Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşya karşılığında düzenlenen Gümrük makbuzunda yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

39044742-KDV.29-1888

                     17/07/2014

Konu

:

Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşya karşılığında düzenlenen Gümrük makbuzunda yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 3 üncü Boğaz Köprüsü yapımında kullanılmak üzere Güney Kore'den geçici ithalat kapsamında getirilen malzemeler için Gümrük Sayman Müdürlüğünce düzenlenen Alındı Belgesinde yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

             Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin, 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV den istisna olduğu, 

            29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV nin indirilebileceği,

            34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

               hüküm altına alınmıştır.  

            Öte yandan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128  ila 134 üncü maddeleri arasında düzenlenen geçici ithalat rejimi, "Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim" olarak tanımlanmış olup, 133 üncü maddesinde ise, "Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergilerinin, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergi tutarının %3'ü olarak tahsil edileceği " hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, 3 üncü Boğaz Köprüsü yapımında kullanılmak üzere Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri uyarınca kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılan malzemelerin serbest dolaşıma girmesi  halinde alınması gereken KDV tutarının %3'ü olarak tahsil edilen KDV nin gümrük makbuzunda ayrıca gösterilmesi kaydıyla indirime konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

   

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266464 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266464 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?