Fuar Teşviklerinde Dikkat Edilecek Hususlar

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE  TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programıkapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.
KAPSAM
Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılabilir.
TANIMLAR
Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracat Genel Müdürlüğünü,
Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,
Üretici Derneği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,
Üretici Birliği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,
Kuruluş : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,
Koordinatör Birlik: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),
TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı “TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen logoyu,
TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,
Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
TURQUALITY® KOMİTESİ, ÇALIŞMA GRUPLARI VE SEKRETARYA
Madde 4 - TURQUALITY® Komitesi : Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanın başkanlığında Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.
Söz konusu Komite, TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının tespiti hususunda yetkilidir.
Anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Müsteşarlık tarafından yürütülür.
Madde 5 - TURQUALITY® Çalışma Grubu : Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.
TURQUALITY® Çalışma Grubu;TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının seçimi konularında TURQUALITY® Komitesi’ne istişari nitelikte görüş bildirir.
Madde 6 - TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu : Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri,İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.
TURQUALITY® SektörelÇalışma Grubu;kuruldukları sektörle ilgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür ve TURQUALITY® Çalışma Grubuna istişari nitelikte görüş bildirir.
Madde 7 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 5 ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen Çalışma Gruplarının teşkili ile çalışma usul ve esasları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryası tarafından yürütülür.
Madde 8 - TURQUALITY® Sekretaryası : TURQUALITY® Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen elemanlardan teşkil eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DESTEKLENECEK FAALİYETLER VE DESTEK KAPSAMINA ALINMA
I- İHRACATÇI BİRLİKLERİ, ÜRETİCİ DERNEKLERİ/BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ
A) BİRLİKLERİN DESTEKLENMESİ:
Madde 9 - 2006/4 sayılı Tebliğ’in 9’uncu maddesinin (a) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen Birlikler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetine ilişkin harcamayı yapmadan önce (Ek-1)’de yer alan proje öneri formunu doldurarak doğrudan Müsteşarlığa müracaat ederler.
Müsteşarlık, söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili Birliğe destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.
Destek kapsamına alınan Birlikler tarafından, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştirilecek;
§    Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)
§    Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,
§    Ülke imaj kampanyası,
§    Pazar araştırması,
§    Sponsorluk,
§    Kokteyl,
§    Seminer, konferans, vb.,
§    Web sayfasına ilişkin tasarımlar,
§    Reklam panoları,
§    Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,
§    Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,
§    Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
§    Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
§    Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
vb. tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, % 80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
Destek kapsamına alınan Birliklerin, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamındadır. Ancak, 23/12/2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/6 sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” uyarınca destekten yararlandırılan bir faaliyet, 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmez.
Madde 10- Birliklerin 9’uncu maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-2)’de belirtilen belgelerin faaliyet/harcamanın yapıldığı bölge/ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması(*1) faaliyet/harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve banka dekontu, çek(*2) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (altı) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde Birlikler söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmazlar.
Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili Birliğe bildirir.
Madde 11- Birlikler, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süreyle destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, Birliğin destek kapsamına alındığı tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin Birlik 1.10.2006 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2007, 30.11.2008, 30.11.2009 ve 30.11.2010 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-3)’de yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen Birliğin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.
Madde 12- Destek kapsamına alınan Birlikler tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9’uncu maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin, faaliyetin gerçekleştirilmesinden önceMüsteşarlığa bildirilmesi ve Müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde projede yer almayan harcamaya ilişkin ödeme yapılmaz.
A) ÜRETİCİ DERNEKLERİ/BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ:
Madde 13– 2006/4 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin (b) bendinde sayılan destek unsurlarından yararlanmak isteyen Üretici Dernekleri/Birlikleri, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetine ilişkin harcamayı yapmadan önce (Ek-4)’de yer alan proje öneri formunu doldurarak Müsteşarlığa müracaat ederler.
Müsteşarlık, söz konusu proje ile ilgili olarak yapacağı inceleme neticesinde, ilgili Üretici Derneği/Birliğine destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir.
Madde 14- Destek kapsamına alınan Üretici Derneği/Birliği tarafından, ilgili oldukları üretim alanında yer alan ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştirilecek
§    Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)
§    Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,
§    Ülke imaj kampanyası,
§    Pazar araştırması,
§    Sponsorluk,
§    Kokteyl,
§    Seminer, konferans, vb.,
§    Web sayfasına ilişkin tasarımlar,
§    Reklam panoları,
§    Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar,
§    Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri,
§    Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
§    Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
§    Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
vb. tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamalar, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
Destek kapsamına alınan Üretici Derneği/Birliklerinin, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları destek kapsamında değerlendirilebilir.
Madde 15- Üretici Derneği/Birliğinin yukarıda belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-5)’de belirtilen belgelerin faaliyet/harcamanın yapıldığı bölge/ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması(*1), faaliyet/harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve banka dekontu, çek(*2) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (altı) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde Üretici Derneği/Birlikler söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmazlar.
Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili Üretici Derneği/ Birliğine bildirir.
Madde 16- Üretici Derneği/Birliği, destek kapsamına alındığı tarihten itibaren en fazla dört yıl süre ile destek ödemesinden yararlandırılabilir. Ancak, Üretici Derneği/ Birliğinin destek kapsamına alındığı tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içerisinde (örneğin Üretici Derneği/Birliği 1.10.2006 tarihinde destek kapsamına alındı ise en geç 30.11.2007, 30.11.2008, 30.11.2009 ve 30.11.2010 tarihlerinde) hazırlayacağı (Ek-6)’da yer alan faaliyet raporunu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir. Söz konusu raporu süresi içerisinde intikal ettirmeyen Üretici Derneği/Birliğinin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir.
Madde 17- Destek kapsamına alınan Üretici Derneği ve Üretici Birliği tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 13’üncü maddesi çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerin revize edilmek istenmesi halinde bu talebin, faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce Müsteşarlığa bildirilmesi ve Müsteşarlık tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde projede yer almayan harcamaya ilişkin ödeme yapılmaz.
II- ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ
A) ŞİRKETLERİN MARKA/TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINMASI
1) Yeni Müracaat Eden Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınma
Madde 18*- Şirketlerin 2006/4 sayılı Tebliğin 10, 11 ve 12’nci maddelerinde sayılan destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için anılan maddelerde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeden önce Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması ve Stratejik İş Planlarının onaylanması gerekmektedir.
Madde 19*- Şirketlerin; 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınabilmesi için destek müracaatında bulunacağı marka/markalarının tescilinin aşağıda sayılan şirketlerden herhangi biri adına tescil edilmiş olması ve bu tescilin 20, 22 ile 23’üncü maddeler çerçevesinde ibraz edeceği Stratejik İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde yapılmış olması gerekmektedir.
1. Yurtiçi marka tescili;
a) Destek müracaatında bulunan şirketin, halka açık anonim ortaklığı veya holding/holdinge bağlı şirket olması durumunda;
· Destek müracaatında bulunan şirket,
· Destek müracaatında bulunan şirketin bağlı bulunduğu holding/holdinge bağlı şirketler,
· Halka açık hisse payı hariç olmak üzere, destek müracaatında bulunan şirketin %51 oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin, diğer şirket/şirketlerde de en az %51 oranında hisseye sahip olması sonucunda ortaya çıkan grup şirketlerinden biri,
b) Destek müracaatında bulunan şirketin (a) bendi dışında kalması durumunda;
· Destek müracaatında bulunan şirket,
· Destek müracaatında bulunan şirketin %51 oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin diğer şirket/şirketlerde de en az %51 oranında hisseye sahip olması sonucunda ortaya çıkan grup şirketlerinden biri;
2. Yurtdışı marka tescilinin ise;
a)        Destek müracaatında bulunan şirketin halka açık anonim ortaklığı veya holding/holdinge bağlı şirket olması durumunda;
· Destek müracaatında bulunan şirket,
· Destek müracaatında bulunan şirketin bağlı bulunduğu holding/holdinge bağlı şirketler,
· Halka açık hisse payı hariç olmak üzere, destek müracaatında bulunan şirketin %51 oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin diğer şirket/şirketlerde de en az %51 oranında hisseye sahip olması sonucunda ortaya çıkan grup şirketlerinden biri,
· Halka açık hisse payı hariç olmak üzere, halka açık anonim ortaklığının %51’i oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin, en az %51 oranında hisseye sahip olarak yurt dışında kurduğu şirket,
· Halka açık hisse payı hariç olmak üzere, holding/holdinge bağlı şirketlerin %51’i oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin, en az %51 oranında hisseye sahip olarak yurt dışında kurduğu şirket.
b)    Destek müracaatında bulunan şirketin (a) bendi dışında kalması durumunda;
· Destek müracaatında bulunan şirket,
· Destek müracaatında bulunan şirketin %51 oranında hissesine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin diğer şirket/şirketlerde de en az %51 oranında hisseye sahip olması sonucunda ortaya çıkan grup şirketlerinden biri,
· Yurtdışında kurulu ve sermayesi %100 oranında destek müracaatında bulunan şirket ve/veya grup şirketlerinden biri adına kayıtlı firma
adına tescil edilmiş olması gerekir.
Şirketlerin mezkur Tebliğ çerçevesinde yukarıda belirtilen şartları haiz en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabilir.
Madde 20- 2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı uluslararası Türk markaları yaratılmasıdır. Bu itibarla, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranacaktır.
Bu çerçevede, 19’uncu maddede belirtilen şartlara haiz olan şirketlerin (Ek-7)’de yer alanTURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşan şirketler, Firma Ön Değerlendirme Setine ilişkin cevapları ve (Ek-8)’de yer alan başvuru formu ve ekinde yer alması gereken belgeler ile birlikte doğrudan Müsteşarlığa müracaat ederler.
Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde; 19’uncu maddede belirtilen şartları haiz olduğu belirlenen şirketlerin;
§    Stratejik planlama,
§    Finansal performans,
§    Tedarik zinciri yönetimi,
§    Marka yönetimi, marka gücü,
§    Ürün tasarımı geliştirme,
§    Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,
§    Kurumsal yönetişim,
§    İnsan kaynakları,
§    Bilgi sistemleri
alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen 2006/4 sayılı Tebliğin 12’nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanlığı firmasından bir ön inceleme yaparak rapor düzenlemesi talep edilir.
Yönetim Danışmanlığı firmasınca destek müracaatında bulunan şirketle ilgili olarak yapılacak inceleme için;
§    Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 8.000 ABD Doları + KDV,
§    25 milyon ABD Doları £Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 12.000 ABD Doları + KDV,
§    Yıllık satış geliri ³ 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 18.000 ABD Doları + KDV,
karşılığı YTL’nin Proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY® Sekreteryasına makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur.
Yönetim Danışmanlığı firması tarafından destek müracaatında bulunan şirketle ilgili yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen rapor Müsteşarlığa intikal ettirilir.
Müsteşarlık tarafından yapılacak nihai inceleme neticesinde;
§    Şirketin, destek kapsamına alınmasının uygun görülmemesi (menfi) halinde keyfiyet ilgili şirkete bildirilir.
§    Destek kapsamına alınmasına karar verilmesi halinde ise destek kapsamına alındığı Marka/TURQUALITY® Programı şirkete bildirilerek şirketten iş modeline göre (Ek 9)’da yer alan formatta hazırlanmış Stratejik İş Planını verilen süre içerisinde Müsteşarlığa intikal ettirmesi talep edilir.
Müsteşarlık tarafından söz konusu Stratejik İş Planıyla ilgili olarak yapılacak tetkik neticesinde anılan planın uygun görülüp görülmediği hususu ilgili şirkete bildirilir ve bildirim tarihinden sonra gerçekleştirilen harcamalar desteklenir.
Müsteşarlık, TURQUALITY® Destek Programına alınacak ve TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalara ilişkin olarak TURQUALITY® Komitesinin onayını alır.
Madde 21 –Marka/TURQUALITY® Programına alınması uygun görülmeyen şirketler ile Marka programına alınıp da TURQUALITY® Programına geçmek isteyen şirketler, Yönetim Danışmanlığı firmasının yukarıda belirtilen inceleme bedelini ödemek kaydıyla altışar aylık dönemler itibariyle yeniden destek müracaatında bulunabilirler.
2) 2003/3 sayılı Tebliğ Uyarınca Destek Kapsamında Bulunan Şirketlerin Marka/ TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması ve Stratejik İş Planlarının Onaylanması
Madde 22 – 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka veya TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerle ilgili olarak Yönetim Danışmanlığı firması tarafından mezkur Tebliğ’in 12’nci maddesinin (a) bendi kapsamında yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak raporlar Müsteşarlığa intikal ettirilir.
Müsteşarlık tarafından şirket performansları ve söz konusu raporlarla ilgili olarak yapılacak inceleme neticesinde;
a)  Destek Programı kapsamı dışına çıkarılan,
b)  Marka/ TURQUALITY® Destek Programı kapsamında kalan,
c)  TURQUALITY® Destek Programından Marka Destek Programına veya Marka Destek Programından TURQUALITY® Destek Programına geçen
şirketler belirlenerek keyfiyet ilgili şirketlere bildirilir, (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen şirketlerden iş modellerine göre (Ek 9)’da yer alan formatta hazırlanmış Stratejik İş Planını verilen süre içerisinde Müsteşarlığa intikal ettirmesi talep edilir.
Söz konusu şirketlerin Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyet ve harcamalarının destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için bahse konu planın Müsteşarlık tarafından onaylanması ve anılan faaliyet ve harcamaların onay tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan ve TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketlerin 2003/3 sayılı Tebliğ uyarınca onaylanan projelerinde belirtilen faaliyetleri yeni iş planlarının onaylandığı tarihe kadar desteklenmeye devam edilir.
Madde 23– 20 ve 22’nci maddeler çerçevesinde sadece bir markası destek kapsamında bulunan şirketin, daha sonra ikinci markası için de destek müracaatında bulunması halinde 20’nci maddede belirtilen inceleme alanlarından sadece farklılaşan bölümleriyle ilgili olarak Yönetim Danışmanlığı firmasının raporu talep edilir.
Bir markası destek kapsamında bulunan ve ikinci markası için de destek talebinde bulunacak şirketlerin bu markasına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı marka tescil belgelerini kapsayan dilekçesini Müsteşarlığa intikal ettirmesi ve ikinci markanın Yönetim Danışmanlığı firması tarafından incelenmesi için;
§   Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 4.000 ABD Doları + KDV,
§   25 milyon ABD Doları £Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 6.000 ABD Doları + KDV,
§   Yıllık satış geliri ³ 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 9.000 ABD Doları + KDV,
karşılığı YTL’nin Proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY® Sekreteryasına makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur.
Müsteşarlık, Yönetim Danışmanlığı firmasının raporunu da dikkate almak suretiyle yapacağı inceleme neticesinde, şirkete ikinci markasının destek kapsamına alınıp alınmadığı hususunu bildirir ve ikinci markasına ilişkin Stratejik İş Planının intikalini talep eder. Şirketin ikinci markasına ilişkin bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için Stratejik İş Planının Müsteşarlık tarafından onaylanması gerekmektedir.
Destek süresinin başlangıç tarihi, her halukarda şirketin ilk markasının destek kapsamına alındığı ve Stratejik İş Planının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihtir.
B) MARKA/TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN/BULUNAN ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ
1) Marka Destek Programı Kapsamına Alınan/Kapsamında Bulunan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları
a) Marka Tescili Harcamalarının Desteklenmesi:
Madde 24- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alınan marka/markalarının;
§      Yurtdışında tescil ettirilmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile
§      Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri, vb)
% 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
Şirketlerin tescil ile sonuçlanmayan marka tescili faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destek kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
b) Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:
Madde 25- Şirketlerin, Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştireceği;
§    Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)
§    Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,
§    Ülke imaj kampanyası,
§   Pazar araştırması (segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim fiyat, vb. araştırmalar),
§    Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.),
§    Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),
§    Seminer, konferans, vb.,
§    Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
§    Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları ,
§    Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları ile her türlü basılı iletişim malzemesi
§    Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,
§    Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,
§    Halkla İlişkiler-Basınla İlişkiler ajansı harcamaları,
§    Medya satın alım ajansı harcamaları,
§    Direct mailing ile ilgili harcamalar,
§    Stratejik danışmanlık giderleri (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
§    Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,
§    Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
§    Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
§    Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
§    Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,
§    Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
c) Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi:
Madde 26*- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere (şirket, ofis, depo, mağaza, şube, büro, yedek parça ve tamir hizmeti veren servisler) ilişkin;
§    Brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç,
§    Demirbaş,
§    Hizmet,
§    Hukuki danışmanlık
giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.
Şirketlerin;
§    Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile,
§    Açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept yaratımı, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri,
% 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları’na kadar, desteklenir.
Madde 27- Destek Programı kapsamındaki şirketlerin destek kapsamına alınan marka/markalarıyla ilgili, Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla açmış olduğu ve/veya açacağı yurtdışı birimleriyle ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirkete açmış olduğu ve/veya açacağı tüm yurtdışı birimlerine ilişkin kira, demirbaş ve hizmet giderleri için sağlanacak destek miktarı yıllık 300.000 ABD Doları, tüm açacağı mağazalarına ilişkin uygun mahal araştırması, belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon harcamaları için sağlanacak destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, şirket, tek bir yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, 15 yurtdışı birimi için de yıllık en fazla 300.000 ABD Doları kira, demirbaş ve hizmet gideri desteğinden yararlandırılabilir.)
ç) Reyonların Desteklenmesi:
Madde 28*- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.
Madde 29- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alınan markasıyla ilgili ve Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiraladığı ve/veya kiralayacağı reyon/gondol/satış alanlarıyla (floor display) ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirketin kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm reyon/gondol/satış alanları (floor display) için yararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez. (Yani, şirket, tek bir reyon/gondol/satış alanı (floor display) için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 15 adet reyon/gondol/satış alanı (floor display) için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.)
d) Showroomların Desteklenmesi:
Madde 30*- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç ve/veya komisyon harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.
Madde 31- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alınan markası ile ilgili ve Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirteceği ülkelerde olması kaydıyla yurtdışında kiraladığı ve/veya kiralayacağı showroomla ilgili olarak herhangi bir sayı, şehir, ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, şirketin kiraladığı ve/veya kiralayacağı tüm showroomlar için yararlanabileceği toplam destek miktarı yıllık 200.000 ABD Dolarını geçemez (Yani, şirket, tek bir showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları 15 adet showroom için de yıllık en fazla 200.000 ABD Doları destekten yararlandırılabilir.).
e) Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi:
Madde 32*- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir. (50.000 ABD Doları, şirketin alacağı çevre, kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları için ödenecek yıllık toplam destek miktarıdır. Yani şirket bir adet kalite belgesi/işaret için de 50.000 ABD Doları, 10 adet kalite belgesi/işaret için de toplam 50.000 ABD Doları destekten yararlanabilir.)
Madde 33*- Şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alacakları kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin;
§ Test,
§Müracaat ve doküman inceleme,
§ Belgelendirme tetkik,
§ Yıllık belge kullanım, yenileme ücreti,
vb. tüm zorunlu harcamaları destek kapsamındadır.
f) Franchising Desteği:
Madde 34- Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak ve destek kapsamına alındıkları tarihten sonra franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
Madde 35- Destek kapsamındaki şirketlerin bir yıl içerisinde en fazla 10 (on) adet franchising sistemi ile açacağı mağaza destek kapsamına alınabilir. (Örneğin bir şirket 1.11.2006 tarihinde destek kapsamına alındıysa 1.11.2006-31.10.2007 tarihleri arasında en fazla 10 adet, 31.10.2007-30.09.2008 tarihleri arasında en fazla 10 adet, 30.09.2008-31.08.2009 tarihleri arasında en fazla 10 adet mağazasının desteklenebilmesi gibi)
Madde 36- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için franchising sistemi ile yurtdışında açılacak mağaza konseptlerine ilişkin franchise el kitapçığı ve/veya projesini sunması gerekmektedir.
Madde 37- Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin franchising kapsamındaki dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için;
§    Destek kapsamına alınan şirket tarafından yurtiçi veya yurtdışından temin edilen    dekorasyon malzemelerinin bu firma adına faturalandırılması ve yurtiçinden temin edilen malzemelerin destek kapsamına alınan şirket veya başka bir ihracatçı firma üzerinden bedelsiz olarak yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri ile tevsik edilmesi ya da
§    Destek kapsamına alınan şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 53’üncü maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirketi tarafından yurtiçi veya yurtdışından temin edilen dekorasyon malzemelerinin yurtdışı şirketi adına faturalandırılması ve yurtiçinden temin edilen malzemelerin bedelsiz olarak ithal edildiğinin gümrük beyannameleri ile tevsik edilmesi ya da
§    Söz konusu giderlerin destek kapsamına alınan şirket ya da yurtdışı şirketinin franchising anlaşması yaptığı şirket tarafından destek kapsamına alınan şirket ya da yurtdışı şirketi adına fatura edilmesi
gerekmektedir.
g) Danışmanlık Desteği
Madde 38*- MarkaDestek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra;
§ Kurumsal kimlik oluşturulması,
§Stratejik şirket yapılandırılması,
§Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
§Numune tesis yapılandırılması,
§Moda ve trendler,ürün ve ambalaj tasarımı,
§Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,
§ Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
§Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,
§Maliyet muhasebesi,
§Risk yönetimi,
§Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
§Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı,
gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.
2) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları
a) Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka TescilHarcamalarının Desteklenmesi:
Madde 39- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin;
§    TURQUALITY® Sertifikasını haiz marka/markalarının, yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.),
§    Yurtdışında tescil ettirilmiş TURQUALITY® Sertifikasını haiz marka/markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri, vb)
§    Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri, vb)
% 50 oranında desteklenir.
Madde 40- Şirketlerin marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili belgesinin alımı ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destek kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
b) Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi:
Madde 41*- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında desteklenir.
Madde 42*- Şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alacakları kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin;
§    Test,
§    Müracaat ve doküman inceleme,
§    Belgelendirme tetkik,
§    Yıllık belge kullanım, yenileme ücreti,
vb. tüm zorunlu harcamaları destek kapsamındadır.”
c) Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi:
Madde 43- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketler tarafından TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen en fazla üç adet tekstil, moda, endüstriyel ürün tasarımcısının brüt maaşları %50 oranında desteklenir.
Tasarımcıların desteklenebilmesi için tekstil, moda ve endüstriyel ürün alanları ile ilgili bölümlerden veya yabancı ülkelerde bu bölümlerle eşdeğerliliği resmen onaylanmış bölümlerden sertifika, lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik derecelerini almış olduğunun ya da kendi meslek örgütlerine girebilmek için yeterli koşullara sahip bulunduğu hususunun destek kapsamına alınan şirket tarafından ilgili kurum ya da kuruluşlardan alınacak yazı ile belgelenmesi gerekmektedir.
ç) Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:
Madde 44- Şirketlerin, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alındığı tarihten sonra gerçekleştireceği;
§    Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)
§    Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum vb.) düzenleme ve katılım giderleri,
§    Ülke imaj kampanyası,
§    Pazar araştırması (segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim fiyat, vb. araştırmalar),
§    Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.),
§    Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs),
§    Seminer, konferans, vb.,
§    Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları,
§    Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları,
§    Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları ile her türlü basılı iletişim malzemesi,
§    Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,
§    Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,
§    Halkla İlişkiler-Basınla İlişkiler ajansı harcamaları,
§    Medya satın alım ajansı harcamaları,
§    Direct mailing ile ilgili harcamalar,
§    Stratejik danışmanlık giderleri (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
§    Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli,
§    Periyodik mağaza dergilerinde yer alma,
§    Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
§    Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
§    Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları,
§    Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri,
vb. harcamaları % 50 oranında desteklenir.
Madde 45- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, 44’üncü maddede belirtilen faaliyetleri % 50 oranında desteklenecek olup, sağlanacak destek miktarıyla ilgili herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak Müsteşarlık gerek görmesi halinde bir şirkete sağlanacak maksimum destek miktarını sınırlandırabilir.
d) Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi:
Madde 46- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;
1)*   Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept yaratımı, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,
2)*   Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), zincir mağaza (chain store), özellikli ihtisas mağazaları (independent specialist stores), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
3)    Franchising vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,
%50 oranında desteklenir.
Madde 47*- TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki şirketlerin, destek süresi boyunca, en fazla 50 adet kendi mağazası, 100 adet franchising sistemiyle açacağı mağaza desteklenebilir.
Madde 48- Destek kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında belirtilen hedef ülkelerde açacakları mağaza başına konsept yaratımı, teknik detay uygulama planları, proje uygulama dahil mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri için sağlanacak destek miktarı 100.000 ABD Doları, franchising sistemi ile açacakları mağaza başına sağlanacak dekorasyon desteği 50.000 ABD Doları’nı geçemez.
Madde 49- Franchising sistemi ile açılacak mağazaların desteklenmesine ilişkin 36 ve 37’nci maddelerde yer alan hükümler TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketler için de uygulanacaktır.
e) Danışmanlık Desteği
Madde 50*- TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra;
§    Kurumsal kimlik oluşturulması,
§    Stratejik şirket yapılandırılması,
§    Kalite kontrol sistemi oluşturulması,
§    Numune tesis yapılandırılması,
§    Moda ve trendler,ürün ve ambalaj tasarımı,
§    Modelizm (tasarımcının/endüstriyel ürün tasarımcısının çizdiği ürünlerin ilk numunelerinin üretilmesi, bu numunelerin üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son numunelerin üretilmesi ve ana kalıplarının dijital ortamda hazırlanması) satın alma ve tedarik,
§    Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),
§    Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,
§    Maliyet muhasebesi,
§    Risk yönetimi,
§    Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),
§    Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı
gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında desteklenir.
Madde 51*- Destek kapsamındaki şirketin yukarıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti satın alacağı firmanın Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş firmalar listesinde yer almaması halinde şirket, söz konusu danışmanlık firmasının akredite edilmesini talep edebilir. Müsteşarlık yapacağı inceleme neticesinde bu firmayı danışman listesine dahil edebilir veya bu talebi reddedebilir.
Danışmanlık hizmetinin satın alınabileceği firmaların akreditasyonu üç grup altında yapılacaktır[1]:
· 1. grup, yıllık hacmi 250.000 ABD Dolarının (dahil) üzerinde olduğu ve üst limitin bulunmadığı danışmanlık projelerinde; gelişmiş rekabet pazarlarından (OECD, vs) olmak kaydıyla, en az 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu şirketler için akreditasyon onayı, TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun istişari görüşüyle Müsteşarlık(İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından verilecektir.
· 2. grup, yıllık hacmi 50.000 ABD Doları- 250.000 ABD Doları arasında olan danışmanlık projelerinde; Türkiye’den ve en az bir yabancı ülkeden olmak kaydıyla en az 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu şirketler için akreditasyon onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından verilecektir.
· 3. grup, yıllık hacmi 50.000 ABD Dolarının altında olan danışmanlık projelerinde; en az 3 müşteri (bütün müşteriler Türkiye’den olabilir) referansına sahip şirketler. Bu şirketler için akreditasyon onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu Akreditasyon Alt Komitesi tarafından verilecektir.
Madde 52- Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışman firma listesinde yer almayan firmalardan satın alınacak hizmet giderleri hiçbir şekilde destek ödemesinden yararlandırılmaz.
3) Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanacak Destek Unsurlarının Uygulanmasına İlişkin Ortak Hükümler
1) Yurtdışı Birim/Reyon/Showroom vb.
Madde 53- Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, yurt dışında açmış oldukları ve/veya açacakları birimlerinin bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için Türkiye’deki ana şirket ile yurtdışında açılan birim/birimleri arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
a) Destek Programı kapsamına alınan şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışında açılan birime en az % 50 oranında ortak olduğuna dair belge veya
b) Destek Programı kapsamına alınan şirket hissesinin (SDŞ ve DTSŞ’ler hariç) en az % 51’ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan birime en az % 50 oranında ortak olduğuna dair belgenin,
c) Destek Programı kapsamına alınan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortakların şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca alınacak karar ile söz konusu ortak ya da ortakların yurt dışında açılan birime en az %50 oranında ortak olduğuna dair belgenin,
ibrazı ve her halukarda yurtdışı birimin Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir.
Açılmış olan yurtdışı birim/birimler için şirket hissesinin (SDŞ ve DTSŞ’ler hariç) en az %51’ine sahip ya da halka açık anonim ortaklıklarda şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortaklardan bir ya da birkaçının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca daha önce herhangi bir karar alınmamış ise bu Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu ortak/ortakların yetkili kılındığına dair alınacak kararlar da geçerli olacaktır.
Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, yurtdışında açılan birim ile Türkiye’de faaliyet gösteren firma arasındaki organik bağın tevsiki için ibraz edilecek belgelerden, yalnızca yurtdışı birimin kuruluşuna dair hisse yapısını gösterir ana sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgenin onaylanması yeterli görülmektedir.
Madde 54- Destek kapsamına alınan şirketlerin yurtdışı birimlerini açtıkları ve/veya açacakları ülkelerin mevzuatına göre, şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun olması halinde, 53’üncü maddede belirtilen yurtdışı şirkete en az % 50 oranında ortak olunması şartı aranmaz.
Madde 55- Destek Programı kapsamına alınan şirketin yerli ve/veya yabancı ortak/ortaklarla yurtdışında açmış olduğu ve/veya açacağı birim/birimlerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 26, 28, 30, 46’ncı maddeleri çerçevesinde desteklenebilmesi için yurtdışındaki birime ortaklık payının en az %50 (54’üncü madde hariç) olması gerekmektedir. Ancak, söz konusu şirket (54’üncü madde dahil) sadece ortaklık payı oranında bu destekten yararlandırılabilir. (Örneğin bir şirket, yurtdışında açmış olduğu bir birimin % 70 ortağı ve bu birimin yıllık kira gideri 300.000 ABD Doları ise bu şirketin yıllık yararlanabileceği kira desteği 300.000*50/100=150.000*70/100=105.000 ABD Doları’dır.)
Madde 56- Şirketler tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 26, 28, 30, 46’ncı maddelerinde belirtilen yurtdışı birimlerine ilişkin altı aydan daha fazla dönemi kapsayan kira harcamalarını peşin olarak ve tek seferde gerçekleştirmeleri halinde söz konusu harcamaya ilişkin banka dekontu, çek vb.’ni bu Uygulama Usul ve Esaslarının 63’üncü maddesi çerçevesinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibariyle ve sözkonusu yurtdışı birimin faaliyette olduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip gerçekleştirilecektir. (Söz konusu belgenin yurtdışı birimin bulunduğu bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, yurtdışı birimin bulunduğu ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği yoksa yurtdışı birimin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.)
Madde 57- Yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 58- Şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 26, 28, 30, 46’ncı maddelerinde belirtilen kira desteğinden yararlanabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.
Madde 59- Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin yurtiçinden temin ettikleri demirbaş ve dekorasyon malzemelerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir), detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsiki zorunludur.
Söz konusu malzemelerin firmanın bu Uygulama Usul ve Esaslarının 53’üncü maddesi kapsamında organik bağı bulunan yurtdışı şirketine gönderilmesi halinde gümrük beyannamesinin bedelsiz düzenlenme şartı aranmaz.
Tanıtım/Reklam/Pazarlama
Madde 60- Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki şirketlerin yurtiçinden temin ettikleri reklam ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
Madde 61- Şirketin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile yurtdışındaki bir spor takımına ya da faaliyete sponsor olması halinde, konuyla ilgili olarak Müsteşarlıktan ön onay alınması ve bu ürünlerin yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir), kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, destek ödemesinin hesaplanmasında anılan ürünlerin fatura bedeli dikkate alınacaktır.
Harcama Belgelerinin Düzenlenmesi ve İbrazı
Madde 62- Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketin 2006/4 sayılı Tebliğ’in 10 ve 11’inci maddelerinde sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödeme belgelerinin,
§       Destek kapsamında bulunan şirket,
§       Destek kapsamında bulunan şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 53’üncü maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirketi,
§       Destek kapsamında bulunan şirketin bağlı bulunduğu holding/holdinge bağlı şirketler veya grup şirketleri
adına düzenlenmiş ve ödemenin ise bankacılık sistemi ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir.), yukarıda belirtilen şirketler veya destek kapsamında bulunan şirketle organik bağı bulunan kişiler tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Destek ödemesi her halükarda destek kapsamında bulunan şirkete veya harcamayı gerçekleştiren ve bu şirketin bağlı bulunduğu holding/holdinge bağlı şirketler veya grup şirketine yapılır.
Ancak, ödemelerin destek kapsamında bulunan şirketin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 53’üncü maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirketi tarafından yapılması durumunda, destek kapsamına alınan şirket destek ödemesinden yurtdışı şirkete ortaklık payı oranında yararlandırılır.
Madde 63- Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek 10)’de her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin, faaliyet veya harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve banka dekontu, çek(*1) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (24 ve 39’uncu maddeler için bu süre 18 aydır) içerisinde; gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.
6 (altı) (24 ve 39’uncu maddeler için bu süre 18 aydır) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik/Ataşelik veya Konsolosluk tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılan başvuru, 6 (24 ve 39’uncu maddeler için bu süre 18 aydır) aylık süreyi kesmez. Bu süre içerisinde usulüne uygun müracaat yapılmaması halinde, şirket söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık, söz konusu dosyayla ilgili olarak yapacağı nihai incelemeyi müteakiben ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği destek ödemesinin yapılacağı şirkete gerekli bildirimde bulunur.
Destek Süresi
Madde 64*- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının;
§      20’nci maddesi çerçevesinde; Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketler Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 5 yıl,
§     22’inci maddesi kapsamında
-   Marka Destek Programı kapsamında kalan şirketler 2006/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 24/05/2006 tarihten itibaren 4 yıl,
-   TURQUALITY® Destek Programında kalan şirketler 2006/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 24/05/2006 tarihten itibaren 5 yıl,
-   TURQUALITY® Destek Programından Marka Destek Programına geçen şirketler 2006/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 24/05/2006 tarihten itibaren 4 yıl,
-   Marka Destek Programından TURQUALITY® Destek Programına geçen şirketler TURQUALITY® Komitesi’nin onay tarihi olan 05/12/2006 tarihinden itibaren 5 yıl,
§    20 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde; Marka Destek Programı kapsamına alınan/kapsamında bulunan şirketlerin destek süresi sona ermeden TURQUALITY® Destek Programına alınmaları halinde (TURQUALITY® Destek Programında kaldığı süre 5 yılı geçmemek kaydıyla) toplam 72 ay,
destekten yararlandırılabilir.
Madde 65 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 20 ve 22’nci maddeleri çerçevesinde TURQUALITY® Destek Programına alınan ancak daha sonra Marka Destek Programına kaydırılan firmaların her iki program kapsamında desteklendiği toplam süre 4 yılı geçemez.
İzleme ve Değerlendirme
Madde 66- Marka Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerin, destek kapsamına alındığı tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeyi ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesini teminen iç (TURQUALITY® Sekretaryası) ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir.
Müsteşarlık tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme neticesinde Stratejik İş Planında belirtilen faaliyetleri yeterli düzeyde gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi halinde şirketin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir. [2]
Madde 67- 2006/4 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesinin (a) bendi kapsamında danışmanlık hizmeti alınan Uluslararası Yönetim Danışmanlığı firması tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerle ilgili detaylı bir analiz çalışması gerçekleştirilecektir. Bu analiz çalışması esnasında şirketlerin;
§    Vizyon, misyon ve kurumsal stratejileri, operasyonel ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinlikleri detaylı olarak incelenecek,
§    Uluslararası kıyaslamalar ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme gereksinimleri belirlenecek,
§    İyileştirme gereksinimleri, şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilecek
ve bu kapsamda şirketlere ilişkin ‘Gelişim Yol Haritaları’ oluşturulacak olup anılan yol haritalarında şirketlerin gerçekleştirmesi gereken projeler belirlenecektir.
TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerin, destek kapsamına alındığı tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin ve Gelişim Yol Haritalarında belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesini teminen iç (TURQUALITY® Sekretaryası) ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir.
Müsteşarlık tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme neticesinde Gelişim Yol Haritasında yer alan projeler ile Stratejik İş Planında belirtilen faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde şirketin destek oranlarında indirime gidilebilir veya destek kapsamından çıkarılabilir. [3]
Madde 67 (Mükerer)* - TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin 1 (bir) adet markasına ilişkin 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasına ilişkin giderleri 71’inci maddenin (b) bendi çerçevesinde karşılanacaktır.
Ancak, şirketlerin ikinci markaları için de destek talebinde bulunmaları halinde 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasının ikinci marka için de yapılması zorunlu olup, söz konusu analiz çalışmanın Yönetim Danışmanlığı firması tarafından gerçekleştirilebilmesi için;
§ Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 70.000 ABD Doları + KDV,
§ 25 milyon ABD Doları £Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 100.000 ABD Doları + KDV,
§ Yıllık satış geliri ³ 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 150.000 ABD Doları + KDV,
karşılığı YTL’nin proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY® Sekreteryasına makbuz karşılığında ödenmesi gerekmektedir.
Detaylı analiz çalışması yaptırılmayan ikinci markalar için bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek sağlanması mümkün bulunmamaktadır.
İkinci markaya ilişkin olarak yapılacak detaylı analiz çalışması için Yönetim Danışmanlığı firmasına ödenecek tutarın % 50’sinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 50’nci maddesi kapsamında desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer Hükümler
Madde 68- Destek kapsamına alınan şirketler tarafından bu Uygulama Usul ve Esaslarının 18, 20, 22, 23’üncü maddeleri çerçevesinde Müsteşarlığa ibraz edilen projelerinde belirtilen hedef pazarların revize edilmek istenmesi halinde bu talebin faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce Müsteşarlığa bildirilmesi gerekmektedir.
Marka/Turquality Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin Stratejik İş Planlarında belirtilen hedef pazarlarında ve bütçe öngörüleri doğrultusunda gerçekleştirilen, 2006/4 sayılı Tebliğ’in 10’uncu ve 11’inci maddelerinde sayılan destek unsurlarına ilişkin harcamalar destek kapsamındadır.
Madde 69* – Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde bir holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla altı adet marka desteklenebilir.
Madde 69 (Mükerrer)* – Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde bir marka için birden fazla şirket destek kapsamına alınabilir.
Madde 70– Marka/TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketlerin, destek sürelerinin dolması ve/veya bu Uygulama Usul ve Esaslarının 66 ve 67’nci maddeleri uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 71’inci maddede belirtilen ve TURQUALITY® Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.
III- TURQUALITY® PROGRAMININ DESTEKLENMESİ:
Madde 71- Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda;
a) Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,
b) Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,
c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü iletişim ve halkla ilişkiler (PR) faaliyetleri, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,
d) TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,
e) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,
yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.
Madde 72- Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda 2006/4 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-11)’de belirtilen belgelerin faaliyet/harcamanın yapıldığı bölge/ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması, faaliyet/harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve banka dekontu, çek(*1) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik veya Konsolosluk tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (altı) aylık süreyi kesmez ve bu sürenin geçirilmesi halinde Birlikler söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmazlar.
Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarını, ödenmek üzere T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi edinilmek üzere ilgili Birliğe bildirir.
Madde 73- TURQUALITY® Programıyla ilgili olarak hizmet satın alınan şirketin merkezinin yurtiçinde olması ve hizmetin yurtiçinde alınıyor olması veya hizmet satın alınan şirketin merkezinin yurtdışı olmasına rağmen hizmetin Türkiye’de verilmesi halinde 72’nci maddede belirtilen belgeler için Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmaz.
Madde 74- Müsteşarlık, Birlikler tarafından 71’inci maddede belirtilen harcamalara ilişkin   ödeme belgesi ibraz edilmeksizin fatura ibrazını müteakip destek ödemesi yapabilir. Ancak her halukarda ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra ödeme belgelerinin Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Madde 75- Müsteşarlık tarafından TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda 2003/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınan Koordinatör Birlik bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde de aynı konumda desteklenmeye devam edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 76- Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak harcama belgelerinin doğruluğu ve rayicine uygunluğu konusunda yapılacak inceleme neticesinde onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir.
Madde 77- Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV vb. vergiler dahil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise banka dekontu/çek tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası paritelerinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi interbank pariteleri esas alınır.
Madde 78- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan kuruluş ve şirketler tarafından sahte ve/veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.
Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Madde 79- Şirketler, Yönetim Danışmanlığı firmasına doğru bilgi ve belge vermekle yükümlüdürler. Kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiği tespit edilen şirketler Marka/TURQUALITY® Destek Programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Madde 80- Müsteşarlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan “TURQUALITY®” ibaresini, Müsteşarlık ve/veya Turquality Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Madde 81– 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/4 sayılı “Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden yararlanmakta olan şirket ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde de destek kapsamına alınması halinde, 2005/4 sayılı Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar.
Madde 82– 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), aynı kalite belgesi ve insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler için bu Uygulama Usul ve Esaslarının 32 ve 41’inci maddelerinde belirtilen destekten yararlandırılmazlar.
Madde 83– 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan şirketler aynı faaliyeti için bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen destek unsurlarından yararlandırılmazlar.
Geçici Madde 1- 28/08/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca destek kapsamına alınmış İhracatçı Birliği, Üretici Derneği, Üretici Birliği, Türk moda tasarımcılarının talepleri, anılan Tebliğ ve bu Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır.
Geçici Madde 2- 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında bulunan ve TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak;
§   24/05/2006 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar 2003/3 sayılı Tebliğ ve söz konusu Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları,
§   24/05/2006 tarihinden sonra düzenlenmiş faturalar 2006/4 sayılı Tebliğ ve bu Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları,çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır.
Geçici Madde 3- 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında     TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birliklerin harcamaları bu Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlandığı tarihe kadar 2003/3 sayılı Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır.
Yetki
Madde 84- Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Yürütme
(*1) Yurtdışında yapılacak faaliyetlere ilişkin harcamanın yurtiçinde yapılmış olması halinde söz konusu belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmemektedir.
(*2) Banka dekontu bulunmaması halinde çek tarihi esas alınır. Diğer taraftan,ödemelerin bankacılık kanalı ile yapılması esastır. Ancak,bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir ve bu durumda ödeme/tahsilat makbuzu tarihi esas alınır.
* 17/08/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


[1]Uygulama Usul ve Esasları’ndaki bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmesi bağıtlanan, ancak bu değişiklikle yürürlüğe girecek akreditasyon ölçütleri kapsamına giremeyen danışmanlık hizmetleri için; firmalara bir geçiş süresi sağlanmasını teminen anılan ölçütlerin 01/01/2008 tarihinden itibaren aranmaya başlaması gerekmektedir.
[2] Uygulama Usul ve Esasları’nın 66’ncı maddesinin, danışmanlık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulanması gerekmektedir.
[3] Uygulama Usul ve Esasları’nın 67’nci maddesinin, danışmanlık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulanması gerekmektedir Kaynak: www.itkib.org.tr

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887656 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887656 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?