Geçici İthal Eşyasının Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 72093537-134.99

Konu   : Geçici İthal Eşyasının Devri

 

24.07.2017 / 26717203

DAĞITIM YERLERİNE

 

            Genel Müdürlüğümüze intikal eden hadiselerden, geçici ithalat rejimine tabi eşyanın, bir hak sahibinden diğerine devri halinde, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek vergilerin hesaplanması ile ilgili tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

            Gümrük Kanununun 83 üncü maddesinde, ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülüklerinin, söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan diğer kişilere de devredilebileceği hüküm altında alınmıştır.

            Kanunun 133 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin 83 üncü madde uyarınca devri halinde, yeni hak sahibinin, rejime ilişkin kalan süreyi, 130 uncu maddenin 3 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere kullanabileceği, 4 üncü fıkrasında ise, devir işleminin aynı ay içerisinde, rejimi kısmi muafiyetle kullanmasına izin verilmiş iki kişi arasında gerçekleştirilmesi halinde, ilk hak sahibinin söz konusu ayın tamamı için tahakkuk eden ithalat vergileri tutarını ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

            Geçici ithalat rejiminden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin devri halinde yapılacak işlemleri düzenleyen bahse konu mevzuat maddeleri incelendiğinde, devir işlemi ile birlikte, yeni hak sahibine verilecek izin süresi ve kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal eşyası için Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek vergilerin hesaplanmasında, rejimden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin devir işlemi yapılan kişilere verildiği noktasından hareket edildiği görülmektedir.

            Bu kapsamda, devir işlemi yapılmak istenilen eşyanın kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilmiş olması halinde, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecek vergilerin hesaplanmasında, rejimden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devreden ilk rejim hak sahibi tarafından devir tarihine kadar ödenmiş olan %3 vergilerin dikkate alınması, ayrıca, 5353 rejim kodlu devir işlemine ilişkin beyannmenin tescili sırasında, Kanunun 181 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin, "İthalatta gümrük yükümlülüğü; ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar." hükmü gereği, eşyanın ilk geçici ithalat rejimine girişine ilişkin 5300 rejim kodlu beyannamenin tescil tarihinin referans tarih olarak seçilmesi gerekmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 


Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 


DAĞITIM:

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574142 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574142 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?