Geçici İthalat Rejimi (G.Yönetmeliği Madde 415-470)

Geçici İthalat Rejimi (Gümrük Yönetmeliği Madde 415-470)
 
            Tanımlar
 
            Madde 415 - Geçici ithalat rejimi serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.
 
             Bu alt ayrımın uygulanmasında;
 
            a) Giriş idaresi deyimi; geçici ithalat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği gümrük idaresi;
 
            b) Çıkış idaresi deyimi; geçici ithalat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışının yapıldığı gümrük idaresi,
 
            c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi;
 
            d) Taşıt deyimi; insan ya da eşya taşınmasında kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere, yedek parçaları ve normal aksesuarları ve teçhizat;
 
            e) Ticari kullanım deyimi; bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan araç;
 
            f) Özel kullanım deyimi; nakliye aracının ilgili kişinin, kişisel amaçlarına yönelik, ticari kullanımın dışında kalan kullanım;
 
            g) Dahili trafik deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılması;
 
            Anlamına gelir.
 
            h) Konteyner deyimi; eşya taşımak için hazırlanmış tam veya yarım kapalı bir kompartman oluşturan,
 
            1) Kalıcı özellikte ve birden fazla kullanım için yeteri kadar sağlam olan,
 
            2) Bir ya da birden fazla taşıma tarzında, ara yüklemeye gerek kalmayacak şekilde eşya taşıması için özel olarak tasarlanmış,
 
            3) Bir metreküp veya daha fazla bir iç hacme sahip ve kolayca doldurulup boşaltılmak üzere tasarlanmış,
           
            Taşınabilir araç ve gereçleri ifade eder.
 
            Platform katlar da konteyner olarak kabul edilir.
 
            Konteyner deyimi konteynerle birlikte taşındığı sürece ilgili tipe uygun olarak hazırlanmış aksesuarlar ve araç gereçler ile hava taşımacılığında kullanılan iç hacmi bir metreküpten küçük konteynerleri de kapsar. Ancak bu deyim, tekerlekli araçları, bu tip araçların yedek parçalarını veya aksesuarlarını, ambalajları veya paletleri kapsamaz.
 
            i) Gümrük mührü altında taşıma deyimi; konteyner üzerine gümrük mührü tatbik edilerek eşyanın konteyner ile taşınmasını ifade eder.
 
            j) Sökülebilir kasa deyimi; bağımsız olarak hareket kabiliyeti olmayan ve özellikle şasisi ve alt gövde çerçevesi bu amaç için hazırlanmış bir yol aracı üzerinde taşınmak için özel olarak tasarlanmış yükleme bölmesini ifade eder. Bu tanım özellikle kombine taşıma için tasarlanmış hareketli kasalardan oluşan yükleme bölmelerini de kapsar.
 
            k) Konteyner ya da palet operatörü deyimi; aracın sahibi olsun ya da olmasın o aracın hareketleri üzerinde etkili bir şekilde kontrole sahip kişiyi ifade eder.
 
            l) Konteyner veya palet kullanıcısı deyimi; bir konteyner veya bir paletin işleticisi veya onun temsilcisini ifade eder.
 
            m) Kısmen kapalı konteyner, genellikle bir döşeme ve kapalı bir konteynerin hacmine eşit bir yükleme hacmi bırakacak şekilde düzenlenmiş bir üstyapı içeren teçhizat anlamında kullanılır. Üstyapı genelde konteynerin çerçevesini oluşturacak metal parçalardan yapılır. Bazı durumlarda sadece kolonlar üzerinde tutulan bir çatı şeklinde tasarlanmış olabilir. Bu tip konteyner özellikle hacimli eşyanın taşınmasında kullanılır.
 
            n) Platform katları üstyapısı olmayan ya da sadece konteynerlerle aynı uzunlukta ve genişlikte olan, alt ve üst köşe tespit mekanizmaları, konteynerlerde olduğu gibi nakliye aracının zeminine tespit etme ve aynı kaldırma araçlarının kullanılmasına imkan veren, platformun bir tarafına yerleştirilmiş olan kısmi üstyapısı olan yükleme düzlemleri anlamındadır.
 
            o) Sökülebilir de olsa konteyner aksesuarı ve teçhizatı deyimi özellikle;
 
            1) Konteynerin iç sıcaklığını kontrol eden, değiştiren veya belirli bir düzeyde kalmasını sağlayan teçhizat;
 
            2) Sıcaklık veya sarsıntı kayıt cihazı gibi, çevre ve sarsıntı değişmelerini kaydeden ya da gösteren küçük ebatlı araçlar;
 
            3) İç donanımlar, paletler, raflar, destekler, askılar, eşya istiflemede kullanılan benzer mekanizmalar;
            Anlamında kullanılır.
 
            p) Palet, üzerinde bir miktar eşyayı, mekanik avadanlıklar yardımıyla istiflemeye, taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkan veren bir araç anlamında kullanılır. Bu araç taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşur. Yüksekliği forklift ile veya paletli çekiciyle kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüye düşürülmüş olmalıdır.
 
            Tam muafiyet suretiyle rejimden faydalanacak eşya
 
            Madde 416 – 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nca belirlenen haller ve özel şartları taşıyan eşya için gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.
 
            Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen haller ve özel şartları taşımayan eşya için müteakip maddelerde hüküm altına alınmış olan usul ve esaslar çerçevesinde, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.
 
            Kısmi muafiyet suretiyle rejimden yararlandırılacak eşya
 
            Madde 417 - Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşya için kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.
 
            Kısmi muafiyet suretiyle rejimden yararlandırılmayacak eşya
 
            Madde 418 -7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 no.lu eki listede yer alan eşya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanamaz.
 
            İzin talebi
 
Madde 419 – (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)
Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine yetkili gümrük idarelerince verilir.
 
Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen eşyanın, geçici ithalat rejiminden yararlandırılmasına ilişkin izin talep başvurularının aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılması gerekir.
             
Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen diğer eşya için izin hak sahibi tarafından 55 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu düzenlenerek aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı ile;
 
a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
 
b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,
 
c)Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi,
 
ibraz edilerek yetkili gümrük idaresine başvurulur.       
 
İzin Talep Formu üzerindeki kutuların yetersiz olması halinde eşyaya ait bilgileri içeren üç nüsha liste forma eklenir.
 
            İzin
 
            Madde 420 - Tam ya da kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya için iznin talep edileceği merci, iznin verilmesi, iznin geçerlilik süresi ve eşyanın rejim altında kalacağı süre ile diğer koşullar hakkında bu Alt Ayırımda yer alan hükümler uygulanır.
 
Basitleştirilmiş usullere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 419 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan izin talebi için gümrük idareleri;
 
            a) İzin talebinin 419 uncu maddeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
 
            b) Eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olup olmadığı,
 
            c) İzin talep formunun sonunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun ve eksiksiz olarak yurt dışı edilip edilemeyeceği,
 
            Hususlarını inceler ve 56 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Formunu düzenleyip imza karşılığında izin hak sahibi veya temsilcisine verir.
 
            İznin geçerlilik süresi
 
            Madde 421- Geçici İthalat Rejimi İçin İzin Formu üzerinde yer alan iznin geçerlilik süresi Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi ile izin talep formunda belirtilen süreler dikkate alınarak gümrük idarelerince belirlenir. Belirlenen süre içinde kullanılmayan ya da ilgili gümrüğüne gerekçe de belirtilmek suretiyle süre uzatım talebinde bulunulmayan Geçici İthalat Rejimi İzin Formu ilgili gümrük idaresince iptal edilir.
 

            Eşyanın rejim altında kalma süresi
 
            Madde 422– İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya hakkındaki 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda özel olarak belirlenen süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithal rejimi altında kalma süresi Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca azami 24 ay olarak belirlenir.
 
            Birinci fıkrada yer alan sürenin hesaplanmasında Gümrük Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca eşyanın mükellefine teslim edildiği tarih esas alınır.
 
            Süre değişimi
 
            Madde 423- (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)
Geçici olarak ithal edilen eşyanın belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır.
 
            Ancak, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi içinde, ilgili gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurulması halinde ek süre verilebilir.
 
            Gümrük İdaresi tarafından eşyanın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespiti halinde ek süre talebi, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç 30 (otuz) gün içinde, ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılır.
 
Verilecek ek sürenin Gümrük Kanununun 130 ve 131 inci maddelerinde belirtilen süreleri aşmaması esastır. Ancak, geçici ithal konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi, 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması hallerinde 24 ayı aşan süre uzatımı da yapılabilir.
                                    
            Basitleştirilmiş usul
 
            Madde 424 - Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya dışında kalan, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşyanın ithal taleplerine ilişkin başvurularda, basitleştirilmiş usul hükümleri uygulanır.
 
            Gümrük Kanununun 71 inci maddesine göre giriş rejiminin basitleştirilmiş usullerinin uygulanmadığı ve basitleştirilmiş usulleri kullanma iznine sahip olunmadığı durumlarda, yetkili gümrük idaresi tarafından geçici ithalat rejimi beyannamesi izin başvurusu olarak kabul edilebilir. Bu durumda beyannamenin 44 no.lu kutusunda;
 
            a) Rejimden yararlanmak isteyen kişinin beyan sahibi ile aynı kişi olmaması durumunda, Gümrük Kanununun 225 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak kişinin adı, soyadı veya işyeri adı, adresi, gerekiyorsa eşyanın sahibinin adı, soyadı veya işyeri adı, adresi,
 
            b) Kullanıcının, başvuran kişi ya da beyan sahibi ile aynı kişi olmaması durumunda, eşyayı kullananın adı, soyadı veya işyeri adı ve adresi,
 
            c) Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmak istenilen eşya,
 
            d) Eşyanın rejim altında kalacağı süre,
 
            e) Eşyanın kullanılacağı yer,
 
            f) 449 uncu maddede açıklanan usullerin kullanılıp kullanılmadığı,
 
            Hususlarına yer verilir.
 
            Bu bilgilerin 44 no.lu kutuya sığmaması halinde, söz konusu bilgileri içeren belge beyannameye eklenir.
 
            Gümrük idarelerinin, başvurular ile bunların eklerini verilen her türlü izin formları ile birlikte saklayacaklarına ilişkin 275 inci madde hükmü bu rejim için de geçerlidir.
 
            Bu maddenin uygulanmasında; ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya deyimi, 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 18 inci maddesinde tanımı yapılan, değeri 4000 EURO’dan az olan ve Türkiye Gümrük Bölgesine geçici ithali yapılan eşya anlamına gelir.
 
Beyan ve beyan yapılacak idareler
 
            Madde 425 - Geçici ithalat rejimi ayrımında yer alan basitleştirilmiş usullere ilişkin 424 üncü madde, sözlü beyana ilişkin 426 ncı madde, ATA karneleri ile beyana ilişkin 427 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşya için beyan, 56 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Formunda belirtilen koşullara uygun olarak gümrük beyannamesi ile izni vermeye yetkili gümrük idaresine yapılır. Basitleştirilmiş usullere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, yapılan beyanda eşyanın tanımı Geçici İthalat Rejimi İzin Formunda belirtilen evsafa uygun olmak zorundadır.
 
            424 ve 426 ncı madde hükümlerinin uygulanması halinde yetkili gümrük idaresine gümrük beyannamesi verilir.
 
            Geçici ithalat işleminin ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ATA karnesinin herhangi bir yetkili gümrük idaresine ibrazı yeterlidir. ATA Karnesi ile ilgili bilgiler ilgili gümrük memuru tarafından sisteme girilir.
 
            ATA karnesinin geçerlilik süresi içerisinde olmak ve verilen bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilmek kaydıyla, karnenin ithal sayfasına (Importation) tescil tarih ve sayısı ve eşyanın hangi amaçla ve Türkiye’nin taraf olduğu hangi sözleşme kapsamında ithal edildiği, eşyanın yeniden ihraç edileceği son günün tarihi, karnenin geçerlilik süresini geçmemek kaydıyla yazılır.
 
            İlgili gümrük idareleri değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarını denetler.
 
            Sözlü beyan
 
            Madde 426 - 166 ncı maddenin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen eşya, beyan sahibi tarafından 57 no.lu ekte yer alan belge kullanılarak sözlü beyan edilir.
 
            Söz konusu belge, başvuru sahibi tarafından tarih ve imza atılarak gümrük idarelerine ibraz edilir.
 
            Gümrük idaresince tescil edilen bu belge, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.
 
            ATA karnesi ile beyan
 
            Madde 427 - Yetkili bir gümrük idaresine, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA karnesinin ibrazı rejim için izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.
 
            Gümrük idaresi, ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olan ATA karnelerini kabul eder.
 
ATA karnesinin ibrazı halinde giriş gümrük idaresi;
 
            a) ATA karnesinde (A)’dan (G)’ye kadar olan kutulardaki bilgilerin doğruluğunu,
 
            b) ATA karnesinin (H) (b) kutusunda, eşyanın yeniden ihraç edileceği son günün tarihi ile Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen özel süreler saklı kalmak üzere karne kapsamı eşya için 422 nci madde dikkate alınarak belirlenecek sürenin karnenin geçerli olduğu tarihi geçip geçmediğini,
 
            c) Rejime giriş iznini veren gümrük idaresinin adının H (e) kutusuna kaydedilip kaydedilmediğini,
 
            Kontrol eder ve ATA karnesinin giriş parçasını alıkoyar.
 
Başka bir tasarruf yoluyla beyan
 
            Madde 428 - İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle sportif amaçlarla ithal edilen kişisel eşya ve spor malzemeleri için yazılı başvuru veya izne gerek yoktur.
 
            Bu durumda kişinin yolcu salonlarındaki ‘beyana tabi eşyam yoktur’ anlamına gelen yeşil hattan geçmesi geçici ithalat için izin başvurusu sayılır. Yolcunun geçişi sırasında gümrük idarelerince bir müdahale olmaması halinde izin verilmiş sayılır.
 
            Beyannamenin tescili, kabulü ve muayene
 
            Madde 429 - Muayene memurları, eşyanın ayniyetini tespite yarayacak niteliklerini, varsa özel seri numaralarını, ayırt edici özelliklerini beyannamelere yazar ve eşyanın hal ve mahiyetinin, gümrük idaresince verilen “Geçici İthalat Rejimi İzin Formu”nda kayıtlı evsafa uyup uymadığını inceler.
 
            Rejimden faydalanacak ambalaj maddeleri
 
            Madde 430 – 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen koşulları taşımayan yerli ürünler ile serbest dolaşıma girmiş eşyanın yeniden ihracında, aynen ambalaj olarak veya ambalaj imalinde kullanılmak üzere, gerek bedelsiz ve gerekse bedelli olarak getirilip geçici ithalat rejiminden yararlanacak ambalaj maddeleri ile bunların hangi eşyanın çıkışında kullanılacağı 58 no.lu ekte yer alan cetvelde gösterilmiştir.
 
            58 no.lu ekte yer alan ambalaj maddelerinin 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartları taşıması halinde tam muafiyet suretiyle, anılan Karar’da belirtilen hükümlere tabi olmayan veya tabi olmakla birlikte tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımaması halinde ise kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.
 
            Teminat
 
            Madde 431 - Gümrük Kanununun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya için teminat alınır. Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın ambalajlarının ait oldukları eşyanın faturasında ayrı gösterilmesi ve aynı zamanda bağımsız bir ticari eşya niteliğinde olması halinde, bunların vergileri de teminata bağlanır.
 
            7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 36 ncı maddesinde belirtilen hallerde teminat aranmaz, 37 nci maddelerinde belirtilen hallerde ise kısmi teminat alınır.  
 
Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca geçici ithalat rejiminin kullanılmasına izin verildiği durumlarda, vergilerin tamamı teminata bağlanır.
 
            Kısmi muafiyet hükümlerinin uygulandığı hallerde ise eşyanın bu rejimde kalacağı süre dikkate alınarak eşyanın rejime girişi sırasında tahsil edilecek vergilerden geriye kalan kısım teminata bağlanır.
 
            Teminat, eşya ile ilgili gümrük vergilerinin ödenmesini temin etmek amacıyla 419 ve 420 nci maddelere istinaden rejime giriş izni veren gümrük idaresince alınır.
 
            Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine göre ithal edilen eşyaya ilişkin tahsil edilen vergiler eşyanın serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz. Ancak, teminatın nakitten gayri bir şekilde tahsil edilmiş olması halinde Gümrük Kanununun 207 nci maddesi hükümleri uyarınca tahsil edilecek faiz bu hükmün dışındadır.
 
            Sürelerin hesaplanmasında bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.
           
Geçici ithalat rejimi kapsamında eşyanın ithalinde hesaplanan vergiler karşılığında teminat olarak nakit, hazine bonosu veya banka teminat mektubu alınır.
 
En yüksek tarife üzerinden teminata bağlama
 
            Madde 432 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşyanın birden fazla kalemden oluşması ve her kalemin vergi oranının farklı olması durumunda, beyan sahibinin talebi üzerine, eşyanın vergileri bu oranların en yüksek olanı üzerinden hesaplanarak teminata bağlanır.
 
           

Teminat mektubu
 
            Madde 433 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşyanın tabi olduğu vergiler karşılığında alınan banka teminat mektuplarının 59 no.lu ekte yer alan örneğe uygun olması gerekir.
 
            Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması
 
            Madde 434 - Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan gümrük vergileri alınır.
 
            Ancak, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya için 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ve kullanıma sunulmak amacıyla getirilip Karar hükümleri kapsamında tüketilen, tahrip olan veya halka parasız olarak dağıtılan eşya ile ilgili beyanname kayıtları, bu hususun ilgili merci tarafından belgelendirilmesi; gümrük idaresi tarafından bu eşyanın ve ürünlerin mahiyetinin, olayın niteliğine, ziyaretçi sayısına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde kapatılır. Bu hükümler alkollü içkiler, tütün mamulleri ve yakıtlar için uygulanmaz.
 
            Geçici ithal eşyasının yeniden ihracı (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik başlık)
 
Madde 435 - Basitleştirilmiş usullerin kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere, geçici ithal yoluyla giren eşyanın yeniden ihracında izin hak sahibi/temsilcisi tarafından gümrük beyannamesi verilir.
 
            Bu beyannamelerin işlemleri ihracat rejimi hükümlerindeki usullere göre yapılır. Bu beyannamelere eşyanın girişinin yapıldığı gümrük idaresinde işlem görmüş geçici ithalat beyannamesinin onaylı örneği de bağlanır.
 
            Yeniden ihraç işleminde, giren eşyanın aynı olup olmadığı araştırılır. Muayene memurları, bunların ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verir.
 
            Geçici ithalat işleminin ATA karnesi ile yapıldığı durumlarda çıkış gümrüğü, ATA karnesine ilişkin bilgileri siteme girer, eşyanın ayniyetine uygun olarak yurt dışı edilip edilmediğinin tespitini yapar ve ATA karnesi çıkış parçasını doldurarak en geç 15 gün içinde giriş gümrüğüne gönderir.
 
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve ek süreler dahil yurtta kalma süresi aşılarak yurt dışı edilmek üzere gümrüğün denetimi altına konulan eşyanın;
 
            a) Süresi içinde ek süre talep dilekçesinin ilgili gümrüğün kaydına alındığının belgelendirilmesi koşuluyla, süreye ilişkin talebin sonuçlandırılması beklenilmeden ve geçici ithalat izni verilen eşya için tahakkuk ettirilen vergiler karşılığı alınan teminat iade edilmeksizin,
            b) Süresi içinde ek süre talebinde bulunulmadığı ya da belgelendirilemediği durumlarda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca alınması gereken cezanın tahsil edildiğinin veya teminata bağlandığının anlaşılması halinde,
 
            yurt dışına çıkışına izin verilir. (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen fıkra)
 
Ambalaj maddelerinin yeniden ihracı
 
            Madde 436 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan ambalaj maddelerini, yerli ürünlerin veya serbest dolaşımdaki eşyanın ambalajı olarak şartlarına uygun şekilde yeniden ihraç edecek kişiler, yetkili gümrüğe eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesine şerh ederek beyan etmekle yükümlüdür.
 
            Bu beyannamelerde yeniden ihracat eşyasına ilişkin hususlardan başka, ambalaj maddesinin ithalatının yapıldığı gümrüğün adı ve geçici giriş beyannamesinin tarih ve numarası da gösterilir.
 
            Bir ihracat beyannamesiyle ihraç edilecek eşyanın kabını teşkil eden ambalaj maddeleri, çeşitli geçici giriş beyannameleriyle ithal edilmiş ise, yeniden ihraç edilecek ambalaj maddesine ait geçici giriş beyannamelerinin numara ve tarihleri ve gümrükleri ile her beyannameden mahsubu istenilen ambalaj miktarı, ihracatçı tarafından ayrıntılı olarak ihracat beyannamesinde gösterilir veya bir liste olarak beyannameye eklenir.
 
            Bu beyannamelere ilişkin işlemler ihracat rejimi ayırımındaki hükümlere göre yapılır.
 
            Ambalaj maddelerinin yeniden ihracında muayenesi ve ayniyetinin tespiti
 
            Madde 437 - Yukarıdaki maddede gösterilen şekilde ihracata ilişkin gümrük beyannamesiyle beyan edilen eşyanın belge kontrolü veya fiziki muayenesi, ihracat rejimindeki esaslara göre yapılmakla beraber, bunların kabını teşkil eden ambalaj maddelerinin muayenelerinde ve ayniyetlerinin tespitinde ayrıca, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.
 
            a) Yeniden ihracatta ayniyet esas olduğundan, ihraç edilen ambalaj maddelerinin cins, nev’i ve miktar yönünden evvelce ithal edilenlerin aynı olması gerekir.
 
            b) Ayniyetin tespitinde, kullanılma, hava etkisi ile veya buna benzer bir nedenle meydana gelecek gerek renklerde, gerekse ağırlık, eksiklik ve fazlalıklarda ve boy ve enlerinde görülen aykırılıklar dikkate alınır.
 
            c) Birkaç çuval birleştirilerek bir ambalajda kullanılabilir.
 
            Ambalaj maddelerinin boş olarak ihracı
 
            Madde 438 - İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen ambalaj maddeleri dolu olarak çıkarılmak zorundadır. Ancak, kısmi muafiyet suretiyle ithal edilen ambalaj maddeleri, kısmen veya tamamen boş olarak ihraç edilebilir.
           
Teminatın çözülmesi
 
            Madde 439 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından ihracından sonra teminatın çözülmesi için giriş işlemini yapan gümrük idaresine dilekçe ile başvurulur.
 
            Bu istek üzerine, geçici ithalat ve ihracat beyannameleri incelenerek, giren eşyanın şartlarına uygun olarak ihraç edildiğinin anlaşılması halinde buna ilişkin teminat çözülür.
 
            Ancak 435 inci maddenin 5 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca iade edilmeyen teminat konusunda, eşyanın yurtta kalma süresinin uzatılıp uzatılmamasına göre işlem yapılır. (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen fıkra)
           
            Çeşitli partilerde ihracatta mahsup işlemi
 
            Madde 440 - Ambalaj maddelerinin çeşitli partilerde ihraç edilmesi halinde, her işlem için ayrı mahsup müzekkeresi düzenlenir ve teminattan düşülmesi gereken miktar müzekkerede belirtilir.
 
            Kayıt örneği verilmesi
 
            Madde 441 - Eşya sahipleri, isterlerse teminat mektubunu veren bankaya ibraz edilmek üzere gümrükten bir kayıt örneği alabilir.
 
            Bu kayıt örneğinde, teminattan ne miktarının mahsup edildiği yazılarak onaylanır.
 
İhraç sayılabilecek haller
 
            Madde 442 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içerisinde, geçici depolama yeri veya antrepoya konulması, ayniyet ve niteliklerin tespiti şartıyla, ihracat hükmündedir.
 
            Gümrük yükümlülüğünün doğmasında sürenin tespiti
 
            Madde 443 - Gümrük Kanununun 134 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre tam muafiyet suretiyle sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ve kullanıma sunulmak amacıyla getirilen eşya ile müzayede yoluyla satılmak amacıyla getirilen elden düşme eşya, olası bir satış amacıyla sergilenmek üzere getirilen sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar, değerli taşların, kürklerin, mücevherlerin ve halıların muhayyer olarak gönderilen numuneleri için gümrük yükümlülüğü doğduğunda buna ilişkin vergilerin tespitinde esas olacak süre, geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihi ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi arasında geçen süredir.
 
            Tahakkuk ve tahsilata ilişkin hükümler (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik başlık)
 
            Madde 444 - Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının % 3’ü olarak tespit edilir.
 
            Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir.
 
            Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ait vergiler, yükümlünün isteğine bağlı olarak, bu rejimden yararlanılacak sürenin tümü için bir defada ödenebileceği gibi, aylık, 3 aylık veya 6 aylık periyodlarla da ödenebilir. (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenmiştir)
 
            Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faiz hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.
 
            Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat hükümleri dışında herhangi bir nedenle ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanan vergi tutarından Gümrük Kanununun 133 üncü madde hükümlerine göre ödenen vergi miktarı düşülür.
 
            Faiz
 
            Madde 445 - Daha önce geçici ithalat rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi durumunda, tahsili gereken ithalat vergilerinin tamamı üzerinden faiz alınır.
 
            Ancak;
 
            a) Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde % 3’ü üzerinden kesin olarak alınan ithalat vergilerinin tahsili yapılan kısmına,
 
            b) Gümrük Kanununun 204 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca alınan teminata,
            c) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle ithal edilecek eşyaya ilişkin 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca geçici ithalat rejimine tabi tutulan sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşyanın, doğal afetlerde gönderilen yardım malzemesinin, sanat eşyası, antika eşya ve mücevherat, sportif amaçlarla ithal edilen kişisel eşya ve spor malzemesinin ve turistik tanıtım materyalinin serbest dolaşıma girişi esnasında doğan gümrük yükümlülüğünde,
 
            Faiz uygulanmaz.
 
            Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya hakkında rejim hükümlerine uyulmaması nedeniyle bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde, nakdi teminat dışındaki teminatlar için teminatın kabul edildiği tarihten başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
 
            Faiz miktarı; ithalat vergileri tutarı, gecikme zammı oranı ve üçüncü fıkrada belirtilen süre esas alınarak hesaplanır.
 
            Kısmi muafiyete konu olup, ek süre verilen eşya için, her bir ay ek süreye karşılık tahsil edilecek gümrük vergilerinin %3 ü tutarının, daha önce eşyanın geçici ithali sırasında nakdi teminat dışında verilmiş olan teminattan tahsil edilmesi halinde, söz konusu teminatın kabulü tarihinden itibaren başlamak üzere Gümrük Kanunu’nun 207 (a) bendi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir. (14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenmiştir.)
 

            Eşyaya ilişkin kayıtlar
 
            Madde 446 - Geçici ithal eşyasının başka bir ekonomik etkili rejime tabi tutulması veya serbest bölgeye ya da bir geçici depolama yeri veya antrepoya konulması suretiyle, geçici ithalat işleminin kapatılması durumunda, söz konusu gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin belge ve beyannamede malların tanımı için ayrılan kutuda veya basitleştirilmiş usullerin kullanılması halinde, kullanılan ticari belgelerde veya kayıtlarda söz konusu usul için öngörülen bilgilere ek olarak ‘geçici ithalat rejimi eşyasıdır’ ibaresinin yazılması şarttır.
 
            Cari Hesap Defteri
 
            Madde 447 - Giriş işlemini yapan gümrüklerde geçici ithalat rejimi kapsamında eşya getiren her kişi adına gereği kadar sayfa ayrılmak suretiyle 60 no.lu ekte yer alan örneğe uygun bir cari hesap defteri tutulur. Bu defter bilgisayar ortamında üretilebilir.
 
            Geçici ithalat eşyasının devri
 
            Madde 448 - 449 uncu maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla eşyanın izin hak sahibi tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir kişiye devri halinde bu eşyanın nakli transit rejimi hükümlerine tabidir.
 
            Transit beyannamesinde veya transit beyannamesi yerine geçen belgede yeniden ihraç tarihi ile ‘geçici ithal eşyasıdır’ ibaresinin kayıtlı olması zorunludur.
 
            Devir
 
            Madde 449- İlgili kişinin talebi üzerine 448 inci maddenin birinci fıkrasında sözü edilen eşya üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen devir usullerine uygun olarak devredilebilir.
 
            Söz konusu devir usullerinin kullanımına müsaade edildiği takdirde, usullerin 56 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Formunda belirtilmesi gerekir. Bu uygulama transit rejiminin usulleri yerine geçer.
 
            Gümrük idareleri, eşyanın 450 nci maddenin son fıkrasında belirtilenlerin dışında başka bir gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ve geçici ithalat rejimini sona erdirmeksizin giriş işleminin yapıldığı idareden kapatma işleminin yapıldığı idareye devrine izin verebilir.
 
            Devredilen eşya ile ilgili sorumluluk izin hak sahibine aittir.
 
            İzin hak sahibi, yapılacak devirleri, usulüne uygun olarak gümrük idaresine önceden bildirmek zorundadır.
 
            Gümrük idareleri, gerekli önlemleri alarak ithal eşyasının giriş gümrüğünden kullanım yerine ve kullanım yerinden çıkış gümrüğüne gümrük işlemlerine tabi tutulmadan taşınmasına izin verir.
 
            Bu durumda ilgili kişi, geçici ithalat rejimi altında girişi yapılan eşyanın ihracat işleminin yapıldığını, kendisine verilen çıkış beyannamesinin bir örneğini giriş işlemini yapan gümrük idaresine göndermek suretiyle bildirir.
 
            INF 6 Bilgi Formu
 
            Madde 450 - Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın;
                       
            a) Gümrük Kanununun 83 üncü maddesine istinaden bir kişiden diğer bir kişiye devrinin yapılması durumunda,
 
            b) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeksizin başka bir sergiye dahil olması halinde,
 
            Geçici ithalat rejim hak sahibinin talebi üzerine giriş gümrük idarelerince bir bilgi formu düzenlenir.
 
            Bilgi formu eşyanın geçici ithalat rejimine girişi sırasında düzenlenebileceği gibi, devredilmesinden veya bir sergi veya fuardan diğer bir sergi veya fuara gönderilmesinden önce de düzenlenebilir.
            61 no.lu ekte yer alan INF 6 bilgi formu bir orijinal ve 2 nüsha olarak düzenlenir.
 
            Bilgi formunda yer alacak bilgiler
 
            Madde 451 - Gümrük idarelerine ibraz edilecek INF 6 bilgi formunda ;
 
            a) Eşyanın geçici ithalat rejimine giriş tarihi,
 
            b) Vergi tahakkuku için gerekli unsurları,
 
            c) Kısmi muafiyet kapsamında ödenen ithalat vergilerinin miktarı ve bu amaç için dikkate alınacak süre,
 
            Yer almalıdır.
 
            INF 6 bilgi formunun bir nüshası belgeyi düzenleyen gümrük idaresi tarafından alıkonarak orijinali ve bir nüshası izin sahibine verilir, bu nüsha ilgili kişi tarafından ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir. Bu nüsha çıkış gümrük idaresince onaylanarak formu düzenleyen giriş gümrük idaresine geri gönderilir.
 
            Tam muafiyet uygulanmak suretiyle giriş yapacak taşıtlar
            Madde 452 – 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nca belirlenen haller ve özel şartları taşıyan aşağıda kayıtlı taşıtlar gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal rejimine tabi tutulur.
 
            a) Kara taşıtları;
 
            1) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları,
 
            2) Özel kullanıma mahsus kara taşıtları,
 
            3) Binek ve yük hayvanları.
           
            b) Diğer taşıtlar;
 
            1) Demiryolu taşıtları,
 
            2) Hava taşıtları;
 
            i) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları,
 
            ii) Özel kullanıma mahsus hava taşıtları.
 
            3) Deniz ve iç su yolları taşıtları;
 
            i)Ticari kullanıma mahsus deniz ve iç su yolları taşıtları,
 
            ii) Özel kullanıma mahsus deniz ve iç su yolları taşıtları.
           
            4) Konteynerler,
 
            5) Paletler.
 
            Taşıt giriş çıkış formu
 
            Madde 453 - Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen veya yükünü boşalttıktan sonra yurtdışına çıkacak olan ticari kullanıma mahsus kara taşıtları (dolu veya boş otobüsler dahil) ile Türk ve yabancı uyruklu turistlere ait olup, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden faydalanacak özel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idaresince 62 no.lu ekte yer alan Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenir.
 
Triptik karnesi veya gümrüklerden geçiş karnesi ibrazı halinde ayrıca taşıt giriş çıkış formu düzenlenmez. Ticari mahiyetteki kara taşıtları için tanzim edilen taşıt giriş çıkış formuna “Ticari Taşıttır” kaşesi tatbik edilir.
           
            Triptik karnesi
 
            Madde 454- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belgedir.
 
            Gümrüklerden geçiş karnesi
 
            Madde 455 – Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde getirdikleri özel taşıtları için ulusal kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kuruluşları ile Gulf Otomobil Federasyonunca verilen bir cilt halinde birleştirilmiş ve her biri turistin gideceği ülkelerden birine mahsus olmak üzere beş veya yirmi beş yapraktan ibaret teminat hükmünde olan belgedir.  
 
            Yabancı taşıtlar için geçici giriş karnesi
 
            Madde 456 - Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznine haiz olan yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı özel kullanımlarına mahsus kara taşıtları için Türkiye Turing Otomobil Kurumunca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde belgedir.
           
Sigorta poliçeleri
 
            Madde 457 – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Tüzüğü gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kara taşıtlarının Türkiye’de geçerli sigortası olmaması halinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalacağı süre kadar zorunlu trafik sigortasının yapılmış olması gerekir.
 
            Mülkiyet belgesi
 
            Madde 458 - Mülkiyet belgesi, taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen, taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şasi ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesine benzer bir belgedir.
 
            Belgelerin geçerli sayılmayacağı haller
 
            Madde 459 - Aşağıda belirtilen belgeler Türkiye’de geçerli değildir.
 
            a) Geçerlilik süreleri biten veya sol üst köşesinde Türkiye yerine başka bir ülkenin ismi kayıtlı olan triptik karneleri,
 
            b) Geçerlilik süreleri biten veya karnenin geçerli olmadığı ülkeler arasında Türkiye’nin de isminin kayıtlı olduğu gümrüklerden geçiş karneleri,
 
            c) Bir başka kişi adına düzenlenen mülkiyet belgeleri,
 
            d) Süresi biten veya ‘Yeşil Kart’ (Green Card-Carte Verte)’larda Türkiye’nin rumuzu ‘TR’ nin üzeri çizilmiş olan sigorta poliçeleri.
 
            Bu belgelerde kayıtlı taşıtların Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 
            Ancak birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen, bir başka kişi adına düzenlenen mülkiyet belgelerinin kabul edilerek, taşıtın yurda girişine izin verilmesi, geçerli bir vekaletnamenin ibrazına bağlıdır.
 
            Taşıtlar için rejimi kullanma izni
 
            Madde 460 - Taşıtların geçici ithalat rejimine girişi, yazılı başvuru ve başka bir izne gerek olmaksızın 462 nci maddede belirtilen belgelerle yapılır.
 
            Yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler gümrük idareleri tarafından geçici ithal izin başvurusu olarak kabul edilir.
 
            Konteyner ve paletler için rejimi kullanma izni
 
            Madde 461- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak paletler için 419 uncu maddede belirtilen geçici ithalat rejimi izin talep formu doldurularak gerekli belgelerle birlikte izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından ilgili gümrük idaresine müracaat edilir.
 
            Konteynerlerle ilgili işlemler ise 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.
 
            Ancak, söz konusu sözleşme şartlarını taşımayan konteynerler için 419 uncu maddede belirtilen geçici ithalat rejimi için izin talep formunun doldurularak gerekli belgelerle birlikte izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından ilgili gümrük idaresine müracaat edilir.
 
            Kara taşıtları
 
            Madde 462 - Özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının, Triptik Karnesi, Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), Yabancı Taşıtlar İçin Geçici Giriş Karnesi, Geçici Giriş Belgesi veya Taşıt Giriş-Çıkış Formlarından biri düzenlenmek suretiyle ve teminat aranılmaksızın geçici ithalat rejimine girişine izin verilir.
 
            Hava ve deniz taşıtları
 
            Madde 463 - Yabancı veya Türk uyruklu turistler tarafından triptik, gümrüklerden geçiş karnesi veya II numaralı triptik ibraz edilmediği takdirde, hava ve deniz taşıtlarının mülkiyet belgesine göre muayenesi yapılıp uygunluğu tespit edildikten sonra 62 no.lu ekte yer alan Taşıt Giriş- Çıkış Formu doldurtulur.
            Yabancı veya Türk uyruklu turistlerin Türkiye’ye soktukları hava ve deniz taşıtlarının, giriş ayniyetine uygunlukları tespit edildikten ve Taşıt Giriş-Çıkış Formunun çıkış işlemi ile ilgili bölümü doldurulduktan sonra çıkışına izin verilir.
 
            Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen yabancı bayraklı yatlarla ilgili işlemler Turizmi Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğ veya genelgelerle yürütülür.
           
            Konteynerler ve paletler
 
            Madde 464 – (27.02.2003 tarih ve 25033 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca söz konusu Sözleşme hükümlerini taşıyan konteynerler için Konteyner Giriş Kayıt ve Takip Formu ile birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edilir.
 
            Sözleşme hükümlerini taşımayan konteynerler ve paletler için ise, geçici ithalat rejimi izin talebi, talebin değerlendirilmesi ve geçici ithal izninin verilmesi, süre uzatımı, rejimin kapatılması ve geçici ithalat rejimi ile ilgili diğer hususlar 419 uncu maddede yer alan hükümler dikkate alınarak sonuçlandırılır.
 
            Yedek parçalar, aksesuarlar ve normal teçhizat
 
            Madde 465 - Eşyanın istiflenmesi, bağlanması ve korunmasına mahsus donanım da dahil olmak üzere, üzerinde kullanılacakları taşıtlarıyla birlikte ya da bu araçlardan ayrı olarak ithal edilen normal yedek parçalar, aksesuarlar ve teçhizat geçici ithalat rejiminden yararlandırılır.
 
            Üzerinde kullanılacakları taşıtları ile birlikte veya ayrı olarak ithal edilen yedek parçalar, sadece söz konusu taşıtlarının küçük onarımları ve mutat bakımları için kullanılır.
 
            Türkiye Gümrük Bölgesine yapılan yolculuk sırasında veya bu bölge içindeyken, taşıtlarda yapılması gerekli mutat bakım faaliyetleri ve onarımların, eşyanın geçici ithalat rejiminde kalış süresi içerisinde ve Gümrük Kanununun 128 inci maddesinin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir.
 
            Taşıtlarla birlikte gelen ve yukarıda tanımlanan donanım ile taşıta ilişkin yedek parça ve aksesuarların; taşıtların girişi sırasında düzenlenen ve 462 nci maddede belirtilen belgelere kaydedilmesi şartıyla geçici ithalat rejimi ile Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilir.
 
            Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca gümrük vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın geçici ithalat rejiminden faydalanarak Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir.
 
            Rejimin kapatılması
 
            Madde 466 - Onarım ve bakım sonrasında değiştirilen parçalar ile arızalı veya bozuk olduğu anlaşılan yeni yedek parçalara ait geçici ithalat işlemleri, izin veren gümrükçe başka onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle kapatılır.
 
            Taşıtlara ilişkin geçici ithalat işlemleri; taşıtın rejimde kalış süresi içerisinde olmak kaydıyla taşıtların girişi sırasında kullanılan belgenin çıkış nüshası ile birlikte çıkış işleminin yapılacağı gümrük idaresine müracaat edilmesi halinde, gümrük idaresi tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak suretiyle kapatılır.
 
            Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrükçe tespit olunan taşıtlar ile yurt dışına çıkarılabilmesi için bakıma ihtiyaç gösteren taşıtlar bunların sahiplerinin başvurması üzerine tamir oluncaya kadar uygun görülecek bir müddet için gümrükçe güvenilecek tamirhaneye bir tutanakla gerekli tedbirler alınmak suretiyle teslim edilir ve tamiri bittikten sonra yeniden ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine veya antrepoya alınmasına izin verilir.
 
            Üçüncü fıkrada sözü edilen taşıtların gümrükçe izin verilecek yerde gümrüğün denetimi altında tamirleri sağlanır. Değiştirilen eski parçalar gümrüğe teslim edilmek istenmediği takdirde, yeniden ihraç edilmesine izin verilir.
 
            Hava ve deniz taşıtları
 
            Madde 467 - İthal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden faydalanarak Türkiye Gümrük Bölgesine giren hava ve deniz taşıtlarının yedek parçaları için de yukarıdaki işlemler uygulanır.
 
            Yurt dışından yatlar için gelen yedek parçaların yat sahiplerinin veya kaptanının başvurusu üzerine demirbaş defterine kaydedilmek ve gümrük muhafaza birimlerine haber verilmek suretiyle girişine izin verilir.
 
            Değiştirilen eski parçalar gümrüğe terk veya teslim edilmediği veya gümrükçe teslim alınması mümkün görülmediği hallerde, eşya yurt dışı edilmek üzere kaptan veya sorumlusuna teslim edilir.
 
            Yasal düzenlemeler
 
            Madde 468 - Eşyanın serbest dolaşıma geçişiyle ilgili ticaret politikası önlemlerinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu önlemler, eşyanın geçici ithalat rejimine girişi ve rejime tabi olduğu süre boyunca uygulanmaz.
 
            Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ile ilgili ticaret politikası önlemlerinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu önlemler eşyanın geçici ithalat rejimine girdiği sırada uygulanır.
 
            İhracatla ilgili ticaret politikası önlemlerinin öngörüldüğü durumlarda, söz konusu önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici ithal rejimine tabi tutulduktan sonra Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihraç edilmesi halinde uygulanmaz.
 
            Geçici ithalat rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, bu rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz konusu eşya ile ilgili yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemleri uygulanır.
 
            Cezai işlemler
 
            Madde 469 - İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden faydalanacak ticari kullanıma mahsus taşıtlar ile özel kullanıma mahsus kara taşıtları için belirlenecek şartlara aykırı olarak;
 
            a) Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının iç trafikte özel amaçlı kullanıldığının,
 
            b) Özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının iç trafikte ticari amaçla kullanıldığının,
 
            c) Taşıtların kiraya veya ödünç verildiğinin ya da ithal edildikten sonra başka kişilerin tasarrufuna bırakıldığının yahut ithal edildikleri sırada kiraya verilmiş, ödünç verilmiş veya başkalarının emrine verilmiş olduğunun, yeniden ihraç amacı dışındaki herhangi bir amaç için Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir kişiye yeniden veya ikinci elden kiraya veya ödünç verildiği veya böyle bir kişinin tasarrufuna bırakıldığının,
 
            d) Herhangi bir mücbir nedeni bulunmadığı halde verilen süre içinde taşıtın yurt dışına çıkarılmamasının,
 
            Tespiti halinde, taşıtlar ile ilgili geçici ithal izni, Gümrük Kanununun 238 inci madde hükümleri uygulanarak iptal edilir.
 
            Birinci fıkrada belirtilen hususların dışında tespit edilecek usulsüzlük hallerinde ise Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre ceza uygulanır.
 
            Yukarıda sözü edilen taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kefil kuruluşun veya bu kuruluşun kefalet ettiği yabancı kefil kuruluş tarafından verilmiş bir belgenin kabul edilmiş olması halinde, bu taşıtlara ait gümrük vergileri bu kurumlardan, cezalar ise geçici ithalat rejiminden yararlanan kişiden tahsil edilir.
 
            Taşıtın, Taşıt Giriş-Çıkış Formu ile girmiş olması halinde ise gümrük vergileri ile cezalar adına belge düzenlenen kişiden tahsil edilir.
 

            Usul ve esaslar
 
            Madde 470 - Kara taşıtları için ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanacak kişiler ile taşıtların rejime girişi, süre uzatımı, rejimin kapatılması, rejimin ihlali ve sair hususlarla ilgili usul ve esaslar Müsteşarlıkça tespit edilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909595 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909595 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?