusu maddeler tamamen taraf ülkelerden birinde elde edilmişler veya ihraç edilmelerinden önce bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse, ve
b) Gümrük idareleri; geri gelen eşyanın, ihraç edilen maddelerin işçilik veya işlemden geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile taraf ülkeler dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu aşmadığı hususlarında ikna edilmişlerse.
Bu maddenin üçüncü fıkrası amaçları açısından, İkinci Kısım’da düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz. Fakat, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan tüm maddeler için EK II’deki listede belirlenen bir azami kıymet koşulu bulunduğu durumda, ilgili taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti ile bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma değer birlikte dikkate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.
Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerinin uygulanması amacıyla, “toplam katma değer”, orada dahil edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde, taraf ülke dışında oluşan tüm maliyetleri ifade eder.
Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri, EK II’deki listede düzenlenen koşulları yerine getirmeyen veya sadece bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.
Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri Armonize Sistemin 50 ila 63. fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.
Taraf ülke dışında yapılan ve bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde, herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya ilgili diğer düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.
 
Doğrudan nakliyat
MADDE 13- Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu diğer ülkeler üzerinden nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyata konu ürünler, aktarma veya geçici depolama yoluyla, ancak transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında kalmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları şartıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler.
Menşeli ürünler taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilirler.
Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır:
a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da,
b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin;
1) Tam bir tanımını veren,
2) Boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve varsa kullanılan gemilerin veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten,
3) Transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen
bir sertifika veya,
c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.
 
Sergiler
MADDE 14- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkeler dışında, taraflardan birisince bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer tarafa ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;
a) İhracatçının bu ürünleri taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,
b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,
c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği, ve
d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı
hususlarında ikna edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar.
Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak bir menşe ispat belgesi düzenlenmeli veya hazırlanmalı ve normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
Bu maddenin birinci fıkrası, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geri Ödeme veya Muafiyet
 
Gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması
MADDE 15– (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5)
Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan,
a) Taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olan ürünlerin imalatında kullanılıp taraf ülkelerden veya 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olmayan maddeler, taraf ülkelerde,
b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Armonize Sistemin 3 üncü Faslı ile 1604 ve 1605 pozisyonlarında yer alan Avrupa Topluluğu menşeli ürünler, Avrupa Topluluğunda,
her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yasak;
a) Taraflardan herhangi birisinde imalatta kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye,
b) Ürünlerin söz konusu maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde,
c) Bu tür iade, muafiyet veya geri ödemelerin açıkça veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durumlarda,
uygulanır.
Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır.
Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ambalajlara, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.
Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri, yalnızca Anlaşma veya Kararın uygulandığı türden maddeler için geçerlidir. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma veya Karar hükümleri uyarınca ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil etmezler.
Ürünler, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olarak kabul ediliyorlarsa bu maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Anlaşma kapsamındaki işlemlerde 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü fasıllarında yer alan ürünler hariç olmak üzere, aşağıdaki koşullar çerçevesinde menşeli ürünler imalatında kullanılan maddelerin tabi olduğu gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemeleri uygulanabilir:
a) Türkiye veya Anlaşma’ya taraf diğer ülkede yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin % 5’i veya daha düşük oranları, Armonize Sistem’in 25 ila 49 uncu ve 64 ila 97 nci fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür.
b) Türkiye veya Anlaşma’ya taraf diğer ülkede yürürlükte bulunan gümrük vergilerinin % 10’u veya daha düşük oranları, Armonize Sistem’in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür.
(Değişik sekinci fıkra: RG-17/10/2007-26673) Altıncı ve yedinci fıkra hükümleri İsrail, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri ile tercihli ticarette uygulanmaz
 
BEŞİNCİ KISIM
Eşyanın Menşeinin İspatına İlişkin İşlemler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı
 
Menşe ispat belgeleri
MADDE 16-Taraflardan biri menşeli ürünler, diğer taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanırlar:
a) Bir örneği EK III (a)’da yer alan bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası,
b) Bir örneği EK III (b)’de yer alan bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası,
c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK IV(a) ve EK IV(b)’de bulunan, ilgili ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonraki bölümlerde "Fatura Beyanı" veya “EUR-MED Fatura Beyanı” olarak atıfta bulunulacaktır).
Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanırlar.
Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen Anlaşmalar kapsamında, bu ülkelerde düzenlenmiş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı eşliğinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki gümrük birliği kapsamında olan Avrupa Topluluğu menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 23 Kasım 1970 tarihli Katma Protokol çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan ülkelerden biri menşeli eşyanın, anılan maddede zikredilen bir başka ülkeden EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı eşliğinde Türkiye’ye ithalinde, Türkiye ile eşyanın menşeli olduğu ülke arasında mevcut düzenlemeler ile öngörülen tercihli tarife uygulanır.
 
Fatura beyanı
MADDE 17- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenir:
a) Söz konusu Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı;
1) Bu Yönetmeliğin 37nci maddesi çerçevesinde bir Onaylanmış İhracatçı tarafından, veya
2) Toplam kıymeti 6000 EURO'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından,
hazırlanabilir.
b) (Değişik: RG-17/10/2007-26673) Fatura Beyanının uygulanabileceği durumlar, (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilmiştir:
1) Fatura Beyanı söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde;
i) 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,
ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddede belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi
durumunda uygulanabilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.
2) Fatura Beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticaretinde;
i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,
ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, 4 üncü maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi
durumunda uygulanabilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.
3) Fatura Beyanı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve  Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda uygulanabilir.
c) (Değişik: RG-17/10/2007-26673) EUR-MED Fatura Beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya 4 üncü maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve
1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette;
i) 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,
ii) Ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,
iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi;
2) Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticarette ise;
i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,
ii) Ürünlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,
iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,
durumunda düzenlenir.
d) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) EUR-MED Fatura Beyanı’na aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:
1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, "CUMULATION APPLIED WITH" (Ülkenin/Ülkelerin ismi),
2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa "NO CUMULATION APPLIED".
e) Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı’nda bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
f) Fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı ihracatçı tarafından, metni EK IV(a) ve EK IV(b)’de yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.
g) Fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı’nı kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
h) Bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve EUR-MED Dolaşım Sertifikaları’nın Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri
 
EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve EUR-MED Dolaşım Sertifikası’nın şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 18-EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EK III(a) ve EK III(b)'de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.
EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği EK III(a) ve EK III (b)’de yer alan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.
 
EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının doldurulması
MADDE 19- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Başvuru Formlarını, bu Sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
a) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre;
1) (Değişik: RG-29/12/2005-26038)Sertifikalar Anlaşmada belirtilen dillerden birinde veya Fransızca1 olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. (1Bu ibare, sadece Fas ile ticarette kullanılabilecektir.)
2) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
3) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
4) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
5) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, net tanınmalarına olanak verecek şekilde ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.
Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Başvuru Formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı’nda belirtilen hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.
b) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) İhracatçı Beyanı, eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından;
1) Eşyanın imalatında kullanılan, Türkiye dahil bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde anılan ülkeler menşeli maddeler,
2) Bu maddeler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik,
3) Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan maddelere uygulanan işlem ve işçiliğin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK II)’deki listede belirtilen şartları sağladığı,
hususlarını da kapsayacak şekilde, eksiksiz olarak doldurulur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.
c) (Değişik: RG-17/10/2007-26673) EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenebileceği durumlar, (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.
1) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticaretinde;
i) 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden biri ile kümülasyon uygulanmaksızın yukarıda anılan ülkeler menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,
ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddede belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, anılan ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi
durumunda düzenlenebilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.
2) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticaretinde;
i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi,
ii) Söz konusu ürünlerin, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Türkiye ile kümülasyon uygulanma imkanı bulunan ülkelerden biri menşeli olduğunun, 4 üncü maddede belirtilen ülkelerle kümülasyon uygulanmaksızın kabulü ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi
durumunda düzenlenebilir. (ii) paragrafının uygulanmasında söz konusu ürün için menşe ülkesinde bir EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmiş olması gerekmektedir.
3) EUR.1 Dolaşım Sertifikası, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kümülasyonun uygulanması ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla söz konusu ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli olduğunun kabulü durumunda düzenlenebilir.
d) (Değişik: RG-17/10/2007-26673) EUR-MED Dolaşım Sertifikası, söz konusu ürünlerin Türkiye, ilgili taraf ülke veya 4 üncü maddede belirtilen ve kümülasyonun mümkün olduğu diğer ülkelerden biri menşeli olduğunun kabulü, Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi ve
1) Türkiye, Tunus, Fas, İsrail, Suriye ve Mısır arasındaki tercihli ticarette;
i) 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,
ii) Ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,
iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddede belirtilen diğer ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi,
2) Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri arasındaki tercihli ticarette;
i) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden biri menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması veya,
ii) Ürünlerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine ihraç edilecek ürünlerin imalatına yönelik kümülasyon çerçevesinde madde olarak kullanılması veya,
iii) Ürünlerin varış ülkesinden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ülkelerden birine yeniden ihraç edilmesi
durumlarında düzenlenir.
e) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) EUR-MED Dolaşım Sertifikasına aşağıdaki İngilizce ibarelerden biri yazılır:
1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, "CUMULATION APPLIED WITH" (Ülkenin/Ülkelerin İsmi),
2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa "NO CUMULATION APPLIED".
 
İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 20- EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu Sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
 
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 21- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen Başvuru Formları ile Sertifikalar gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa verilir.
Buna göre;
a) Gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, Başvuru Formları ile EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları’nın kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Sertifikalarda kayıtlı eşyanın bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi veya 4 üncü maddesi hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlarlar.
b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi veya 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulandığı hallerde, ihraç edilecek eşya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan Türkiye dışındaki ülkelerden biri menşeli sayıldığında ve Türkiye'de bulunması şartıyla, bu maddenin (a) bendinde belirtilen incelemelerden sonra EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenir. Bu durumda EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası’nın (4) nolu kutusuna ilgili menşe ülke yazılır.
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları önceden düzenlenmiş veya verilmiş bir menşe ispat belgesi olması halinde, söz konusu belgenin teslim edilmesi koşuluna bağlı olarak düzenlenir ve daha önce düzenlenen menşe ispat belgesi en az üç yıl saklanır.
 
EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının gümrük idarelerince incelenmesi
MADDE 22- (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5)
Gümrük idareleri, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip; aşağıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları, ürün ve imalatında kullanılan maddelere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.
a) Dolaşım Sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığı,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle Dolaşım Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığı,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığı.
Bu şekilde Dolaşım Sertifikalarının kontrolü yapıldıktan sonra bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.
 
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının vize edilmesi
MADDE 23- İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan, usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, bu Yönetmeliğin 21 ve 22 inci maddeleri uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde Gümrük İdarelerince vize edilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi Sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.
Gümrük idareleri, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;
a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazarlar.
b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.
EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenleme işlemi vize ile tamamlanmış olur.
Düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının nüshalarının hangi birimlere verileceğini Müsteşarlık belirler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi
 
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının ihracattan sonra verilmesi
MADDE 24-Sonradan düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine istisna olarak EUR.1veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları;
1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya,
2) Bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi
halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.
b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine istisna olarak EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen hükümlerin karşılandığı hususunda gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşun tatmin edici şekilde ispat edilmesi halinde, ait olduğu ve ihracatı esnasında EUR 1 Dolaşım Sertifikası düzenlenen eşyanın ihracatından sonra da düzenlenebilir.
c) Bu durumda ihracatçı;
1) Eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenemediği veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası’nın ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.
3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.
d) Yukarıdaki şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.
e) İhracattan sonra verilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları’nın (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna aşağıdaki İngilizce ibare yazılır:
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”
Bu madde’nin (b) bendinde belirtilen durumlarda ihracattan sonra düzenlenen EUR-MED Dolaşım Sertifikaları aşağıdaki İngilizce ibareyi taşımalıdır.
EN “ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no………………) [date and place of issue]”
İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.
 
Teknik nedenlerle EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının reddi
MADDE 25-EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise “teknik nedenlerle” reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;
a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),
b) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasında doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin EUR.1 Dolaşım Sertifikası/EUR-MED Dolaşım Sertifikasının (4) numaralı kutu) doldurulmaması,
c) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının mühürlenip imzalanmaması (EUR.1 Dolaşım Sertifikası/ EUR-MED Dolaşım Sertifikası (11) numaralı kutu),
d) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,
e) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası vize edilirken kullanılan mührün bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,
f) İbraz edilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,
g) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden birinin yazılması,
gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları sonradan düzenlenebilir.
Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası üzerine “BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR” ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, Gümrük İdareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının bir fotokopisini saklayabilirler.
 
İkinci nüsha düzenlenmesi
MADDE 26- EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk sertifikaya uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Sertifikanınvize işlemini yaparlar.
Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.
Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna İngilizce aşağıdaki ibare yazılır.
EN       “DUPLICATE”
 
Menşe ispat belgelerinin değiştirilmesi
MADDE 27-Menşeli ürünler taraf ülkelerden birinin gümrük idaresinin kontrolü altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu ülke veya taraf diğer ülke içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl sertifika yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenir ve durum esas EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasıüzerine işaret edilir.
Müfrez EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.
Düzenlenen müfrez Sertifika bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası olarak kabul edilir.
Esas EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının tarih ve seri numarası müfrez Sertifikanın veya Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına “MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR” kaşesi basılır.
Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni Sertifikanın veya Sertifikaların beyaz nüshasını muhafaza eder.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İbraz
 
Menşe ispat belgelerinin geçerliliği
MADDE 28- Bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
Bir Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.
Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.
Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.
İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.
 
Menşe ispat belgelerinin ibrazı
MADDE 29-Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilir. Söz konusu gümrük idaresi, menşe ispat belgelerinin tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak, ithalatçıdan eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.
Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.
 
Parçalar halinde ithalat
MADDE 30-İthalatçının talebi üzerine ve Müsteşarlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde, ya da 73.08 ve 94.06 No.lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.
 
Tedarikçi Beyanı
MADDE 31-Türkiye veya ilgili taraf ülkede menşeli ürünler için menşe ispat belgesi düzenlenirken anılan menşeli ürünlerin imalatında Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye’den gelip bu ülkelerde tercihli menşe statüsü kazanmaksızın işçilik veya işleme tabi tutulmuş ürünlerin kullanılması halinde bu madde hükümleri uyarınca anılan ürünler için tedarikçi beyanı esas alınır.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçi beyanı, ürünlerin Türkiye veya ilgili taraf ülke menşeli ürünler gibi kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi amacıyla, söz konusu ürünlerin imalatında kullanılan ürünlere Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye’de işçilik veya işlem uygulandığının bir kanıtı olarak kullanılır.
Bu maddenindördüncü fıkrası hükümleri dışında tedarikçi tarafından her bir ürün sevkiyatı için söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlanmasını mümkün kılacak derecede açıklayan fatura, teslimat notu veya ticari belge üzerine eklenen bir kağıt üzerine bu Yönetmeliğin V numaralı ekinde öngörüldüğü şekilde ayrı bir tedarikçi beyanı düzenlenebilir.
Cezayir, Fas, Tunus veya Türkiye’de makul bir süre içerisinde aralıksız olarak işçilik veya işleme tabi tutulması beklenen ürünleri tedarikçinin belirli bir müşteriye devamlı olarak sunması halinde tedarikçi bu ürünler için anılan ürünlerin müteakip sevkiyatını kapsayan tek bir tedarikçi beyanı sunabilir. (Bundan sonraki bölümlerde Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı olarak atıfta bulunulacaktır.) Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı normal koşullarda beyannamenin düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıla kadar geçerlidir. Müsteşarlık daha uzun sürenin kullanılabileceği şartları bir Tebliğ ile belirleyebilir. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı, tedarikçi tarafından bu Yönetmeliğin VI numaralı ekinde yer alan ve söz konusu ürünlerin teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayacak şekilde düzenlenir. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı ilgili alıcıya beyanname kapsamı ürünlerin ilk sevkiyatı yapılmadan önce veya ilk sevkiyat beraberinde sunulur. Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının sunulan ürünlere daha fazla uygulanamayacağı hallerde tedarikçi alıcısına derhal bildirimde bulunur.
Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen tedarikçi beyanı Türkiye ile ilgili taraf ülke arasında imzalanan Anlaşmanın dillerinden biri kullanılarak beyannamenin düzenlendiği ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılır veya basılır ve tedarikçinin elle yazılmış orijinal imzasını taşır. Beyannamenin el yazısı ile hazırlanması halinde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur.
Beyannamede bulunan tedarikçi, beyannamenin sunulduğu ülke gümrük idaresinin talebi üzerine beyannamede yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlayan gerekli tüm vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır.(3)
 
Tevsik edici belgeler
MADDE 32-(Değişik: RG-05/032/2006-26099)
Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı kapsamındaki ürünlerin taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiğini ve tedarikçi beyanında belirtilen bilginin doğru olduğunu tevsik etmek amacıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, 20 nci maddesinde ve 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen belgeler arasındadır:
a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller,
b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,
c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,
d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden birinde, bu Yönetmelikte yer alan kurallarla aynı menşe kurallarına göre düzenlenmiş veya hazırlanmış olan EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları veya Fatura Beyanları veya EUR-MED Fatura Beyanları,
e) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerinin uygulanması açısından anılan madde hükümlerinin karşılandığını ispat eden veya Türkiye veya ilgili taraf ülke dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlemlere ilişkin uygun kanıtlar,
f) (Değişik: RG-27/02/2007-26447)(5) Kullanılan maddelerin Türkiye, Tunus, Fas veya Cezayir’de işçilik veya işleme tabi tutulduğunu ispatlayan bu ülkelerde düzenlenen tedarikçi beyanı.
 
Menşe ispat belgeleri ve tevsik edici belgelerin muhafazası
MADDE 33- Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı ve gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, bu Yönetmeliğin 20 inci maddesinde belirtilen belgeleri,
b) Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgeleri,
c) Tedarikçi Beyanında bulunan tedarikçi, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan vesaiklerin yanı sıra beyanname ve faturaların nüshalarını, teslimat notu veya beyanname eki diğer ticari vesaiki, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanını düzenleyen tedarikçi bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan vesaiklerin yanı sıra beyanname ile tüm faturaların nüshalarını, teslimat notu ile alıcıya gönderilen beyanname kapsamı ürünlerle ilgili diğer tüm vesaiki,(4)
d) (Değişik: RG-17/10/2007-26673) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenleyen gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen Başvuru Formunu ve başvuru sırasında firma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,
e) İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen menşe ispat belgelerini
en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı için bu süre Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı’nın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
 
Farklılıklar ve şekli hatalar
MADDE 34-Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.
Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Menşe İspatından Muafiyet
 
Ticari mahiyette olmayan eşya
MADDE 35-Küçük paketler halindegerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi (CN22/CN23 belgesi) veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.
Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.
Ayrıca, söz konusu ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 500 EURO'yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1 200 EURO'yu geçmemesi gerekir.
 
ALTINCI BÖLÜM
EURO ile İfade Edilen Tutarlar
 
EURO karşılıklarının tespiti
MADDE 36-Bu Yönetmeliğin 17 inci maddesi ile 35 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasında, eşyanın EURO dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde adı geçen ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen EURO tutarına eşit tutarlar, ilgili ülkelerin her biri tarafından yıllık olarak sabitlenir.
Bir sevkiyat, ilgili ülkede sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 35 inci maddesi hükümlerinden yararlanır.
EURO cinsinden eşdeğer tutarlar ve bunlara ilişkin değişiklikler ülke bazında Müsteşarlıkça duyurulur.
 
ALTINCI KISIM
Basitleştirilmiş İşlemler
 
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin verilmesi
MADDE 37-Taraflar arasındaki ticaretteaşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür:
Müsteşarlık;
a) Sık sık EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan
gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK IV(a)’da yer alan Fatura Beyanı veya EK IV(b)’de yer alan EUR-MED Fatura Beyanını hazırlayabilmesi konusunda Onaylanmış İhracatçı yetkisi verebilir.
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin Onaylanmış İhracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.
 
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin iptali
MADDE 38-Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.
 
Muhasebesel ayırım
MADDE 39-Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde “muhasebesel ayırım” adı verilen yöntemin kullanılmasına izin verebilir.
Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen “menşeli” kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.
Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir.
Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.
Bu kolaylıktan yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine göre, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı düzenleyebilir veya EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine ilişkin bir bildirge sunar.
Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve her ne suretle olursa olsun yararlananın izni uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) “muhasebesel ayırım” yönteminin kullanılması ile buna ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri belirler.
 
YEDİNCİ KISIM
İdari İşbirliği
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği
 
Mühür ve adreslerin iletilmesi
MADDE 40- (Değişik: RG-05/03/2006-26099)
Taraf ülkelerin gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanları veya tedarikçi beyanlarının sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir.
 
Karşılıklı yardım
MADDE 41– (Değişik: RG-05/03/2006-26099)
Taraf ülkeler, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları veya Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanları veya tedarikçi beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.
 
Sonradan kontrol talebi
MADDE 42-İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanlarının sonradan kontrolünü talep edebilirler.
İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikaları ve Fatura Beyanları ile EUR-MED Fatura Beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.
İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.
 
Sonradan kontrol işlemleri
MADDE 43- Menşe İspat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.
Ancak, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının kontrol talebi, Sertifikaların (13) numaralı bölümünün aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:
a) Dolaşım Sertifikasını vize eden ihracatçı ülke gümrük idaresinin adı ve adresi,
b) Kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi
yazı makinası veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.
Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
MADDE 44-Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.
İhracatçı ülke gümrük idareleri EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikalarının kontrol sonucunu Sertifikaların (14) numaralı bölümünü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:
a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,
b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 45-Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin taraf ülkelerden veya bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir.
İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım sertifikalarının, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.
Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.
 
Tedarikçi Beyanının sonradan kontrolü
MADDE 46-Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının sonradan kontrolü, sondaj usulü veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenmek üzere söz konusu beyannamelerin dikkate alındığı ülke gümrük idaresinin bu belgelerin geçerliliğine veya belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin makul şüphesi olduğu her an yapılır.
Birinci fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla söz konusu fıkrada belirtilen ülkelerin gümrük idareleri, tedarikçi beyanı, fatura, teslimat notu veya beyanname kapsamı ürünlerle ilgili diğer ticari vesaiki, beyannamenin düzenlendiği ülkenin gümrük idaresine gerektiğinde araştırmanın biçimi veya gereklerini de belirterek geri gönderir.
Tedarikçi Beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.  Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.
Sonradan kontrol, beyannamenin düzenlendiği gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla ilgili gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve tedarikçinin hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.
Sonradan kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, bu kontrolün sonuçlarından mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilir. Bu sonuçlar, tedarikçi beyanında bulunan bilgilerin doğru olup olmadığını, tedarikçi beyanının EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı düzenlenebilmesi için yeterli olup olmadığı veya tedarikçi beyanının hangi kapsamda dikkate alınabileceğini açıkça belirtmelidir.
 
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 47- Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir.
Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan, bu Yönetmeliğin 42 ila 46 ncı maddelerinde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözümlenemeyenler veya ilgili Anlaşma eki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Ortak Komite’ye sunulur.
İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, bu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Cezalar
 
Cezalar
MADDE 48- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
SEKİZİNCİ KISIM
Serbest Bölgeler
 
Serbest bölgeler
MADDE 49-Taraf ülke gümrük idareleri, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alırlar.
Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işçilik veya işlemden geçirilirse, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebi üzerine yeni bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası ilgili gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından düzenlenir.
 
DOKUZUNCU KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 50-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ve Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
 
Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
EKMADDE 1- (Ek: RG-05/03/2006-26099)
Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Türkiye veya ilgili taraf ülkede antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın Madde 13 hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası’nın sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.
 
Ceuta ve Melilla
EK MADDE 2– (Ek: RG-27/02/2007-26447)(5)
Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen "Topluluk" terimi, Ceuta ve Melilla'yı kapsamaz. Ancak, Yönetmeliğin "Özel Şartlar"a ilişkin hükümleri dikkate alınmak kaydıyla, Türkiye menşeli ürünler, Ceuta veya Melilla'ya ithal edildiğinde, Topluluk gümrük bölgesi menşeli ürünlere uygulanan aynı gümrük rejimi; ve Yönetmelik kapsamı Ceuta ve Melilla menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Topluluk menşeli ürünlerin tabi olduğu aynı gümrük rejimi uygulanır.
 
Özel Şartlar
EK MADDE 3– (Ek: RG-27/02/2007-26447)(5)
Bu Yönetmelik hükümlerinin Ceuta ve Melilla açısından uygulanmasında, 13 üncü madde hükümleri uyarınca doğrudan nakledilmiş olmaları koşuluyla,
a) Aşağıda belirtilen ürünler, Türkiye menşeli ürünler olarak kabul edilirler:
1) Tamamen Türkiye'de elde edilmiş ürünler,
2) Sözkonusu ürünlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması ya da Ceuta ve Melilla veya Topluluk menşeli ürünlerin bu Yönetmelik çerçevesinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilenlerin dışındaki ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Türkiye’de elde edilmiş olan ürünler.
b) Aşağıda belirtilen ürünler, Ceuta ve Melilla menşeli ürünler olarak kabul edilirler:
1) Tamamen Ceuta ve Melilla'da elde edilmiş ürünler,
2) Söz konusu ürünlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması ya da Türkiye veya Topluluk menşeli ürünlerin bu Yönetmelik çerçevesinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetersiz işçilik veya işlemin ötesinde bir işçilik veya işleme tabi tutulmuş olması kaydıyla, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilenlerin dışındaki ürünlerin imalatta kullanılması suretiyle Ceuta ve Melilla'da elde edilmiş olan ürünler.
c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Ceuta ve Melilla tek bir ülke olarak kabul edilir.
d) İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 2 no.lu kutusuna veya fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanına "Türkiye" ve "Ceuta ve Melilla" ibarelerini yazar. Ayrıca ürünlerin Ceuta ve Melilla menşeli olmaları halinde ise, bu husus EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikasının 4 no.lu kutusuna veya fatura beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanında gösterilir.
e) Protokol’ün Ceuta ve Melilla'da uygulanmasından İspanyol gümrük idareleri sorumludur.
 
San Marino Cumhuriyeti ve Andora Prensliği
EK MADDE 4– (Ek: RG-27/02/2007-26447)(5)
Türkiye, San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler ile Armonize Sistemin 25 ila 97. Fasıllarında yer alan Andora Prensliği menşeli ürünleri, bu Yönetmelik anlamında Topluluk menşeli ürünler olarak kabul eder. San Marino Cumhuriyeti ve Andora menşeli ürünlerin menşe statüsü, bu Yönetmelik hükümlerinde gerekli uyarlamalar yapıldıktan sonra, uygulanması suretiyle belirlenir.
 
Yürürlük
MADDE 51- Bu Yönetmelik, Anlaşma çerçevesinde Tunus’la tercihli ticarette, 1/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 52- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
________________________
[1] Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi. Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi’nin Akdeniz Ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinden önce Türkiye, 1999 yılından itibaren Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi’ne taraf olmuştur.
[2] Bu hüküm sadece, Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.
[3]Bu madde hükümleri sadece, Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.
[4]Bu fıkra hükümleri sadece Türkiye ile Tunus, Fas ve Cezayir arasında tercihli ticarette bu Yönetmelikteki kurallarla aynı menşe kurallarına sahip kuralların uygulanması halinde geçerlilik kazanır.
(5) 27/02/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikler;
a) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tercihli tarım ürünleri ticaretinde 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Türkiye ile Mısır arasındaki tercihli ticarette 1/3/2007 tarihinde,
yürürlüğe girer.
(6) 17/10/2007 tarihli ve 26673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikler, 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

EK I (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
EK II’DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI
 
Not 1:
 
Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 6. Maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.
 
Not 2:
 
2.1           Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1. sütun Armonize Sistem'de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2. sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3. veya 4. sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1. sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3. veya 4. sütundaki kuralın sadece, pozisyonun 2. sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.
 
2.2           1. sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2. sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem'de bir faslın tarife pozisyonlarında veya 1. sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.
 
2.3           Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3. veya 4. sütundaki bitişik kurallara tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.
 
2.4           İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.
 
Not 3:
 
3.1           Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya bir Akit Taraf’ta başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.
 
                Örneğin;
 
8407 pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak menşeli olmayan maddelerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 40'ını aşamayacağını belirtir, y.7224 pozisyonundaki "dövme suretiyle kabaca şekillendirilmiş diğer çelik alaşımları" ile yapılır.
 
Eğer bu dövme işlemi Türkiye’de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede y.7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu işlem menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye’de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, dövme, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.
 
3.2           Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan madde kullanılabileceğini belirtirse, bu tür maddenin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.
 
Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki maddeler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip maddeler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.
 
Bununla birlikte, “... pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” veya “ürün ile aynı pozisyondaki diğer maddeler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki maddelerden imalat” ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki maddelerin kullanılabileceği anlamına gelir.
 
3.4           Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla maddeden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok maddenin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.
 
                Örneğin;
 
                5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer maddeler arasında kimyasal maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.
 
3.5           Listedeki bir kural bir ürünün belli bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka maddelerin kullanılmasını engellemez. (dokumaya ilişkin maddelere ilişkin aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız).
 
                Örneğin;
 
                1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez.
 
                Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.
               
Örneğin:
 
                Y Fasıl 62'deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir.
 
3.6           Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan maddelerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu maddeye uygulanırken aşılmamalıdır.
 
Not 4:
 
4.1           Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dahil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.
 
4.2           "Tabii lifler" kavramı 0503 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.
 
4.3           "Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapımına mahsus maddeler" kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.
 
4.4           "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.
 
Not 5:
 
5.1.          Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3. sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli maddelere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız).
 
5.2.          Bununla birlikte, Not 5.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.
 
                Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdir:
 
                - ipek,
                - yün,
                - kaba hayvan kılı,
                - ince hayvan kılı,
                - at kılı,
                - pamuk,
                - kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,
                - keten,
                - kenevir,
                - jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
                - sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
                - hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
                - sentetik filamentler,
- sunî filamentler,
- iletkenliği olan filamentler,
                - polipropilenden sentetik devamsız lifler,
                - poliesterden sentetik devamsız lifler,
                - poliamidden sentetik devamsız lifler,
                - poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
                - poliimidden sentetik devamsız lifler,
                - politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
                - polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
                - polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
                - diğer sentetik devamsız lifler,
                - viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
                - diğer suni devamsız lifler,
                -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
                -gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,
                - önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
                - 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler. 
               
Örneğin;
 
                5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir.
               
                Örneğin;
 
                5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir.
 
                Örneğin;
 
                5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.
                Örneğin;
 
                Eğer sözkonusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli maddedir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.
 
5.3.          "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için yüzde 20'dir.
 
5.4.          "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film" esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için yüzde 30'dur.
 
Not 6:
 
6.1           Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no’lu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının yüzde 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler.
 
6.2.          Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan maddeler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.
               
                Örneğin;
 
                Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.
 
6.3.          Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.
 
Not 7:
 
7.1.          y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:
 
                (a)           vakumla damıtma;
 
daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;
 
                (c)           patlayıcılık verme (cracking);
 
                (d)           yeniden şekillendirme (reforming);
 
                (e)           seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
 
                (f)            aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
 
                (g)           polimerizasyon;
 
                (h)           alkilasyon;
 
                (i)            izomerleştirme;
 
7.2.                         2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir:
 
                (a)           vakumla damıtma;
 
                (b)           daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 
 
                (c)           patlayıcılık verme (cracking);
 
                (d)           yeniden şekillendirme (reforming);
 
                (e)           seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
 
                (f)            aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
 
                (g)           polimerizasyon;
 
                (h)           alkilasyon;
 
                (ij)           izomerleştirme;
 
                (k)           sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);
 
                (l)            sadece 2710 pozisyonuna dahil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;
 
                (m)          sadece y 2710 pozisyonuna dahil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar'dan daha yüksek basınçta ve 2500C'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;
 
                (n)           sadece y 2710 pozisyonuna dahil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dahil hacimce yüzde 30'undan daha azının 3000C'de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;
 
sadece y 2710 pozisyonuna dahil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele;
 
(p)           sadece y 2712 pozisyonuna dahil ham yağlar (ağırlığı itibariyle % 0.75’ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, parafin hariç) açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma.
 
7.3.          y 2707, 2713 ila 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonların veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.

EK II (Değişik: RG-27/02/2007-26447)
 
İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VEYA İŞLEM LİSTESİ
 
Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma veya Kararda yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma veya Kararın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS Kodu
Ürünün Tanımı
Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler
      (1)
(2)
   (3)                           veya                     (4)
Fasıl 01
Canlı hayvanlar
Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir
 
 
Fasıl 02
Etler ve yenilen sakatat
Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
Fasıl 03
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
 
Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
y Fasıl 04
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal  ürünler
 
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
0403
 
 
 
 
 
 
Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)
- Kullanılan Fasıl 4'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu  hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken,
-kullanılan Fasıl 17'nin  herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,
imalat.
 
 
y Fasıl 05
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan Fasıl 5'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
y 0502
Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmış
İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi
 
 
Fasıl 06
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat.
 
 
Fasıl 07
Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
Fasıl 08
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
- Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,
imalat.
 
 
y Fasıl 09
 
 
 
Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç:
 
 
Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
0901
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış  olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan  maddeler
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
0902
 
Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 0910
Baharat karışımları
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 10
Hububat
 Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y Fasıl 11
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni;
 
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Yenilen sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök veya kullanılan meyvelerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y 1106
0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu
 
0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması
 
 
Fasıl 12
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
1301
Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)
Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir  girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.
 
 
1302
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)
 
 
 
 
 
- Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş)
 
Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat
 
 
- Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 
Kullanılan Fasıl 14'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
y Fasıl 15
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
1501
Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)
 
-kemiklerden veya artıklarından
elde edilen yağlar
 
 
 
-Diğerleri
 
 
 
 
 
0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda  yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat
 
 
 
1502
Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )
 
 
 
 
 
 
 
- Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar
0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
- Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.
 
 
1504
Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
 
- Katı fraksiyonlar
 
 
 
 
 
1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
- Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
y 1505
Rafine edilmiş lanolin
1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat
 
 
1506
Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
 
 
 
 
- Katı fraksiyonlar
1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
- Diğerleri
Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.
 
 
1507 ila 1515
Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
 
 
 
 
-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 
-katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
 
 
 
1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden imalat
 
 
- Diğerleri
Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat
 
 
1516
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
 
-Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat.
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
1517
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı  yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
 
-Kullanılan Fasıl 2 ve 4'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
-kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir
 
 
Fasıl 16
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
 
-          Fasıl 1'de yer alan hayvanlardan,
 
ve/veya
 
-          kullanılan Fasıl 3’teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği
 
imalat
 
 
y Fasıl 17
Şeker ve şeker mamulleri;
 aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 1701
 
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.
 
 
1702
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
 
 
 
 
- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz
1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
 
- diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.
 
 
 
- Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat
 
 
y 1703
 
Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş)
Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu  geçmeyen imalat.
 
 
1704
 
 
 
 
 
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
Fasıl 18
Kakao ve kakao müstahzarları
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
1901
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):
 
 
 
 
- Malt hülasası
 
Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat
 
 
- Diğerleri
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
1902
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni
gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
 
-ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler
 
-ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat
 
-Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı  ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve
-kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
  imalat
 
 
1903
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
 
1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç  herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
1904
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )
 
-1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,
-kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve
-kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat
 
 
1905
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
 
Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
y Fasıl 20
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler  veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Kullanılan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
y 2001
Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş )
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2004 ve
y 2005
Un, ezme  veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2006
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)
 
Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
imalat
 
 
2007
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış)
(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
 
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y 2008
-İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler
 
 
 
 
Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60'ını geçen imalat
 
 
-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvesi içi; mısır
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş)
 
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
2009
Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)
-          ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y Fasıl 21
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
 aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2101
Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
2103
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal:
 
 
 
 
- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber  hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilir.
 
 
 
- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2104
Çorbalar, et suları ve müstahzarları
2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
2106
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları
-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
 
ve
 
-          kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen
 
        imalat
 
 
y Fasıl 22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
2202
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,
- kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm    girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, ve
-kullanılan meyve suyunun (ananas,küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu,
imalat
 
 
2207
Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler
-2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin
veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla % 5 sınırına kadar kullanılabileceği, imalat
 
 
2208
Alkol derecesi hacim itibarıyla  % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler
 
-2207 veya 2208 pozisyonları hariç,
herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve
-kullanılan tüm üzümlerin
veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri halihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle % 5 sınırına kadar kullanılabilen
 imalat
 
 
y Fasıl 23
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2301
Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri
 
Kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
y 2303
Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40'tan fazla olanlar)
 
Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat
 
y 2306
Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar
(% 3'ten fazla zeytinyağı içerenler)
 
Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
2309
Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar
-Kullanılan tüm hububatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olması gereken, ve
-kullanılan Fasıl 3'te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,
imalat
 
 
y.Fasıl 24
Tütün ve  işlenmiş tütün yerine geçen maddeler
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Kullanılan Fasıl 24'te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
 
 
2402
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat
 
 
y 2403
İçilen tütün
Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan  işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat
 
 
y Fasıl 25
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2504
Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş)
Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi
 
 
y 2515
Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş)
 
Kalınlığı 25 cm.yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi
 
y 2516
Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş)
 
Kalınlığı 25 cm.yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi
 
y 2518
Kalsine dolomit
Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi
 
 
y 2519
Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.
 
y 2520
Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 2524
 
Tabii asbest lifleri
Asbest konsantrelerinden imalat
 
 
y 2525
 
Mika tozu
Mika veya mika artıklarının öğütülmesi
 
 
y 2530
Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar
 
Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi
 
 
Fasıl 26
Metal cevherleri, cüruf ve küller
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 27 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 2707
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[1]
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
y 2709
Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar
Bitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı
 
 
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[2]
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı    pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2711
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [3]
veya
 
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2712
Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın)
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [4] 
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2713
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [5]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2714
Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[6]
Veya
 
 
 
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
2715
Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (bitümenli sakızlar ve cut-backs gibi)
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler) [7]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir..
 
 
y Fasıl  28
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını   geçmeyen imalat
 
y 2805
"Mischmetall"
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen ısıl işlem veya elektrolitik işlemle yapılan imalat
 
 
y 2811
Kükürt trioksit
Kükürt dioksitten imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 2833
Alüminyum sülfat
Kullanılan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 2840
Sodyum perborat
Disodyum tetraborat pentahidrattan imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y Fasıl 29
Organik kimyasal ürünler
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y 2901
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[8]
 
veya
 
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
y 2902
Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), benzen, toluen, ksilen
 
Rafinaj işlemleri ve/veya  bir veya daha fazla özel işlem(ler)[9] 
veya
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
 
 
y 2905
Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri
2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir..
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
2915
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y 2932
- İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden  imalat. Bununla beraber, kullanılan   2909 pozisyonunda  yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
 
- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
2933
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Bununla beraber, kullanılan   2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
2934
Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan   2932, 2933 ve  2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 2939
Ağırlığı itibariyle %50’den az olmamak kaydıyla alkoloid içeren haşhaş sapı konsantreleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 30
Eczacılık ürünleri,
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
3002
İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
 
 
 
 
- Dozlandırılmış veya perakende satışa hazır durumda, tedavide veya korunmada kullanılan iki veya daha fazla ürün karışımları  ve bu amaçlarla kullanılan karıştırılmamış ürünler
 
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- Diğerleri :
 
 
 
 
- - insan kanı
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- - Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- - Serum, hemoglobin, kan globulini ve serum globulini dışındaki kan fraksiyonları
3002 pozisyonunda yer alan girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden yapılan imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- - hemoglobin, kan  globulini ve serum globulini
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- - Diğerleri
3002 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı tanıma uyan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
3003 ve 3004
İlaçlar (3002, 3005 veya 3006 pozisyonundakiler hariç)
 
 
 
 
 
-2941 pozisyonunda yer alan amikasinden elde edilenler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonunda yer alan  girdiler toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabilir.
 
 
 
- Diğerleri
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber 3003 ve 3004  pozisyonlarında yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 3006
Bu Fasılın 4(k) no’lu notunda belirtilen atık eczacılık ürünleri
Ürünün menşei, orijinal sınıflandırılmasındaki halini korur.
 
 
y Fasıl 31
Gübreler;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3105
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- sodyum nitrat
- kalsiyum siyanamid
- potasyum sülfat
- magnezyum potasyum sülfat
 
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan  girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla  kullanılabildiği) ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 32
Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3201
Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri
 
Bitkisel menşeli tanen hülasalarından  imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
3205
Boyayıcı  laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar [10] 
3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 33
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya  tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
3301
Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
 
Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"[11] girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’ sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 34
Sabunlar, yüzeyaktif  organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y 3403
Ağırlık itibarıyla % 70’ten az olmak koşuluyla bitümenli minerallerden elde edilen petrol yağları veya sıvı yağlar içeren yağlama müstahzarları
 
Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [12]
veya
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
 
3404
Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
- Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diğerleri
 
- 1516 pozisyonundaki mum karakterini haiz hidrojenize yağlar;
-  3823 pozisyonundaki mum karakterini haiz, sınai yağ alkolleri veya kimyasal olarak belirlenmemiş yağ asitleri ve
- 3404 pozisyonundaki girdiler;
hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.
 
Bununla beraber, bu girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
y Fasıl 35
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
3505
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
 
 
 
 
-  Nişasta eterleri ve esterleri
3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
-  Diğerleri
1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat
 
y 3507
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 36
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
y Fasıl 37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
3701
Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın)
 
-Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf  veren filmler (seri halinde)
 
 
 
 
 
- Diğerleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702  pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat
 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
3702
Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş )
 
3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
3704
Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)
3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y Fasıl 38
Muhtelif kimyasal maddeler;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 3801
- Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit ve yarı kolloidal grafit; elektrotlar için karbonlu hamurlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
- Hamur halinde grafit, ağırlık itibarıyla %30’dan fazla grafitin mineral yağlarla olan karışımları
3403 pozisyonundaki kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 3803
Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine )
Ham tall oil (sıvı reçine )’in rafine edilmesi
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 3805
Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış
Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 3806
Ester sakızları
Reçine asitlerinden imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
y 3807
Odun katranı (Odun katranı zifti)
 
Odun katranının damıtılması
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
3808
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3809
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt,deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya finisaj" müstahzarları,boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3810
Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3811
Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar
 
 
 
 
- yağlama yağları için, bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar
 
Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
- Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini  geçmeyen imalat
 
 
3812
Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3813
Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3814
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3818
Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3819
Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3820
Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3822
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
3823
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
 
- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları
 
 
 
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
 
- Sınai yağ alkolleri:
 
3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
3824
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)
 
 
 
 
-  Bu pozisyonda yer alan aşağıda belirtilenler:
 
- - Dökümhane maçalarına ve kalıplarına mahsus esası tabii reçine olan müstahzar bağlayıcılar
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.
 
 
- - Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
 
- - 2905 pozisyonu haricindeki Sorbitol
 
 
 
 
- - Petrol sülfonatları (Alkali metallerin, amonyumun veya etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları.
 
 
 
 
- - İyon değiştiriciler
 
 
 
 
- - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler
 
 
 
 
- - Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler.
 
 
 
 
- - Taşkömürü gazı saflaştırılmasında üretilen amonyaklı gaz sıvıları ve kullanılan (spent) oksit
 
 
 
 
- - Sülfonaftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri
 
 
 
 
- - Fusel yağları ve Dippel yağı
 
 
 
 
- -Farklı anyon içeren tuzların karışımları
 
 
 
 
- - Jelatin esaslı kopyalama patlar, (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın)
 
 
 
 
-  Diğerleri
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
3901 ila 3915
İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları (3907 pozisyonunun bir kısmı ve 3912 pozisyonu hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);
 
 
 
 
- İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek monomer katkılı ürünler)
 
- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen,
imalat[13] 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
- Diğerleri
- Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen imalat[14]
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3907
- Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerden (ABS) olanlar)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. [15]
 
 
 
- Poliesterden olanlar
Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen ve/veya tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat
 
 
3912
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)
 
 Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %20'sini aşmayan imalat
 
 
3916 ila 3921
Plastikten yarı-mamuller ve plastikten eşya; (3916 pozisyonunun bir kısmı, 3917 pozisyonunun bir kısmı , 3920 pozisyonunun bir kısmı ve 3921 pozisyonunun bir kısmı hariç olup bunlara ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir);
 
 
 
 
- Yassı ürünler (sadece-yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş) veya yüzey işlemlerinden daha ileri işlem görmüş diğer ürünler
 
Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
- Diğerleri:
 
 
 
 
- - İlave homopolimerizasyon ürünleri (toplam polimer muhtevası bakımından ağırlık itibariyle % 99'dan fazla tek monomer katkılı ürünler)
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, kullanılan Fasıl 39 'da yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini  geçmeyen,
imalat[16] 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
- - Diğerleri
Kullanılan Fasıl 39 'da yer alan girdilerin  kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat[17] 
 
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3916 ve
y 3917
Profiller ve ince ve kalın çubuklar
-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, ve
- yukarıda belirtilen sınır dahilinde, ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen,
imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
y 3920
- İyonomer levhalar ve filmler
 
 
 
 
Esas itibariyle çinko ve sodyum olmak üzere metal iyonları ile kısmen nötralize edilmiş metakrilik asit ve etilen kopolimeri olan kısmi termoplastik tuzlardan imalat
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
 
-rejenere selülozdan, poliamidlerden veya polietilenden levhalar
 
 
Ürünle aynı pozisyonda yer alan kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat
 
 
y 3921
Plastikten metalize folyeler
Kalınlığı 23 mikronda daha az, yüksek derecede transparan [18] polyester yapraklardan imalat
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
 
3922 ila 3926
Plastikten eşya
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 40
Kauçuk ve kauçuktan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y 4001
Ayakkabılar için krep kauçuktan lamine edilmiş tabakalar
 
Tabii kauçuk tabakalarının lamine edilmesi
 
 
4005
Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde)
 
Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
4012
Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:
 
 
 
 
- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
 
Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi
 
 
- Diğerleri
4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
 
 
y 4017
Sertleştirilmiş kauçuktan eşya
Sertleştirilmiş kauçuktan imalat
 
 
y Fasıl 41
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
y 4102
Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış
 
Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması
 
 
4104 ila 4106
Tabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması
veya
ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4107, 4112 ve 4113
Tabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleler (parşömine edilmiş deri dahil) (yünü veya kılları alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
 
4104 ila 4113 pozisyonları haricinde, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 4114
Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler
 
 
Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, 4104 ila 4106, 4107, 4112 veya 4113 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 42
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 43
Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4302
Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):
 
- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde
 
 
 
- Diğerleri
 
 
 
 
 
Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama
 
Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat
 
 
4303
Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya
4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat
 
 
y Fasıl 44
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü;
aşağıda belirtilenler hariç :
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4403
Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar
Kabaca şekil verilmiş (kabukları veya kışırları alınmış olsun olmasın) yuvarlak ağaçlardan imalat
 
 
y 4407
Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
 
Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
 
 
 
 
y 4408
Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)
 
Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
 
y 4409
Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
 
- Zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olanlar
 
- Köşebentler ve pervazlar
 
 
 
 
 
 
Zımparalama veya uç uca ekleme
 
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4410 ila
y 4413
Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil)
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4415
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar
 
Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat
 
y 4416
Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları
 
İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat
 
y 4418
- Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 'shake'ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.
 
 
 
- Köşebentler ve pervazlar
 
Kornişleme veya kalıplama
 
y 4421
Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri
4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat
 
 
y Fasıl 45
Mantar ve mantardan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4503
Tabii mantardan eşya     
 
4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat
 
 
Fasıl 46
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
Fasıl 47
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 48
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya;
aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 4811
Üzerleri çizilmiş, kaplanmış  veya sadece kare biçimine getirilmiş kağıt ve karton
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
4816
Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın)
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
4817
Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 4818
Tuvalet kağıdı
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
y 4819
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları
 
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
y 4820
Mektupluk bloknotlar
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 
 
y 4823
Diğer kağıt, karton, selüloz, vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş)
 
Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat
 
 
y Fasıl 49
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
4909
Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın)
 
4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
 
4910
Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil):
 
- “Devamlı” türden olan takvimler veya kağıt veya karton dışındaki maddelerden mamul mesnetler üzerine takılı olan blok halindeki takvimler
 
 
 
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
 
- Diğerleri
4909 ve 4911 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan  girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 50
İpek; aşağıda belirtilenler hariç:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 5003
İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış
 
İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması
 
 
5004 ila
y 5006
İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler
- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[19] 
 
 
5007
İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
 
Tek kat iplikten imalat [20]
 
 
- Diğerleri
- Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan
imalat [21] 
 
veya
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)
 
 
y Fasıl 51
Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5106 ila 5110
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik
-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[22]
 
 
5111 ila 5113
Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat
 
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten imalat [23]
 
 
 
- Diğerleri
-Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan
imalat[24]
 
veya
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 52
Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
5204 ila 5207
Pamuk ipliği
- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat [25]
 
 
5208 ila 5212
 
Pamuklu mensucat
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [26]  
 
 
 
- Diğerleri
- hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan,
imalat[27]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5306 ila 5308
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği
-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat [28] 
 
 
5309 ila 5311
Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [29]
 
 
 
- Diğerleri
-hindistan cevizi ipliğinden,
-tabii liflerden,
-jüt ipliğinden,
 - karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
 - kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
 - kağıttan
 imalat [30]
 
veya
 
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize )
etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5401 ila 5406
Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler
- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmamış tabii liflerden,
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden
imalat [31]
 
 
5407 ve 5408
Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat
 
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat [32]
 
 
 
- Diğerleri
- hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan
imalat [33]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5501 ila 5507
Sentetik ve suni devamsız lifler
Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat
 
 
5508 ila 5511
Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler
- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye  hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımına mahsus maddelerden
imalat [34]
 
 
5512 ila 5516
Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
Tek kat iplikten yapılan imalat[35]
 
 
 
- Diğerleri
-hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıttan
imalat [36]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
y Fasıl 56
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya;
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan, veya
- kağıt yapımında kullanılan girdilerden,
 imalat[37]
 
 
5602
Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
 
 
 
 
- İğne işi keçe
- tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat[38]
 
 
 
 
Bununla beraber;
 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentler,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipropilen lifler,
      veya
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,
 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
- Diğerleri
- tabii liflerden ,
- kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
- kimyasal girdiler ve tekstil hamurundan imalat[39]
 
 
5604
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
 
 
 
 
- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar
Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış  kauçuk ip veya halattan imalat
 
 
 
- Diğerleri
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden,
-kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
veya
-kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[40] 
 
 
5605
Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri
 
 
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya
eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[41]
 
 
5606
Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)
 
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan veya
- kağıt yapımına mahsus girdilerden,
imalat[42]
 
 
 
Fasıl 57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:
 
 
 
 
- İğne işi keçeden
- tabii liflerden,
- kimyasal girdilerden veya tekstil  hamurunda imalat[43],
 
 
 
 
Bununla beraber;
 
- 5402 pozisyonundaki polipropilen
filamentler,
- 5503 veya 5506 pozisyonundaki
polipropilen lifler,
      veya
- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,
 
denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.
 
 
 
 
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.
 
 
 
- Diğer keçeden
- Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan,
imalat[44]
 
 
 
- Diğerleri 
    - hindistan cevizi  ipliğinden veya jüt ipliğinden,
- suni ve sentetik filament ipliklerinden,
- tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
imalat[45] 
 
Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.
 
 
y Fasıl 58
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler;
 
aşağıda belirtilenler hariç:
 
     
 
 
 
- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar
 
  Tek kat iplikten imalat[46]
 
 
- Diğerleri
- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından,
imalat[47]
 
veya,
 
 
 
 
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)
 
 
 
5805
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
5810
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
5901
Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat
 
İplikten imalat
 
5902
Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:
 
 
 
 
- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler
 
İplikten imalat
 
 
- Diğerleri
Kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat
 
 
5903
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)
 
İplikten imalat
 
veya
 
en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5904
Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)
 
İplikten imalat[48]
 
 
 
 
 
 
5905
Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
 
 
 
 
 
 
- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar
 
İplikten imalat
 
 
- Diğerleri
- Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,
-kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan
 imalat[49]
 
veya
 
 
 
 
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5906
Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):
 
 
 
 
 
 
- Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar
 
- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden veya
- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,
imalat[50]
 
 
 
- Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer  mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)
 
Kimyasal girdilerden imalat
 
 
- Diğerleri
İplikten imalat
 
 
5907
Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)
 
İplikten imalat
 
veya
 
en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
5908
Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):
 
 
 
 
- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş
 
Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat
 
 
- Diğerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
5909 ila 5911
Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:
 
 
 
 
- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları
6310 Pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat 
 
 
 
- Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş
- Hindistan cevizi ipliğinden,
- aşağıdaki girdilerden:
    -politetrafloroetilen ipliğinden[51],
    -poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik
reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)
    -m-fenilendiamin ve isonaftalik asit polikondensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,
 
 
 
    -politetrafloroetilen
     monofillerinden[52],
     - poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,
     -cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve akrilik iplikle gipe edilmiş)[53],
     -poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden,
 
 
 
    - tabii liflerden,
    - karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
   - kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
   
 imalat[54],
 
 
 
- Diğerleri
- Hindistan cevizi ipliğinden,
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat[55]
 
 
Fasıl 60
Örme veya Tığ ile Yapılma Eşya
- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat[56]
 
 
Fasıl 61
Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları
 
 
 
 
-    Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar
 
İplikten imalat[57],[58]
 
 
 
- Diğerleri
- Tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil hamurundan,
imalat,[59]
 
 
y Fasıl 62
Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış)
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
İplikten imalat,[60], [61]
 
y 6202,
y 6204,
y 6206,
y 6209 ve
y 6211
 
Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (işlemeli olanlar)
 
İplikten imalat[62]
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[63],
 
 
y 6210 ve
y 6216
Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya
İplikten imalat[64],
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat[65]
 
6213 ve 6214
Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:
 
 
 
 
- İşlemeli olanlar
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat[66], [67]
veya
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat,[68]
 
 
 
- Diğerleri
Ağartılmamış tek iplikten imalat [69], [70]
veya
en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan 6213 ve 6214 pozisyonundaki  baskısız eşyanın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6217
Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):
 
 
 
 
 
 
 
 
- İşlemeli olanlar
İplikten imalat[71],
veya,
Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[72]
 
 
 
- Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya
İplikten imalat [73]
veya,
Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla kaplanmamış mensucattan imalat [74]
 
 
 
- Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,
imalat
 
 
 
- Diğerleri
İplikten imalat [75]
 
 
y Fasıl 63
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
6301 ila 6304
Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:
 
 
 
 
- Keçeden ve dokunmamış
mensucattan
- Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan
imalat [76]
 
 
- Diğerleri:
 
 
 
 
- - İşlemeli olanlar
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [77][78]
veya
Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
 
 
 
- - Diğerleri
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [79][80]
 
 
6305
Ambalaj için torba ve çuvallar
- Tabii liflerden, veya,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
 hamurundan,
imalat [81]
 
6306
Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:
 
 
 
 
-  Dokunmamış mensucattan
-Tabii liflerden, veya
- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan imalat [82], [83]
 
 
 
-  Diğerleri
Ağartılmamış tek kat iplikten imalat [84], [85]
 
 
6307
Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 
 
6308
Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.
 
 
y Fasıl 64
Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:
6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.
 
 
6406
Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y Fasıl 65
Başlıklar ve aksam
aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
6503
6501 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
 
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat [86]
 
6505
Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
 
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat [87]
 
y Fasıl 66
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
6601
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
Fasıl 67
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y Fasıl 68
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 6803
Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya
 
İşlenmiş kayagan taşından imalat
 
 
 
y 6812
Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya
 
Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat
 
y 6814
Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)
 
İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat
 
Fasıl 69
Seramik mamulleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 70
Cam ve cam eşya
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7003,
y 7004 ve
y 7005
 
Yansıtıcı tabakası olmayan cam
7001pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7006
7003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları
 
- SEMII standartlarına [88] göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka
 
-Diğerleri
 
 
 
 
 
 
 
7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat
 
 
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
 
7007
Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7008
Çok katlı yalıtım camları
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
 
7009
Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)
 
7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
 
7010
Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi
 
 
7013
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi
veya
elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)
 
 
y 7019
Cam liflerinden (iplik hariç) eşya
- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,
veya
- cam yününden
 imalat
 
 
y Fasıl 71
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7101
Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
y 7102,
y 7103 ve
y 7104
İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat
 
7106, 7108 ve 7110
Kıymetli metaller:
 
 
 
 
- İşlenmemiş olanlar
7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,
veya
7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması
 
 
 
- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar
 
İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat
 
y 7107,
y 7109 ve
y 7111
 
Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)
 
Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat
 
 
7116
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
 
Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
 
7117
Taklit mücevherat
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
veya
kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat
 
 
y Fasıl 72
Demir ve çelik
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
7207
Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller
 
7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
 
7208 ila 7216
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar
 
7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat
 
7217
Demir veya alaşımsız çelikten teller
 
7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y 7218,
7219 ila 7222
 
Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller
 
7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat
 
7223
Paslanmaz çelikten teller
 
7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y  7224, 7225 ila 7228
 
Diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri,sıcak haddelenmiş çubuklar ( düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar
 
7206, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden ve diğer ilk şekillerden imalat
 
7229
Diğer alaşımlı çelikten teller
 
 
7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 73
Demir veya çelikten eşya
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
y 7301
Palplanşlar
 
 
7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
 
 
7302
Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar
 
7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat
 
 
7304, 7305 ve 7306
Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller
 
 
7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
 
y 7307
Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712)
Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi
 
 
7308
Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.
 
 
 
 
y  7315
Patinaj zincirleri
 
Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 
 
y Fasıl 74
Bakır ve bakırdan eşya
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
7401
Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7402
Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlar
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7403
Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
 
- Rafine edilmiş bakır
 
 
 
- Bakır alaşımları ve diğer elementler  içeren rafine edilmiş bakır
 
 
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat
 
 
7404
Bakır döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
7405
Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 75
Nikel ve nikelden eşya
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
7501 ila 7503
Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş nikel; nikel döküntü ve hurdaları
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y Fasıl 76
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
 
 
 
 
 
 aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,
imalat
 
 
7601
İşlenmemiş alüminyum
 
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat veya
 
Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat
 
 
7602
Alüminyum döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
 
 
y 7616
Alüminyumdan eşya [(alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç) (sonsuz veya devamlı bantlar dahil)] alüminyumdan metal depluvayye
 
 
 
 
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (bununla birlikte, sonsuz veya devamlı bantlar da dahil, mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği) ve
 
-  kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen
imalat
 
 
Fasıl 77
Armonize Sistem Nomenklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.
 
 
 
y Fasıl 78
Kurşun ve kurşundan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
 
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
7801
İşlenmemiş kurşun
 
 
 
 
-  Rafine edilmiş kurşun
‘İşlenmemiş' veya ‘külçe’ kurşundan imalat
 
 
 
-  Diğerleri
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
 
 
7802
Kurşun döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y Fasıl 79
Çinko ve çinkodan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
7901
İşlenmemiş çinko
 
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
 
 
7902
Çinko döküntü ve hurdaları
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
y Fasıl 80
Kalay ve kalaydan eşya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aşağıda belirtilenler hariç;
 
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve
- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,
 imalat
 
 
8001
İşlenmemiş kalay
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8002 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.
.
 
8002 ve 8007
Kalay döküntü ve hurdaları; kalaydan diğer eşya
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
 
 
Fasıl 81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya:
 
 
 
 
- Diğer adi metaller; işlenmemiş; ve bunlardan mamul eşya
 
Ürünün yer aldığı pozisyon ile aynı pozisyonda yer alan kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat