Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılaşılan çeşitli sorunlar (Genelge 2010/7)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010
Konu:
GENELGE
(2010 / 7)
 
Gümrük Antrepolarının açılması, isletilmesi ve karsılan çesitli sorunların çözümüne yönelik olarak asagıda belirtilen sekilde islem yapılması uygun bulunmustur:
1. Antrepo Bildirim Formu Düzenlenmesi
Bilindigi üzere, gümrük antrepolarına iliskin açma ve isletme izni verilmesi, antreponun devri, antrepolarda yapılacak degisikliklere iliskin usül ve esaslar Gümrük Yönetmeliginde detaylı bir sekilde düzenlenmistir. Bu itibarla, ilgili gümrük ve muhafaza basmüdürlügünce Gümrük Yönetmeligi hükümlerine uygun olarak gerçeklestirilen;
-Antrepo açma ve isletme izni verilmesi,
-Antreponun devri,
-Antreponun kısmen veya tamamen kapatılması,
-Antrepoda yapılacak degisiklikler (aynı saha içerisindeki genisletme, daraltma, vb.),
-Antrepo isleticisinin ünvan, vergi numarası degisikligi,
-Antreponun statü degisikligi (özel antrepodan genel antrepoya veya genel antrepodan özel antrepoya dönüstürülmesi) islemlerinden, ekli (EK-1) formun altında yazılı bulunan açıklamalara uygun olarak düzenlenerek Gümrük Müstesarlıgına (Gümrükler Genel Müdürlügüne) bilgi verilmesi gerekmektedir.
 
2. Antrepo Açma ve _sletme _zin Belgesi ve Harçların Tahsili
Gümrük Yönetmeliginin 535/2. maddesi çerçevesinde, açma ve isletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline iliskin olarak; antrepo ve geçici depolama yerlerine iliskin izin yazısının gümrük idaresine intikal etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine EK-2'deki örnege uygun yazı örnegi firma yetkilisine elden verilir.
Açma ve isletme harcının veya açma harcının tahsil edildigine dair vergi dairesi makbuzunun veya yazısının ilgili tarafından yedi gün içinde gümrük müdürlügüne ibrazı halinde, örnegi ekli (EK-3) Açma ve _sletme _zin Belgesi düzenlenerek ilgilisine verilir. Söz konusu belgeler bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından imzalanır.
3. Antrepo ve Geçici Depolama Yerlerinde Yapılacak Degisiklikler
_lgili mevzuat çerçevesinde açılmıs ve isletilmekte olan antrepolarda ve geçici depolama
yerlerinde yapılan degisikliklere iliskin uygulama birligi saglanmasını teminen,
a) Antrepo veya geçici depolama yerlerinde yapılacak genisletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde antrepo veya geçici depolama yerinden bagımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak sekilde antrepo veya geçici depolama yeri ile dogrudan irtibatlı yer, bölüm veya tank seklinde olması,
b) Mevcut antrepo veya geçici depolama yeri ile dogrudan irtibatı bulunmayan genisletme talebinin yeni bir antrepo veya geçici depolama yeri açılması olarak degerlendirilmesi,
c) Geçici Depolama Yerlerine yapılmak istenilen degisikliklerin, Gümrük Yönetmeliginde
belirtilen esas ve usullere göre sonuçlandırılması, Gerekmektedir.
Diger taraftan,
i- Antrepo veya geçici depolama yeri açma ve isletme izni verilmis olan firmanın ünvanında veya sadece adresinde meydana gelen degisikliklere iliskin islemler ile antreponun bir baska gümrük idaresine baglanması durumunda, mevcut açma ve isletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılarak islem tesisi ve harç tahsil edilmemesi,
ii- Antrepo veya geçici depolama yerinde yapılmak istenilen genisletmelerde, alan degisikligi olmaksızın yapılacak tamirat ve tadilat gibi islemler hariç olmak üzere, mevcut açma ve isletme izin belgesi yenilenerek firmasından sadece ‘açma harcının’ talep edilmesi, Gerekmektedir.
4. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) _çerisinde Yer Alacak Antrepolar _çin Verilecek Belge
Bilindigi üzere; 5807 sayılı Kanun ile degisik 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliginde "...katılımcı ve/veya kiracı vasfı ile bölge içinde faaliyet gösteren küçük imalat ve tamirat, ticaret, egitim ve saglık hizmet alanları ise bölge büyüklügünün %10'undan fazla olamaz" ibaresi yer almaktadır.
OSB'nin imar planlarında katılımcı ve/veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, egitim ve saglık hizmetleri için hizmet ve destek alanları içinde degerlendirilip
degerlendirilmeyecegi, bölgenin yapacagı planlama çalısmaları ile sonuçlandırılabilecektir.
Bu itibarla, Organize Sanayi Bölgeleri içinde antrepo açılması ve isletilmesine, devrine, adres degisikligine iliskin firma taleplerinin öncelikle ilgili Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baskanlıklarına yapılması ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeligi çerçevesinde yapılacak islemlerden sonra faaliyet uygunluk görüsünün antrepo açma ve isletme izin taleplerinin eki olarak ilgili gümrük idaresine sunulması gerekmektedir.
5. Kamera Takip Sistemi, Elektronik Ölçüm Cihazları Ve Tank Takip Programı
Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeliginin 534 üncü maddesinde; A tipi genel antrepolarda
kurulacak kamera sistemleri ile akaryakıt antrepolarında kurulu bulunan elektronik ölçüm
cihazlarının bilgisayar baglantılarının olusturularak elektronik ortamda ilgili gümrük ve
basmüdürlükten gözetim yapılması ve antrepodaki yakıt miktarının izlenmesini saglayan sistemin kurulması gerektigi ifade edilmektedir.
Bu itibarla, uygulamaya yön vermek amacıyla gümrük idareleri ve antrepo isleticileri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar maddeler halinde asagıya sıralanmıstır.
a. Antrepo kamera ve akaryakıt tankları takip programı için http://portal.gumruk.gov.tr/antrepo/ adresi tahsis edilmis olup, bu programa ayrıca
http://portal.gumruk.gov.tr/ adresinden Bilge _slemleri linkinden ulasılabilir.
b. Antrepo kamera ve akaryakıt tankları takip programına girebilmek için hali hazırda
kullanılan B_LGE kullanıcı kodları kullanılacaktır. Programa giris yetkisi, sadece yönetici
profiline sahip B_LGE kodlarına verilmistir.
c. Antrepolardan kamera kayıtları istenirken 1 günlük kamera kaydını içeren dosyanın
yaklasık olarak antrepodaki kamera sayısı ve cihazların özelliklerine göre 5-10 GB yer
tutacagı, dolayısıyla bu büyüklükte bir dosyanın gönderilmesinin teknik anlamda kolay
olmadıgı göz önüne alınmalıdır.
d. Bazı firmaların hazırlamıs oldukları internet adreslerine kullanıcı kodu ve sifre ekranı
koymus oldukları görülmüs olup, karmasaya meydan vermemek amacıyla; kod ve sifrelerin kaldırılması, teknik ve benzeri sebepler nedeniyle kaldırılamıyor ise kullanıcı kodu ve sifrenin asagıdaki gibi düzenlenip standart, hale gelmesi gerekmektedir.
KullanıcıKodu:GMRKANTR  Sifre : ANTR2006
Diger taraftan, akaryakıt antrepolarına genel veya özel olmalarına bakılmaksızın tank takip
sistemleri kurulması gerekmekte olup, bu nedenle A tipi genel antrepo statüsündeki akaryakıt antrepolarında ayrıca kamera takip sistemi kurulmasına gerek bulunmamaktadır.
6. Antrepoya Konulabilecek Esya
Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeligi’nin “Antrepoya konulabilecek esya” baslıklı 330 uncu
maddesinin ikinci fıkrası; “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan esya, antrepo
isleticilerinin sorumlulugu altında genel antrepolara konulabilir. Bu sekilde genel antrepoya konulan esyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmıs bir islem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir”. hükmünü amirdir. Bununla beraber, B_LGE Sisteminde antrepo beyannamesinin tescil edilebilmesi için 8 No.’lu alıcı ve 14 No.’lu beyan sahibi kutucuklarına kayıtlı bir vergi numarasının yazılması zorunlu bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Türkiye’de ticari faaliyeti bulunmasa dahi, yurt dısında mukim firmaların ilgili Vergi Daireleri’nden “potansiyel vergi numarası” almaları mümkün oldugundan alıcısı emre olarak gelen ve genel antrepolara alınan esyanın, gönderici firma adına antrepo beyannamesi tescil edilmek istenilmesi durumunda alınacak “potansiyel vergi numarası” ile giris yapmalarının saglanması gerekmektedir.
Ayrıca, belirtilen sekilde antrepo rejimine tabi tutulan esyanın, yurt dısında mukim firma
tarafından esyanın alıcısının belli olmasını müteakip gönderilecek, Gümrük Yönetmeligi’nin 115 inci maddesine uygun olarak düzenlenmis kesin satıs faturası ile serbest dolasıma girmek üzere bir baska firmaya satılması durumunda 333 üncü madde hükümlerine tabi olmaksızın islem yapılması gerekmektedir.
7. Yürürlükten kaldırma
24/8/2006 tarihli 2006/20 sayılı Genelge ve 13/5/2009 tarihli 2009/57 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAM_DOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260178 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260178 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?