E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15378768 Ziyaretçi

Giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan olduğundan bahisle ek olarak tahakkuk

7. Daire 2005/2418 E., 2006/3046 K.

"İçtihat Metni"

Benzer Kararlar : E:2005/80; K:2006/3039

Temyiz İsteminde Bulunan: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı adına

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Karşı Taraf : ... Gıda İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti : Davacı şirket adına tescilli 26.12.2002 gün ve 17564 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan olduğundan bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergisi tutarı üzerinden üç kat uygulanan para cezalarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini; ödeme emirlerine konu para cezalarına vaki itirazın reddine dair işlemlerin Mahkemelerinin E:2004/291; K.2005/7 ve E:2004/293; K:2005/9 sayılı kararıyla iptal edildiğinin anlaşılması karşısında, ödeme emrinin konusunun kalmadığı gerekçesiyle iptal eden Mersin Vergi Mahkemesinin 25.1.2005 gün ve E:2004/370; K.2005/12 sayılı kararının; idari itirazların retle sonuçlanmasından sonra ödeme emri düzenlenmesinin yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Kurtuluş BEYRIBEY'in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinin l'inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS'ın Düşüncesi: Temyiz başvurusu; davacı şirket adına tescilli beyanname kapsamı eşya nedeniyle hesaplanan gümrük ve katma değer vergisine ilişkin para cezalarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

Ödeme emri ile tahsili yoluna gidilen ceza kararlarına karşı açılan ve Danıştay Yedinci Dairesinin 2005-2419 ve 2005/2421 esas numaralı dava dosyalarındaki düşünce uyarınca temyiz isteminin kabulüyle, yeniden bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz başvurusu; davacı Şirket adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergilerinin üç katı tutarında uygulanan para cezalarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrini, istemin özeti bölümünde yazılı gerekçe ile iptal eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 234'üncü maddesinin l'inci fıkrasının (b) bendinde; kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, muayene ve denetleme sonucunda bu Kanunun 23 ila 31'inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait gümrük vergisinden başka bu verginin üç katı para cezası alınacağı; 232'nci maddesinin l'inci fıkrasında, 234'üncü madde hükümlerine göre alınacak para cezalarının, itiraz olmaksızın vergi tahakkukunun kesinleşmesinden veya idari itirazın red kararı ile sonuçlanmasından sonra karara bağlanacağı; aynı maddenin 4'üncü fıkrasında da, ilgilisine tebliğ edilerek kesinleşen para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmış; 6183 sayılı Kanunun 37'nci maddesinde ise, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vadesi günü olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 4458 sayılı Kanunda, para cezalarının tahakkukuna ilişkin düzenleme bulunmakla birlikte, tahsiline (ödeme zamanına) İlişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, ödeme zamanının, 6183 sayılı Kanunun yukarıda anılan 37'nci maddesine göre saptanması gerektiği açıktır.

Dosyanın ve Dairemizin E:2005/2419 ve E:2005/2421 sayılı dosyalarının birlikte incelenmesinden; davacı Şirket adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergisi tutarı üzerinden üç kat uygulanan para cezalarının 20.1.2004 tarihinde tebliği üzerine, 27.1.2004 tarihinde postaya verilip, başmüdürlük kayıtlarına 28.1.2004 tarihinde giren dilekçeler ile itirazda bulunulduğu; itirazların reddine dair işlemlerin iptali yolundaki Mersin Vergi Mahkemesinin 25.1.2005 gün ve E:2004/293; K:2005/9 ile aynı gün ve E:2004/291 K:2005/7 sayılı kararlarının da, Dairemizin 30.10.2006 gün ve E:2005/2419;K:2006/3044 ve 30.10.2006 gün ve E:2005/2421;K:2006/3045 sayılı kararlarıyla; itirazların, dilekçenin başmüdürlük kayıtlarına girdiği tarihler itibarıyla, yedi günlük yasal süresinden sonra yapıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle bozulduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, süresi dışında itirazda bulunulması nedeniyle kesinleşen ve bu tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun yukarıda anılan 37'nci maddesinde öngörülen bir aylık süre içinde ödenmediği açık olan para cezalarının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde yukarıda açıklanan yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığı gibi, Mersin Vergi Mahkemesinin E:2004/291 ve E:2004/293 sayılı dosyalarında iptal istemine konu idari işlemlerin de;

hukukiliği yargı yerlerince incelenebilecek nitelikte, ceza kararlarına vaki İtirazın reddine dair işlem olarak kabul edilmemesi sebebiyle, anılan İşlemlere karşı açılan davalar üzerine, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, tahsilatın durması da söz konusu olamayacağından, ödeme emrinin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve mahkeme kararının bozulmasına; bozma kararı üzerine Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, 30.10.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.