Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) Seri No: 1

  Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) (Seri No: 2) ile Yürürlükten Kaldırılmıştır

      Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) Seri No: 1

 (18.02.2000 t. 23968 s. R.G.)

Gümrük Müsteşarlığından:

Amaç ve kapsam

Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 47 nci maddesinde eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunacağı; 48 inci maddesinde de geçici depolanan eşyanın, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabileceği belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin 1 inci fıkrasında eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlere mümkün mertebe yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler, "geçici depolama yerleri" olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin son fıkrasında, geçici depolama yerlerinin bulunmadığı mahallere getirilen eşyanın, duruma uygun gerekli önlemler alınmak şartıyla geçici depolanan eşya statüsünde gümrükçe müsaade edilen yerlere de konulabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, gümrük antreposu açma ve işletme izinlerinin verilmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

İzin talebi

Madde 2- Geçici Depolama yeri açılması ve işletilmesi için, Gümrük Müsteşarlığından (Gümrükler Genel Müdürlüğü) izin alınması esastır.

Geçici Depolama yeri açmak ve işletmek isteyenlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en yakın gümrük idaresine başvurmaları gerekir.

a) Geçici depolama yerlerini işletecek gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili temsilcilerinin, Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olunmadığına ilişkin adli sicil belgesi,

b) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yerin işaretlendiği ve alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,

c) Geçici depolama yeri ve eklentilerini içten ve dıştan ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük idarelerince tasdikli fotoğraflar,

d) Geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yere ilişkin tapu senedinin veya geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yerin kiralanmış olması halinde tapu senediyle birlikte kira sözleşmesinin noterden tasdikli birer örneği,

e) İlgili belediye Başkanlığı'ndan alınacak; geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yere ait İşletme İzin belgesi ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren Yangın Raporu,

f) Noterden tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği ve kayıtlı olunan odadan alınacak Statü Belgesi,

g) Vergi mükellefiyet belgesi,

h) İkmalen, re'sen ve idarece tarh olunan vergiler nedeniyle idari yargı mercilerince açılan davalara ilişkin kesinleşmemiş olanlar hariç olmak üzere devlete vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi Dairesi müdürlüğünden alınacak belge.

ı) Gümrük Yönetmeliğinin (11) no.lu ekinde yer alan noterden tasdikli taahhütname de başvuru dilekçesine eklenir.

Taleplerin sonuçlandırılması

Madde 3- İlgili Gümrük Müdürlüğü söz konusu talebi; geçici depolama yerinin eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının tespitini müteakip düzenleyeceği görgü raporu ve görüşleri ile birlikte bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderir. Görgü raporunda, aydınlatma tesisatının mevcut olup olmadığının belirtilmesinin yanında, geçici depolama yerinin yapısı ve eklentileri hakkında detaylı bilgilerin de yer alması gerekir.

Başmüdürlükçe talep incelenerek görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Müracaatlar Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Geçici depolama yerlerinin kapatılması

Madde 4- İşletmekte oldukları geçici depolama yerlerini kısmen veya tamamen kapatmak isteyenlerin, bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Gümrük Müdürlüğü, ilgili harçların yatırıldığına ilişkin makbuz örneklerini de defter kayıtlarının uygunluğuna dair düzenlenecek görgü raporunu görüş de belirtilmek suretiyle Başmüdürlüğe intikal ettirilir. Taleplerin uygun bulunması halinde, geçici depolama yeri Başmüdürlükçe kapatılarak, ilgili Defterdarlığa ve 15 gün içinde de Müsteşarlığa (Gümrükler genel Müdürlüğü) bilgi verilir.

Bu şekilde kapatılan geçici depolama yerlerine yeniden eşya konulmasına izin verilmez. Buradaki eşyanın süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. Söz konusu eşyanın tamamı belirtilen şekilde işleme tabi tutuluncaya kadar sahipleri veya işleticilerinin taahhüt ve sorumlukuları devam eder.

Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerler

Madde 5- Gümrük Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin son fıkrası uyarınca geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerlere getirilen eşyanın konulduğu yerlerin geçici depolama yeri olarak kabul edilebilmesi için; eşyanın hacim ve ağırlık itibariyle geçici depolama yeri bulunan bir gümrük idaresine sevkinin masraflı veya külfetli olması ya da eşyanın hacim ve ağırlık itibariyle mevcut geçici depolama yerine konulmasının mümkün olmaması gerekir.

Eşyanın konulacağı yerin ilgili gümrük idaresince oluşturulacak heyet tarafından görülmesi ve görgü tutanağına bağlanarak mütalaası ile birlikte Başmüdürlüğe intikal ettirilmesi zorunludur.

Gümrük idarelerince;

a) Transite konu eşyaya ilişkin ithalde alınan gümrük vergileri ve fon tutarlarına karşılık olarak Gümrük Kanununun 202 ve Müteakip maddeleri gereğince teminat alınması,

b) İthal konusu eşyanın ithalat vergileri ile fon tutarının %10 fazlasıyla teminata bağlanması, gümrük vergileri ile fondan muaf olan eşya için teminat yerine taahhütname alınması,

c) Geçici Depolama yeri olarak kabul edilen yerlerin eşyanın muhafazasına elverişli olması, gümrüğün kayıt, kilit ve denetimi altında bulundurulması ve sürekli izlenmesi,

d) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ıncı ve 50 inci maddelerinin uygulanması,

e) Yukarıda belirtilen şartlarla geçici depolama yeri olarak kabul edilen yerlere konulan eşyanın sahiplerinin, her ne sebeple ve suretle olursa olsun eşyanın konulduğu yerde meydana gelen zayiat ve firelerle, çalınma, yanma, kaybolma, bozulma veya değiştirme gibi eşyanın miktarına veya niteliğine tesir eden hallerden ve eşyanın bulunduğu yerlerden gümrüğün bilgisi dışında çıkarılmasından ve kullanılmasından dolayı gümrüğe karşı sorumlu tutulmaları,

Zayiat, fire, çalınma, kaybolma, bozulma veya değiştirme gibi nedenlerle etkilenen eşyanın vergi ve cezalarının, alınan teminattan mahsup veya doğrudan doğruya tahsil edilmek suretiyle kendilerinden alınacağı ve duruma göre idari veya kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma yapılacağının ilgililere duyurulması ve bu hususlara riayet edileceğine dair taahhütname alınması,

f) 492 sayılı Harçlar Kanununun 4369 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesine göre Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü) tarafından her takvim yılı başından geçerli olmak üzere belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanan (Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri) açma ve işletme harçlarının usulüne uygun olarak tahsil edilmesi (Bir defada getirilmeyen kople tesise ait olan ya da değişik zamanlarda getirilerek bir beyanname ile ithal edilecek eşyanın konulduğu geçici depolama yerlerinden bir defaya mahsusu açma ve işletme harcının tahsil edilmesi),

Suretiyle işlem tesis edilir.

g) Yukarıda belirtilen 2 nci madde uyarınca geçici depolama yeri olarak kabul edilen yerlere konulan eşyanın ithalini müteakip bu yerlerin geçici depolama yeri statüsü sona erer.

Gümrükler Başmüdürlükleri, bu Tebliğ esasları çerçevesinde verilen geçici depolama yeri izinlerini, verilen izne ilişkin yazının tarih ve sayısını da içeren ekteki örneğine uygun form düzenlemek suretiyle her ayın onuncu günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

1615 sayılı Gümrükler Kanunu hükümlerine göre sundurma olarak işletilen yerler

Madde 6- Halen 1615 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre sundurma olarak işletilen mahaller aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlüğe gireceği 05.02.2000 tarihinden itibaren geçici depolama yeri olarak kullanılmaya devam edilir. Bunun için bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde;

a) Kamu Kuruluşları ve Belediyeler tarafından işletilmekte olan sundurmaların geçici depolama yeri olarak işletilmeye devam edilebilmesi için, ilgili Kamu Kuruluşları veya belediye tarafından bağlı bulunan gümrük müdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekir.

b) Özel gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan sundurmaların geçici depolama yeri olarak işletilmeye devam edilebilmesi için sundurma sahip veya işleticisi tarafından ilgili gümrük müdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığa başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine;

1- Geçici depolama yerlerini işletecek gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili temsilcilerinin, Gümrük Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olunmadığına ilişkin adli sicil belgesi,

2- İlgili belediye Başkanlığından alınacak geçici depolama yeri olarak açılmak istenilen yere ait işletme izin belgesi ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yangın raporu,

3- Vergi Mükellefiyet Belgesi,

4- İkmalen, re'sen ve idarece tarh olunan vergiler nedeniyle idari yargı mercilerince açılan davalara ilişkin kesinleşmemiş olanlar hariç olmak üzere devlete vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak belge,

5- Gümrük Yönetmeliğinin (11) no.lu ekinde yer alan noterden tasdikli taahhütname eklenir.

Gümrük Müdürlüklerince sözkonusu dilekçe ve ekleri görüş de belirtilmek suretiyle başmüdürlüğe intikal ettirilir. Başmüdürlükçe, talep yukarıdaki esaslar çerçevesinde incelenerek görüşleri ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarılır. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce talepler incelenerek Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen şartların varlığı halinde sundurmaların geçici depolama yeri olarak işletilmesine izin verilir.

Altı aylık süre içerisinde başvurmayan veya gerekli nitelikleri taşımayan sundurmaların geçici depolama yeri olarak işletilmesine izin verilmez. Bunlar Müsteşarlıkça (Gümrükler genel Müdürlüğü) kapatılır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278434 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278434 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?