Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 1)

(10/6/2006 tarihli ve 26194 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Gümrük Genel Tebliği
(Açıklama Notları)
(Seri No: 1)
GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlamak, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığı temin etmek, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda belirtilen yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilerek tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü Açıklama Notları’nın yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu tebliğ, 28/2/2006 tarihli ve C 50/1 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Avrupa Birliği Kombine Nomanklatür Açıklama Notları’nı kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası hükmüne ve 24/7/2003 tarihli ve 25178 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı"na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu tebliğde geçen;
a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi:Uyumu sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesini,
b) Açıklama Notları: Bu tebliğin ekinde yer alan Açıklama Notlarını,
c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,
ç) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,
d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,
e) Pozisyon:Fasla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dört basamaklı rakamla ifade edilen, eşyanın ilgili faslın kaçıncı sırasında olduğunu gösteren sayı gruplarını,
f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
g) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,
h) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,
ı) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,
i) Ek Not: Armonize Sistem Bölüm, Fasıl ve Alt Pozisyon notları ile birlikte, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin hazırlanmasında esas alınan ve pozisyon ile alt pozisyonlara ilişkin açıklamalar getiren Avrupa Birliği Kombine Nomanklatürü notlarını
ifade eder.
Genel Açıklamalar
MADDE 5 – (1) Söz konusu Açıklama Notları ekte yer almaktadır.
MADDE 6 – (1) Bu tebliğ eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları’na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.
2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın, ithal anında, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi şartıyla, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.
(b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.
3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:
(a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, söz konusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütalaa edilir.
(b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.
(c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.
4. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
5. Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:
(a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.
(b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.
6. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır. Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I - CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
Fasıl No:
1
Canlı hayvanlar
2
Etler ve yenilen sakatat
3
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
4
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
5
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
BÖLÜM II - BİTKİSEL ÜRÜNLER
6
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
7
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
9
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10
Hububat
11
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12
Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
BÖLÜM III - HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
15
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
BÖLÜM IV - GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
16
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17
Şeker ve şeker mamulleri
18
Kakao ve kakao müstahzarları
19
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
BÖLÜM V - MİNERAL MADDELER
25
Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26
Metal cevherleri, cüruf ve kül
27
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
BÖLÜM VI - KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
28
Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29
Organik kimyasal ürünler
30
Eczacılık ürünleri
31
Gübreler
32
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38
Muhtelif kimyasal maddeler
BÖLÜM VII - PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
39
Plastikler ve mamulleri
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
BÖLÜM VIII - DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)
41
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
43
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
BÖLÜM IX - AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
44
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45
Mantar ve mantardan eşya
46
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
BÖLÜM X - ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
47
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
BÖLÜM XI - DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
50
İpek
51
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52
Pamuk
53
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54
Sentetik ve suni filamentler
55
Sentetik ve suni devamsız lifler
56
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60
Örme eşya
61
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
63
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
BÖLÜM XII - AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
64
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65
Başlıklar ve aksamı
66
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
BÖLÜM XIII - TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
68
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69
Seramik mamulleri
70
Cam ve cam eşya
BÖLÜM XIV - TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71
Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
BÖLÜM XV - ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72
Demir ve çelik
73
Demir veya çelikten eşya
74
Bakır ve bakırdan eşya
75
Nikel ve nikelden eşya
76
Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77
(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78
Kurşun ve kurşundan eşya
81
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83
Adi metallerden çeşitli eşya
BÖLÜM XVI - MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
84
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85
Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XVII - NAKİL VASITALARI
86
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
BÖLÜM XVIII - OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XIX - SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
93
Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
BÖLÜM XX - MUHTELİF MAMUL EŞYA
94
Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96
Çeşitli mamul eşya
BÖLÜM XXI - SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
98
Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.
99
Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260522 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260522 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?