Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2010/10)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümr ük Müsteşar lığı Gümrükler Genel Müdür lüğü
Sayı  : B.02.1.GÜM.0.06.16.00­010.06.01­06  9/3/2010 
Konu  : Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler 
GENELGE
( 2010/10 )
İlgi:  8/12/2009 tarihli ve 2009/119 sayılı Genelge 
 
Bilindiği  üzere,  7/10/2009  tarihli  27369  sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanan  2009/15481  sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı  eki  “4458  sayılı  Gümrük  Kanununun  Bazı  Maddelerinin  Uygulanması Hakkında  Karar”ın 22  nci ve  33 üncü maddelerine göre  paletler  ile  dolu olarak  getirilen  ya  da boş  olarak  getirilip dolu olarak yeniden  ihraç edilmek  istenen ambalajların  tam muafiyet suretiyle geçici ithali öngörülmüştür. 
Bu çerçevede,  ambalaj ve paletlerin  geçici ithali  ile  ilgili  olarak  aşağıda şekilde  işlem yapılması gerekmektedir. 
1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın  33 üncü maddesine göre  geçici ithalat  izni, boş olarak getirilerek dolu olarak ihraç edilecek ambalajlara  verilmektedir.  Boş olarak geçici ithal  edilmek istenilen ambalajlar  için, beyannamenin  /sözlü beyan formunun 44  no.lu  hanesinin  doldurulması;  beyanın  yazılı  olarak  yapılması  halinde  ise  ayrıca Gümrük  Yönetmeliğinin 55 no.lu  eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu  "Ek  Bilgi"  hanesinde  "ambalajların  yeniden  ihraç  sırasında  doldurulacağı"nın  beyan  edilmesi  gerekmektedir.  Bu şekilde beyan edilmediği anlaşılan geçici giriş  beyannameleri için Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu Eki'nin 25 inci fıkrasında belirtilen müeyyide uygulanacaktır.  Dolu olarak yeniden  ihraç edileceği beyan edilmek  suretiyle tam muafiyet kapsamında boş  olarak  geçici  ithal  edilen ambalaj maddelerinin  tekrar  boş olarak  ihraç  edilmek  istenilmesi durumunda  anılan  Kararın  33  üncü  maddesinin  3  üncü  fıkrası  uyarınca  Gümrük  Kanununun  184  üncü  maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre geçici  ithalat beyannamesinin tescil tarihinde gümrük  yükümlülüğü  doğmaktadır.  Söz  konusu  ambalajlara  Gümrük  Kanununun  133  üncü  maddesi  uyarınca  kısmi muafiyet  kapsamında  yurtta  kaldığı  her  ay  için  eşyanın  serbest  dolaşıma  girmiş  olması  halinde  alınacak  vergiler  tutarının  %3’ü  oranında  vergi  tahsil  edilmek  suretiyle  işlem  yapılması gerekmektedir. 
2. Kullanılamayacak Duruma Gelen Ambalajlar 
Geçici ithalat rejimine  tabi tutulmasını müteakip kullanımı sonucunda kırılan,  bozulan ve bir daha  kullanılamayacak  duruma  gelen  ambalajların  4458  sayılı  Gümrük  Kanununun  164  üncü maddesinin  1  inci  fıkrası  çerçevesinde  hazineye  hiçbir  masraf  getirmeyecek  şekilde  gümrük  idaresinin gözetiminde  imhası mümkün bulunmakta olup, imhası  talep  edilen söz konusu  eşyanın  tahrip olmasının Gümrük Kanununun 186 ıcı maddesinde belirtilen nedenlerden kaynaklandığının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülüğü doğmamaktadır. 
3. Paletler in Geçici İthali 
Anılan Kararın 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre geçici  ithal edilmiş  paletler yerine aynı tür  ve  kıymetteki  paletlerin  ihraç  veya  yeniden  ihraç  edilmesi  halinde  geçici  ithalat  rejiminin  sonlandırılması mümkün bulunmaktadır. 
Bu  itibarla  gümrük  statüsüne  bakılmaksızın,  geçici  ithal  edilmiş  olan paletler  ile  aynı  GTİP  ve  kıymetteki  paletlerin  yurtdışı  edilmesi  halinde  geçici  ithalat  rejiminin  sonlandırılması  gerekmektedir. 
4. Ambalajlar ın Yeniden İhr acında Damga Vergisi İstisnası 
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet  suretiyle Geçici İthalat Rejimine  tabi ambalajların  ithalatı, 27.02.2004  tarihli 25386 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Döviz  Kazandırıcı  Faaliyetlerde  Damga  Vergisi  ve  Harç İstisnası Uygulaması Hakkında  (1) Seri No.lu Tebliğ’in 3.1.6 maddesi uyarınca damga vergisinden  istisnadır. 
Ancak, 5300  rejim  kodu  ile  ithalat  vergilerinden  tam muafiyet suretiyle  geçici ithali  yapılan tüm  geçici  ithalat  eşyasının  3153  rejim  kodu  ile  yeniden  ihracatının  damga  vergisine  tabi  olması  nedeniyle BİLGE sisteminde, 5300 rejim  kodundan girişi yapılan ambalaj maddelerinin ihraç yükü  ile doldurulduktan sonra 3153  rejim  kodu  ile çıkışında, beyannamenin  rejimi yükümlüsünce 3153  olarak beyan edilmekte ve ihracat eşyasına   ilişkin kalemlerde "KIHR­Kati İhracat" muafiyet kodu seçildiğinde  sistemin  söz  konusu  kalemlere  ilişkin  rejim  kodunu  beyanname  dökümleri  üzerine 1000  olarak yazdırması  nedeniyle bu  işleme  ilişkin  üretilen beyannamelerde,  ana  rejim  kodunun  3153 olması nedeniyle sistem tarafından damga vergisi hesaplanmaktadır. 
Bilindiği üzere, 02.01.2004 tarihli 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 5035 sayılı  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un  28  inci  ve 33  üncü maddeleriyle  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na  eklenen Ek 1  inci madde  hükümleriyle  döviz  kazandırıcı  faaliyetlere  ilişkin  işlemler  ve  bu  işlemlerle  ilgili  olarak düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harçtan  istisna edilmiştir. 
Bu  maddelerin  uygulanmasına  ilişkin  olarak  27.02.2004  tarihli  25386  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  1  Seri  No.lu  Döviz  Kazandırıcı  Faaliyetlerde  Damga  Vergisi  ve  Harç  İstisnası  Uygulaması Hakkında Tebliğ'in "Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle  İlgili İstisnanın Kapsamı"başlıklı bölümünde  ihracat  ile  ilgili  işlemler  ve  bu  işlemler  sebebiyle  düzenlenen  kağıtlara  (gümrük  idarelerine verilen  beyannameler  dahil)  ihracata  ilişkin olduğunun  tevsik  edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. 
Buna  göre,  4458  sayılı  Gümrük Kanunu’nun  131  inci maddesine  istinaden  ithalat  vergilerinden  tam  muafiyet  suretiyle  Geçici  İthalat  Rejimine  tabi  tutulan  ambalajların,  dolu  olarak  yeniden  ihracında düzenlenen  beyannamelerin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Bu  itibarla,  ithalat vergilerinden  tam muafiyet  suretiyle geçici  ithali yapılan  ambalaj maddelerinin  dolu olarak çıkışında,  3153 rejim kodunun 1000 rejim kodu  ile birlikte beyan edildiği durumlarda,  söz  konusu  Tebliğ  uyarınca  ambalaj  maddelerinden  damga  vergisi  alınmaması  için  "DMGV"  (Damga VergisiMuafiyeti) muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerekmektedir. 
5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahipler ince Geçici İthal Edilen Ambalajlar 
Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesi uyarınca, A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce  geçici ithalat  rejimine  tabi  tutulan  belirlenmiş  GTİP'lerdeki  ambalajların  işlem  göreceği  hat  ile  ilgili  olarak kolaylaştırıcı  düzenlemeler  yapılmıştır.  Bu  kapsamdaki  ambalajların  yeniden  ihracında  ayniyet tespiti  gerekçesiyle  ayırt  edici  özelliklerin  aranmaması,  geçici  ithalata  konu  ambalajlar  ile  aynı GTİP'te  yer  alması  kaydıyla  ambalajların  tip,  ebat,  hacim  ve  ağırlığına  bakılmaksızın  yurtdışı edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün olup,  Gümrük Kanununun 67 nci maddesi  çerçevesinde söz konusu ambalajların GTİP itibariyle  adet bazında takip edilmesi yeterli 
bulunmaktadır. 
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
S.Umman HAMİDOĞULLARI 
Müsteşar a. 
Genel Müdür V. 
DAĞITIM: 
Taşra teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249654 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249654 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?