Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.02.1.GÜM.0.08.00.10-010.06          154/06/2011

Konu :  Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları 

 GENELGE

(2011/10)

 

 

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda geçici olarak girişi yapılan kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurda giriş-çıkış ve takip işlemlerinde, 22/04/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (bundan böyle yalnızca Tebliğ olarak ifade edilecektir) hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

A- Turistik Kolaylıklardan İstifade Edilerek, 1 No.lu Taşıt Takip Programına Kaydedilmek Suretiyle Yurda Geçici Giriş İşlemleri Gerçekleştirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

 

1) 1 No.lu taşıt takip programında şahıs ve taşıtla ilgili zorunlu alan olarak doldurulması gereken, kişinin; T.C. kimlik numarası, emeklilik belge numarası, doğum tarihi "gün, ay ve yıl olarak", baba adı, doğum yeri, pasaport numarası, taşıtın plakası, 17 karakterli şase numarası ve sigorta poliçe numarası gibi bilgiler eksiksiz olarak yazılacaktır.

 

2) Vekâleten veya kiralanmak suretiyle getirilen taşıtlar, 1 no.lu taşıt takip programının giriş ekranında "Kiralanmak Suretiyle Getirilen Araç" veya "Vekâleten Getirilen Araç" olarak kaydedilecektir.

 

3) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile birlikte getirilen deniz motoru, jet-ski, kum motoru, yat, motosiklet vb. gibi araçlar da 1 no.lu taşıt takip programında ek taşıt olarak kaydedilecek ve şahsın pasaportuna işlenecektir.

 

4) Taşıtların yanlarında getirilen ek taşıtlar bulunması halinde; sadece taşıt ya da ek taşıt için Tebliğin 27 nci maddesi hükümleri gereğince taahhütname alınarak ek taşıt ya da asıl taşıt olmadan ilgilinin yurtdışına çıkış yapması mümkün değildir. Dolayısıyla kişinin taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapmak istemesi halinde taşıtın ve bu taşıta bağlı olarak kaydedilen ek taşıtların birlikte gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

5) Kiralanmak (Rent a car) suretiyle getirilen taşıtlara, süresi bulunsa dahi en çok kira sözleşmesinin müddeti kadar süre verilecektir.

 

6) Türk ya da yabancı uyruklu diplomatik pasaport sahibi kişilerin beraberlerinde getirdikleri yabancı plakalı kara taşıtları, 1 no.lu taşıt takip programına kaydedilecektir.

 

7) 1 No.lu taşıt takip programına kaydedilerek girişi sağlanan yabancı plakalı kara taşıtıyla birlikte getirilen eşya bulunması halinde eşyalar için transit beyannamesi düzenlenmekte olup, varış gümrük müdürlüğü tarafından transit beyannamesinin işlemi sonlandırıldığında muhafaza kara kapıları taşıt takip programına taşıt ile ilgili çıkabilir bilgisi gönderilmekte ve eşyaya ilişkin işlemler sonuçlandırıldığı halde taşıt ile ilgili kayıtlar açık kalmaktadır. Bu nedenle varış gümrük idarelerince, transit beyannamesi işlemlerinin bitirilmesinden sonra 1 no.lu taşıt takip programındaki taşıta ait kaydın kapatılması gerekmektedir.

 

8) Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları ile birlikte yurda giriş yapan kişilere Ek-1'de yer alan bilgi notu verilir.

 
B- Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu, Geçici Giriş Belgesi Kapsamı Taşıtlar

 

9) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu ve geçici giriş belgesi kapsamında geçici ithaline izin verilen taşıtlar, ilgililerin pasaportlarına kaydedilmez. Daha önce bu kapsamda taşıt getirenlerin pasaportlarında bulunan kayıtlar, ilgililerin talepleri halinde kapatılır.

                                                                                                                                                     

10) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamı kişiler ile ikamet tezkerelerinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunan kişilerden çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte, sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatı istenilir. Belge ibraz edilememesi durumunda, SGK internet sitesinden alınmış dokümanlar da kabul edilir. Söz konusu dokümanların, kişinin tescil kaydının bulunduğu (sigortalılık tescil kaydı tespiti vb.) ve halen sigortalı olarak çalıştığı (sigortalı hizmet dökümü vb.) bilgilerini içermesi gerekmektedir.

 

11) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu ya da geçici giriş belgesi kapsamında işlem yapılması durumunda, yapılan işlemler 1 no.lu taşıt takip programında MA ve Takrir modülüne kaydedilir. Söz konusu taşıtların geçici olarak yurtdışına çıkış ve girişleri söz konusu modülün “giriş-çıkış işlemleri” bölümüne kaydedilmek suretiyle yapılır. Taşıtın kesin çıkışının yapılacak olması halinde trafik idaresinden taşıtın ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilerek MA ve Takrir Modülündeki “Geçici İthalat Rejimi Sonlandır” bölümüne gerekli kayıt yapılır.

 

12) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu ya da geçici giriş belgesi kapsamında geçici ithali yapılan taşıtların takibatlarının sağlıklı yapılabilmesi açısından kullanacakları milli plakaların modülün ilgili bölümüne kaydedilmesi gerekir.

 

13) Tebliğin 26 ncı maddesinin “(1)/c” bendi uyarınca; özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile durumlarının  ispatı istenilir. Ayrıca bu şekilde birden fazla kişinin istihdam edilmesi mümkün değildir.

 

14) 1 No.lu taşıt takip programına eklenilen MA ve Takrir modülünden önce manuel olarak takip edilen yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ya da geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlara ilişkin bilgilerin söz konusu modüle kaydedilmesi gerekmektedir.

 

C- 2 No.lu Taşıt Takip Programı Üzerinden Yurda Geçici Giriş İşlemi Gerçekleştirilen Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları

 

15) TIR karnesi kapsamında TIR transit takip programına kayden girişi yapılan taşıtlar 2 no.lu programa kaydedilmeyecektir.

 

16) Yurtdışına çıkmak üzere ya da yük almak üzere başka bir gümrük müdürlüğüne boş olarak sevk edilen taşıtlar 2 no.lu taşıt takip programına kaydedilecek, çıkış ya da varış gümrük müdürlüğünce de 2 no.lu taşıt takip programından çıkış kaydı yapılacaktır.

17) Transit beyannamesi kapsamında dolu olarak yurda girişi yapılan yabancı plakalı ticari taşıtlar 2 no.lu taşıt takip programına kaydedilecektir. Taşıtın yükünü boşalttığı gümrük müdürlüğünce de 2 no.lu taşıt takip programı üzerinden çıkış kaydı yapılacaktır.

 

18) Programa kayıt işlemleri yapılırken Ek-2'de yer alan hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

 

Ç- Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Kara Taşıtlarının Takibat İşlemleri

 

19) Gümrük idareleri tarafından süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları, 1 ve 2 no.lu taşıt takip programlarının sorgulama menüsü kullanılarak tespit edilir.

 

20) Merkezi bilgi sistemi kapsamında, bir gümrük müdürlüğünce yapılan işlem tüm gümrük idareleri tarafından görülebileceğinden, açık kayıtların araştırılması için diğer gümrükler nezdinde yazılı olarak araştırma yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

21) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için transit beyannamesi kapsamında işlem sonlandırıldığı ya da TIR karnesi kapsamında yük verildiği halde 2 no.lu taşıt takip programından çıkış kaydının yapılmadığı hususları göz önünde bulundurularak inceleme yapılır. Bu inceleme esnasında; muhafaza kara kapıları taşıt takip programı ve diğer kayıtlardan da yararlanılır.

22) Takibe geçilen taşıtları getiren şahısların adresi araştırılır. Türk vatandaşları için 1 ve 2 no.lu taşıt takip programlarından elde edilecek T.C. kimlik numaralarından yararlanılarak http://portal.gumruk.gov.tr adresinde merkezi bilge programı link'i kullanılarak adres tespit edilebilir. Araştırma neticesinde elde edilen adres bilgileri, adreslerin bulunduğu ya da en yakın gümrük müdürlüğüne gönderilerek kişinin kendisinden, muhtarlık kayıtlarından ya da ulaşılabilen telefon numaralarından araştırma yapılması ve işlem neticesinden bilgi verilmesi istenilir.

 

23) Taşıtı getiren şahsın yurtdışına çıkış yapıp yapmadığı emniyet müdürlüklerinden araştırılır ve çıkış yaptığı tespit edilmiş ise çıkış gümrüğü ile irtibata geçilerek, taşıtın şahıs ile beraber çıkış yapıp yapmadığı detaylı olarak araştırılır.

 

24) Gümrük idarelerince teslim alındığı veya yurtdışı edildiği sonradan tespit edilen taşıtların 1 no.lu taşıt takip programında bulunan açık kayıtları, taşıtların yurtdışı edildiği ya da teslim alındığı tarih itibariyle kapatılır. Ayrıca ceza uygulanması durumunda açıklama bölümüne gerekli bilgiler eklenir.

 

25) Kefil kuruluş var ise ilgili kefil kuruluş ile temasa geçilerek, aracın yurtdışı edilip edilmediği araştırılır.

 

26) Her gümrük müdürlüğü, taşıtların kendi gümrük idarelerince gümrük gözetimine bırakıldığı ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırma yaparak, teslim alınan taşıtların 1 no.lu taşıt takip programında açık bulunan kayıtlarının kapatılmasını sağlar.

 

27) Bu işlemler esnasında, programlar üzerinden aracın giriş çıkış yapıp yapmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Aracın çıkış veya tekrar giriş yaptığının tespit edilememesi hâlinde İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her yılın Nisan, Ağustos, Aralık aylarında ilgili başmüdürlük tarafından bağlantıları gümrük müdürlüklerince gönderilen listeler 1 ve 2 nolu taşıt takip programına göre ayrı listeler halinde tek yazı ile Müsteşarlığa intikal ettirilir.

 

28) Gümrüklerden geçiş karnesi kapsamında geçici girişi yapılan taşıtlar ile ilgili olarak yapılacak takibat işlemlerinde, gümrüklerden geçiş karnesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kefil kuruluş nezdinde takibat işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.

 

29) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, yabancı taşıtlar geçici giriş formu ve geçici giriş belgesi kapsamında getirilen taşıtlar ile ilgili olarak cezai bir işlem uygulanmasının gerekmesi halinde takip işlemleri, dosyasının bulunduğu gümrük müdürlüğünce yürütülecektir.

 

 

30) Süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen herhangi bir taşıtın, emniyet birimlerince ya da başka bir sebeple bir gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi halinde, taşıtı teslim alan gümrük müdürlüğü tarafından Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen işlemler yapılarak, cezai takibatlar ilgili gümrük müdürlüğünce yerine getirilir. İşlem neticesinden ayrıca giriş gümrük müdürlüğüne bilgi verilir. Giriş gümrük müdürlüğünce söz konusu taşıt ile ilgili düzenlenmiş bir ceza kararı var ise iptal edilir.

 

D- Yürürlükten kaldırılan hükümler

 

31) 01/06/2010 tarihli ve 2010/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                              Haydar GÖÇER

                                                                                                   Müsteşar a.

                                                                                                  Genel Müdür

 

EKLER:

1) Bilgi notu

2) Kullanım kılavuzu

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

 

    EK:1

 

YABANCI PLAKALI KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITI İLE YURDA GİRİŞ YAPAN KİŞİLERE VERİLECEK BİLGİ NOTU

 

* Turistik kolaylıklar kapsamında yurda getirilen taşıtlar ile ilgili olarak www.gumruk.gov.tr adresinde Sıkça Sorulan Sorular / Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları başlığı altında geniş bilgi yayınlanmıştır.

 

* Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunduğunuz süreler ile taşıtınızın Türkiyede kaldığı süreler göz önünde bulundurularak süre verilmekte ve süreler pasaportunuza kaydedilmektedir. Bu sürenin bitim tarihini geçirmeden taşıtınızı her hangi bir gümrük müdürlüğüne teslim etmeniz veya yurt dışına çıkarmanız gerekmektedir. Aksi halde cezai işlem uygulanır.

 

* Süresi içerisinde olmak kaydıyla, yurt dışına taşıtsız olarak çıkmanız gerektiğinde bulunduğunuz yere en yakın gümrük müdürlüğüne başvurarak taahhütname vermek ya da taşıtınızı gümrük müdürlüğüne geçici olarak teslim etmek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkabilirsiniz. Taahhütname vererek çıkmanız durumunda yurtdışında bulunduğunuz süreler taşıtınızın yurtta kalma süresine ilave edilmez.

 

* Taşıtınızı Türkiye’de yalnızca, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşiniz, anne babanız veya çocuklarınız kullanabilir. Bunun dışında ancak, yolculuk süresince sizin de taşıtta bulunmanız kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına izin verilir.

 

* Vekaletname vererek taşıtınızı başkasının kullanımına bırakamazsınız. Taşıtın başkası tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi halinde en yakın gümrük müdürlüğüne başvurarak taşıt kaydının ilgili kişi adına devredilmesi gerekir.

 

* Taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

EK:2

2 NO.LU TAŞIT TAKİP PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU

 

            A- İç Gümrüklerde Yapılacak İşlemler

 

            I- Gelen Taşıtlar

 

            1- Boş olarak gelen taşıtların 2 no.lu programdan çıkış işlemi yapılır.

 

            2- TIR karnesi kapsamında yük boşaltmak için gelen taşıtlar için 2 no.lu programla      ilgili yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

 

            3- Transit beyannamesi kapsamında yük boşaltmak için gelen taşıtlarla ilgili olarak 2 no.lu programda çıkış kaydı yapılır.

 

            II – Sevk Edilen Taşıtlar

 

            4- Boş olarak sevk edilecek taşıtların 2 no.lu programa giriş kaydı yapılır. 

 

            5- Transit beyannamesi düzenlenip sevk edilecek taşıtların 2 no.lu programa giriş kaydı yapılır.

 

            6- TIR karnesi kapsamında sevk edilecek taşıtların 2 no.lu programda işlem yapılmaz. 

 

            B- Sınır Gümrüklerinde Yapılacak İşlemler

 

            I- Türkiye’den Çıkış Yapacak Taşıtlar

 

            7- Transit beyannamesi kapsamında yük taşıyan taşıtların 2 no.lu programda çıkış kaydı yapılır.

 

            8- Boş olarak çıkış yapmak isteyen taşıtların 2 no.lu programda çıkış kaydı yapılır.

 

            9- TIR karnesi kapsamında yük taşıyan taşıtlar hakkında 2 no.lu programda işlem yapılmaz.

 

            II-Türkiye’ye Giriş Yapacak Taşıtlar

 

            10- Transit beyannamesi kapsamında dolu gelen taşıtların 2 no.lu programa giriş kaydı yapılır.

 

            11- Boş olarak giriş yapmak isteyen taşıtların 2 no.lu programa giriş kaydı yapılır.

 

     12- TIR karnesi kapsamında yük taşıyan taşıtlar hakkında 2 no.lu programda işlem yapılmaz.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904068 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904068 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?