Geçici Đthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2009/119)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük stesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00-010.06.01-S.06 8/12/2009
 
Konu : Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler
 
GENELGE
(2009/119)
 
İlgi: a) 26/1/2007 tarihli ve 2007/8 sayılı Genelge
b) 28/4/2009 tarihli ve 2009/8 sayılı Genelge
c) 30/4/2009 tarihli ve 2009/15 sayılı Genelge
 
Bilindiği üzere, 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 22 nci ve 33 üncü maddelerine göre paletler ile dolu olarak getirilen ya da bos olarak getirilip dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajların tam muafiyet suretiyle geçici ithali öngörülmüstür.
Bu çerçevede, ambalaj ve paletlerin geçici ithali ile ilgili olarak asağıda sekilde islem yapılması gerekmektedir.
 
1. Bos OlarakGeçici Đthal Edilen Ambalajlar
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 33 üncü maddesine göre geçici ithalat izni, bos olarak getirilerek dolu olarak ihraç edilecek ambalajlara verilmektedir.
Bos olarak geçici ithal edilmek istenilen ambalajlar için, beyannamenin /sözlü beyan formunun 44 no.lu hanesinin doldurulması; beyanın yazılı olarak yapılması halinde ise ayrıca Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Basvuru Formunun 16 no.lu "Ek Bilgi" hanesinde "ambalajların yeniden ihraç sırasında doldurulacağı"nın beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu sekilde beyan edilmediği anlasılan geçici giris beyannameleri için Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu Eki'nin 25 inci fıkrasında belirtilen müeyyide uygulanacaktır.
 
Dolu olarak yeniden ihraç edileceği beyan edilmek suretiyle tam muafiyet kapsamında bos olarak geçici ithal edilen ambalaj maddelerinin tekrar bos olarak ihraç edilmek istenilmesi durumunda anılan Kararın 33 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Gümrük Kanununun 184 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde gümrük
yükümlülüğü doğmaktadır. Söz konusu ambalajlara Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldığı her ay için esyanın serbest dolasıma girmis olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle ilsem yapılması gerekmektedir.
 
2. Kullanılamayacak Duruma Gelen Ambalajlar
Geçici ithalat rejimine tabi tutulmasını müteakip kullanımı sonucunda kırılan, bozulan ve bir daha kullanılamayacak duruma gelen ambalajların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde hazineye hiçbir masraf getirmeyecek sekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası mümkün bulunmakta olup, imhası talep edilen söz konusu esyanın tahrip olmasının Gümrük Kanununun 186 ncı maddesinde belirtilen nedenlerden kaynaklandığının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülüğü doğmamaktadır.
 
3. Paletlerin Geçici Đthali
Anılan Kararın 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre geçici ithal edilmis paletler yerine aynı tür ve kıymetteki paletlerin ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün bulunmaktadır.
Bu itibarla gümrük statüsüne bakılmaksızın, geçici ithal edilmis olan paletler ile aynı GTĐP ve kıymetteki paletlerin yurtdısı edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması gerekmektedir.
4. Ambalajların Yeniden Đhracında Damga Vergisi Đstisnası
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici Đthalat Rejimine tabi ambalajların ithalatı, 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç Đstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğ’in 3.1.6 maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır.
Ancak, 5300 rejim kodu ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan tüm geçici ithalat esyasının 3153 rejim kodu ile yeniden ihracatının damga vergisine tabi olması nedeniyle BĐLGE sisteminde, 5300 rejim kodundan girisi yapılan ambalaj maddelerinin ihraç yükü ile doldurulduktan sonra 3153 rejim kodu ile çıkısında, beyannamenin rejimi yükümlüsünce 3153 olarak beyan edilmekte ve ihracat esyasına iliskin kalemlerde "KIHR-Kati Đhracat" muafiyet kodu
seçildiğinde sistemin söz konusu kalemlere iliskin rejim kodunu beyanname dökümleri üzerine 1000 olarak yazdırması nedeniyle bu isleme iliskin üretilen beyannamelerde, ana rejim kodunun 3153 olması nedeniyle sistemtarafından damga vergisi hesaplanmaktadır.
 
Bilindiği üzere, 02.01.2004 tarihli 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 28 inci ve 33 üncü maddeleriyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na eklenen Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na eklenen Ek 1 inci madde hükümleriyle döviz kazandırıcı faaliyetlere iliskin islemler ve bu islemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harçtan istisna edilmistir.
 
Bu maddelerin uygulanmasına iliskin olarak 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç Đstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'in "Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerle Đlgili Đstisnanın Kapsamı"baslıklı bölümünde ihracat ile ilgili islemler ve bu islemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata iliskin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, ilsem yapan kuruluslarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği hüküm altına alınmıstır.
 
Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici Đthalat Rejimine tabi tutulan ambalajların, dolu olarak yeniden ihracında düzenlenen beyannamelerin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin dolu olarak çıkısında, 3153 rejim kodunun 1000 rejim kodu ile birlikte beyan edildiği durumlarda, söz konusu Tebliğ uyarınca ambalaj maddelerinden damga vergisi alınmaması için "DMGV" (Damga Vergisi Muafiyeti) muafiyet kodu seçilerek islem yapılması gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.
 
S.Umman HAMĐDOĞULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tasra teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238890 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238890 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?