Ev ve İşyeri temizlik işlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1466

05/09/2011

Konu

:

Ev ve İşyeri temizlik işlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ev ve işyeri temizlik işlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik "Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar" başlıklı (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların (birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç), Tebliğin (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür. Tebliğin (A/3) bölümünde yer alan temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri tevkifat kapsamında olup temizlik hizmetlerinde hesaplanan KDV alıcılar tarafından (2/3) oranında tevkifata tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile de eleman temin hizmeti (işgücü hizmeti) tevkifat uygulaması kapsamına alınmış, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde ise gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerinde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında % 90 oranında tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.

Buna göre;

1. İşletmenizce, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara (hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler dahil) verilen temizlik hizmetlerine ilişkin hesaplanan KDV bunlar tarafından (2/3) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak, 91 Seri No lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlar dışındaki gerçek ve tüzel kişilere verilen temizlik hizmetleri KDV tevkifatına tabi olmayacaktır.

2. İşletmeniz bordrosunda kayıtlı elemanların sevk ve idaresinin müşterinizde bulunması halinde, verilen bu hizmet işgücü temin hizmeti olarak değerlendirileceğinden, söz konusu hizmeti alanların gerçek usulde KDV mükellefi olması ya da KDV mükellefi olmasa bile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlardan olması halinde hizmet alımlarına ilişkin hesaplanan KDV bunlar tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

3. Verilen hizmet nedeniyle hesaplanan KDV nin faturada ayrıca gösterilmesi gerekmekte olup, bu işlerin sözleşmeli olup olmaması durumu değiştirmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930949 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930949 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?