Gümrük Alacağının Takibi (Genelge 2016/.. -Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    80572740-010.06

Konu     :    Gümrük Alacağının Takibi


GENELGE


4458 sayılı Gümrük Kanununun 201 inci maddesi uyarınca, süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, borçlunun mal bildiriminde  gösterilen  veya  tahsil  dairesince  tespit  edilen  borçlu  veya  üçüncü  şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczedilmektedir.

Bu hükme göre, amme alacağının takibinde haciz tatbiki için borçlunun mal bildiriminde bulunması şart değildir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun Kanunda belirtilen süre içerisinde mal bildiriminde bulunmaması halinde, tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarından amme alacağını karşılayacak miktarının derhal haczi gerekmektedir.

30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım Birinci Bölüm VI. Haciz Alt Bölümünün 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri A, Sıra No 5 Tebliğ ile değişik ikinci maddesinin (b) bendi uyarınca, alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek  suretiyle  haczedilebilecek  mallardan  elektronik  ortamda  araştırması yapılabilecek olanları, elektronik ortamda araştıracak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir.

Bu kapsamda, alacağı takip eden gümrük idarelerince, Bakanlık intranet portalı “Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip İşlemleri” bölümünde yer alan uygulamaların kullanımına öncelik verilerek, belirtilen sıraya göre;

1)  6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, ödeme emri düzenlenmeksizin, borçluya bildirimde bulunulduktan yedi gün sonra, Teminat Sorgulama Programı üzerinden alacağı takip eden gümrük müdürü veya yardımcısı tarafından borca karşılık gelen miktara haciz konulması,

2) Haczedilebilir teminatı olmayan veya haczedilen teminatın gümrük alacağını karşılamaması durumunda, derhal ödeme emri düzenlenerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden imzalanarak borçluya tebliğ edilmesi,

3) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu tarafından ödeme emrine yönelik ödeme veya tecil-taksitlendirme başvurusu yapılmamışsa, haciz varakası düzenlenerek borçlu bilgilerini içeren ve gümrük alacağına haciz konulmasını belirten bir yazının o günün mesai bitimine kadar (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) haciz bildirisi ekinde bankalara gönderilmesi,

4)  Gümrük borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesaplarında yer alan  varlık  bilgilerine  elektronik  ortamda  ulaşılabilmesi  halinde,  elektronik ortamda araştırma yapılarak tespit edilen varlıkların haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilmesi,

5) Posta çeki hesaplarında yer alan varlıkların ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların araştırılmasının alacaklı gümrük idaresinin bulunduğu yerdeki PTT merkezine (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) haciz bildirisinin tebliği ile yapılması,

6)  Bankalardan ve PTT merkezlerinden gelen cevap yazısı beklenilmeksizin ödeme emrinin tarih ve sayısı kayıt edilerek;

a.   Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi Programı aracılığıyla borçluya ait gümrüklerde bulunan işlemi bitmemiş eşyanın,

b.   Borçluya   ait   gümrüklerde   bulunan   haczedilebilir   eşya   yoksa   veya haczedilen eşyanın gümrük alacağını karşılamaması durumunda, Taşıt Sorgulama Programı aracılığıyla borçluya ait Emniyet Genel Müdürlüğüne kayıtlı taşıtların,

c.   Borçluya ait kayıtlı taşıt yoksa veya haczedilen taşıtların gümrük alacağını karşılamaması durumunda, Tapu Sorgulama Programı aracılığıyla borçluya ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kayıtlı gayrimenkullerin, gümrük müdürü veya yardımcısı  tarafından  tespit  edilerek,  haciz yapılması  ve borçlunun yapılan haciz hususunda bilgilendirilmesi,

7) Bankalardan gelen, borçlunun hesabına haciz konulduğunu bildiren yazıların alınması üzerine, diğer programlarda konulan hacizler dikkate alınmaksızın, bankalar tarafından konulan hacizlerin incelenerek gümrük alacağının karşılanması durumunda,

a.   Paraya kolay çevrilmesi bakımından hacizli banka hesaplarının seçilerek, fazladan haciz konulan hesaplardaki haczin kaldırılmasını bildiren yazının mesai saati bitimine kadar ilgili bankalara (uygulamaya geçmesiyle birlikte Kayıtlı Elektronik Posta aracılığıyla) gönderilmesi,

b.   Diğer programlar aracılığıyla konulan hacizlerin derhal kaldırılması,

8) Gümrük alacağının karşılanmaması durumunda, alacağa yönelik farklı programlarda  alacak  miktarını  karşılayan  başka  bir  haciz  kaydı  olup olmadığı kontrol edilerek haciz işlemlerine devam edilmesi,

9) Gümrük Borçlusunun Gümrüklerdeki Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi Programında, haciz kayıtlı eşyanın gümrük işlemlerinin alacak takibi sona ermeden tamamlanması veya iptal edilmesine izin verilmemesi,

10) İcra memuru, yaptığı araştırmalarda borçlunun menkul malları veya alacağının bulunmadığı veya bulunan menkul mal, alacak ve hakların borcu karşılamayacağı veya  bunların  kolaylıkla  paraya  çevrilme  olasılığının  bulunmadığı  sonucuna ulaşırsa ya da takibi yapan idare tarafından gerekli görülmesi halinde belirtilen sıralamaya uyulmadan haciz konulması,  gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580429 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580429 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?