E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15366970 Ziyaretçi

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 12.02.2013-28557 Resmi Gazete

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticiler ile ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini,

b) Bakanlık: Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

e) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini,

g) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

ğ) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

h) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

i) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararı,

j) Fındık söküm muvafakatnamesi: Arazi sahibinin söküme onay verdiğini gösteren muhtar veya noter onaylı belgeyi,

k) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Miktarları ve Başvurular

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı

MADDE 5 (1) 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılı ürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki, birinci sınıf, ikinci sınıf ve % 6’dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek  alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2012-2014 yılları arasında telafi edici ödeme yapılır.

a) 2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL/da olmak üzere üç yılda toplam 600 TL/da ödeme yapılır.

b) 2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere iki yılda toplam 450 TL/da ödeme yapılır.

c) 2014 yılı için başvuranlara 300 TL/da ödeme yapılır.

Başvurular

MADDE 6 (1) Alan bazlı gelir desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

a) 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS ve FKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

(2) Telafi edici ödeme desteği başvuruları aşağıda belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.

a) 2012 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/4/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

b) 2013 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2013 tarihi mesai bitiminde sona erer.

c) 2014 yılı telafi edici ödeme başvuruları; 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ÇKS’ye kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla 1/1/2014 tarihinde başlar ve 31/12/2014 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 (1) Alan bazlı gelir desteği ödemelerinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (ek-1),

b) Fındık üretici belgesi.

(2) Telafi edici ödeme desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla ruhsatsız fındık bahçelerinin sökümünü yapmadan önce aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (ek-5),

b) ÇKS belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Ödemesinin Uygulanması

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 8 (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/İlçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar.

ç) İl/İlçe fındık komisyonu hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerinde ilçe fındık komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/İlçe müdürlüğü, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben fındık kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-3) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2’leri (ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmal-3’ü (ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

(3) Telafi edici ödemeler için; il/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/İlçe müdürlüğü 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak  her üretici adına bir telafi edici ödeme desteği dosyası açar. Müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ile kontrol eder.

b)  İl/İlçe müdürlüğü, başvuru sahibi tarafından söküm yapılarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılacağı beyan edilen ÇKS’ye kayıtlı arazilerin ruhsatsız fındık bahçesi olup olmadığını tespit eder (ek-7) ve başvuru sahibine söküm yapıp yapamayacağı konusunda bilgi verir.

c) Başvuru sahibi söküm yaptıktan ve alternatif ürünün ekim/dikim işlemini tamamladıktan sonra il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek tespit yapılmasını talep eder. İl/İlçe müdürlüğü, arazide yapılacak tespit sonucunda alternatif ürün ekim/dikim tespit formunu (ek-8) düzenler. Fındık alanlarının sökülmemesi, alternatif ürün ekimi/dikimi yapılmaması ve ekim/dikim normlarına uyulmaması hallerinde destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Telafi edici ödeme desteğinin hesaplanmasında, söküm yapılan arazi parselleri üzerinde ekim/dikim normlarına uygun olarak alternatif ürün ekim/dikimi yapılan toplam arazi miktarı dikkate alınır.

d) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köy/mahallelerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/İlçe fındık komisyonu,  hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının oy çokluğu ile karar alır.

f) İl/İlçe müdürlüğü, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben çiftçi kayıt sisteminden üretici detayında icmali (ek-9) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasını sağlar.  Askıya çıkma,  indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

g) İl/İlçe müdürlüğü, sistemden köy detayında icmalleri (ek-10) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (ek-10) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2’leri (ek-10) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmali (ek-11) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

ğ) İl fındık komisyonu icmal-3 (ek-11) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

h) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (ek-11) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 9 (1) Her yıla ait alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemeler Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 10 (1) Aşağıda yer alan üreticilerden;

a) Alan bazlı gelir desteği için;

1) Müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıtlı olmayanlar,

2) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapan üreticiler,

b) Telafi edici ödeme desteği için;

1) Müracaat yılında ÇKS’ de kayıtlı olmayanlar,

2) Fındık bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini sökümden önce yapan ve ekim/dikim normlarına uymayan üreticiler,

3) Alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar,

c) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ç) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS'de destekleme dışı bırakılanlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları,

desteklemeden faydalanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 11 (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 26/4/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan ödemeler,  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere desteklemeden yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

FINDIK ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ


……………………….…İL/ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile 15/7/2009 tarihli ve 2009/15203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı fındık üreticisiyim.

Fındık Kayıt Sistemindeki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, eksik ya da yalan beyan durumunda doğacak hukukî sorumluluğun bana ait olacağını, herhangi bir usulsüzlük halinde tarafıma ödenecek destekleme miktarını 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammıyla birlikte geri ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.        

2013/4 No’lu Tebliğ gereği fındık üreticilerine ödenecek alan bazlı gelir desteğine başvurumun değerlendirmeye alınmasını arz ederim.   ……./……./…….

                                                               İmza

Adı Soyadı / Unvanı

 

T.C. Kimlik No./Vergi No.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon No.

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ek-2

……… YILI FINDIK ALAN  BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ

ÜRETİCİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL-1)

 

İLİ                       :

İLÇESİ               :

BUCAĞI             :

KÖYÜ/MAH.     :

Sıra No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

T.C. Kimlik No.

Vergi Kimlik No

(Tüzel kişilik için)

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 Not: Bu form ilçelerde ilçe fındık komisyonu, merkez ilçede il fındık komisyonu tarafından onaylanır.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ek-3

........ YILI FINDIK ALAN  BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL-2)

 

İLİ         :

İLÇESİ :

Sıra No.

Köy/Mah. Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Üretici Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 Not: Bu form ilçelerde ilçe fındık komisyonu, merkez ilçede il fındık komisyonu tarafından onaylanır.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-4

....... YILI FINDIK ALAN  BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL-3)

 

İLİ:

 

Sıra No.

 

İlçenin Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Üretici Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Not: Bu form il fındık komisyonu tarafından onaylanır.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

FINDIK TELAFİ EDİCİ ÖDEME DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

……………………….İL/ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

ÇKS'de Kayıtlı Söküm Yapılacak Ruhsatsız Fındık Bahçelerine Ait Bilgiler

Sıra

İli

İlçesi

Köy/Mah.

Ada

No.

Parsel

No.

Tasarruf Şekli

Kullanılan

Sökülecek

Alternatif

(Kendi/Kira/

Toplam Alan

Toplam

Alan

Ürün adı

No.

Muvafakatname/

(da)

(da)

 

 

Taahhütname/Tahsis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

Yukarıda bilgileri verilen ÇKS’de kayıtlı ruhsatsız fındık bahçelerimi sökerek alternatif ürüne geçmek ve telafi edici ödeme desteğinden yararlanmak istiyorum.

Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, eksik ya da yalan beyan durumunda doğacak hukukî sorumluluğun bana ait olacağını,  herhangi bir usulsüzlük halinde tarafıma ödenecek destekleme miktarını 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme zammıyla birlikte geri ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

2013/4 No’lu Tebliğ gereği fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürüne geçenlere ödenecek telafi edici ödeme desteğine başvurumun değerlendirmeye alınmasını arz ederim.   ……./……./…….

                                                                                                                                                               İmza

Adı Soyadı / Unvanı

  

T.C.  Kimlik No./Vergi No.

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon No.

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Not: Kendi arazisi/hissesi dışında hissedarlarının/1.derece akrabalarının/eşinin arazisini kullanması veya kiralama yapması durumunda arazi sahiplerinden söküme onay verdiklerine dair muhtar veya noter onaylı fındık söküm muvafakatnamesi  (ek-6) almak ve ibraz etmek zorundadır.

Ek-6

FINDIK SÖKÜM MUVAFAKATNAMESİ

 

Söküm Yapılacak Ruhsatsız Fındık Bahçesi Bilgileri

 

 

 

Belge Tipi (Tapu/Keşif)

Arazinin Bulunduğu Yer (İl/İlçe/Köy/Mah.)

Mevkii

Ada No.

Parsel No.

Parselin Toplam Alanı (da)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hissedarı olduğum,  muvafakatname / taahhütname ile kullandırdığım, kiraya verdiğim yukarıda bilgileri yazılı ruhsatsız fındık bahçesini …..….. yılında sökerek yerine alternatif ürün ekim/dikim yapması ve …….., …….., …….. yıllarında telafi edici ödeme desteğinden yararlanması için aşağıda kimlik bilgileri yazılı kişiye muvafakat veriyorum. ……/……/……

 

Muvafakat veren arazi sahibine ait bilgiler

 

 

 

 

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Hisse Oranı

Hisse

 Alanı (da)

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muvafakat alan üretici bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No.

Baba

 Adı

Doğum Tarihi

Söküm Yapılacak

İmzası

Toplam Alan (da)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.  ……./……/……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….Köy/Mah. Muhtarı

Aza

Adı Soyadı

 

 

İmza/Mühür

 

 

 

    Not: Her parsel için ayrı ayrı düzenlenir. Hisse oranı belli olmayan (verasete iştirak) araziler için tüm hissedarlardan muvafakat alınır. fındık söküm muvafakatnamesi arazinin bulunduğu köy/mah. muhtarı ve azası veya noter tarafından onaylanır.


Ek-7

TELAFİ EDİCİ ÖDEMEDEN YARARLANACAK ÜRETİCİLER İÇİN

RUHSATSIZ FINDIK BAHÇESİ TESPİT FORMU

Başvurulan fındık bahçesinin bulunduğu

Başvuru Sahibinin

İl

 

T.C. Kimlik No./Vergi No.

 

İlçe

 

Köy/Mah.

 

Adı ve Soyadı / Unvanı

 

 

Başvurulan söküm ve alternatif ürün ekim/dikimi yapılacak fındık bahçesi bilgileri

 

 

Sıra

No.

Mevkii

Ada No.

Parsel No.

Kullanılan

Alan  (da)

Ruhsatsız Fındık

 Alanı (da)

Ruhsatsız Fındık Bahçesinin

 

 

 

AÇIKLAMA

Arazi Sınıfı

Eğimi (%)

Rakımı (m)

Tesis Yaşı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibi tarafından  söküm ve alternatif ürün ekim/dikim yapılacağı beyan edilen ………………………………………köy/mahallesindeki fındık bahçelerinde yapılan kontrollerde toplam ……da ruhsatsız fındık bahçesi olduğu tespit edilmiş ve söküm yapılarak alternatif  ürün ekim/dikim yapılması uygun görülmüştür.……/……/……..

 

 

Başvuru Sahibinin                                              KONTROL EDEN                                             KONTROL EDEN                                              Köy/Mah. Muhtarı

Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı:

İmza            :                                                        Unvanı        :                                                        Unvanı        :                                                           İmza          :

                                                                              İmza            :                                                        İmza            :                                                          Mühür

 Not: Bu form ruhsatsız fındık bahçelerinin farklı köy/mahallelerde bulunması durumunda köy/mah. bazında ayrı ayrı tanzim edilir. Başvurulan arazilerin basit krokisi bu forma eklenir.


Ek-8

TELAFİ EDİCİ ÖDEMEDEN YARARLANACAK ÜRETİCİLER İÇİN

ALTERNATİF ÜRÜN EKİM/DİKİM TESPİT FORMU

Başvurulan arazinin bulunduğu

Başvuru Sahibinin

İl

 

T.C. Kimlik No./Vergi No.

 

İlçe

 

Köy/Mah.

 

Adı ve Soyadı/Unvanı

 

 

Söküm ve alternatif ürün ekimi/dikimi yapılan arazi bilgileri

 

 

Sıra

No.

Mevkii

Ada No.

Parsel No.

Kullanılan

Alan  (da)

Sökülen

Fındık

 Alanı (da)

Alternatif Ürün Ekilen/Dikilen Alan (da)

Alternatif

Ürün

Adı

Telafi Edici Ödeme Desteğine Esas Arazi Miktarı (da)

 

 

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin ………………………………………köy/mahallesindeki söküm ve alternatif ürün ekim/dikim yaptığı arazilerde mahallinde tespit yapılmış olup ekim/dikim normlarına uygun olarak alternatif ürün ekimi/dikimi yaptığı toplam …….….. da arazi üzerinden telafi edici ödeme kapsamında değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür.  ……/……/……..

 

 

Başvuru Sahibinin                                              KONTROL EDEN                                              KONTROL EDEN                                              Köy/Mah. Muhtarı

Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı :                                                         Adı-Soyadı :

İmza            :                                                        Unvanı        :                                                        Unvanı        :                                                          İmza            :

                                                                              İmza            :                                                        İmza            :                                                         Mühür

 

Not: Bu form söküm yapılacak fındık bahçelerinin farklı köy/mahallelerde bulunması durumunda köy/mah. bazında ayrı ayrı tanzim edilir. Başvurulan arazilerin basit krokisi bu forma eklenir.


Ek-9

 

…..…. YILI ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASI

 ÜRETİCİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL- 1)

 

İLİ                       :

İLÇESİ               :

BUCAĞI             :

KÖY/MAH.        :

 

Sıra No.

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

T.C. Kimlik No.

Vergi Kimlik No

(Tüzel kişilik için)

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Not: Bu form ilçelerde ilçe fındık komisyonu, merkez ilçede il fındık komisyonu tarafından onaylanır.                                                              

 

Ek-10

 

 …..…. YILI ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASI

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL- 2)

 

İLİ          :

İLÇESİ  :

Sıra No.

Köyün Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Üretici Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 Not: Bu form ilçelerde ilçe fındık komisyonu, merkez ilçede il fındık komisyonu tarafından onaylanır.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-11

 

…..…. YILI FINDIĞA ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASI

 İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL- 3)

 

İLİ :

 

Sıra No.

 

İlçenin Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Üretici Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Not: Bu form ilçelerde ilçe fındık komisyonu, merkez ilçede il fındık komisyonu tarafından onaylanır.