Geçici ithalatın farklı bir gümrük idaresinde sona ermesi ve serbest dolaşıma girişi (Genelge 2009/81)

NOT:Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2009/121 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.134.99-S.3400 3/6/2009
 
Konu : Geçici ithalatın farklı bir gümrük idaresinde
sona ermesi ve geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi
 
GENELGE
(2009/81)
Müsteşarlığımıza intikal eden bazı hadiselerden, Geçici İthalat Rejimi hükümlerine göre
ülkemize girişi yapılan eşyanın, Geçici İthalat Rejimine ilişkin izin talep formu ile izin
formunun 8 no.lu kutusunda beyan edilen rejimi sonlandıracak gümrük idaresinden farklı
bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmek istenmesi halinde, tereddütler olduğu
anlaşılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda ve Gümrük Yönetmeliği'nde geçici ithal eşyasının
yeniden ihraç edileceği ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi
tutulacağı gümrük idaresi ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.
21.10.2004 tarihli 25620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23.09.2004 tarihli 2004/7905
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Geçici İthalat Sözleşmesi'nin 9 ila 14 üncü
maddeleri ve Gümrük Yönetmeliği'nin 423 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca
geçici olarak ithal edilen eşya (taşıma araçları dahil), ithalinin gerçekleştirildiği gümrük
idaresinin dışında diğer bir gümrük idaresinden belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç
edilebilir ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabilir.
Bu itibarla, Geçici İthalat Rejimi hükümlerine göre yurda girişi yapılan eşyanın, Geçici
İthalat Rejimine ilişkin izin talep formu ile izin formunda beyan edilen rejimi
sonlandıracak gümrük idaresi dışında başka bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmek ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak istenmesi halinde,Yönetmeliğin 425 inci maddesinin son fıkrası uyarınca ayniyet tespiti yapılmak ve Kanunun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca cezai işlem tesis edilmek suretiyle mükellef talebi doğrultusunda işlem yapılır.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında
Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşyanın Gümrük Yönetmeliği'nin 423 üncü
maddesinin birinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak
istenmesi halinde, aşağıdaki maddeler dikkate alınır.
Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşya, Yönetmeliğin 422 ve 423 üncü maddeleri ile
belirlenen süre içinde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulur. Eşyanın ayniyet
tespiti, Yönetmeliğin 425 inci maddesinin son fıkrası uyarınca eşyanın bulunduğu yerde
yapılır. Eşyanın ayniyetine uygun olduğunun anlaşılması halinde:
Kanunun 181 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi uyarınca ithalat vergilerinden kısmi
muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya için gümrük yükümlülüğü, geçici ithalat
sırasında doğduğundan, Kanunun 134 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca gümrük
vergilerinin tutarı, Geçici İthalat Rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu
eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edilir.
 
 
İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşya ile ilgili olarak,
eşyanın Geçici İthalat Rejimi altında kalma süresi içinde gümrük yükümlülüğünün
doğması halinde, Kanunun 134 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Kanunun 193 üncü maddesinde belirtilen tarihte söz konusu eşyaya ilişkin vergi oranı ve diğer vergilendirme oranları esas alınır.
Hem kısmi muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşya hem de tam
muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş
Rejimine tabi tutulması halinde, Yönetmeliğin 445 inci maddesi uyarınca uygulanacak
faiz tahsil edilir.
Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi
tutulmasında Yönetmeliğin 434 üncü maddesi hükümleri göz önünde bulundurulur.
Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi
tutulması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi hükümleri uygulanır.
07.05.2009 tarihli 2009/52 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300860 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300860 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?