E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15375610 Ziyaretçi

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/16)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
 
GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT : (2010/16)
 
                MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
               

G.T.P.
Eşyanın Tanımı
2834.21
Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3101.00
Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30
Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı’nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50
Sodyum nitrat
3102.60
Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

 
                MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
                (2) Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer sertifikası veya Avrupa Birliği’nce kabul görmüş akredite laboratuarlar tarafından EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından 15 (onbeş) iş günü içinde Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğü’ne verilir.

G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
2834.29.80.11.00
Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00
Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00
Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
3102.10
Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21
Amonyum sülfat
3102.29
Diğerleri
3102.80
Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90
Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
31.03
Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04
Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 Kg.’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.90.97.90.69
Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

               
MADDE 3- (1)2834.21 G.T.P.’lu “potasyum nitrat”, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P’lu “ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren”, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P.’lu “tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar”, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P.’lu “diğerleri” ve 3824.90.97.90.69 G.T.İ.P.’lu “diğerleri” adlı maddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında   Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
                MADDE 4- (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na verilir.
                MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan eşyalardan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 3 kapsamı G.T.İ.P’lar altında yer alan maddeler hariç) , bu Tebliğ’de belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde Uygunluk Belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.
                MADDE 7- (1) Bu Tebliğ’e aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır
                MADDE 8- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/16) sayılı “Gübre İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
                GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.