Götürü Teminat Uygulaması (Madde 32-43)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

ÜÇÜNCÜ KISIM

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı

MADDE 32 (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(3) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar

MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat

MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı;

a) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

b) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep edilemez.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda iki yüz elli bin Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda yetmiş beş bin Avro’dan,

az olamaz.

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibinden, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) hesaplamanın yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.

(6) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) hesaplamanın yapıldığı ayın ilk gününde geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı

MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;

a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, duruma göre götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde hükümleri uyarınca yapılır.

(3) Sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunulduğu durumlarda, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen teminat mektubunun aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen süre içerisinde ibraz edilmemiş olması halinde, sertifika götürü teminat yetkisini kapsamayacak şekilde düzenlenir. Bundan sonra sertifika kapsamına götürü teminat yetkisinin eklenmesinin istenilmesi halinde, 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeniden başvuruda bulunulması gerekir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi

MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından ilgili bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi

MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(7) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat verilmiş olması halinde, götürü teminat yetkisi sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir.

(8) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 35 inci madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 35 inci madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir.

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsile ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 39 uncu maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 40 ıncı maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde; kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisi de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanır.

(8) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında, 41 inci maddede belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen askıya alma işlemleri başlatılamadan 41 inci maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(9) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(10) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Götürü teminat yetkisinin geri alınması

MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır. (Mülga ibare:RG-13/10/2017-30209)(...)

(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden yararlanma hakkının, sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı ve birinci fıkra uyarınca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçildiği durumda, teminat 123 üncü madde uyarınca yeni bir teminat ibraz edilinceye kadar iade edilmez. Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisinin geri alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266400 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266400 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?