Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2011/22)                                                       T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.20.00-010.06.02 S 002 5/4/2011

Konu: Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı
GENELGE

(2011/22) (Mülga)

Bilindiği üzere, 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin, “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, “Bu Yönetmelik; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının kuruluşuna, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.”

“Mağazaların faaliyet konusu” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinde “İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere satış yapabilecek mağazalar; miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerini satabilir.”

“Eşyanın satışı” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde “Gemilere Eşya Satışı:

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak verilecek eşya; mağazalardan eşyanın cinsini ve miktarını gösteren talep formuna istinaden yetkili bir personel (gemi kaptanı ya da gemi kâtibi) tarafından teslim alınır. Satılan eşya için her bir sefer itibarıyla tek bir satış belgesi düzenlenir. Satılan eşyanın kod numarasını, nevini, miktarını ve satış fiyatını gösteren üç nüsha Satış Listesi (Ek-3) düzenlenerek listenin bir nüshası satış belgesi ile birlikte

alıcıya verilir. Listenin bir nüshası satış belgesinin mağazada kalacak nüshasına eklenir, üçüncü nüshası ise saklanmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, Boğazlardan transit (uğraksız) geçiş halini gösteren belgeyi ibraz eden her bir gemi ile yurtdışına sefer yapmak üzere bir Türk limanından hareket eden yerli ve yabancı her bir gemiye;

1- Serbest dolaşımda bulunan yerli üretim sigara ve içkilerde, herhangi bir miktar ya da kıymet sınırlaması olmaksızın,

2- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim sigaralarda, 150000 (yüzellibin) adet sigaranın (bir paket sigarada 20 adet, 1 karton sigarada 10 paket sigaranın bulunduğu dikkate alınırsa 750 karton sigara),

3- Yabancı üretim veya serbest dolaşımda bulunmayan yerli üretim içkilerde, 800 (sekizyüz) litre alkollü veya alkolsüz bira ile 180 (yüzseksen) litre diğer alkollü içkilerden olmak üzere toplam 980 (dokuzyüzseksen) litre alkollü ve alkolsüz içeceğin, Satılması uygun bulunmuştur.

Mükerrer satışın yapılmasını önlemek üzere, mezkur eşyanın satışını yapan ilk Gümrük İdaresi diğer Gümrük İdaresine aynı gün yazılı olarak bilgilendirme yapacaktır.

Ayrıca, 22/4/2008 tarihli, 2008/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar

DAĞITIM:

Bursa, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292650 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292650 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?