Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenleneceği ve bu işlemin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hk.

Başlık Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenleneceği ve bu işlemin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hk.
Tarih 15/02/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7839-73
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Konu

:

Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile Katma Değer Vergisine tabi olup olmayacağı hk.

 

İlgi dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün  ... vergi kimlik numaralı mükellefi olarak inşaat yapım işi ile iştigal ettiğinizi ve bilanço esasına tabi olduğunuzu belirterek, işletmenizi faal durumda olan ve aynı zamanda şirket ortağı olduğunuz bir sermaye şirketine devredeceğinizden bahisle işletmenizde bulunan varlıkların devrinde fatura düzenleyip düzenlemeyeceğiniz, devir işleminin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı ile işletmenizde mevcut devreden katma değer vergisinin devredilen sermaye şirketinde devreden katma değer vergisi olarak işleme tabi tutulup tutulamayacağı konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması ve bu ortaklık payınıtemsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması halinde değer artış kazancının hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği  hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemlerle Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30'uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun"İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ferdi işletmenizin sermaye şirketine devredilmesi durumunda, kayıtların tevsiki açısından ferdi işletmenizin aktifinde kayıtlı bulunan iktisadi kıymetlerin,  fatura düzenlenmek suretiyle devredilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ferdi işletmenizin Gelir Vergisi Kanununun 81/2 nci maddesindeki şartlar kapsamında sermaye şirketine devri katma değer vergisinden istisna olup, ferdi işletmenizin devir tarihiitibariyle indiremediği (sonraki dönemlere devreden) katma değer vergisi devir alan sermaye şirketi tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16274034 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16274034 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?