Gümrük Beyannamesinin 31 No. lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak Şekilde Doldurulması (Genelge 2009/17)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.11.00.10.06.01 4/5/2009

Konu : Gümrük Beyannamesinin 31 No.

lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin

Yapılmasını Kolaylaştıracak

Şekilde Doldurulması

GENELGE

(2009/17)

Bilindiği gibi, 31/05/2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatını içeren 20 No.lu ekinde gümrük beyannamesinin ne şekilde doldurulacağına, ilgili kutularda hangi bilgilerin yer alması gerektiğineilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC), temeli Armonize Sistem Nomanklatürü ve AB Kombine Nomanklatürüne dayanan bir eşya sınıflandırma sistemi olduğundan, uluslararası ticarete konu eşyalar tek tek sıralanmak yerine, cins, nevi ve niteliklerine göre gruplandırılmış, ticareti yaygın olan veya özellik arzeden bir kısımeşya da bu yapı içerisinde daha özel şekilde nitelendirilmiştir.

Bu konuda örnek vermek gerekirse, TGTC’nde renkli televizyonların sınıflandırıldığı 8528.72 tarife alt pozisyonunda yer alan GTİP’lerin tetkikinden de görüleceği üzere, ekran köşegen uzunluğu aralığına göre ayrımlar bulunmaktadır. Beyannamelerin 31 No.lu kutularında ayrıca bir izahat bulunmaması halinde, örneğin; “8528.72.39.00.00 Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler” GTİP’inde 72 ekrandan büyük renkli ve tüplü televizyonların üst sınır bulunmaksızın tamamı yer aldığından bu GTİP’den yapılan ithalatların ne kadarının 82 ekran televizyonlara ait olduğunun BİLGE sistemi üzerinden tespiti mümkün olmayacaktır. Bu durum, bazı idari ve adli ihtiyaçların karşılanması amacıyla belirli bir GTİP’de sınıflandırılan eşyaya ilişkin yapılan taramalarda BİLGE sistemi üzerinden istatistiki bilgi teminini olanaksızlaştıracaktır. Oysa, 31 No.lu kutuya yazılacak “82 Ekran SLIM TV” veya “94 Ekran TXT FLAT TV” gibi bir ifade bu

sorunların yaşanmaması bakımından gerekli bulunmaktadır.

Benzer şekilde, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) yer alan her fasılda 'Diğerleri' başlığı altında tarife pozisyonları bulunmakta ve bu tarife pozisyonlarında TGTC'de ismen veya daha özel olarak başka pozisyonlarda sınıflandırılmayan eşyalar yer almaktadır. Bahsi geçen tarife pozisyonlarının son sırasında ayrıca ‘Diğerleri’ tanımı altında bir GTİP de yer almakta ve bu GTİP'lere karşılık gelen eşyaların ayrıntılı tanımının gümrük beyannamelerinde açıkça belirtilmemesi İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasını güçleştirmekte, bazı hallerde tabiatı gereği söz konusu tebliğler kapsamında yer alması gereken eşyalar denetim dışında kalabilmekte,

bazı durumlarda ise sırf diğerleri tanımlı GTİP'de sınıflandırıldığı için hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan eşyalar dış ticaret önlemlerine tabi tutulabilmektedir. Aynı zorluk ithalatta uygunluk belgesi aranan eşyaların tespitinde de yaşanmaktadır.

Bu çerçevede, sınıflandırma bakımından eşyanınGTİP'i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan

"Ticari Tanımı" bölümünün eşyanın tarife sınıflandırmasının ve tespitinin yapılmasını kolaylaştıracak şekilde eşyaya ilişkin detaylara yer verilerek, kısaltmalar yapılmayarak olabildiğince ayrıntılı şekilde doldurulması gerekliliği Gümrük Yönetmeliği'nin 20 No.lu ekindeki düzenleme gereğidir.

Sonuç itibarı ile, TGTC’nde yer alan bir GTİP’in birçok durumda birden fazla eşyayı kapsaması nedeniyle, gümrük beyannamelerinin 31 No.lu kutularında sadece TGTC’de yer alan eşya tanımlarının kaydedilmesi ve başka açıklama veya belirleyici unsurlara yer verilmemesi halinde,

dış ticaret önlemleri ve vergi mevzuatının uygulanması ile istatistiki bilgi toplanması ve risk analizi çalışmalarının etkin bir uygulama imkanı bulamayacağı ve denetimini güçleştireceğinden;

1. Gümrük Yönetmeliği’nin 20 No.lu ekinde yer alan gümrük beyannamesi kullanma talimatında belirtildiği üzere, 31 No.lu kutuya kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresinin yazılması; her durumda normal ticari tanımın yazılması; ihracat amacıyla bu tanımın, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermesi; “Eşya Kodu” başlıklı

33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanımın, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olması; bu kutuda ayrıca herhangi bir mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca

gereken bilgilerin de gösterilmesi,

"2.(2011/33 Genelge ile değişik) 31 No.lu kutularında TGTC’de yer alan eşya tanımları yanında, beyana konu eşyanın yaygın ticari ismi veya anlaşılabilir tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; bilgilerini içermesi gerekmektedir."

 

gerekmektedir.

2005/16 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim

S. Umman HAMİDOĞULLARI

Müsteşar a

Genel Müdür V.

D A Ğ I T I M:

Merkez ve Taşra teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269662 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269662 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?