Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2001/1

 Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2001/1

Tarih 24/01/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.41/4116-01
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4116-01
KONU :


GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
Sıra No: 2001/1
........... VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü'ne)


Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak zirai işletme büyüklüğü ölçülerini aşmayan ancak kamyonet, minibüs, midibüs gibi binek araçlarına sahip olan çiftçilerin vergilendirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde "..... 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit edilerek vergilendirilir." hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere, başka işlerde de kullanılabilecek teknik vasıf taşımalarına rağmen minibüs, midibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, uçak ve benzeri araçlar zirai faaliyette de kullanılabilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt, kamyon ise İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlanmıştır.

Karayolları Trafik Kanununda yer alan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kamyonet, minibüs, midibüs gibi araçlar daha düşük taşıma kapasiteli olup, esas itibariyle nakliyecilik faaliyetinde kullanılabilecek araçlar olmakla beraber, şahsi ihtiyaçlar veya ticari olmayan diğer bir kısım faaliyetlerde de kullanılabilmektedirler.

Kamyon, otobüs, uçak gibi araçlar ise daha yüksek taşıma kapasiteli araçlar olup genellikle şahsi ve özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan araçlardır.

Bu bakımdan, Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan "bu mahiyetteki bir motorlu araç" ifadesinden, zirai faaliyette kullanılan kamyon, otobüs, uçak ve benzeri araçların anlaşılması gerekmektedir.

Dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, uçak ve benzeri gayri ticari araç sahibi olan çiftçilerin bu araçları kendi zirai işletmelerinde kullanmaları halinde zirai kazançlarının, biçerdöver sahibi olan çiftçilerde olduğu gibi gerçek usulde tesbit edilmesi gerekmektedir.

Ancak özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olan ve gayri ticari olarak zirai faaliyette de kullanılan minibüs, midibüs, kamyonet ve benzeri araçların ise bir biçerdöverin ekonomik değeri kapasitesinde değerlendirilmesi uygun olmayacaktır. Nitekim Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesi on yaşına kadar ikiden fazla traktörü olanların gerçek usulde vergilendirilecekleri hükmünü içermekte olup, Gelir Vergisi Kanununun geçici 45 inci maddesi ile de 53 üncü maddede yer alan ikiden fazla traktöre sahip olma şartının, kendi işinde bilfiil kullanılması koşuluyla on yıl süre ile dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, çiftçilerin zirai faaliyette kullandıkları kamyonet, minibüs, midibüs gibi araçların biçerdöver mahiyetinde bir araç sayılmaması ve bu araçlara sahip olan çiftçilerin hasılatları üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268486 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268486 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?