Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-47)

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARİKİNCİ BÖLÜM
Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya
BİRİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorluveya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları Muafiyetin kapsamı
MADDE 46-(1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra,
yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamugörevlileri.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye GümrükBölgesine kesin olarak nakleden kişiler.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.

(3) Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen kişiler için bu madde hükümleri uygulanmaz.

(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için birinci fıkra kapsamı muafiyet uygulanmaz.

Muafiyet koşulları
MADDE 47-(1) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özelnakil vasıtalarının, kişilerin Türkiye'ye son giriş tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışındabulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı
dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.

(2) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.

(3) Muafiyet sadece, yerleşim yeri naklinde kişinin yerleşim yerini nakletmek amacıylaTürkiye'ye son giriş tarihinden, kamu görevlileri için ise görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’yegiriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için
tanınır.

(4) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafenserbest dolaşıma girişine izin verilmez.

(5) Bu Ayırım kapsamında belirtilen şartlar sağlanmışve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesisedilmiş olsa dahi, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorluveya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245523 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245523 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?