Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri (Genelge 2009/3)

FAALİYET RUHSATI SÜRELERİ VE MÜRACAAT ÜCRETLERİ
No : 2009/3
Yayım Tarihi : 19.06.2009
Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2009
Not : 2010/1 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler işlenmiş olup, 2009/3 sayılı Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.
GENELGE
2009/3
MADDE 1- (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı sürelerine ve müracaat ücretlerine ilişkin esaslar 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci ve Geçici 4 üncü maddesine istinaden, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
MADDE 2- (1) Yatırımcı kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi, üretim faaliyeti için 45 yıl, diğer faaliyet konuları için ise 30 yıldır.
(2) Kiracı kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi üretim faaliyeti için 20 yıl, diğer faaliyet konuları için 15 yıldır.
MADDE 3- Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üretim konusu dışında Faaliyet Ruhsatına sahip yatırımcı kullanıcıların üretim konulu yeni Faaliyet Ruhsatı alarak veya konu değişikliği yaparak aynı binada üretim faaliyetinde bulunmaları halinde, bu Faaliyet Ruhsatının süresi 45 yıldır. Üretim konulu Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi ilk Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi olup, bina üretim ruhsatına bağlanır.
MADDE 4- Faaliyet Ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara vermeksizin faaliyetine devam etmek isteyen kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatı süresi dolmadan önce, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde müracaat eder. Müracaatın uygun bulunması halinde, Faaliyet Ruhsatının sona erdiği tarihten itibaren başlamak üzere aynı numarayla yeni bir Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.
MADDE 5- (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti 5.000 (beşbin) ABD Doları olup, bu ücret Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN TR74 0000 1001 0000 0951 1013 01 numaralı Serbest Bölgeler Özel Hesabına (ABD Doları hesabı) yatırılır. Banka dekontunda, faaliyette bulunmak istenilen serbest bölgenin adı, müracaatçının unvanı ve Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti için yatırıldığının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir.
MADDE 6- (1) Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti, müracaatın uygun görülmemesi halinde iade edilir, uygun görülmesi halinde ise “Serbest Bölgeler Özel Hesabı”na irat kaydedilir.
(2) (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe intikal eden müracaatlarda Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki “Serbest Bölgeler Özel Hesabı”nın IBAN TR36 0000 1001 0000 0951 1013 06 no'lu “Diğer Gelirler Hesabı”na 500 (beşyüz) ABD Dolarının yatırılması ve bu meblağın yatırıldığını gösterir banka dekontunun ekli olduğu bir dilekçeyle Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, Faaliyet Ruhsatı almak için daha önce yatırılmış olunan müracaat ücreti iade edilir. 30 günlük sürenin bitiminden sonra yapılan Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti iade talepleri değerlendirmeye alınmaz.
MADDE 7- Faaliyet Ruhsatının zayi veya tahrip olması nedeniyle, yeniden düzenlenmesinin talep edilmesi halinde 100 (yüz) ABD Doları, konu, unvan ve nev’i değişikliğinde 200 (ikiyüz) ABD Doları, bina satışları ile üstyapı kullanım hakkı devirlerinde, satış veya devir yapan kullanıcıdan alınacak 500 (beşyüz) ABD Doları, bu Genelgenin 6’ıncı maddesinde belirtilen “Diğer Gelirler Hesabı”na yatırılarak dekont aslının bir dilekçe ekinde doğrudan veya Serbest Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.
MADDE 8- 1997/3, 1998/1 ve 2003/3 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik, 2010/1 sayılı Genelge) Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce faaliyette bulunan kullanıcılar, 30/12/2011 tarihine kadar Serbest Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek mevcut faaliyet ruhsatlarındaki sürenin, Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen sürelerle uzatılması talebinde bulunabilir. Bölge Müdürlüğü söz konusu talebi, ilgili kullanıcının son üç yıllık
performansına ilişkin bilgileri içeren görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu talebi uygun görülenlere süre uzatımı yapılır. Bu madde çerçevesinde yapılacak başvurulardan Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti alınmaz.
MADDE 9 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305619 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305619 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?