E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059335 Ziyaretçi

Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar(Karar2012/2910)

Karar Sayısı : 2012/2910 13.03.2012-28232 Resmi Gazete

Ekli “Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/2/2012 tarihli ve 14017 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtileneşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrükvergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

2905.31.00.00.00

Etilen Glikol (Etandiol)

Ton

140.000

0

Uygulama

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespitedilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğerilgili mevzuat hükümleriuygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 31/12/2012 (31/12/2012 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.