Geçici İhracat (Genelge 2009/93)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02                                                                  02.09.2009
Konu   :Geçici ihracat
 
GENELGE
( 2009/ 93)
 
 
Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan geçici ihracat kapsamında çıkısı yapılan eşyaya mücbir sebep veya beklenmeyen haller hariç süre uzatımı yapılması taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ile ticari kiralama konusu eşyanın süresini asarak gelmesi halinde ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine tabi olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, geçici ihracı yapılan eşyanın ekonomik gereklilik nedeniyle üç yıllık sürenin üzerinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalmasının talep edilmesi halinde, ekonomik gerekliliğin belgelendirilerek süresi içerisinde başvurulması durumunda, bu tür taleplerin 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte İşleme- Geçici İhracat) 17 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek süre uzatımı yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, daha önce serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye'de üretilmiş eşyanın, ticari kiralama yoluyla geçici ihraç edildikten sonra Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen süreleri asarak geri getirilmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı uyarınca diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrıca İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Müsteşar a.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Genel Müdür V.
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288791 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288791 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?