Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları (Genelge 2009/22)

                                    
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.08.00.23/010.06.02-                                                5389/10/03/2009
Konu   : Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları
 
 
GENELGE
                                                                   ( 2009/ 22 )
 
 
Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda geçici olarak girişi yapılan özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının yurda giriş işlemlerinde gerek gümrük mevzuatının uygulanması gerekse söz konusu taşıtların 1 ve 2 No.lu Taşıt Takip Programlarına kayıt işlemlerinde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
A-Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
 
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile 1 No.lu Taşıt Takip Programı (bundan sonra 1 No.lu Program olarak belirtilecektir) üzerinden yurda giriş işlemleri gerçekleştirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;
 
1- 1 Nolu Programda doldurulması gereken şahıs ve taşıtla ilgili zorunlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                alanlara ait bilgiler (T.C. Kimlik Numarası, emeklilik belgesi numarası ile kişinin doğum tarihi “ay, gün ve yıl olarak”, baba adı, doğum yeri, pasaport numarası, taşıtın plakası, 17 karakterli şase numarası ve sigorta poliçesi süresi gibi.) eksiksiz olarak yazılacaktır.
 
2- Özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile birlikte getirilen deniz motoru, jet-ski, kum motoru, yat, motosiklet vb. gibi araçlar da 1 No.lu Programa ek taşıt olarak kaydedilecek ve şahsın pasaportuna işlenecektir.
 
3- Vekâleten veya kiralanmak suretiyle getirilen taşıtlar, 1 No.lu Programın Giriş Ekranında “Kiralanmak Suretiyle Getirilen Araç” veya “Vekâleten Getirilen Araç” olarak kaydedilecektir.
 
4- Çalınma nedeniyle çıkış kaydı kapatılmış bulunan bir taşıtın daha sonra bulunarak yurt dışı edilmek üzere gümrük idaresine müracaatında çıkış kaydı üzerinde değişiklik yapma yetkisi verildiğinden, fiilen çıkışı yapılırken Taşıt Takip Programının sorgulama bölümündeki “çalıntı araçlar” ve “çalıntı olup bulunan araçlar” açıklama hanesi zorunlu olarak doldurulacaktır.
 
5- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında bedelsiz ithalat hakkına sahip kişiler, Ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke görevlileri, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları ve NATO mensupları tarafından getirilen yabancı plakalı özel kullanıma mahsus kara taşıtları ile Ülkemizden transit olarak geçecek olan özel kullanıma mahsus taşıtların getiriliş amacına ve şahısların beyanına bakılmaksızın 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri uygulanarak 1 No.lu Programa kaydedilecektir.
 
 
6- Yurda girişi sırasında yurtta kalma süresi 180 gün ya da 1 yıl verilmesi gerekirken sigorta poliçesi süresinin yeterli olmaması sebebiyle kısıtlı süre verilerek yurda girişi sağlanan taşıtlarla ilgili olarak;
 
a) Sigorta poliçesinin taşıtın girişi sırasında verilen kısıtlı süre içerisinde yenilenerek yine bu süre içerisinde ibraz edilmesi halinde herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaksızın işlem yapılacaktır.
 
b) Yenilenen sigorta poliçesinin taşıtın girişi sırasında verilen süre dışında ancak kanuni yurtta kalma süresi (180 gün ya da 1 yıl) içerisinde ibrazı halinde ise Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uygulanacaktır.
 
c) Yenilenen sigorta poliçesinin taşıtın çıkışı sırasında ibrazı halinde Taşıt Takip Programında çıkış kaydı cezalı ya da normal çıkış kaydıyla ve “yenilenen …tarih/sayılı sigorta poliçesine istinaden” açıklama notuyla kapatılacaktır.
 
d) Yenilenen sigorta poliçesine istinaden süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, sigorta poliçesinin uzatılan süresi de dikkate alınarak, yurtta kalma süresi ilgililerin durumuna göre 180 gün veya 1 yıla tamamlatılmak suretiyle işlem yapılacak ve uzatılan süre sonu Taşıt Takip Programına ve şahsın pasaportuna kaydedilecektir.
 
e) Bu şekilde yenilenen sigorta poliçelerine istinaden yapılan çıkış ya da süre uzatımı müracaatlarına ilişkin dilekçe ve belge örnekleri ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilecektir.
 
7-  1 No.lu Programa hatalı veri girişlerinin yapılması durumunda;
 
a) Gümrük sahasındaki bütün programlar entegre olduğundan, hatalı veri girişi yapılması durumunda ilgili memur tarafından sadece araç gümrük sahasında iken düzeltme, “mm” ya da “ca” kullanıcı kodlu yönetici yetkisine sahip kullanıcılar tarafından herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın ve aracın gümrük sahasında olup olmamasına bakılmaksızın kayıt üzerinde güncelleme yapılacaktır.
 
b) Aracın giriş kaydı kapatılmış ise, giriş kaydı üzerinde veya araca ait bir ihbar var ise ihbar kalkmadan araca ait kayıt üzerinde değişiklik yapılamayacak ve gerekli düzeltmenin yapılması bakımından konu Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilecektir.
 
c) Aracın çıkış işleminin yapılmaması gerekirken sehven çıkış işlemi yapılmış ise çıkış kaydı yalnızca “mm” ya da “ca” kullanıcı kodlu yönetici yetkisine sahip kullanıcılar tarafından iptal edilecektir.
 
d) “mm” ya da “ca” kullanıcı kodlu yönetici yetkisine sahip kullanıcılar tarafından yapılacak düzeltme ve iptal işlemleri, mutlak surette en az bir müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak heyet marifetiyle tutanak ile kayıt altına alınarak ilgili gümrük idaresinde
 
muhafaza edilecek, ayrıca hatalı veri girişlerinin düzeltilmesiyle ilgili olarak da program
üzerinde yer alan açıklama bölümüne hangi bilgilerde düzeltme yapıldığı yönünde gerekli şerh düşülecektir.
 
8- 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilen para cezalarının öncelikle geçici ithalat rejiminden yararlanan kişiden tahsili cihetine gidilmesi esas olmakla birlikte, bahse konu para cezalarının ilgiliden tahsil edilememesi halinde Gümrük Kanununun 177 nci maddesi hükmüne göre tasfiyelik hale gelen taşıtın satış bedelinden, aynı Kanunun 180 inci ve Tasfiye Tüzüğünün 20 nci maddeleri uyarınca mahsubunun yapılması bakımından ceza tutarları taşıta ait tespit tahakkuk belgelerine yazılacak veya satıştan önce ilgili Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir.
 
B-Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
 
Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri kapsamında 2 No.lu Taşıt Takip Programı (bundan sonra 2 No.lu Program olarak belirtilecektir) üzerinden yurda geçici giriş işlemi gerçekleştirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;
 
9- TIR karnesi kapsamında TIR Takip Programına kayden yurda giriş yapan taşıtlar 2 Nolu Programa kaydedilmeyecektir.
 
10- TIR karnesi kapsamında yurda giren ve herhangi bir gümrük idaresinde yükünü boşaltarak TIR Takip Programından kaydı kapatılan araçların;
 
a) Aynı gümrük idaresinden TIR Karnesi kapsamında yük alarak çıkış yapacak olanların TIR Takip Programına kaydı yapılacağından 2 No.lu Programa kaydı yapılmayacaktır.
 
b) Yük almak üzere başka bir gümrük idaresine boş olarak sevk edilenler, sevk gümrük idaresine ulaşıncaya kadar takibinin yapılabilmesi amacıyla 2 No.lu Programa kaydedilecek, varış gümrüğünce de 2 No.lu Programdan kaydı kapatılıp TIR karnesine istinaden TIR Takip Programına giriş kaydı yapılacaktır.
 
c) Taşıtın herhangi bir gümrük idaresinden yük almadan boş olarak yurdu terk edecek olması halinde 2 No.lu Programa giriş kaydı yapılacak, çıkış gümrük idarelerince de program üzerinden çıkış kaydı yapılacaktır.
 
11- Transit beyannamesi kapsamında dolu olarak yurda giriş yapan yabancı plakalı ticari taşıtlar da 2 No.lu Programa kaydedildiğinden, taşıtın yükünü boşalttığı gümrük idaresinden boş olarak sevk edilmesi halinde,  2 No.lu Program üzerinden dolu giriş kaydı kapatılarak, boş giriş kaydı yapılacak, yeniden yük aldığı gümrük idaresince de boş giriş kaydı kapatılacaktır.
 
12- Ülkemize yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilecek özel ve ticari taşıtlar 2 No.lu Programa kaydedilecektir.
 
 
a) Tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla yurda giriş yapmak üzere giriş gümrük idaresine gelen taşıtlar; 2 No.lu  Programa araç türü “Yabancı Kendisi Eşya Olan Araç” olarak seçilmek, “Tamir Amaçlı Giriş” butonu işaretlenmek ve gerekli diğer veri girişleri yapılmak suretiyle, yol ve iklim koşullarına göre azami 8 güne kadar süre verilerek varış gümrük idaresine sevk edilecektir.
 
b) Varış gümrük idaresince bahse konu aracın gümrüğün denetimine alınmasını müteakip 2 No.lu Programa veri girişi yapılarak aracın kaydı kapatılacak ve dahilde işleme rejimi kapsamında gerekli işlemlere tabi tutulacaktır.
 
c) Dahilde işleme rejimi kapsamında tamir, bakım, onarım ve tadilat iş ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ilgili gümrük idaresince 2 No.lu Programda araç cinsi “Yabancı Kendisi Eşya Olan Araç” olarak seçilecek, “Tamir Amaçlı Giriş” butonu işaretlenmeden yol ve iklim koşullarına göre azami 8 güne kadar süre verilmek suretiyle programa gerekli veri girişleri yapılarak söz konusu araç çıkış gümrüğüne sevk edilecektir.
 
d) Tamir, bakım, onarım ve tadilat iş ve işlemleri sonrasında yurtdışına çıkış yapmak üzere çıkış gümrüğüne gelen araçlar çıkış gümrük idaresince 2 No.lu Programa gerekli veri girişi yapılarak yurtdışı edilecektir.
 
e) Tamir, bakım ve onarım için gelen araçların giriş ve çıkış işlemlerinin takibi 2 No.lu Programa giriş kaydını yapan giriş veya hareket gümrük idareleri tarafından yapılacaktır.
 
13- a) 13.08.2007/16337, b) 21.04.2008/8428, c) 01.07.2008/13406, d) 17.07.2008/14437,    e) 07.08.2007/16037, f) 08.12.2005/1936, g) 11.04.2007/7874, h) 06.04.2007/7492,                ı) 01.05.2007/9386,  i) 28.01.2008/1950 tarih ve sayılı tasarruflu yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Haydar GÖÇER
                                                                                                                          Genel Müdür
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930988 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930988 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?