Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi (Genelge 2011/5)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.21.0.RKG.0.04.00.00-10.06.02-15.11.2011                                                            

Konu : Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi.

GENELGE 2011/ 5

İlgi : a) 19.03.2007 tarihli ve 2007/33 sayılı Genelge.

b) 07.06.2007 tarihli ve 2007/64 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 ve 26 ncı maddeleriyle yapılan değişiklikler ile; gümrük idarelerinde işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin 6 no.lu nüshası ile geri verme ve kaldırma işlemlerine esas teşkil eden belge asıllarının 02.11.2011 tarihinden itibaren Bakanlığımıza (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmesine son verilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Gümrük idarelerinde 02.11.2011 tarihinden itibaren tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri, sözlü beyan formları, Declaration en Douane'lar ile serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ait geri verme ve kaldırma işlemleriyle ilgili Başvuru Formları ve eki belgelerin (menşe şahadetnamesi, dolaşım belgeleri, fatura beyanı vb.) asılları Bakanlığımıza (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmeyecek, ilgili gümrük idaresi arşivinde saklanacaktır.

2- 07.06.2007 tarihinden önce tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin bordro tarih ve sayılarının Bordro Takip Programı üzerinden tespiti mümkün olmadığından, bu tarihten önce tescil edilmiş beyannamelerin Bakanlığımızdan (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) mevcut nüshasının her hangi bir nedenle talep edilmesi halinde beyannamenin dahil edildiği bordronun tarih ve sayısı belirtilecektir.

3- Arşivleme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gümrük idarelerince gerekli her türlü önlem  alınacaktır.

4- İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Dağıtım:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292555 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292555 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?