Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

YÜRÜRLÜKTEN KALKTI
17.01.2004-25349 Resmi Gazete
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük Antrepo Rejimi)
(Seri No: 10)
 
Amaç
Madde 1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine, aynı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca antrepolara konulan eşyaya tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini (KDV ve fon dahil) karşılayacak miktarda teminat alınmasına, 07.01.2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 37. maddesinin (b) ve (e) bendine istinaden antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarının belirlenmesine ve bu teminat tutarının gümrük vergileri ile gümrükçe alınan diğer vergi ve fon tutarlarının %10'una kadar indirilmesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca verilecek olan antrepo açma ve işletme izin belgelerinin düzenlenmesi ile bu belgelere ait harçların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirler.
 
I- GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
 
Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler
 
Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ ile eklenmiştir.)Genel antrepolar ile, her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrepoları açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, bağlı oldukları ve antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten bir rapor alırlar. Bu rapor ile, "Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni" almak üzere Gümrük Müsteşarlığına başvururlar. Gümrük Müsteşarlığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.
[1](18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik)Antrepo tiplerinden birini açmak ve işletmek isteyen kişiler tarafından; açılmak istenilen antrepoda hangi tür eşyaların depolanacağını, depolanacak eşyalar ile ilgili olarak ne tür bir faaliyette bulunulacağını, depolanacak eşyalara bağlı olarak antrepoda ne gibi bir teknik ve özellikte tesisatın bulunduğunu, depolanacak eşyanın parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya olması halinde antrepolarda bu niteliklerin eksiksiz olarak bulunduğunu, açılmak istenilen antreponun tipini, antrepoya ekonomik olarak ihtiyacı bulunduğunu, antreponun alan ve hacim bilgilerini, antreponun tam adresini ve gümrük idaresine mesafesini ve gerekli diğer bilgileri de ihtiva eden ayrıntılı dilekçe ile gerek dilekçede belirtilen bilgilere ilişkin ve gerekse aşağıda yer alan belgeler ile birlikte konulacak eşyanın gümrük işlemini yapmaya yetkili en yakın gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
1 - A ve B tipi genel antrepo açmak isteyen tüzel kişilerin müracaat dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri eklemeleri gerekir.
a)[2](11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ ile  değişik) Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asgari 2 yıldır faaliyette olan anonim ve limited şirketlerin bu durumlarını ve antrepo olarak açılmak istenilen yerin bulunduğu yörenin gelişmişlik durumuna göre ödenmiş sermayesinin 2007 yılı için; gelişmiş yöre kapsamındaki illerde 411.988.- YTL., normal yöre kapsamı illerde 205.994.- YTL., kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki illerde 102.996.- YTL. olduğunu tevsik eden Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği veya yeminli mali müşavir onaylı yazı.
b)[3] (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan şirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kişilik olması halinde, bu tüzel kişiliğin sermayesinin % 10’u veya fazlasına sahip olan gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz şirket mensupları hakkında; basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanuna muhalefetten mahkumiyet kararı olmaması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiillerden mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgesi,
c) Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,
d)[4] (18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,
e) Antrepo olarak açılmak istenilen yere ilişkin tapu senedinin veya söz konusu yerin kiralanmış olması halinde, tapu senediyle birlikte kira sözleşmesinin noterden tasdikli birer örneği,
f)[5] (18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepo olarak açılmak istenilen yer; Belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge ile yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu,
Formun Altı
g) Noterden tasdikli İmza Sirküleri ve kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi, 
 
h)[6](18/6/2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,
 
ı) Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde bu Genel Tebliğin 1 Numaralı ekindeki, diğer eşyada ise 2 Numaralı ekindeki örneğe uygun noterden tasdikli taahhütname, (Kamu Kuruluşları için taahhütname aranmaz)
 
j)[7] (18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yer alan eşyaların antrepoya konulacak olması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınacak depolama lisansı veya ihrakiye lisansı veya izin yazısı veya bunların Noter onaylı örnekleri,
 
            18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan ve illerin gelişmişlik durumunu gösteren liste, EK 4'te yer almaktadır. Bu listede Bakanlar Kurulunca yapılacak olan değişiklikler (a) bendinde belirtilen limitlerin uygulanması bakımından göz önünde tutulur. Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ödenmiş sermaye miktarının Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeniden değerlendirme oranında arttırılması ve bunun takip edilmesi hususuna dikkate edilmesi gerekir.
Ayrıca, Şirketin (Anonim ve Limited) yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar arasında yabancı şahsın veya yabancı bir şirketin bulunması halinde firma dilekçesinde bu durumun beyan edilmesi, diğer taraftan limited şirketlerde yönetim kurulunun bulunmaması nedeniyle, kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililerin (b) bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
2- C, D ve E tipi özel antrepo açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından; yukarıdaki fıkranın 1/(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan belgeler ve ilgili Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,
C, D ve E tipi antrepolar için EK 3'te; bu antrepolardan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vs. eşya konulmak üzere açılmak istenilen için ise EK 1'de yer alan noterden tasdikli taahhütname başvuru dilekçesine eklenir.
 
İzin
 
Madde 3-[8](11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ ile değişik) İlgili Gümrük Müdürlüğü söz konusu talebi antreponun Gümrük Yönetmeliğinin 286 ncı maddesinde sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olmak üzere, mutat yolların izlenmesi kaydıyla Gümrük Müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gerektiğinden, bu şartın sağlanıp sağlanmadığı, hususlarındaki tespitlerini müteakip düzenleyeceği görgü raporu ve görüşleri ile birlikte bağlı olduğu Başmüdürlüğe gönderir. Ancak, açılmak istenen genel antreponun adresi itibariyle 50 km. mesafe içerisinde birden fazla yetkili gümrük müdürlüğü bulunması halinde, işletici bu gümrük müdürlüklerinden birini tercih edebilir. Akaryakıt antrepoları hariç C, D ve E tipi antrepo taleplerine ilişkin müracaatlar ilgili Başmüdürlükçe sonuçlandırılır. Başmüdürlükçe açılışına izin verilen antrepolar ekli form (EK 5) ile; reddedilen taleplerin reddedilme nedeni gerekçeleri ile birlikte aynı gün içinde yazı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.
 [9](11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni" verilen antrepoların açılması talepleri Formun AltFormun ÜstüAntrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni" verilen antrepoların açılması talepleri Başmüdürlükçe incelenerek Başmüdürlük görüşü de belirtilmek suretiyle, Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Müracaatlar Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sahiplerinin isteği ile kapatılma hali hariç, antrepo açma izni iptal edilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerin ortaklarına iznin iptal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile yeniden antrepo açma izni verilmez.
[10](18/6/2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 seri nolu Tebliğ ile değişik) Formun AltFormun ÜstüGörgü tutanağı; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yerin, eksiksiz olarak Gümrük Yönetmeliğinin 286 ncı maddesinde yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının bizzat Gümrük Müdürü veya Vekili’nin Başkanlık edeceği ve Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muayene Memuru ve gümrük memuru ile temsil ve ilzama yetkili şirket yetkilisinden oluşan heyet marifetiyle tespitine ilişkin tüm bilgiler ile antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşullar ve antrepo alanının tam adresini, akaryakıt antrepolarında Gümrük Yönetmeliğinin 286 ncı maddesinin (p) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığını eksiksiz kapsar.
 
Devir
Madde 4- Gümrük Yönetmeliğinin 287 inci maddesinde antrepo işleticisinin hak ve yükümlülüklerinin Gümrük Müsteşarlığının izni ile bir başka kişiye devredilebileceği; ancak bu devre izin verilebilmesi için devretmek isteyenlerin taahhütlerini yerine getirmiş olması ve devir alacak olanların da gerek antrepoda var olan, gerek sonradan konulacak eşya ve maddeler nedeniyle terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Antrepoların devir işlemlerinin aşağıda açıklandığı gibi yürütülmesi uygun bulunmuştur.
İşletilmekte olan genel ve özel antrepoların devri için işletmeci ile antrepoyu devralmak isteyen kişi tarafından bağlı bulunulan Gümrük Müdürlüğüne müştereken müracaat edilmesi gerekir. Bu dilekçede devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanarak, aşağıdaki belgeler eklenir.
1- Antreponun devrine ilişkin usulüne uygun olarak düzenlenen sözleşme,
2- [11](18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik) Devralmak isteyen kişiye ilişkin; devir konusu antrepo A veya B tipi genel antrepo ise bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (ı) ve (j) bentlerinde kayıtlı belgeler ile (f) bendinde yer alan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bunun yerine geçen belge; C veya D tipi özel antrepo ise (b), (e), (g), (ı) ve (j) bentlerinde kayıtlı belgeler ile (f) bendinde yer alan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bunun yerine geçen belge ile Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,
3- Antrepo işleticisinin ünvan değişikliği yapması halinde, ünvan değişikliğinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,
4- İşleticisinin başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya başka bir tüzel kişiliğe devredilmesi halinde, birleşmeye veya devre ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği.
Gümrük müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüş de belirtilmek suretiyle talep Başmüdürlüğe intikal ettirilir. C ve D tipi antrepo devir talepleri Başmüdürlükçe sonuçlandırılır. Başmüdürlükçe devrine izin verilen antrepolar ile ilgili olarak aynı gün içinde Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir. Başmüdürlüğe intikal ettirilen A ve B tipi antrepolar ile her türlü akaryakıt antrepo devir talepleri, incelenerek görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarılır. Talepler Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
E Tipi özel antrepoların işletme hakkı devredilemez.
 
Antrepolarda yapılacak değişiklikler 
MADDE 5-[12](18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik fıkra) Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun, antreponun boş olduğunun ve defter kayıtlarına uygunluğunun tespit edilmesi üzerine ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.
[13](18/6/2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 seri nolu Tebliğ ile değişik) Antrepolarda yapılmak istenilen aynı saha içersindeki genişletme, daraltma, tadilat v.b. Gümrük Yönetmeliğinin 284 üncü maddesi kapsamı talepler ile antreponun aynı gümrük idaresi denetiminde bulunan başka bir adrese taşınmasına ilişkin talepler, antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin incelenmesi neticesine göre Gümrük Müdürlüğünce karşılanır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.
[14](18/6/2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 seri nolu Tebliğ ile değişik) Ancak; antrepolarda statü değişikliğine (özel antrepodan genel antrepoya veya genel antrepodan özel antrepoya) ilişkin talepler ile genel ve özel ayırımı yapılmaksızın akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilavesi ve akaryakıt antrepolarının başka bir adrese taşınması talepleri incelenerek, görüş de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) aktarılır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
[15](18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik)  
Akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h), (ı) ve (j) bentlerinde kayıtlı belgeler, antreponun başka bir adrese taşınması ise (c), (d), (e), (f) bentlerinde kayıtlı belgeler, bunların dışında kalan bir değişiklik ise değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik müracaatında yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar dilekçesinde belirtilir.
[16](18/7/2006 tarih ve 26232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Tebliğ ile değişik)
Bu madde uyarınca, antrepolardaki yapılacak değişikliklerle ilgili olarak 3 üncü maddede belirtilen görgü raporu düzenlenir ve açılış talepleri Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılanlara ilişkin görgü raporu Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilir.
 
II- E TİPİ ANTREPOLAR
Madde 6- Gümrük Yönetmeliğinin 309 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca, sanayicilere ait yatırım malı, hammadde, makine ve benzeri eşya ile yatırım malları ve makinelerden bir tesise ait olup, hacim, ağırlık ve hassasiyet gibi özellikleri nedeniyle antrepo binalarına alınamayan ve doğrudan montaj mahalline alınması gereken eşyanın konulması ve montajının yapılması amacıyla montaj müsaadeli özel antrepolar (E tipi antrepolar) açılabilir.
Bu antrepolarla ilgili işlemlerde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin amir hükümleri ile birlikte aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır.
a) E tipi montaj müsaadeli özel antrepolardaki eşya, gümrük idaresinin denetlemesi, antrepo sahibinin sorumluluğu altında olup, idarenin haber ve izni olmadan bu yerlere gümrüklü olsun olmasın eşya konulamaz ve buralardan eşya çıkartılamaz.
Bununla birlikte, montaj müsaadeli özel antrepo açılmasına izin verilen kişilerden, montaj mahalline alınmasına izin verilen eşya dışında herhangi bir eşyanın montaja alınmayacağına ilişkin noterden tasdikli bir taahhütname alınır.
b) Montaj müsaadeli özel antrepolara konulacak eşya için teminat alınması zorunludur.
Bununla birlikte, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgelerinde yer alan yatırım mallarının %100 gümrük muafiyetine tabi olması halinde, belgenin geçerlik süresi sonuna kadar antrepoya teminat aranılmadan konulabilir. Ancak, belgenin geçerlik süresi sona erdikten sonra antrepoda bulunan veya antrepoya alınacak eşyanın gümrük vergilerinin (KDV ve fon dahil) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 98 inci maddesi gereğince teminata bağlanması gerekir.
c) Montaj Müsaadeli özel antrepolara alınmalarına izin verilen eşyanın montajında kullanılacak aynı tesise ve komple olarak bir ünite teşkil edecek eşyaya ait yedek parça ve malzeme niteliğindeki ithale konu eşya, aynı firma veya kuruluşa ait daha önce açılmasına izin verilen ya da montaj müsaadeli özel antrepo ile birlikte açılmasına müsaade edilen kapalı bir özel antrepoya, böyle bir yer yoksa montaj mahallinde hazırlanacak ve Gümrük Müdürlüğünce müsaade edilecek kapalı yerlere konulur. Bu tür eşyanın, montaj mahallinde kullanılacağına ilişkin taahhütname alınır ve tam tespiti yapılmak suretiyle memur gözetiminde özel antrepodan veya kapalı sahadan alınıp montaj hattına verilir.
d) Montaj müsaadeli özel antrepo açacakların, işlem bakımından bağlı olacakları gümrük idaresine verecekleri Gümrük Yönetmeliğinde yazılı yükümlülükleri yerine getireceklerine dair noterden tasdikli taahhütnamede, montaj mahallinde hazırlanan kapalı yer de ayrıca belirtilir.
e) Montaj müsaadeli özel antrepo açmak isteyen kişiler, o yer gümrük idaresine yazı veya dilekçe ile başvurarak, uğraştıkları işle açacakları antreponun yeri ve buraya konulacak hacimli, ağır ve hassas eşya ile özel antrepo veya montaj sahasında hazırlanan kapalı yere konulacak yedek parça ve malzeme niteliğindeki eşya hakkında bilgi vermek zorundadır. Ayrıca yazı ve dilekçelerine eklenecek belgelerin bu tebliğde öngörüldüğü şekilde düzenlenmesi gerekir.
 
Madde 7- Montaj müsaadeli özel antrepolara konulan eşyanın; Yatırım Teşvik Belgesi konusu olması halinde belge süresi (ek süreler dahil) sonunda; teşvik belgesi konusu olmaması halinde ise iki yıl içinde montajının tamamlanarak serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılması gerekir.
Ancak, montajın haklı ve geçerli sebeplerle tamamlanamadığının tevsiki halinde bu süre, gümrük idaresince uzatılabilir.
Açtıkları montaj müsaadeli özel antrepoları kapatmak isteyenler durumu yazılı olarak ilgili gümrük müdürlüğüne bildirirler. Antrepodaki eşyanın komple bir tesis olduğunun, miktar ve çeşit bakımından bir ünite teşkil ettiğinin ekspertiz ve/veya bilirkişi raporuyla kanıtlanmasından sonra eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanarak antrepo gümrük idaresince kapatılır.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı global liste muhteviyatı eşyanın çok fazla kalemden oluşması halinde, bunların ayrı ayrı üniteler olduğunun ve birbirleriyle entegre olarak çalıştığının tevsik edilmesi şartıyla, yatırım tamamen sonuçlanmadan kısmi ithalinin yapılması mümkündür. Bu durumda, ithali yapılan eşyanın, montajı tamamlanmayan eşya ile karışmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir.
 
III- ANTREPO AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGELERİ VE HARÇLARIN TAHSİLİ
Madde 8- 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 108 inci maddesinde, ruhsatnamelerden bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu, aynı Kanunun 109 uncu maddesinde de ruhsatname harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişilerin ödemekle mükellef bulunduğu, 127 nci maddesinde de, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlemin yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan antrepo ve geçici depolama yerleri açma izni belgelerine ilişkin harcın anılan Kanunun 127 nci maddesine istinaden peşin olarak ödenmesi, harcın ödenmesini müteakip söz konusu belgenin düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak yapılacak işlemler
Madde 9- Açma ve işletme izin belgeleri ile açma izin belgelerinin verilmesi ve bu belgelere ait harçların tahsiline ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.
a) Verilecek antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin izin yazısının gümrük idaresine intikal etmesini müteakip, harcın ödenmesi için, vergi dairesine EK 6'da yer alan örneğe uygun bir yazı yazılır; aynı zamanda bu yazının bir örneği firma yetkilisine elden verilir.
b) Açma ve işletme harcının veya açma harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzunun veya yazısının ilgili tarafından 7 gün içinde Gümrük Müdürlüğüne ibrazı halinde, bir örneği ekli (EK 7, 8) "Açma ve İşletme İzin Belgesi" veya "Açma İzin Belgesi" gümrük idaresince düzenlenerek ilgilisine verilir.
Söz konusu belgeler bizzat Gümrük Müdürü veya vekili tarafından imzalanır.
c) Açma ve işletme harcı toplamı veya açma harcının tahsil edildiğine dair Vergi Dairesi makbuzu veya yazısının, Vergi Dairesine muhatap yazının ilgiliye verildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile durumun aynı vergi dairesine bildirilmesi, ayrıca bu süre içinde ilgiliye gönderilecek yazıda söz konusu harcın yatırılması gerektiği, aksi takdirde verilen iznin iptal edileceği hususu bildirilir.
d) Açma ve İşletme İzin Belgesinin ilgili bulunduğu antreponun veya geçici depolama yerinin görülebilir bir yerine asılacağı ilgilisine tebliğ edilir. Denetimler sırasında bu belgelerin yerinde bulunup bulunmadığına dikkat edilir.
e) Açma ve işletme harcı toplamı yatırılmadan izin belgesi düzenlenmeyerek ilgili olduğu yere eşya konulmasına izin verilmez.
f) Bu yerler kapatıldığında söz konusu belgeler geri alınarak dosyasında muhafaza edilir.
g) Yukarıda belirtilen hususların sırasıyla yerine getirilmesi ve bunların ilgili gümrük idaresi ve başmüdürlükçe titizlikle takip edilmesi gerekir.
Akaryakıt antrepoları ile ilgili olarak; Açma ve İşletme İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonra, ancak antrepoya eşya alınmadan önce, kalibrasyon cetvellerinin hesaplanmasında esas alınan ölçüm yerlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan depolama veya ihrakiye lisanslarında veya izin yazılarında belirtilen tanklara konulacak ürün cinslerini ve tank referans yüksekliklerini gösteren tank bilgilerinin yer aldığı plakaların veya etiketlerin tanka çıkış merdivenlerinin başlangıç ve bitiş noktalarına asılması ilgilisinden yazı ile istenir ve denetimler sırasında bunlar kontrol edilir.
 
Her yıl tahsil edilecek harçlarla ilgili olarak yapılacak işlemler
Madde 10- 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen "X- Gümrük Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Ruhsatname Harçları" bölümünde işletmeye ilişkin harçların her yıl tahsil edileceği belirtilmiştir.
Her yıl tahsil edilecek bu harçlar, antrepo veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen yerler ile ilgili olarak açma ve işletme izin belgelerinin verildiği tarihi takip eden yıllarda da bu harçların tahsilini sağlamak amacıyla işleticilerin mükellefiyet kayıtlarının bulunduğu vergi dairesine bir örneği ekli (EK 9) yazı gönderilir.
Antrepolara veya geçici depolama yerlerine ilişkin yıllık harcın Ocak ayı sonuna kadar yatırıldığına ilişkin makbuzun gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, bu antrepolara ve geçici depolama yerlerine eşya konulmasına izin verilmez.
Yukarıda belirtilen yerlerin gerek ilgilinin isteği, gerekse idarece re'sen kapatılması üzerine kapatma işleminin gerçekleşmesini müteakip ilgili vergi dairesine durum derhal bir yazı ile bildirilir.
 
Açma ve işletme izin belgesi veya açma izin belgesinin harç tahsil edilmeden verilmesi halinde doğacak sorumluluk
Madde 11- 492 sayılı Harçlar Kanununda, gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurların harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, ait olduğu harç ödenmeden açma ve işletme izin belgesi verilmesi halinde, bu belgelere ilişkin harçlardan belgeleri veren memurlar mükellef ile müteselsilen sorumludurlar. Başka bir ifadeyle harç tutarları mükellefinden veya ilgili memurdan tahsil edilir.
 
Defterdarlıklara bilgi verilmesi
Madde 12- 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) sayılı tarifelerde yer alan belgeler için yayımlanan 27 Seri No.'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği gereğince, yıllık harca tabi belgelere ilişkin olarak, ilgili idarelerce sonradan yapılan iptal, devir, yenileme, uzatma ve benzeri değişiklikler de ilgili Defterdarlıklara bildirilir.
Dolayısıyla, Gümrük Müdürlüklerince düzenlenen gümrük antreposu ve geçici depolama yerleri açma ve işletme izin belgelerinde, iptal, devir, yenileme, uzatma ve benzeri değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren (15) gün içerisinde ilgili Defterdarlığa bildirilmesi gerekir.
 
IV- ANTREPOLARDA TEMİNAT
Madde 13- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 98 inci maddesinde; gümrük idarelerince Kanunun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, antrepo işleticisinden teminat isteneceği; fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan ya da ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmayacağı, Kanunun 204 üncü maddesinde götürü teminat alınmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 282 inci maddesinin 2 nci fıkrasında teminatın sadece Türk Lirası, yabancı para, hazine tahvil veya bonosu veya Müsteşarlıkça tespit edilen bankalardan alınmış teminat mektupları şeklinde olabileceği, 651 ve 652 nci maddelerinde ise götürü teminattan Müsteşarlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticilerinin yararlanabileceği ile en az alınacak teminat tutarı belirtilmiştir.
Bu itibarla, Gümrük Antrepo Rejimi hükümlerine göre işletilen antrepoların işleticilerinden, buralara konulan eşya için aranacak gümrük vergileri (Katma Değer Vergisi dahil) ve ithalat rejimine göre alınması gereken fon haklarını korumak üzere alınacak teminatlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde işlem yapılacaktır.
 
Teminat aranmayacak haller
Madde 14- a) Antrepoya konulacak eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmuş olması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 81 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca teminat alınmış olması halinde ayrıca teminat alınmaz.
b) Fuar ya da sergilere konulan veya ithalat vergilerinden (Katma Değer Vergisi dahil) muaf olan veya ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat alınmaz.
c) F Tipi Genel Antrepolara konulan eşya için teminat alınmaz.
d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım mallarının %100 gümrük muafiyetine tabi olması ve montaj sahalarının E Tipi Özel Antrepo olarak kabul edilmiş olması halinde, buralara konulan eşyanın gümrük vergileri (Katma Değer Vergisi ve fon dahil) için belgenin geçerlik süresi sonuna (ek süreler dahil) kadar teminat alınmaz.
 
Teminat aranacak haller
Madde 15- Antrepolara konulan eşya için gümrük vergileri (Katma Değer Vergisi dahil) ve ithalat rejimine göre alınması gereken fon tutarı kadar teminat alınır.
Bu teminat antrepoya alınan her parti mal için ayrı alınabileceği gibi, toplu (global) ve götürü teminat şeklinde de olabilir. Toplu (global) teminat alınması halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve konulan eşyanın vergilerinin (KDV ve fon dahil) global teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat alınması gerekir.
Götürü teminat alınması halinde antrepoya alınan eşyadan alınması gereken teminat tutarını aşan kısım için ayrıca teminat aranmaz.
 
Götürü Teminat
Madde 16- Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın antrepo işleticilerinden aşağıda belirtilen şekilde götürü teminat alınabilir.
- 250 m2 veya 5.000. m3'e kadar olanlar için 75.000.- EURO
- 250 m2'den sonraki her m2 için 50.- EURO
- 5.000 m3'den sonraki her m3 için 2.- EURO
5000 m2 ile 100.000 m3'ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz.
Götürü teminatın verilmesinin istenilmemesi halinde 15. maddeye göre her parti mal için ayrı ayrı veya toplu (global) teminat verilmesi gerekir.
Akaryakıt ürünleri konulan antrepolar için götürü teminat verilmesinin istenilmesi halinde, bu maddeye göre yapılacak hesaplamaya göre alınması gereken teminat tutarının 2 (iki) katı esas alınır.
 
İndirimli ve Toplu Götürü Teminat
Madde 17- Antrepo işletme izni verilenlerden alınacak götürü teminat, 18 inci maddedeki şartları taşıyan işletmeciler için (teminatı kullanıcı verdiğinden B tipi antrepo hariç) 16 ncı maddeye göre hesaplanacak teminat tutarının %10'u olarak uygulanır. Ancak, alınacak teminat tutarı hiçbir şekilde 75.000.- EURO'dan az olamaz.
Birden fazla antrepo işletmeciliği yapan ve 18 inci maddedeki şartları taşıyan işletmeci firmaların Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 250.000.- EURO toplu götürü teminat vermeleri halinde bunlardan, işlettikleri antrepolara koyacakları eşya için başkaca bir teminat aranmaz.
İndirimli veya toplu götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır.
 
İndirimli Teminat İçin Başvuru Sırasında Aranacak Şartlar
Madde 18- Antrepo işletmecilerinin indirimli ve toplu götürü teminattan faydalanabilmeleri için;
a) Bir önceki ve başvuru yılı içinde, Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle Gümrük Kanununun 235 inci maddesi uyarınca 1 (bir) defadan fazla sayıda ceza uygulanmaması,
b) Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında takvim yılı itibariyle işlem gören antrepo beyannamesi toplam sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda 5 (beş)'den fazla sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük Mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Gümrük Kanununun 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmaması,
c) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, antrepo beyannamesi sayısının % 2'sini aşan ve aynı zamanda 10 (on)'dan fazla sayıda aynı Kanunun 241/3 (f), (g) ve 241/4 (e), (f) fıkralarında belirtilen nedenler ile usulsüzlük cezası uygulanmaması,
Şartlarının tamamı ile birlikte,
1) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en az 100 gümrük beyannamesi kapsamı ve asgari 5 Milyon CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmesi,
2) Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılı içinde, her bir yıl itibariyle ayrı ayrı değerlendirildiğinde, asgari 10 Milyon CIF/ABD Doları kıymetinde eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işlem görmesi,
Şartlarından birini taşıyan genel antrepo işleticileri ile bu maddenin ikinci fıkrasının 1 ve 2 nci bentlerinde belirtilen miktarları yarı nispetinde taşıyan özel antrepo işleticileri faydalanır.
Bu uygulamadan yararlanacak kamu kuruluşları için herhangi bir şart aranmaz.
 
Başvurunun İncelenmesi
Madde 19- Antrepo işleticilerinin 18 inci maddede belirtilen şartlara sahip olduklarını gösteren belgeler ve gümrük beyannameleri antreponun bağlı bulunduğu Gümrük Müdürlüğüne sunulur. Gümrük Müdürlüğünce yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıyan antrepo işleticilerine indirimli teminattan faydalanma izni verilir. Verilen izinler Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilmek üzere Gümrükler Başmüdürlüklerine iletilir.
 
İndirimli Teminattan Faydalanma Süresi ile Bilgi ve Belgelerin Yenilenmesi
Madde 20- Bu Tebliğin 17 nci maddesine göre indirimli teminattan faydalanma süresi başvuru yılı sonuna kadardır. Bu şekilde götürü teminattan faydalanmaya devam edilmesinin talep edilmesi halinde buna ilişkin bilgi ve belgelerin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
 
İznin İptali
Madde 21- Antrepo işleticilerinin 18 inci maddede belirtilen şartları başvurunun yapıldığı yıl içinde kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, verilen götürü teminat izni iptal edilir.
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 22- 20.03.2000 tarih ve 23995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1, 2, 3, 4 ve 5 seri No.'lu(Gümrük Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliğleri ile, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8 Seri No.'lu (Gümrük Antrepo Rejimi) Tebliği, 28.12.2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9 Seri No.'lu (Gümrük Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği ile 27.12.2003 tarihli 25329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28 seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 4'üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
Madde 23- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 24- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
 
EK 1
 
YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI VEYA MUHAFAZALARI İÇİN ÖZEL TERTİP VEYA TESİSLER GEREKEN EŞYANIN KONULMASINA MAHSUS ANTREPO AÇMA/İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
(Noterden tasdikli olacaktır.)
 
Adresi ve diğer özellikleri ..../..../.... tarihli ve .......... sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan tank ve depoları özel antrepo olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:
 
1- Antrepoya alınacak petrol, benzin ve müştakları (akaryakıtlar) veya sair eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığının bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,
2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya (tanklara) konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,
 
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığının izni üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,
 
4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an Gümrük İdaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri onlara göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,
 
5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı olarak yapılan teftiş ve soruşturmalarda, Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,
 
6- Mevcut tesisatta Gümrük İdaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,
 
7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından gerekli fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının güvenle korunabilmesi için Gümrük Müsteşarlığınca gerekli görülen sair tesisat ve tadilatı yapmayı,
 
8- Antrepoya konulacak petrol ve müştaklarının (akaryakıtların) veya sair eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,
 
9- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Gümrük Müsteşarlığının devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,
 
10- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,
 
11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine ve Gümrük Müsteşarlığı Müfettişler ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,
 
Keza antrepolara eşya konulması, buralardan çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,
 
12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından gümrük idaresine peşin olarak kanunen geçerli teminat vermeyi,
 
13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere atanacak gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen Gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi ve bu memurlara her altı ayda bir ücretsiz olarak bir tulum elbisesi ile üç senede bir defa meşin ceket vermeyi,
 
(NOT: Meşin ceket akaryakıt antrepolarındaki memurlar için)
 
Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,
 
14- Gümrük Müsteşarlığı veya Başmüdürlük veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,
 
15- Gümrük Mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Gümrük Müsteşarlığı'nın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası
 
 
 
EK 2
 
GENEL ANTREPO AÇIP İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
(Noterden tasdikli olacaktır.)
 
Adresi ve diğer özellikleri ...../...../..... tarihli ve .......... sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan yeri genel antrepo olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek müsaadeye karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:
 
1- Antrepoya alınacak eşya için antrepolar hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığının bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,
 
2- Antreponun içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve antrepoya konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,
 
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı antrepoya konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığının isteği üzerine derhal ödemeyi ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,
 
4- Antrepo, bina ve müştemilatı kanunen her an Gümrük İdaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda antrepodaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,
 
5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerleri, Gümrük Başmüdür veya Müdürleri tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda, Gümrük Mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya İdaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen antrepo memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,
 
6- Mevcut tesisatta Gümrük İdaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,
 
7- Antrepoya konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından lüzumlu fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Gümrük Müsteşarlığınca gerekli görülecek sair tesisat ve tadilatı yapmayı,
 
8- Antrepoya konulacak eşyanın antrepoya girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında antrepoda yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, antrepo içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mayilerin depo veya tanklardan tank veya depolara, veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,
 
9- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi taktirde Gümrük Müsteşarlığının devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,
 
10- Antrepoyu ileride Gümrük Müsteşarlığının izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz taktirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde eşya gümrüklenerek ithal veya yabancı bir memlekete tekrar ihraç veya transit edilerek antrepodan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin, devam edeceğini,
 
11- Antrepolara konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine, Gümrük Müsteşarlığı Müfettişler ve Muavinleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörler ve Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi,
 
Keza antrepolara eşya konulması, buralardan eşya çıkarılması veya antrepoda sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,
 
12- Antrepoya alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından, Müsteşarlıkça belirlenen esaslara göre teminat vermeyi,
 
13- Antrepoda devamlı olarak çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen Gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla antrepoya geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,
 
14- Telefon da dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını bedelsiz olarak temin etmeyi,
 
15- Gümrük Mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Gümrük Müsteşarlığı'nın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka antrepolara naklettirerek antrepoyu kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.
 
Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası
EK 3
 
(C) (D) ve (E) Tipi ÖZEL ANTREPO AÇMA TALEBİNDE BULUNANLARDAN GÜMRÜK ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
(Noterden tasdikli olacaktır.)
 
...../...../.......... tarih ve .......... sayılı yazımız ile Gümrük Müsteşarlığı'na sunduğumuz plan (kroki) ve fotoğraflarda gösterilen .................................................. adresindeki kapalı/açık (duruma uygun olanı yazılacaktır.) mahallin .................... ünvanlı firmamızca özel antrepo olarak kullanılması için Müsteşarlıkça verilecek müsaadeye karşı:
 
1- Antrepoya konulacak eşya için Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine ve Müsteşarlığın bu husustaki tebliğlerine tamamen uymayı,
 
2- Antrepoya konulacak eşya için Gümrük İdaresince tahakkuk ettirilen gümrük ve sair vergi ve resimlerini karşılamak üzere önceden kanunen geçerli teminat vermeyi,
 
3- Antrepo kapılarının görevli gümrük memurları tarafından kilitlenerek mühür altına alınması sırasında tutulacak müşterek zabıt varakasını imza etmeyi ve antreponun sair menfezlerinin mal ithal ve ihracatına veya dışarıdan bir kimsenin girip çıkmasına meydan vermeyecek surette kapatılmasını veya örülmesini sağlamayı,
 
4- Gümrük İdaresi ile Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş ve Muavinleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ve Stajyerlerine diledikleri anda antrepodaki eşya ve maddelerle bunlara ait kayıt ve belgeleri ibraz etmeyi ve her türlü kolaylığı kendilerine göstermeyi ve gerekli açıklamaları yapmayı,
 
5- Antrepoda, Gümrük İdaresi veya Müsteşarlık Müfettiş ve Muavinleri ile Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri tarafından yukarıdaki maddeye göre yapılan kontrol ve yoklamalar ve teftişler neticesinde antrepo beyannamesindeki tespite nazaran meydana gelecek noksan eşyaya ait gümrük ve sair vergi ve resimleri gümrük veznesine derhal yatırmayı, aksi halde bunların verilen teminattan düşülmesini kabul etmeyi,
 
6- Yukarıdaki maddeye göre antrepoda yapılacak kontrol, yoklama ve teftişlerde hazır bulunmayı veya temsilen bir memur veya bir kişi bulundurmayı, aksi taktirde Gümrükçe veya Müfettiş ile Kontrolörlerce en aşağı iki memurun huzuru ile yaptırılacak olan yoklama ve kontrol neticesini kabul etmiş sayılmayı,
 
7- Eşyanın antrepoya girişi sırasında görevli muayene memurunca huzurumuzda tespit edilerek antrepo beyannamesinin tahakkuk tablosunda gösterilen ve tarafımızdan "Uygundur" şerhi ile imza ve tasdik edilecek olan eşyanın cinsi, nevi ve vasıfları ile gümrük vergisine esas teşkil eden miktarı üzerinden Gümrük İdaresine karşı sorumlu olmayı, antrepoya alındıktan sonra eşyanın beyannamesinde yazılı evsafında veya herhangi bir sebeple miktarında meydana gelen bozulma, fire ve kayıplar (zayiat) dan dolayı bir hak iddia etmemeyi,
 
8- Antrepoya eşya alınıp çıkarılması için ................... gümrüğünden gönderilecek görevli memurların harcırah mevzuatı hükümlerine göre yol giderleri ile gündeliklerini peşinen ödemeyi, bu memurların resmi tatil günlerinde veya mesai saatleri dışında çalıştırılmasına gerek görüldüğü taktirde Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre fazla mesai ücretlerini de peşin olarak gümrük veznesine yatırmayı,
 
9- İşlerin antrepoda daimi surette gümrük memuru bulundurulmasını zorunlu kılacak derecede çoğalması halinde bu memurların üç aylık maaşlarını karşılayan parayı her üç ayda bir peşin olarak gümrük veznesine yatırmayı,
 
10- Antrepoya alınıp çıkarılan eşya hakkında Gümrük Yönetmeliğinde yazılı kayıt ve dosyalarla Gümrük İdaresinin bu hususta gerekli göreceği sair kayıt ve dosyaları tutmayı,
 
11- Gümrük Müsteşarlığının yukarıdaki şartlara ve Gümrük Kanun ve Yönetmeliğindeki esaslara riayetsizlik dolayısıyla vermiş olduğu özel antrepo müsaadesini her zaman geri alabileceği gibi, bunların dışında kalan idari sebep ve mülahazalarla da bir aylık süre vermek suretiyle antrepoyu kapatabileceğini, bu şekilde kapatılacak olan antrepoda mevcut eşyayı derhal yurda ithal edemediğimiz taktirde, her türlü masraf ve hasarı tarafımıza ait olmak üzere Müsteşarlığın müsaadesi ile, göstereceği bir antrepoya kaldırmayı veya transit etmeyi ve bu işler bitinceye kadar Gümrük İdaresine karşı sorumluluğumuzun devam edeceğini ve bütün bunlardan dolayı Gümrük İdaresinden hiçbir istek ve iddiada bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
Taahhütnameyi verenin veya
vekil veya temsilcisinin imzası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 4
Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller
Normal Yöre Kapsamındaki İller
Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller
İSTANBUL (İl Sınırları)
KOCAELİ (İl Sınırları)
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışı)
ESKİŞEHİR KONYA GAZİANTEP SAKARYA
KASTAMONU ÇORUM ARTVİN ERZİNCAN
TUNCELİ ADIYAMAN KARS GÜMÜŞHANE
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları)
İZMİR (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışı)
BOLU
BURDUR KÜTAHYA
AFYON
TRABZON SİVAS OSMANİYE AKSARAY
BAYBURT BATMAN MARDİN
VAN
İZMİR (Büyükşehir Belediyesi Sınırları)
BURSA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışı)
TEKİRDAĞ YALOVA
MERSİN
MUĞLA
K.MARAŞ KİLİS
BARTIN TOKAT
SİİRT
IĞDIR HAKKARİ
BİTLİS
BURSA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları)
ADANA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışı)
AYDIN
BALIKESİR KIRKLARELİ KAYSERİ
ÇANKIRI SİNOP
ORDU ERZURUM
ARDAHAN BİNGÖL
AĞRI
ŞIRNAK
ADANA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları) ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları)
ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışı)
 ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç)
EDİRNE
ISPARTA
MANİSA
UŞAK
DÜZCE
DENİZLİ
BİLECİK
HATAY
DİYARBAKIR YOZGAT ŞANLIURFA NEVŞEHİR ELAZIĞ
AMASYA
KARABÜK
MALATYA
MUŞ
RİZE
KIRŞEHİR ÇANAKKALE (Bozcaada ve  Gökçeada İlçeleri) KIRIKKALE
 
 
 
ZONGULDAK
KARAMAN
NİĞDE   SAMSUN
GİRESUN
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 5
 
(18/6/2006 tarih ve 26202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile değişik)
 
ANTREPO BİLDİRİM FORMU
ANTREPO TİPİ ve KODU:
 
FİRMA ADI:
 
VERGİ SİCİL NO:
 
BAŞMÜDÜRLÜK:
 
MÜDÜRLÜK:
 
AÇILIŞ TARİHİ: ...../...../…....
KAPANIŞ TARİHİ: ...../...../200..
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3):
 
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3):
 
TANK ADEDİ:
 
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3):
 
ADRESİ:
 
GÜMRÜĞE MESAFESİ (mt/km):
 
DÜZENLENME GEREKÇESİ:
 
FİRMA ÖDENMİŞ SERMAYESİ:
 
FİRMA KURULUŞ TARİHİ:
 
ANTREPONUN FAALİYET KONUSU:
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olanlar ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil Yetkisine Haiz Şirket Mensupları :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANTREPODAKİ DEĞİŞİKLİKLER
 
AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİH
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3)
ESKİ ALAN
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANK ADEDİ
ESKİ
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3)
ESKİ
DEĞİŞİKLİK
TOPLAM
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNVAN
ESKİ UNVAN
YENİ UNVAN
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
ADRES
ESKİ ADRES
YENİ ADRES
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
DEVİR
DEVREDEN
DEVRALAN
TARİHİ
 
 
 
 
 
 
 
1- Düzenlenen formlarda açılış dahil, daha önceki tüm değişikliklere ilişkin bilgiler yer alır.
2- Formun düzenlenme gerekçesi (açılış, devir, birleşme, kapanış, ilave, daraltma,   
     genişletme, Gümrük İdaresi değişikliği v.s.) hangisi ise o bilgi yazılır.
3- Adres satırına, antreponun tam adresi yazılır.
4- Antreponun devri durumunda, form bilgileri devralan firma esas alınarak doldurulacaktır.
5- Alan açık ve kapalı olarak ayrı ayrı belirtilir.
6- Antreponun faaliyet konusu akaryakıt, gıda, tekstil v.s. hangisi ise o bilgi yazılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 6
 
.................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
Adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .................... açma ve işletme izin belgesi/açma izin belgesi düzenlenecek olan ....................'dan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .................... lira harcın 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.
 
.................... Gümrük Müdürü
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
.................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
....................'dan .................... lira açma/işletme harcı ...../...../..... tarih ve .................... sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.
 
         .................... Vergi Dairesi Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 7
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
.......... Gümrük Müdürlüğü
 
 
 
ANTREPO AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ
 
İzin Belgesi No/Tarih                                                   :
 
Açma ve İşletme İzni Sahibinin
Adı Soyadı veya Ünvanı                                              :
 
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı               :
 
Antreponun Tipi ve Kod Numarası                              :
 
Antreponun Adresi                                                      :
 
Antreponun Bağlı Bulunduğu Gümrüğün Adı     :
 
Antreponun alanı/hacmi                                               :
 
 
 
Yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı kişiye Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün .../.../200... tarih ve .................... sayılı yazısına istinaden antrepo açma ve işletme izni verilmiştir.
 
 
 
.................... Gümrük Müdürü
 
 
 
 
 
EK 8
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
.......... Gümrük Müdürlüğü
 
 
 
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ
 
Kod Numarası                                                            :
 
İzin Belgesi Sayı/Tarihi                                     :
 
Açma ve İşletme İzni Sahibinin
Adı Soyadı veya Ünvanı                                              :
 
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinin Adı               :
 
Geçici Depolama Yerinin Adresi                                  :
 
Geçici Depolama Yerinin Bağlı Bulunduğu
Gümrüğün Adı                                                 :
 
Geçici Depolama Yerinin Alanı                        :
 
 
 
Yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı kişiye Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ...../...../200..... tarih ve .......... sayılı yazısına istinaden geçici depolama yeri açma ve işletme izni verilmiştir.
 
 
 
.................... Gümrük Müdürü
 
 
  
 
 
 
EK 9
 
.................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .......... açma ve işletme izin belgesi verilen ..........'dan 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .......... lira yıllık açma/işletme harcının 7 gün içinde tahsili için adı geçenin mükellefiyetinin tescil edilerek sonucundan bilgi verilmesini arz ederim.
 
 
 
.................... Gümrük Müdürü
 


[1] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Antrepo tiplerinden birini açmak ve işletmek isteyen kişiler tarafından, açılmak istenilen antrepoda depolanacak eşya ile ilgili olarak ne tür faaliyette bulunulacağı, tipi ve gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik olarak neden ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile antrepoya konulacak eşyanın gümrük işlemini yapmaya yetkili en yakın gümrük müdürlüğüne aşağıda yer alan belgeler ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.”
 
[2]Bendin değişiklikten önceki şekli: “Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca asgari 2 yıldır faaliyette olan anonim ve limited şirketlerin bu durumlarını ve antrepo olarak açılmak istenilen yerin bulunduğu yörenin gelişmişlik durumuna göre ödenmiş sermayesinin 2004 yılı için; gelişmiş yöre kapsamındaki illerde 313.010.000.000.- TL., normal yöre kapsamı illerde 156.505.000.000.- TL., kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki illerde 78.252.000.000.- TL. olduğunu tevsik eden Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği veya yeminli mali müşavirden alınacak noter onaylı yazı,”
 
[3] Bendin değişiklikten önceki şekli:“Antrepo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisine haiz şirket mensupları hakkında; basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanuna muhalefetten mahkumiyet kararı olmaması ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin 1-6 numaralı bentlerinde) belirtilen fiillerden mahkum olmadıklarını tevsik eden sabıka kayıt belgesi,”
 
[4] Bendin değişiklikten önceki şekli: “Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar veya bunların renkli fotokopileri,”
 
[5] Bendin değişiklikten önceki şekli: “Belediye sınırları içerisinde açılacak antrepolarda ilgili Belediye Başkanlığından, diğer yerlerde Valiliklerden ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya kuruluştan alınacak; antrepo olarak açılmak istenilen yere ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya bu gibi belge ile yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yangın raporu,”
 
[6] Bendin değişiklikten önceki şekli: “Antrepo olarak açılmak istenilen tanklara ilişkin kalibrasyon cetveli”
 
[7] Bendin değişiklikten önceki şekli: “Antrepoya konulacak eşyanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na istinaden hazırlanan ve 17.06.2004 tarih ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak sayılan "benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizel" eşyası olması halinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınacak, dağıtıcı lisansı, depolama lisansı ya da adı geçen Kurumdan alınacak yazılı izin veya bunların Noter onaylı örnekleri.”
 
[8]Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “İlgili Gümrük Müdürlüğü söz konusu talebi antreponun Gümrük Yönetmeliğinin 286 ncı maddesinde sayılan nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı ile mesafesinin (genel antrepo olarak açılmak istenilen yerlere münhasır olarak, mutat yolların izlenmesi kaydıyla Gümrük Müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gerekir) tespitini müteakip düzenleyeceği görgü raporu ve görüşleri ile birlikte bağlı olduğu Başmüdürlüğe gönderir. Akaryakıt antrepoları hariç C, D ve E tipi antrepo taleplerine ilişkin müracaatlar ilgili Başmüdürlükçe sonuçlandırılır. Başmüdürlükçe açılışına izin verilen antrepolar ekli form (EK 5) ile; reddedilen taleplerin reddedilme nedeni gerekçeleri ile birlikte aynı gün içinde yazı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.
 
[9] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “A ve B tipi antrepo açılması talepleri Başmüdürlükçe incelenerek Başmüdürlük görüşü de belirtilmek suretiyle, Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Müracaatlar Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.”
 
[10] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarınca onaylanmış ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi unvanı verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,”
 
[11] Bendin değişiklikten önceki şekli: “2-Devralmak isteyen kişiye ilişkin; devir konusu antrepo A veya B tipi genel antrepo ise bu Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin, C veya D tipi özel antrepo ise (b) ve (ı) bentlerinde kayıtlı belgelerin ve Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği,”
 
[12] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “MADDE 5- Genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olup olmadığı, eşya varsa bunların ve defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.”
 
[13] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “MADDE 5- Genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olup olmadığı, eşya varsa bunların ve defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.”
 
[14] Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “MADDE 5- Genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasına ilişkin talepler, antreponun faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının, antreponun boş olup olmadığı, eşya varsa bunların ve defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılır ve sonucundan Başmüdürlük kanalıyla Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ekli form (EK 5) ile bilgi verilir.”
 
[15] Fıkranın değişiklikten önceki şekli:“Akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilaveleri için yapılan müracaatta, bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen kalibrasyon cetvelleri ibraz edilir.
 
[16] Fıkranın değişiklikten önceki şekli:Bu madde uyarınca, antrepolardaki yapılacak değişikliklerle ilgili olarak 3 üncü maddede belirtilen görgü raporu düzenlenerek bir örneği ekli form (EK-5) ile birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilir”
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300763 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300763 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?