GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ SERİ NO:60

NOT: (*1)22.02.2009-27149  ve 18.09.2009-27353 Resmi gazetede yayımlanan değişiklikler işlenmiştir.
Gümrük Müsteşarlığından:    19.01.2008-26761 R.Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 60)
 
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamalarının ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 694 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.
             Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri
             MADDE 4 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıdaki gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin belirtilen şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir:
             a) Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine yönelik tespit yapılması.
             b) Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi.
             c) Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi.
*“(c) Genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi.”*18.09.2009-27353 Resmi Gazete ile değişik
             ç) Genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi.
             d) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, *(1)tıbbi ve cerrahi teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelerin rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesine esas teşkil edecek tespit işleminin yapılması.*(1)18.09.2009-27353 R.G. ile metinden çıkarılmıştır.
             e) Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespit edilmesi.
             f) Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit yapılması.
             g) Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz onaylanmış kişi statü belgesine sahip firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin *(1)şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.*(1)18.09.2009-27353 R.G. ile metinden çıkarılmıştır.(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)
             h) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespit edilmesi.
             ı) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit yapılması.
            

(*2)i) İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması,

(*2)j) İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılması”

 “k) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti. (22.02.2009-27149 Resmi Gazete ile eklenmiştir)
                l) Gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit yapılması.”(22.02.2009-27149 Resmi Gazete ile eklenmiştir)
             (2) Birinci fıkrada belirtilen tespit işlemleri için, Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanacak rehberde belirtilen format ve içerikte rapor düzenlenmesi gerekir.
             (3) Birinci fıkrada belirtilen gümrük işlemlerine ilişkin tespit işlemleri, 5 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gümrük müşavirleri tarafından, varsa BİLGE erişim şifreleri iptal edilmek suretiyle, Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmeleri koşulu ile yerine getirilir.
            

              (4) “Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarını kontrol edecek bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antreponun her açılış ve kapanışında gerekli tedbiri alır.”18.09.2009-27353 Resmi gazete ile değişik

(5)“Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, üç genel antrepoyu geçmemek üzere toplam sekiz antrepo için rapor düzenleyebilir.”18.09.2009-27353 Resmi gazete ile değişik

“(6) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen tespit işlemleriyle ilgili olarak belirlenen asgari ücretin tespit raporuna konu nihai kullanım izin belgesi kapsamı eşya için alınan teminat miktarını aşması halinde bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.”18.09.2009-27353 Resmi gazete ile eklendi

 “(7) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Euro’yu aşmaması durumunda, söz konusu izinler için yapılacak ek süre taleplerinde, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

                (8) AB üyesi ülkeler ve/veya aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere bir yıl içinde yaptıkları ihracatın kıymeti 200.000 ABD Dolarını geçmeyen, ihracat kıymeti 200.000 ABD Dolarının üstünde olsa bile bu ihracatı 5 adet beyannameden daha az beyanname kullanarak gerçekleştiren firmaların bu ihracatlar için düzenledikleri A.TR dolaşım belgeleri, EUR. 1/EUR.MED dolaşım sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları için Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bendleri kapsamında dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılmasına gerek yoktur.”.(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)

 (9) Birinci fıkranın (c), (ç), (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin, en az bir yıl süreli *ve noter tasdikli olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir. Bu sözleşmelerden birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerine ilişkin olanlarının örneği, Gümrük Müsteşarlığına da gönderilir. *22.02.2009-27149 kaldırıldı.”.(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)

             (10) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce fesh edilmesi halinde durum derhal ilgili gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen gümrük müşavirince müştereken düzenlenmiş tarama suretiyle yapılan sayıma ilşkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.        

"(11) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce fesh edilmesi halinde durum derhal ilgili gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte, işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Sözleşmenin fesh edilmesi halinde yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelenerek gerekli müeyyideler uygulanır.18.09.2009-27353 R.Gazete ile değişik .(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)
             (12) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen gümrük antreposu, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran   gümrük müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğunun tespiti yapılır.
             (13) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığının tespiti halinde, Gümrük Müsteşarlığınca bir denetim elemanı marifetiyle yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır.
(13) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığının tespiti halinde, yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır."18.09.2009-27353 R.Gazete ile değişik .(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)
       (14) Birinci fıkranın (c), (ç), (*2)(g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemleri dışındaki tespit işlemleri için yükümlü aynı veya bir başka müşavir *ile noter onayı aranmaksızın sözleşme yapabilir. Bu sözleşmenin tespit işlemi bitmeden yükümlü tarafından tek taraflı olarak fesh edilmesi halinde, durum derhal gerekçesi ile birlikte ilgili gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi ile ilgili gümrük müdürlüğüne bilgi verilir. Başka bir gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işleminin doğruluğunun denetimi için ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli tedbir alınır
      .
 .“(15) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bendlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti yıllık olarak yapılır.”18.09.2009-27353 R.Gazete ile eklenmiştir .(Seri No 79 ile Yürürlükten kaldırılmıştır)
             Gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler
             MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen gümrük işlemlerini takip edip sonlandıracak gümrük müşavirlerinin gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.
           
*“a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az 7 (yedi) yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması,” *22.02.2009-27149 R.G. ile değişen şekli
             b) Son beş yıl içinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması,
             c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemeleri ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamaları,
             ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmaması.
             Müracaat ve faaliyete geçme
             MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olan gümrük müşavirlerinin 4 üncü madde kapsamındaki tespit işlemlerini yapabilmeleri için Ek-I’deki Başvuru Formu ve Ek-II’deki Taahhütname ile Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmeleri ve yetki belgesi almaları gerekir.
             (2) 4 üncü maddede belirtilen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirlerinin kimlik ve adres bilgileri Gümrük Müsteşarlığının web sayfasında yayınlanır.
             Sorumluluk
             MADDE 7 – (1) Nitelikleri 5 inci maddede belirtilen gümrük müşavirleri, 4 üncü maddeye göre yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
             (2) Gümrük müşavirlerinin bu Tebliğ kapsamında yaptıkları tespit işlemlerinin doğru olmadığı veya dönemsel tespit işlemlerinin zamanında yapılmadığının belirlenmesi halinde haklarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.
  “(3) Tespit işlemleri ile ilgili olarak Müsteşarlıkça belirlenen asgari fiyatın altında hizmet verdiği, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ile ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olduğu tespit edilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri iptal edilir. Bu şekilde yetki belgeleri iptal edilen yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine beş yıl süre geçmeden tekrar yetki belgesi verilmez. Ayrıca, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri hakkında da Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır. 18.09.2009-27353 R.G ile eklenmiştir
             (4) Üçüncü fıkradaki işlemleri yapan veya yaptığı tespit edilen antrepo sahipleri ve işleticilerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile yapmış olduğu tespit sözleşmesi ilk seferinde iptal edilir ve işletme uyarılır. İkinci kez aynı işlemin tesisi halinde antrepo açma ve işletme izni iptal edilir.”18.09.2009-27353 R.G ile eklenmiştir
             Bilgi ve belge talebi

                MADDE 8 – (1) Yükümlüler, 4 üncü maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır

(2) 4 üncü maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler ilgili gümrük müşaviri tarafından derhal Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.
             Raporların düzenlenmesi ve verileceği merciler
             MADDE 9 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneği Gümrük Müsteşarlığına, bir örneği de yükümlüye sunulur.
          
“(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tespit işlemleri için gümrük müşavirleri, genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlar ve bu aylık genel raporun bir örneğini gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.”18.09.2009-27353 R.G. ile değişik
            
“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamı işlemlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla 8 ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. (j) bendi kapsamındaki işlemlerde bu süre 3 aydır.(11.02.2011-27843 R.G.ile değişik)
            
(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (ç),  bentleri dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulur.
*“(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan tespit işlemi için gümrük müşavirleri geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolara alınan ve ilgili kurumların denetimine tabi eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin olarak aynı gün düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.” *22.02.2009-27149R.G. ile eklenmiştir.
(6) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemlerin aynı fıkrada belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla 1 aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.” (11.02.2011-27843 R.G.ile değişik)
 
"(6) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) maddeleri kapsamında düzenlenen tespit raporlarının Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen süreden veya Müsteşarlıkça söz konusu raporlara ilişkin süre uzatımı yapılmış ise bu sürenin bitiminden sonra ilgili idareye sunulması durumunda anılan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda; tespit işlemini yaptıran yükümlü hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır."18.09.2009-27353 Resmi Gazete ile eklenmiştir
             Gizlilik
             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında gümrük müşavirlerince elde olunan bilgi ve belgeler ancak Tebliğde öngörülen amaçlar için kullanılır. Üçüncü kişilere verilemez ve yayınlanamaz.
             Yürürlük
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK I
BAŞVURU FORMU
BAŞVURU SAHİBİNİN
ADI SOYADI
 
TC KİMLİK NO
 
KARNE NO
 
BİLGE KULLANICI KODU
 
FAALİYET ADRESİ
 
 
İKAMETGAH ADRESİ
 
 
TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ
• SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK
o
• TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI
o
TÜZEL KİŞİNİN(*)
TİCARET ÜNVANI
 
VERGİ NUMARASI
 
ADRESİ
 
 
ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 YUKARIDA KAYITLI BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER, ………………SERİ NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE TARAFIMA YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ VE HALİHAZIRDA KULLANMAKTA OLDUĞUM YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGE KULLANICI KODUNUN İPTALİNİ SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.
 
 
 
 
 
Adı-Soyadı
 
 
Tarih-İmza
 
 
 
 
 
 
 
(*) Bu alan; yalnızca Tebliğ kapsamı faaliyetlerin bir tüzel kişilik ortaklığı ile gerçekleştirilecek olması durumunda doldurulacaktır.
EK II
 
TAAHHÜTNAME
 
 
……/……/2008 tarihli ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ……. Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek üzere Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirildiğim takdirde, dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmeyeceğimi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmadığımı/olmayacağımı; anılan Tebliğ kapsamında tespit işlemlerini yapacağım gerçek ve tüzel kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve/veya çalışan statüsünde ilişkide bulunmayacağımı; tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmadığının saptanması halinde tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumu; tespit işlemlerinin yapılması sürecinde elde olunan ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere verilmemesi ve yayınlanmaması konusunda her türlü önlemi alacağımı beyan ve taahhüt ederim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taahhüt Eden
 
 
Adı-Soyadı
 
 
Tarih/ İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAAHHÜT EDENİN
 
 
Adı ve Soyadı
:
 
T.C. Kimlik No
:
 
Faaliyet Adresi
:
 
 
İkametgah Adresi
:
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301598 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301598 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?