Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya (Genelge 2009/120)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00-010.06.01-S.04 8/12/2009
Konu : Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya
GENELGE
(2009/120)
İlgi : a) 11/3/2009 tarihli 2009/3 sayılı Genelge
b) 28/4/2009 tarihli 2009/10 sayılı Genelge
c) 12/5/2009 tarihli 2009/54 sayılı Genelge
Son mevzuat değişiklikleri gereğince finansal kiralama yoluyla geçici ithale konu eşyaya ilişkin işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi uygun bulunmuştur.
1.Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya
10.06.1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 8 inci maddesi çerçevesinde
yurtdışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi bulunmaması durumunda finansal kiralama sözleşmeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tescil edilerek Müsteşarlığımıza bildirildikten sonra ilgili gümrük idaresine gerekli talimat verilmektedir. Finansal Kiralama Kanunu kapsamında geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak ilgili gümrük idaresince Gümrük Yönetmeliği'nin 55 no.lu ekinde yer alan "Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu" ile geçici ithalat beyannamesinin tasdikli bir örneğinin işlemin tamamlanmasını müteakip Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir.
2. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Uçaklar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından finansal kiralama yoluyla geçici
ithal edilecek uçağa ilişkin sözleşmesinin tescilinin uygun bulunması halinde ilgili firmaya, Müsteşarlığımız ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık GenelMüdürlüğü'ne de bildirilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tescili uygun bulunan finansal kiralama sözleşmesi ile buna ilişkin yazının Müsteşarlığımıza gönderilmesi ve geçici ithal işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine talimat verilmesi sürecinde geçici ithali yapılacak uçakların sefere konulmasında gecikmeler sözkonusu olabilmektedir. Bu itibarla, sadece finansal kiralama yoluyla geçici ithali yapılacak uçaklarla sınırlı olmak üzere, Müsteşarlığımızca ilgili gümrük idaresine verilecek talimat beklenilmeden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili firmaya muhatap yazısı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün teknik uygunluk yazısı, proforma fatura ve finansal kiralama sözleşmesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, uçaklara ilişkin geçici ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Bilahare, Müsteşarlığımızca gönderilecek yazının işleme ait evrakla karşılaştırılması ile yetinilmesi yeterli bulunmaktadır. Diğer taraftan, finansal kiralama sözleşmelerinin herhangi bir sebeple (süre uzatımı, kiralayan şirketin değişmesi vb.) tadil edilmesi veya ilk sözleşmede yer alan süre uzatımı opsiyonlarının kullanılması mümkün bulunmakta olup, söz konusu tadil sözleşmeleri ve süre uzatımı opsiyonunun kullanıldığına dair belgeler firmalar tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilmekte, sözleşme tadilinin anılan Kurum tarafından dosyasına derç edildiği ise Müsteşarlığımıza ve ilgili firmaya bildirilmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tadil sözleşmesinin dosyasına derç edildiğine ilişkin olarak firmaya muhatap yazısının ve tadil sözleşmesinin ilgili Gümrük İdaresine uçağın yurtta kalma süresi içerisinde ibraz edilmesi halinde uçağın geçici ithalat rejimi altında kalma süresinin sözleşme hükümlerine göre uzatılarak ilgili gümrük beyannamesinin "Rejim Bitiş Tarihi" hanesine işlenmesi gerekmektedir. Finansal kiralama yoluyla geçici ithal edilen uçakların yurtta kalma süresi geçirildikten sonra süre uzatımına ilişkin belgelerin ibraz edilmesi halinde aşılan süreye göre Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (l), 4 üncü fıkrasının (g) bentlerine göre işlem tesis edilmesi; uçağın yurtta kalma süresinin bitiminden itibaren iki ay içerisinde gümrük idaresine herhangi bir başvuru olmaması durumunda ise Gümrük Kanununun 238 nci maddesinin uygulanarak söz konusu uçağın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir.
3. Kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde (15) ve (61)
Kodları 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği'nin 378 inci maddesi çerçevesinde geçici ithaline izin verilen eşyanın yurt dışından operasyonel kiralama ile getirilmesi de mümkün bulunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından operasyonel (adi kiralama) ya da
finansal kiralama yoluyla ithal edilen eşyanın gerek dış ticaret istatistiklerine gerekse ödemeler dengesi hesaplarına daha sağlıklı yansıtılmasının gerektiği belirtilerek, operasyonel kiralama ile ithal edilen eşyanın, kira süresi sonunda yeniden ihraç edileceği için dış ticaret istatistiklerine dahil edilmediği, ancak ödemeler dengesi hesapları için ayrı kayıt edilerek raporlandığı,bu kiralama şekilleri istatistiklerde ayrıştırılırken, beyannamenin 24 numaralı alanındaki sözleşme kodlarının finansal kiralama için "15", operasyonel kiralama için "61" olarak kullanılması gerekirken, ithalatçıların finansal kiralama işlemlerini "15" sözleşme kodu ile beyan etmek yerine "90" kodu ile beyan etmesi neticesinde, gümrük beyanname bilgilerinden finansal kiralama ile yapılan ithalatları sağlıklı tespit etmenin mümkün olmadığı, bu nedenle zaman zaman dış ticaret değerlerinde geriye dönük düzeltmeler yapılması gerektiğinden bahisle kiralama yoluyla yapılan geçici ithalatta, Gümrük Yönetmeliği Ek-14'ün "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan sözleşme kodlarının doğru şekilde beyan edilmesi istenilmektedir.
Bu itibarla, kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliği eklerinden Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Ek-14'ün "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan (15) ve (61) kodlarının doğru olarak beyan edilmelerinin sağlanması ve konuyla ilgili olarak yükümlülerin de bilgilendirilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Taşra teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927322 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927322 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?