E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15374495 Ziyaretçi

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/16)

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/16)  
                MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.                
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
3101.00
Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
31.02.30
Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı"nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen)  içeren  teknik amonyum nitrat hariç)
31.02.40
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya biki besin maddesi olmayan diğer anorganik maddelerle karışımları
31.02.50
Sodyum nitrat
31.02.60
Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
                MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelerden gerçekleştirilen ithalatında; gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P.          Eşyanın Tanımı
3102.10        Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21        Amonyum Sülfat
3102.29        Diğerleri
3102.80        Üre ve amonyum nitratın sulu çözeltiler içerisindeki karışımları
3102.90        Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
31.03            Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04            Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05            Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;
                    diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 Kg.'ı geçmeyen 
                    ambalajlarda olanları
                MADDE 3- (1) İthalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na verilir.
                MADDE 4- (1) Yukarıda yer alan eşyalardan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için, bu Tebliğ’de belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenecek belgeye istinaden  işlem yapılır.  
                MADDE 4- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat:(2007/16) sayılı "Gübre İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
                MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.