Geçici ve Son Hükümler / Geçici Maddeler / Yürürlük / Yürütme

  07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete
Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:  
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
 
ONİKİNCİ KİTAP
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 591 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Genel antrepoların yeni duruma uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan ve 519 uncu maddenin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde yazılı şartları taşımayan genel antrepolar bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde bu hükümlere uygun hale getirilir.
Elektronik işlemler ve elektronik başvuru
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen (*4)1/1/2012 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.
(2) Bu Yönetmelik ile gümrük idaresine elektronik yolla yapılacağı belirtilen her türlü başvuru, buna ilişkin altyapı sağlanana kadar yazılı olarak da kabul edilir.
        

“Alınan izin ve belgelerin geçerliğiliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile eklenmiştir) (1) 24/8/2011 tarihli, 28035 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde alınan izin ve belgeler, geçerlilik süreleri sonuna kadar kullanılabilir.”
             
                 Geçici ithalatta ek süre talebi
        GE
ÇİCİ MADDE 4 (12.06.2013-28675 resmi Gazete ile eklenmiştir) (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.”

“ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat

GEÇİCİ MADDE 5 (12.06.2013-28675 Resmi Gazete ile eklenmiştir)(1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.”

A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-21/5/2014-29006) (Mülga:RG-7/10/2016-29850)

Sayaç sistemine geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-2/12/2014-29193)

(1) (Değişik fıkra:RG-13/2/2016-29623) 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sistemlerinin kurulumu 15/2/2017 tarihine kadar tamamlanır. Sayaç sistemleri kurulana kadar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespiti uygun yöntem ve cihazlarla yapılır.

(2) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

(3) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

(4) (Mülga:RG-13/2/2016-29623)

Gümrük Müşavirliği yapacak olan tüzel kişiliklere ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-13/2/2016-29623)

(1) Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.

A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenleme

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-7/10/2016-29850)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi 15/8/2017 tarihine kadar uzatılır.

(2) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında süresi uzatılan A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri kapsamında yararlanılacak hak ve yetkiler ile bu hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) 15/8/2017 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini korumaya devam eden tüm C sınıfı onaylanmış kişi statü belgeleri 15/8/2017 tarihi itibariyle mevcut belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmak üzere onaylanmış kişi statü belgesi olarak değiştirilir.

         Havayolunda elektronik manifestoya geçiş

GEÇİCİ MADDE 10 – (12.01.2017-29946 R.G.) (1) Havayolu taşımacılığında, 63 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 437 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen manifesto bilgilerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi usulüne 1/11/2017 tarihine kadar uyum sağlanır.

Mevcut antrepoların durumu

GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:01.08.2017-30141 R.G.) (1) 519 uncu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınır ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi gerekir.

(2) Ek-80’in II. bölümünün “A-GENEL ÖZELLİKLER” kısmının (m) ve (n) bentleri ile aynı bölümün “B-ÖZELLİK ARZ EDEN EŞYANIN DEPOLANDIĞI ANTREPOLARIN ÖZELLİKLERİ” kısmının 13 üncü maddesi, “C-ANTREPO ŞARTLARINA İLİŞKİN KUSURLAR” bölümünde ağır kusur olarak sayılmakla birlikte;

a) Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için (m) ve (n) bentleri hafif kusur olarak değerlendirilir ve bunlar hakkında hafif kusura ilişkin hükümler uygulanır.

b) Antrepo açma ve işletme izni bulunan akaryakıt antrepoları için 13 üncü maddede belirtilen iskele veya platforma bağlı olma şartı, açma ve işletme izni süresinin uzatılmasında aranmaz ve bu şartın sağlanmaması kusur olarak değerlendirilmez.”

Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması

GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:01.08.2017-30141 R.G.) (1) Demiryolu ile yapılan taşımalarda, 1/11/2017 tarihine kadar tüm taşıma işlemlerinde; bu tarihten sonra ise sadece 235 inci madde çerçevesinde basitleştirilmiş usulde yapılan taşıma işlemlerinde teminat aranmaz.”

 

Yürürlük
MADDE 592 – Bu Yönetmelik 7/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 593 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292485 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292485 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?