Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2004/1

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2004/1

Tarih 22/04/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.40/4085-017967
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI :B.07.0.GEL.0.40/4085-
KONU :

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO. 2004/1

............................VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 121 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalar, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.


Tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuben/nakden iadesine ilişkin tereddüte düşülen hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

1. Önceki dönemlerde geçerli haddi aşması nedeniyle incelemeye sevkedilmesi gerektiği halde incelemeye sevkedilmeyen, incelemeye sevkedilmekle birlikte henüz incelemeye başlanılmamış olan iade talepleri ile incelemesine başlanmış olmakla birlikte, denetim elemanınca incelemenin sonuçlandırılmasına gerek görülmeyen iade talepleri, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

2. Önceki dönemlerde, yeminli mali müşavirler ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflere, yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayanılarak yapılacak iadeye ilişkin haddi aşması nedeniyle incelemeye sevkedilmekle birlikte henüz incelemesi sonuçlanmamış olan, ancak 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen 100 milyar liralık haddi aşmayan iadeler hakkında; tasdik raporu düzenlenmesi halinde bu rapora dayanılarak işlem yapılacaktır. 100 milyar liralık haddi aşan iadelerde ise; 100 milyar liraya kadar olan kısım için yine tasdik raporuna dayanılarak işlem yapılacak olup, 100 milyar lirayı aşan kısmın iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Örnek: Mükellef (A)'nın yeminli mali müşavir tasdik raporu ile iade edilecek olan 40 milyar liralık haddin geçerli olduğu dönemde 200 milyar liralık iade talebi incelemeye sevkedilmiş olup, inceleme henüz sonuçlanmamıştır. Bu durumda, 100 milyar liraya kadar olan tutar için düzenlenecek tasdik raporuna dayanılarak iade yapılacaktır. Kalan 100 milyar liralık kısmın iadesi ise denetim elemanınca düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre yapılacaktır.

3. Yukarıda yapılan açıklamalar önceki dönemlere ilişkin haddi aşan ancak henüz incelemeye sevkedilmeyen veya incelemeye sevk edilmekle birlikte denetim elemanınca incelenmesine gerek görülmeyen iade taleplerine ilişkin uygulamayı belirlemeye yöneliktir. Dolayısıyla bu durumda olan talepler 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre yerine getirileceğinden daha önce alınmış olan teminatların bu çerçevede iade edileceği tabiidir. İnceleme elemanınca incelemeye devam edilmesi durumunda ise inceleme sonucuna göre işlem yapılacağından, bu aşamada teminatların geri verilmesi söz konusu değildir.

4. Önceki dönemlerde haddi aşması nedeniyle incelemede bulunan nakden iade taleplerinin, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yayımı tarihinden sonra mükellef tarafından mahsuben iade talebine çevrilmesi halinde de, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285911 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285911 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?