Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 41208501-132.04.08

Konu   : Geri Gelen Eşya

  

27.02.2017 / 22945172

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

            Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında " Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir..." hükmüne;

            Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, "İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir..." hükmüne yer verilmektedir.

            Söz konusu hükümler muvacehesinde, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 17.02.2017 tarihli 18401 sayılı yazıda, taahhüt kapatma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tekemmül ettirilmesini teminen geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin otomatik olarak DIR Otomasyon Sistemine aktarılıp aktarılmamasına bakılmaksızın, konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Gümrük Müdürlüklerince yazılı olarak bilgilendirmelerinin uygun olacağı belirtildiğinden, Tebliğin 42 nci maddesinin anılan fıkralarında belirtilen usule göre gerekli bildirimlerin yapılması hususunda;

            Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 
 Halit HANOĞLU
 Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927171 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927171 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?