Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:83)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)(Motorlu Kara Taşıtları İhtisas Gümrüğü) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:18.03.2011-27878 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:83)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca karayolunda seyredebilmesi için trafik tescil plakasına sahip olma zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü, *Derince Gümrük Müdürlüğü ile İzmit Gümrük Müdürlüğü ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne istisna olarak;

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının onikinci bendinin (a) alt bendi kapsamında getirilen malül ve sakat araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

b) Bedelsiz ithalat kapsamında getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

c) Gümrüğe terk edilen taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen taşıtların, demonte vaziyette getirilen taşıtların serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği A sınıfı gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

d) İstanbul, İzmir ve İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri dışında kalan Başmüdürlüklerin denetiminde 12/1/2001 tarihinden önce özel antrepo izni verilen imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalara ait bu Tebliğ kapsamı eşyadan binek otomobilleri hariç olmak üzere diğerlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, antrepolarının bağlı bulunduğu gümrük müdürlüklerinden de yapılabilir.

e) Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mudanya Gümrük Müdürlüğünün denetiminde 12/1/2001 tarihinden önce özel antrepo izni verilen imalatçı-ithalatçı, distribütör ve Türkiye mümessili firmalara ait bu Tebliğ kapsamı eşyanın tamamının serbest dolaşıma giriş işlemleri Mudanya Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri Nolu İhtisas Gümrüğü Tebliği (Otomotiv Gümrük İşleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki

MADDE 5 – (1) Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

*Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301427 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301427 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?