Evlilik nedeni ile ve Miras yoluyla gelen eşya (Madde 50-54)

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya
Muafiyetin kapsamı
MADDE 50-(1) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmeküzere yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilere ait çeyiz eşyasınamuafiyet tanınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları haiz birkişiye, yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan kişilertarafından evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen, ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyelere, her bir hediyenin kıymeti 430 Avro ve toplam hediye kıymeti 3.000 Avro'yu  aşmamakkaydıylamuafiyet tanınır.

(3) Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce, en az oniki ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.

Muafiyet uygulanacak kişiler
MADDE 51-(1) Muafiyet;
a) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olan,
b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan,
c) Herhangi bir sebeple, turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi, Türkiye
'ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan,kişilere tanınır.

Nakil süresi
MADDE 52-(1) Bu Ayırımda yer alan hükümler çerçevesinde eşya getireceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri içinbu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde deyapılabilir.

(2) Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.
 
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya
Muafiyetin kapsamı
MADDE 53-(1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden kişi mirascılarına intikal eden kişisel eşya, ev eşyası kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.

(2) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsu
z özel nakil vasıtalarının, kişinin ölüm tarihinden itibaren en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski
olmaması şarttır.
 
(3) Aşağıda sayılan eşya için bu madde kapsamında muafiyet uygulanmaz:

a) Motorlu ticari nakil vasıtaları.
b) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariçherhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanıla
n alet ve cihazlar.
c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler.
ç) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri 

Nakil süresi
MADDE 54 -(1)Muafiyet, mücbir sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle tevsiki şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren  yirmidört ay içinde, tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245520 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245520 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?