Geçici ithalat rejimi kapsamındaki ÖKM Kara taşıtlarına ait vekâletname (Genelge 2009/26)

(2010/32 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.) 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.08.00.08.225.99 30/06/2009
Konu : Geçici ithalat rejimi kapsamındaki
ÖKM Kara taşıtlarına ait vekâletname
 
GENELGE
( 2009/26 )
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat
vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda geçici olarak girişi yapılmak istenilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının, mülkiyet sahipleri dışında başka şahıslar tarafından yurda getirildiği ve mülkiyet sahibinin de aynı araçta yolcu olarak bulunduğu hallerde vekâletname istenilmesinin, özellikle girişlerin yoğun olduğu gümrük idarelerinde yığılmalara ve şikayetlere yol açtığı anlaşılmıştır.
 
Bilindiği üzere Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:6) "Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Turistik Amaçla Getirilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Uygulanacak İşlemler" başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında, taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda ne tür vekâletnamelerin geçerli kabul edileceği sayılarak, kişilerin kendi aralarında düzenlemiş oldukları vekâletnamelerin de ilgili ülke resmi kuruluşlarınca onaylanması durumunda geçerli vekâletname olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir.
 
Bu itibarla, Tebliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan geçerli bir vekâletnamenin bulunmaması ve söz konusu taşıtı yurda getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları halinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri vekâletnamenin gümrük idaresince onaylanması suretiyle taşıt girişine izin verilmesi uygun bulunmuştur.
 
Bu şekilde yapılacak işlemlerde, mülkiyet sahibi tarafından vekil tayin edilecek kişiye verilecek yetkilerin açıkça belirtileceği 2 nüsha düzenlenecek ekâletnamelerin taşıt sahibi ile vekili tarafından imzalanması ve Gümrük Müdür Yardımcısı tarafından onaylanmasını müteakip, söz konusu belgenin bir nüshasının vekil tayin edilen kişiye verilmesi diğer nüshasının ise araca ait belgeler ve her iki şahsın pasaport fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Haydar GÖÇER
Genel Müdür
Müsteşar a

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260213 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260213 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?