Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkinBeyannamede Düzeltme (Risk Y.ve Kntl.Gn.Md)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    80572740-010.06.01

Konu     :    Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkinBeyannamede Düzeltme

 

GENELGE

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca, kanunen ödenmemeleri gerektiği  halde  ödenmiş  olduğu  belirlenen  gümrük  vergileri  geri  verilmekte,  kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ise kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 63 üncü maddesi, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idarelerince izin verilebileceği; yine aynı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası, gümrük idarelerinin, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilecekleri hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin “eşyanın tesliminden sonra beyannamede düzeltme” başlıklı 194 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılacak düzeltmeye ilişkin açıklamanın bilgisayar sistemine kaydedileceği, ayrıca Gümrük Veri Ambarı Sistemindeki beyanname verilerinin yapılan düzeltme doğrultusunda güncelleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla;

(1) Yükümlülerce yapılan geri verme/kaldırma taleplerinin idare tarafından doğrudan kabul edilmesi ya da idari itiraz ve/veya dava sonucunda, gümrük vergilerinin geri verilmesine/kaldırılmasına  karar  verilmesi  halinde,  geri  verilen  veya  kaldırılan  vergilere ilişkin gümrük beyannamelerinde düzeltmeler yapılması,

(2) Üzerinde düzeltme yapılan beyannamenin başka beyanname, özet beyan veya elektronik ortamda gerçekleştirilmiş diğer işlemlerle bağlantılı olması durumunda, bunların kontrol edilmesi, düzeltme gerekçesinin, geri verme veya kaldırma kararının sayı ve tarihi de belirtilmek suretiyle, kısa ve anlaşılır şekilde sistemde belirtilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878265 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878265 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?