GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO: 2 ) ( www.orgTR.org)

(20.08.2011-28031 R.g. Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 5) ile Yürürlükten Kaldırılmıştır)
Gümrük Müsteşarlığından:      30.06.2009-27274 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)
(SERİ NO: 2 )
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 -(1) Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1)Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10, 71, 73, 202 ve 204 üncü maddeleri, 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 37 nci maddesi, 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 19 ila 23 üncü maddeleri ve Gümrük Yönetmeliği’nin 17A ila 17D, 135 ila 163, 207 ve 650 ila 657 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1)Bu Tebliğ’in uygulamasında;
a) Başvuru formu: EK-1’de yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,
b)  BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,
c)  DTSŞ: Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,
ç) e-OKSB: Müsteşarlıkça oluşturulacak elektronik statü belgesi yönetim sisteminde düzenlenen, güvenli elektronik imza ile imzalanacak elektronik onaylanmış kişi statü belgesini,
d) Elektronik statü belgesi yönetim sistemi: Müsteşarlıkça, statü belgesi başvurularının yapılması ve kayıt altına alınmasına ilişkin işlemler ile başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına, statü belgelerinin veya statü belgesi kapsamında yer alan hak ve/veya yetkilerin askıya almasına, geri almasına ve iptaline ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulacak sistemi,
e) Ertelenmiş kontrol: Risk kriterlerine göre, belge kontrolü veya fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını,
f) Götürü teminat yetkisi: Bu Tebliğ’in 32  ila 43  üncü maddelerinde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,
g) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
h) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,
ı) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,
i) İşlem formu: Elektronik statü belgesi yönetim sistemi tarafından üretilecek, statü belgesi başvurusuna ilişkin olarak yapılması öngörülen işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden başvuru, bildirim ve/veya diğer yollarla tespit edilen hususlara ilişkin bilgiler içeren bilgi formunu,
j) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ı,
k) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
l) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,
m) Referans numarası: Düzenlenen statü belgelerinin ve bu belgelerde yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda izlenebilirliğini sağlamaya yönelik olarak kullanılabilecek, belgenin düzenlenmesi ya da değişiklik yapılması aşamasında üretilen numarayı,
n) Sistem: Elektronik statü belgesi yönetim sistemini,
o) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,
ö) Yetkili başmüdürlük: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak  EK-10’da yer alan listeye göre belirlenecek, onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünü,
ifade eder.
Onaylanmış Kişi Statüsü, Statü Belgesi Başvurularında Aranacak Belgeler,
Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Onaylanmış kişi statüsü, türleri ve kapsamı
MADDE 4 -(1) Gümrük Yönetmeliği’nin 17B ve 17C maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü tanınır.
(2) Onaylanmış kişi statüsü sahipleri tarafından, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü ile kısmi teminat uygulamasından yararlanılabilir.
(3) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınabilir.
(4) A veya B sınıfı onaylanmış kişi statüsü sahiplerine, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 44 ila 53 üncü maddeler kapsamında ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkı ve 32 ila 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat yetkisi tanınabilir.
(5) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen eksik beyan usulü, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve onaylanmış ihracatçı yetkisinden sadece BİLGE sistemi bulunan gümrük müdürlüklerinde faydalanılabilir.
(6) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan bizzat bu kişilerce yararlanılır, söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başkalarına kullandırılamaz.
İmalatçı kişilerce yapılacak statü belgesi başvurularında aranacak belgeler
MADDE 5 - (1) İmalatçı kişilerce yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgeler aranır:
a) Başvuru formu,
b) EK- 2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil memurluğuna onaylatılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,
c) Gümrük Yönetmeliği'nin 17B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliği'nin 17B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, EK-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,
ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun (Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu) e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da EK-4.A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (devredilen SSK il/sigorta müdürlüklerinden) başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan resmi mühürle tasdikli yazı aslı,
d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir resmi mühürle tasdikli yazı aslı,
e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince  EK- 5’te yer alan örneğe uygun olarak, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,
f) Gümrük Yönetmeliği'nin 17B maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen imalatçı olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya noter onaylı örneği:
1) Üretim yerinin bulunduğu ilin sanayi ve ticaret il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,
2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,
3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Ar-Ge merkezi belgesi,
4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.
g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan  EK- 6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.
h) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, EK-4.B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (devredilen SSK il/sigorta müdürlüklerinden) başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan resmi mühürle tasdikli yazı aslı,
(2) Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde başvuru dosyasına, birinci fıkrada yer alan belgelerin yanı sıra  EK-7’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname de eklenir.
(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde başvuru dosyasına, birinci fıkrada yer alan belgelerin yanı sıra aşağıda yer alan belgeler eklenir:
a) EK-8.A’da yer alan götürü teminat başvuru formu,
b) 35 nci maddeye göre belirlenecek tutardaki  EK-9’da yer alan örneğe uygun süresiz teminat mektubu.
(4) Gümrük Yönetmeliği'nin 17C maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen özel koşulu sağlayan kişilerce yapılan C sınıfı statü belgesi başvurularına, başvuru sahibince başvuruda bulunulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari yirmi beş milyon ABD doları tutarında sabit yatırım yapıldığını gösterir EK-17 ’de yer alan örneğe uygun yeminli mali müşavirce onaylı belge eklenir; birinci fıkranın (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.
DTSŞ’ler için aranacak belgeler
MADDE 6 - (1) DTSŞ’ lerce yapılan statü belgesi başvurularında, başvuru formu ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.
Grup ihracatçıları için aranacak belgeler
MADDE 7 - (1) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, başvuru formunun yanı sıra 5  inci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihracatçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş aynı maddenin birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler aranır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.
Grup ithalatçıları için aranacak belgeler
MADDE 8 - (1) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, başvuru formunun yanı sıra 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile ithalatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait aynı maddenin birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler ile grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı aranır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için 5  inci maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.
Kamu kuruluşları için aranacak belgeler
MADDE 9 - (1) Resmi dairelerce yapılan başvurularda sadece başvuru formu aranır.
(2) Sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda, başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge aranır.
Başvuru yeri ve şekli
                MADDE 10 - (1) Başvurular, şahsen veya posta yoluyla 5  ila 9  uncu maddeler uyarınca aranan tüm belgelerle birlikte,  EK-10’da yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili başmüdürlüğe yapılır.
(2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde statü belgesi başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.
                (3) Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin statü belgesi başvuruları, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne yapılır.
Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi
MADDE 11 -(1) Statü belgesi başvurusu yetkili başmüdürlüğün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgilerini içerir şekilde ve takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası ile kayda alınır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde bu fıkrada belirtilen kayıt işlemi 67 nci maddeye göre yapılır.
(2) Statü belgesi başvurusu genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç bir ay içinde incelenir.
                (3) Statü belgesi başvurularının incelenmesinde EK-11’de yer alan formata uygun kontrol ve değerlendirme tablosu düzenlenir. Kontrol ve değerlendirme tablolarının her sayfası düzenleyen kişi tarafından imzalanır.
(4) Aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre içinde bildirimde bulunulur.
(5) Başvuru sahibine bildirilen tüm eksik belgeler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç bir ay içinde tamamlanır. Bu süre içinde kendilerine bildirilen eksik belgeleri tamamlamayan kişilerin başvuru dosyaları iade edilir. Bundan sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.
                (6) Beşinci fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler yetkili başmüdürlükçe, bunlara ilişkin olarak yapılan bildirimin genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on beş gün içerisinde incelenir.
Statü belgesinin düzenlenmesi
MADDE 12 -(1) 5  ila 9  uncu maddelerde belirtilen belgelerin tamamının başvuru dosyasında mevcut olduğunun ve başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliği'nin 17B ve 17C maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde yıl/yetkili başmüdürlüğün bulunduğu ilin trafik kodu/belge sınıfı/sıra numarasını içerecek şekilde (örnek 09/34/A/0001) her yıl itibariyle müteselsil statü belgesi numarası alınarak  EK-12’de yer alan statü belgesi, aslı hak sahibine verilmek, bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.
(2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde düzenlenecek e-OKSB’ye ait belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilir. Bu durumda kağıt ortamında statü belgesi düzenlenmez ve e-OKSB’ye ilişkin bilgiler ayrıca kayıt altına alınmaz.
(3) Statü belgesinin her iki nüshası da, uygun bulunması halinde gümrük ve muhafaza başmüdürünce imzalanır.
(4) Statü belgesinin sınıfına ve kapsamına bağlı olarak, BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.
 (5) Bu maddede belirtilen işlemler en geç 11 inci madde uyarınca belirlenen inceleme süresinin bitimini müteakip beş iş günü içinde tamamlanır.
Statü belgesi başvurusunun reddi ve başvuru dosyasının iade edilmesi
MADDE 13 -(1) 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süre içinde kendilerine bildirilen eksiklikleri tamamlamayan kişilerce yapılan başvurulara ilişkin olarak EK-11 ’de yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak başvuru dosyası iade edilir.
(2) Gümrük Yönetmeliği'nin 17B ve 17C maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen kişilerce yapılan başvurulara ilişkin olarak işlem dosyasında kalmak üzere, EK-11 ’de yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir ve başvuru dosyası iade edilir.
(3) Başvuru dosyalarının bir ve ikinci fıkralar uyarınca iade edilmesinden sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Statü Belgesinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi, Değiştirilmesi
Statü belgesinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 14 - (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır.
(2) Statü belgesinin yenilenebilmesi için, şahsen veya posta yoluyla 5  ila 9  uncu maddeler uyarınca aranan tüm belgelerle birlikte yetkili başmüdürlüğe başvuruda bulunulur. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde, yenileme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.
(3) 17  nci madde uyarınca yapılan başvurular hariç, statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan başvurular, değerlendirilmeksizin başvuru sahibine iade edilir.
(4) Statü belgesinin yenilenmesi taleplerine ilişkin başvurular 11  ve 12 nci maddelerde belirtilen şekilde sonuçlandırılır.
(5) Statü belgesinin yenilenmesine ilişkin olarak 12nci maddede belirtilen işlemlerin tamamlandığı tarih itibarıyla eski statü belgesinin geçerlilik süresinin sona ermemiş olması durumunda eski statü belgesi iptal edilerek BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılır.
(6) Onaylanmış kişi statü belgesinin yenilenmesi işlemlerinde 25 , 26 , 30 , 31 , 42, 43 , 52 , 53 , 59  ve 60  üncü madde hükümleri saklıdır.
Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması
MADDE 15 - (1) Adına statü belgesi düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve başvuru formu ile statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur.
(2) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde, değişiklik başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.
                (3) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep edilen statü belgesi kapsamında, adına düzenlendiği kişiye götürü teminat yetkisi tanınmış olması durumunda yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, 35  inci maddeye göre belirlenecek tutardaki,  EK-9’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.
(4) Başmüdürlükçe uygun görülmesi halinde  EK-12’de yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 11  inci madde ile 12  nci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
 (5) Statü belgesinde bu madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.
Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik veya güncelleme yapılması
MADDE 16 - (1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi veya statü belgesi kapsamında yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda EK-1’de yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan başmüdürlüğe başvurulur.
(2) A veya B sınıfı statü belgesi sahibi kişilerce, adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkı ve/veya götürü teminat yetkisinin talep edilmesi veya statü belgesi kapsamında yer alan ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkı ve/veya götürü teminat yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda EK-1’de yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan başmüdürlüğe başvurulur.
(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanılmak istenmesi ya da mevcut götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda başvuru dosyasına 5  inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan belgelere ek olarak, götürü teminat yetkisinin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması isteniyorsa, 5  inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan belge eklenir.
(4) Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep edilmesi halinde başvuru dosyasına 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan belge eklenir.
(5) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde değişiklik ve/veya güncelleme başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.
(6) Başmüdürlükçe uygun görülmesi halinde, söz konusu yetki ve/veya hakların mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak  EK-12’de yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 11 inci madde ile 12 nci maddenin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
(7) Bu madde uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi değişmez ancak söz konusu statü belgesi için 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır.
Statü belgesinin sınıfında değişiklik yapılması
MADDE 17 - (1) Statü belgesi sınıfı değişikliğine ilişkin başvurular EK-1’de yer alan başvuru formu ile statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yapılır. İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde sınıf değişikliği başvuruları 66 ncı maddede belirtildiği şekilde yapılır.
(2) Statü belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılan sınıf değişikliği başvurularında, talep edilen belge sınıfı ile yararlanmak istenilen uygulama ve yetkiler için öngörülen belgeler başvuru dosyasına eklenir ve bu süre içinde yapılan başvurularda sadece talep edilen belge sınıfı ile yararlanmak istenilen uygulama ve yetkiler için öngörülen koşullar aranır.
                (3) İkinci fıkra kapsamına giren statü belgesi sınıfı değişikliği başvurularında başmüdürlükçe uygun görülmesi halinde, statü belgesinin sınıfının değiştirilmesi ve yeni belge sınıfı kapsamında talep edilen yetki veya yetkilerin statü belgesine eklenmesine ilişkin olarak  EK-12’de yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 11  ile 12  nci maddeler uyarınca işlem yapılır.
 (4) İkinci fıkrada belirtilen süreden sonra yapılan statü belgesi sınıf değişikliği başvuruları 5  ila 9 uncu maddeler kapsamında, aranan tüm belgeler ile birlikte yapılır ve yenileme başvurusu gibi değerlendirilir.
 (5) Statü belgesinin sınıfında değişiklik yapılması durumunda eskisinin yerine geçecek statü belgesi yeni tarih ve sayı alınarak düzenlenir ve söz konusu statü belgesi için 12  nci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak, içerdiği bilgiler kayda alınır.
(6) Yeni statü belgesine ilişkin olarak 12 nci maddede belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takiben eski statü belgesi iptal edilir ve BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılır.
(7) Statü Belgesinin sınıfında değişiklik yapılması işlemlerinde 25 , 26 , 30 , 31  42 , 43  , 52 , 53 , 59  ve 60  üncü madde hükümleri saklıdır.
İKİNCİ KISIM
Statü Belgesi Kapsamında Yararlanılacak Usul, Uygulama ve Yetkiler
BİRİNCİ BÖLÜM
Eksik Beyan Usulü
Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler
MADDE 18 (1) Statü belgesi sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliği’nin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir:
a) Orijinal fatura,
b) A.TR dolaşım belgesi,
c) Menşe ispat belgeleri,
ç) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,
d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.
Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi
MADDE 19 (1) 18 inci maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.
(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
 (3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.
Eksik beyanda bulunulamayacak durumlar
MADDE 20 (1) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulamasında bu Tebliğ’de düzenlenen eksik beyan usulünden faydalanılamaz.
Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 21 (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna “BS-1” yazılır.
(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.
(3)Statü belgesi sahibince 32  ila 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.
(4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:
a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,
b) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiği,
c) Söz konusu statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,
ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliği’nin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.
Vergi Tahakkuku ve Teminat İşlemleri
MADDE 22 (1) 32  ila 43  üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanan statü belgesi sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.
 (2) 32  ila 43  üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat yetkisi bulunmayan statü belgesi sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.
(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Gümrük Kanunu’nun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben on gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı oranındaki faiz ile ceza tutarı yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir.
Eksik belgelerin tamamlanması
MADDE 23 (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dahil süresi içinde, EK-16 ’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur.
(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir.
(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 25  ve 26  ncı maddeler uyarınca işlem yapmak üzere, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bildirimde bulunulur.
(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.
Eksik beyan usulüne konu beyanların takibi
MADDE 24 (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dahil süresi içinde ibraz edilmemiş BS-1 kodlu beyannameler tespit edilir.
(2) Eksik belgelerin ek süreler dahil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahipleri hakkında Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek 25  ve 26 ncı maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
(3) Ek süreler dahil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 22 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.
Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması
MADDE 25 (1) Eksik belge veya belgeleri ek süreler dahil süresi içinde ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır ve haklarında Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
 (2) Süresi içinde ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinden yararlanmasına izin verilmez.
 (3) Statü belgesinin geçerlilik süresince, eksik belge veya belgeleri ek süreler dahil, süresi içinde üçüncü kez ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler hakkında bir ve ikinci fıkralar uyarınca işlem yapılır ve eksik belge veya belgelerin tamamlamasını müteakip, statü belgesi kapsamında sahip oldukları eksik beyanda bulunma yetkisi, altı ay süre ile askıya alınır.
(4) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.
Eksik beyanda bulunma yetkisinin geri alınması
MADDE 26 (1) Eksik beyanda bulunma yetkisi 25  inci madde uyarınca askıya alınan kişilerce, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 25  inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(2) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.
(3) 22  nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin; 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, statü belgesi sahibi hakkında61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Kısmi Teminat Uygulaması
Kısmi teminat uygulanacak durumlar
MADDE 27 - (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.
(2) Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.
Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar
MADDE 28 (1) Gümrük vergileri ve sair vergilerin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Tebliğ’de düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.
Gümrük idaresince yapılacak kontroller
MADDE 29 (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;
a) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiğinin,
b) Statü belgesi sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,
c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,
kontrol edilmesi gerekir.
Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 30 - (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen statü belgesi sahibi hakkında  61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
 (2) Bu maddenin uygulanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki cezai hükümler saklıdır.
Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin geri alınması
MADDE 31 -(1) 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(2)43  üncü maddenin üç ve dördüncü fıkraları uyarınca götürü teminat yetkisi geri alınan statü belgesi sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de geri alınır.
(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Götürü Teminat Uygulaması
Götürü teminat uygulaması ve kapsamı
MADDE 32 - (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.
(2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı statü belgesi sahibinin talebine bağlı olarak bu fıkranın (a) veya (b) bendine göre belirlenir:
a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç,
1) Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da
2) Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil,
1) Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler ya da
2) Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.
Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar
MADDE 33 - (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithali ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.
Kabul olunabilecek teminat
MADDE 34 - (1)Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen,  EK-9’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul olunur.
Teminat tutarının belirlenmesi
MADDE 35 -(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili başmüdürlük genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymetinin %10’u olarak belirlenir.
(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,
a) Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 250.000 AVRO’dan,
b) Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğ’in götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsaması durumunda 75.000 AVRO’dan
az olamaz.
(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından;
a) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsaması durumunda 10 milyon AVRO’yu,
b) Götürü teminatın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini kapsamaması durumunda 2 milyon AVRO’yu,
aşmayan miktarda teminat verilmesi mümkündür.
(4) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun yetkili başmüdürlük genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.
(5) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun yetkili başmüdürlük genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.
Teminatın sonradan ibrazı
MADDE 36 - (1)Götürü teminat yetkisi talebine ilişkin, teminat mektubu dışındaki gerekli tüm belgelerin ibraz edilerek statü belgesini düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünden, teminat olarak verilmesi gereken tutarın bildirilmesi talep edilebilir.
(2) Yetkili başmüdürlükçe, 35  inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, 11  inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.
(3) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubunun ibrazı ve değerlendirilmesinde 11 inci maddenin beş ve altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılır.
Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi
MADDE 37 - (1)Götürü teminatyetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından yetkili başmüdürlükçe kabulü uygun görülenler söz konusu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.
(2) Gümrük muhasebe birimince, yetkili başmüdürlükçe gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek statü belgesi sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.
(3) Götürü teminat yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE sistemine dahil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.
Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi
MADDE 38 - (1)Götürüteminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.
(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili başmüdürlük genel evrak kaydına alındığı ayın ilk günüdür.
Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi
MADDE 39 - (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde başvuruda bulunulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.
(3) Teminatın 35 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenecek tutarı karşılamaması durumunda bu tutarı karşılayacak şekilde ek teminat istenir.
(4) Götürü teminat yetkisine ilişkin güncelleme başvuruları ile götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurularda 16 ncı madde uyarınca işlem yapılır.
(5) 35  inci maddenin ikinci fıkrasında belirlendiği şekilde, AVRO türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması durumunda bu madde uyarınca güncelleme yapılmaz.
Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 40 - (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle statü belgesinde 15  inci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.
(2) Statü belgesi sahibinin talep etmesi ve yetkili başmüdürlükçe uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.
                Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi
MADDE 41 - (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 54 ila 56 ncı maddeleri uyarınca işlem yapılır.
                (2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan statü belgesi sahibi hakkında  61 inci madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
Götürü teminat yetkisinin askıya alınması
MADDE 42 - (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince, 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39  uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.
(2) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi devam etmekle beraber, statü belgesinin geçerlilik süresinin dolması ve yenilenmemesi durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.
(3) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle statü belgesinde değişiklik yapılması için 15 inci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 40 ıncı maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 15  inci maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yenileme işlemi tamamlanana kadar askıya alınır.
(4) Götürü teminat yetkisinin askıya alınması durumunda bu kapsamda alınan teminatlar iade edilmez.
Götürü teminat yetkisinin geri alınması
MADDE 43 - (1)Statü belgesi sahibinin 16  ncı madde kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır.
(2) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi geri alınır.
(3)Götürü teminat yetkisi için verilen teminatın kapsadığı kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi nedeniyle 41  inci madde uyarınca işlem yapılması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(4) Yanlış veya eksik bilgilere ve/veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisi, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(5) 31  inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi geri alınan statü belgesi sahibinin götürü teminat yetkisi de geri alınır.
(6) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda üç, dört ve beşinci fıkralar uyarınca belirlenecek geri alma süresi bir yıldır.
(7) Götürü teminat yetkisinin geri alınması durumunda götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve sair vergiler Gümrük Yönetmeliğinin 652 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca teminata bağlanır.
(8) Götürü teminat yetkisinin üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamında geri alınması durumunda götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve sair vergilerin yedinci fıkra uyarınca teminata bağlanmasında bu Tebliğ’in 27  ila 31  inci maddelerinde düzenlenen kısmi teminat yetkisinden yararlanılmaz.
(9) Götürü teminat yetkisinin birinci veya dördüncü fıkra kapsamında geri alınması durumunda yedinci fıkrada belirtilen işlemin tamamlanmasının ardından götürü teminat yetkisi için verilen teminat iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ertelenmiş Kontrol Uygulaması
Ertelenmiş kontrol uygulaması
MADDE 44 - (1) Ertelenmiş kontrol, belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda fiziki muayenenin eşyanın tesliminden sonra yapılmasını ifade eder.
                (2) Gümrük Yönetmeliği'nin 17B maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda suç duyurusunda bulunulduğunun ve buna ilişkin olarak cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma sürecinin veya kovuşturma sürecinin devam ettiğinin öğrenilmesi durumunda; soruşturma veya kovuşturma süreci kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanmasına izin verilmez.
Beyannamenin ertelenmiş kontrole tabi tutulması
MADDE 45 -

"(1) BİLGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda, ertelenmiş kontrole tabi tutulması öngörülen beyannamelerde muayene türü mavi hat olarak belirlenir. Bu beyannamelerin belge kontrolü işlemleri Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yapılır."(11.02.2011-27843 Resmi Gazete ile değişik)

(2) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelere ilişkin gümrük beyannameleri ertelenmiş kontrole tabi tutulmaz.
Eşyanın teslimi
MADDE 46 - (1) Tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasına ilişkin işlemlerin BİLGE sisteminde yer alan muhasebe modülü aracılığıyla tamamlanmasının ardından ertelenmiş kontrole tabi tutulmuş gümrük beyannamesi “ertelenmiş kontrolü yapılacak” duruma gelir.
(2) Ertelenmiş kontrole tabi tutulan gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.
Ertelenmiş kontrol kapsamında yapılacak belge kontrolü
MADDE 47 - (1) Ertelenmiş kontrole tabi tutulan gümrük beyannamesini kontrol ile görevlendirilmiş gümrük muayene memurunca, söz konusu beyannamede yer alan bilgiler ile beyannamenin ekleri incelenerek;
a) Beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerin uygunluğuna ilişkin kontroller,
b) Beyanname kapsamı eşyanın menşe, tarife, kıymet ve miktarıyla ilgili bilgi ve belgelere ilişkin kontroller,
c) Gümrük vergileri ve sair vergilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemlerine ilişkin kontroller,
ç) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemlere ilişkin kontroller,
d) Gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken diğer kontroller
tamamlandıktan sonra, yapılan beyan belge kontrolünde varılan sonuçlara uygun bulunursa, BİLGE sisteminde “ertelenmiş kontrolü yapıldı” bilgisi girilir.
(2) Gümrük muayene memurunca yapılan inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık görülerek eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye gidilerek fiziki muayene yapılması gerektiğine karar verilmesi halinde durum bir müzekkere ile idare amirine bildirilir.
(3) İdare amirince, belge kontrolü ile görevli gümrük muayene memuru tarafından ikinci fıkra uyarınca düzenlenen müzekkerenin uygun bulunması halinde, eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmeye giderek fiziki muayenesini yapmak üzere bir gümrük muayene memuru görevlendirilir.
(4) Statü belgesi sahibine ertelenmiş kontrole tabi beyanname kapsamı eşyanın üçüncü fıkra uyarınca fiziki muayenesinin yapılacağı hususunda 48  inci maddede belirtildiği şekilde bildirimde bulunulur.
(5) Bu maddenin bir ila dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler ertelenmiş kontrole tabi tutulan gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde tamamlanır.
Eşyanın tesliminden sonra fiziki muayenesinin yapılacağına ilişkin bildirim
MADDE 48 - (1) Ertelenmiş kontrole tabi beyanname kapsamı eşyanın, 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, fiziki muayenesinin yapılmasına karar verilmesi durumunda, beyannamenin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine EK-13 ’te yer alan form ile bildirimde bulunularak eşyanın bulunduğu ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerin söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi müteakip en geç on beş iş günü içinde bildirilmesi istenir.
(2) Kendisine tebligatta bulunulan statü belgesi sahibince birinci fıkrada belirtilen süre içinde eşyanın bulunduğu ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerin bildirilmemesi durumunda statü belgesi sahibi, eşyanın 49  ve 50  nci maddeler uyarınca fiziki muayenesi sonuçlanana kadar ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanamaz.
(3) Ertelenmiş kontrole tabi gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce, bildirim yükümlülüğüne uymayan statü belgesi sahibi hakkında, ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur. .(11.02.2011-27843 R.G. Seri No:3 İle yürürlükten kaldırıldı.)
Eşyanın tesliminden sonra yapılacak fiziki muayene
MADDE 49 - (1) Ertelenmiş kontrole tabi beyanname kapsamı eşyanın tesliminden sonra 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak fiziki muayenesi eşyanın bulunduğu depo, fabrika veya işletmede ve gerek görülmesi halinde firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yer veya yerlerde yapılır.
(2) Tesliminden sonra fiziki muayenesi eşyanın vergiye esas olan ağırlık ve diğer ölçüleri ile cins, nev’i, nitelik, menşe ve kıymetinin tespitini kapsar.
(3) Muayene memurunca, eşyanın bulunduğu duruma göre, stok deposunda, üretim bandında, mamul stok ambarında ve/veya firmanın muhasebe kayıtlarında gerekli incelemelerin yapılması sırasında firma yetkilisi hazır bulunur.
(4) Gerekli görülmesi halinde eşyanın gümrük işlemleri veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler de kontrol edilir.
(5) Muayene sonuçları tutanağa bağlanır.   ’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek bu tutanağa ilgili işletmeye veya deposuna zarar verilmediği de yazılır ve tutanak gümrük muayene memuru ile firma yetkilisi tarafından imzalanır.EK-14
(6) Muayenenin tamamlanmasının ardından, yapılan beyan muayenede varılan sonuçlara uygun bulunursa, BİLGE sisteminde “ertelenmiş kontrolü yapıldı” bilgisi girilir.
(7) Ertelenmiş kontrole tabi beyanname kapsamı eşyanın tesliminden sonra fiziki muayenesine ilişkin işlemler;
a) Eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içinde olması durumunda beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç yirmi beş iş günü içinde,
b) Eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç otuz iş günü içinde,
tamamlanır..(11.02.2011-27843 R.G. Seri No:3 İle yürürlükten kaldırıldı.)
Fiziki muayenenin farklı bir gümrük müdürlüğünce yapılması
MADDE 50 - (1) 47 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca fiziki muayenesine karar verilen eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yerin eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda eşyanın fiziki muayenesi, eşyanın bulunduğu veya firmanın muhasebe kayıtlarının tutulduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünce görevlendirilecek bir gümrük muayene memuru tarafından yapılır.
(2) Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce, eşyanın fiziki muayenesini yapması öngörülen gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunularak ilgili gümrük beyannamesi ile ekinde yer alan belgelerin birer örneği gönderilir.
(3) Bildirimin yapıldığı gümrük müdürlüğünce görevlendirilen gümrük muayene memuru tarafından muayenenin, 49  uncu maddenin bir ila dördüncü fıkralarında belirtilen usul ve esaslar dahilinde tamamlanmasının ardından aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca düzenlenen tutanak beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne gönderilir.
(4) Yapılan beyanın muayenede varılan sonuçlara uygun bulunması durumunda, BİLGE sisteminde “ertelenmiş kontrolü yapıldı” bilgisi girilir.
(5) Yapılan beyanın muayenede varılan sonuçlara uygun bulunmaması durumunda 49 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca  EK-14’teki örneğe uygun olarak düzenlenecek tutanağın bir örneği statü belgesini düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne gönderilir.
Ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanan kişinin yükümlülükleri.(11.02.2011-27843 R.G. Seri No:3 İle yürürlükten kaldırıldı.)
MADDE 51 - (1) Ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sahiplerince 49  ve 50  nci maddeler kapsamında yapılacak kontrollere ilişkin olarak gümrük muayene memuruna;
a) Mümkün olması ve gerekli görülmesi durumunda eşyanın fiziki muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığın sağlanması,
b) Eşyanın durumu, bulunduğu yer, tabi tutulduğu üretim faaliyetleri ve diğer işlemler hakkında her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,
c) Eşyanın ithalat işlemlerine, kullanıldığı üretim faaliyetine ve diğer ticari işlemlere ilişkin muhasebe kayıtları ile bu kayıtlara dayanak teşkil eden her türlü bilgi ve belgenin ibraz edilmesi,
zorunludur.(11.02.2011-27843 R.G. Seri No:3 İle yürürlükten kaldırıldı.)
Ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkının askıya alınması
MADDE 52 (1) 18  ila 26  ncı maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanan kişilere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası ibraz edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi halinde, ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, üçüncü kez tekrarı halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişinin ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkı altı ay süreyle askıya alınır.
(3) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.
Ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakkının geri alınması
MADDE 53 (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ertelenmiş kontrol yetkisi askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 52  inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakları statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(2) Statü belgesi sahibi kişilerce 51  inci maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma hakları statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.
(3) 51  inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen statü belgesi sahibi kişilerin ertelenmiş kontrol uygulamasından yararlanma haklarının statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

"(4) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır."(11.02.2011-27843 Resmi Gazete ile değişik)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı ve statü belgesi sahibine onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi
MADDE 54 -(1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dolaşım belgesinin Müsteşarlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.
(2) Aşağıdaki koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, statü belgelerinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir.
a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az yüz adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olmak.
b) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle, A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolüne veya onaylanmasına ilişkin olarak, ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde sözleşme yapmış olmak.
(3) Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerine, EK-15’te belirtildiği şekilde bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilir.
 (4) Bu Tebliğ kapsamında tanınan onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında düzenlenip vize edilecek A.TR dolaşım belgeleri için ilgili gümrük mevzuatı uyarınca tespit sözleşmesi yapılan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından dönemsel tespit raporu düzenlenmesi gerekir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 55 -(1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri Karar’da belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.
(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.
(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin tesliminde, ihracatçının onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması ve kullanılması
MADDE 56 - (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.
(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.
(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içerir şekilde ve  EK-15’te yer alan formata uygun olarak onaylanmış ihracatçı tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.
(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Karar’ın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.
(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin sonradan düzenlenmesi
MADDE 57 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, Karar’ın 12 ila 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen dolaşım belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.
Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi
MADDE 58 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar’ın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması
MADDE 59 - (1) Statü belgesi sahiplerince, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde kendilerine bu Tebliğ kapsamında tanınan onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında düzenlenip vize edilecek A.TR dolaşım belgeleri için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne de verilecek dönemsel tespit raporunda olumsuz görüş bildirilmesi; olumsuz rapor düzenlenmesini gerektiren durumun gümrük idaresince tespit edilmesi ya da dönemsel tespit raporunun süresi içinde düzenlenmemesi durumunda onaylanmış ihracatçı yetkisi altı ay süreyle askıya alınır.
Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması
MADDE 60 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibininonaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
(2) Statü belgesi sahiplerince statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında düzenlenip vize edilecek A.TR dolaşım belgeleri için yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanacak dönemsel tespit raporlarında iki dönem olumsuz görüş bildirilmesi; olumsuz rapor düzenlenmesini gerektiren durumun gümrük idaresince tespit edilmesi ya da dönemsel tespit raporunun ikinci kez süresi içinde düzenlenmemesi durumunda onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.
 (3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Statü Belgesinin ve Statü Belgesi Kapsamında Yer Alan Hak ve Yetkilerin Askıya Alınması, Geri Alınması ve İptali
                Statü belgesinin askıya alınması
MADDE 61 - (1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödemediğinin tespit edilmesi durumunda statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar askıya alınır.
Statü belgesinin geri alınması
MADDE 62 - (1) Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği’nin 17B maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce, geri alınır.
(2)Adlarına statü belgesi düzenlenen kamu kuruluşlarından Gümrük Yönetmeliği'nin 17A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu kaybettiği anlaşılanların statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce geri alınır.
Statü belgesinin iptali
MADDE 63 - (1)Yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce iptal edilir.
Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin askıya alınması, geri alınması ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 64 – (1) Gümrük Yönetmeliği'nin 17B ve 17C maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, statü belgesi kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 63  üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, statü belgesi geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, belgeyi düzenleyen gümrük ve muhafaza başmüdürlüğünce geri alınır.
(2)Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 25 , 42 , 52 ve 59 uncu maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 26 , 31 , 43 , 53 ve 60 ıncı maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu belgenin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü yetkilidir.
(3) 25 , 42 , 52 , 59 uncu maddeler ile 26 , 31 , 43 , 53 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen durumlar ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bildirimde bulunulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
ELEKTRONİK STATÜ BELGESİ YÖNETİM SİSTEMİ
Elektronik statü belgesi yönetim sistemi oluşturulması
MADDE 65 – (1) Statü belgesi başvurularının yapılmasına, başvuruların değerlendirilmesine ve mevcut statü belgelerine ilişkin işlemler Müsteşarlıkça oluşturularak uygulamaya konulacak elektronik statü belgesi yönetim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.
(2) Elektronik statü belgesi yönetim sistemi,
a) Statü belgesi başvurularının yetkili kullanıcılar tarafından elektronik ortamda yapılmasına,
b) Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ve izlenmesine,
c) Kendilerine onaylanmış kişi statüsü tanınan gerçek ve tüzel kişiler adına güvenli elektronik imza ile imzalanacak elektronik statü belgesi düzenlenmesine,
d) Statü belgeleri ve bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilerle ilgili her türlü askıya alma, geri alma ve iptal işlemine ilişkin olarak, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri tarafından yetkili başmüdürlüğe yapılacak bildirimlerin arşivlenerek değerlendirilmesine ve gerekli askıya alma, geri alma ve iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
d) Elektronik statü belgesinin, adına düzenlendiği kişinin vergi numarası ve belge referans numarası ile Müsteşarlık internet sitesinden sorgulanarak çıktısının alınabilmesine,
 ilişkin hususları kapsar.
Başvuru bilgilerinin internet üzerinden gönderilmesi
MADDE 66 (1) Statü belgesi başvurularında kullanılacak başvuru formu, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden doldurulmak suretiyle yetkili başmüdürlüğe gönderilir.
(2) Başvuru formu, başvuruda bulunan kişi ya da kurumu doğrudan temsil yetkisini haiz gerçek kişi tarafından, BİLGE kullanıcı kodu ile giriş yapılarak doldurulur ve güvenli elektronik imza ile imzalanır.
(3) Tebliğ’in 5  ila 9 uncu maddeleri uyarınca aranan belgelerden güvenli elektronik imza ile imzalanmış olanlar için belge numaraları başvuru formuna eklenir, diğer belgeler taranarak başvuru formu ekinde, Müsteşarlıkça belirlenecek formatta gönderilir.
(4) Taranarak başvuru formu ekinde gönderilen belgelerin asılları istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muhafaza edilir. Belgelerin talep edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde ibraz edilememesi ya da gümrük mevzuatı hükümlerine uygun olarak muhafaza edilmediğinin anlaşılması durumunda 63 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi
MADDE 67(1) Yetkili başmüdürlük genel evrak kaydına alınan statü belgesi başvurusuna ilişkin olarak ilgili birim tarafından, sisteme bilgi girişi yapılarak başvuru kayda alınır ve söz konusu başvuru için, sistem tarafından, takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası belirlenir.
Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 68(1) Başvurunun değerlendirilmesi sonrasında sistemde, verilen karara uygun olarak işlem formu düzenlenir.
(2) İşlem formu sistem üzerinden, gümrük ve muhafaza başmüdürünce onaylanarak güvenli elektronik imza ile imzalanır.
(3) Statü belgesi düzenlenmesine karar verilen durumlarda, belge numarası ile referans numarası sistem tarafından verilmek suretiyle; Müsteşarlıkça belirlenecek formatta,  EK-12’de yer alan örneğe uygun e-OKSB düzenlenir.
(4) Sistemde düzenlenen e-OKSB gümrük ve muhafaza başmüdürü tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.
Mevcut statü belgelerinin sisteme aktarılması
MADDE 69- (1) Elektronik statü belgesi yönetim sisteminin oluşturulmasından önce, bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenmiş, geçerliliği devam eden statü belgelerine ilişkin bilgiler, 12 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen belge numarası ile aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen referans numarası esas alınarak sisteme kaydedilir.
(2) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş statü belgeleri ile bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce yapılan statü belgesi başvurularına istinaden 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre düzenlenmiş statü belgelerinden geçerliliği devam edenlere ilişkin bilgiler, belge numarası ile belge seri numarasından üretilecek bir referans numarası esas alınarak sisteme kaydedilir.
Statü belgelerine ilişkin işlemlerin sistemden gerçekleştirilmesi
MADDE 70 -(1) İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapıldığı gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinde,
a) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen statü belgeleri ile bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilerin BİLGE sistemine tanıtılması,
b) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen statü belgelerinin askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin işlemler ile söz konusu statü belgeleri kapsamında tanınmış olan hak ve yetkilerin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin işlemlerin BİLGE sistemine tanıtılması,
c) 69 uncu madde uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemine aktarılan 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre düzenlenmiş statü belgeleri ile bu belgeler kapsamında tanınan hak ve yetkilere ilişkin değişiklik, yenileme geri alma, iptal ve askıya alma işlemlerinin BİLGE sistemine tanıtılması,
sistem üzerinden gerçekleştirilir.
E-OKSB nin internet üzerinden sorgulanması
MADDE 71-(1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden düzenlenen statü belgeleri, Müsteşarlık internet sayfası üzerinde yer alan “E-Gümrük” menüsünden “Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi” başlığı altında yer alan “e-OKSB Belge Kontrolü” seçeneği işaretlendikten sonra adına düzenlendiği kişinin vergi numarası ile statü belgesi üzerinde yer alan referans numarası girilerek sorgulanabilir ve söz konusu e-OKSB lerin, Müsteşarlıkça belirlenecek formatta çıktısı alınabilir.
(2) 69 uncu madde uyarınca elektronik statü belgesi yönetim sistemine aktarılan statü belgelerine ilişkin bilgiler birinci fıkrada belirtilen şekilde sorgulanarak, yapılan sorgulama sonuçlarının, Müsteşarlıkça belirlenecek formatta çıktısı alınabilir. 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre düzenlenmiş statü belgelerinin sorgulanmasında referans numarası yerine statü belgesinin seri numarası kullanılır.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan sorgulama sonuçlarına ilişkin metinde sorgulanan statü belgesinin güvenli elektronik imza taşımadığı hususu belirtilir.
(4) Güvenli elektronik imza taşımayan statü belgelerine ilişkin olarak, ikinci fıkra uyarınca yapılan sorgulama sonuçları ile Müsteşarlık kayıtları arasında uyumsuzluk olması halinde Müsteşarlık kayıtları esas alınır.
(5) Elektronik statü belgesi yönetim sisteminde kayıtlı statü belgelerine ilişkin olarak bu madde uyarınca yapılan sorgulamalar sonucunda alınacak çıktıların sol alt köşesinde sorgulamanın yapıldığı tarih gösterilir.
Statü belgesi sahiplerine ilişkin bilgilerin yayınlanması
MADDE 72- (1) 71 inci maddede belirtilen sorgulamaya ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, adına statü belgesi düzenlenen kişi veya kurumca talep edilmesi halinde, statü belgesinin sınıfı, ticaret unvanı ve adres bilgileri Müsteşarlık internet sayfasında yayınlanır.
BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Yetki
MADDE 73 - (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 74 - (1)BuTebliğ’in yayımlandığı tarihten iki ay sonra, 23/08/2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) ve 04/04/2008 tarih ve 26837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kalkar.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş statü belgeleri hakkında statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş statü belgelerinin geçerlilik süresi sonuna kadar bu belgeye istinaden verilmiş veya verilecek götürü teminat yetkisine ilişkin olarak 61 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği’ne (Gümrük İşlemleri) göre işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce yapılan statü belgesi başvuruları 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre sonuçlandırılır ve statü belgesi düzenlenmesi durumunda, söz konusu statü belgeleri hakkında statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce yapılan statü belgesi başvurularında bu Tebliğ’in lehe olan hükümlerinden yararlanmak istenilmesi halinde bu Tebliğ hükümlerine göre yeni bir başvuruda bulunulmasını teminen başvuru dosyası iade edilir.
(5) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yararlanılan yetkilerde ve statü belgesi sınıfında bu Tebliğ’in lehe olan hükümleri çerçevesinde değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre koşulu aranmaksızın bu Tebliğ hükümlerine göre statü belgesi yenileme başvurusunda bulunulur.
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ’in dördüncü kısmında sözü edilen elektronik statü belgesi yönetim sisteminin uygulamaya geçirileceği tarih Müsteşarlıkça duyurulur.
Yürürlük
MA75DDE  - (1)Bu Tebliğ’in dördüncü kısmında yer alan hükümler, elektronik statü belgesi yönetim sisteminin uygulamaya geçirildiği tarihte, diğer hükümleri ise bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten iki ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 76 -(1)Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301455 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301455 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?