Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından
:29.05.2012-28307(mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ)(SERİ NO: 2)   Mülga

Amaç  

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ eki "Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi"; 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi" eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnameye, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından getirilen değişikliklerin yansıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini içerir.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

c) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

ç) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

d) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

e) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

f) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

g) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

ğ) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını

ifade eder.

Bağlayıcılık

MADDE 5 –(1) Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 –(1) 13/9/2008 tarihli ve 26996 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar ve Semboller

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar

BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Fasıl 1 Canlı hayvanlar

Fasıl 2 Etler ve yenilen sakatat

Fasıl 3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Fasıl 4 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerindebelirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

Fasıl 5 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

BÖLÜM II

BİTKİSEL ÜRÜNLER

Fasıl 6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

Fasıl 7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Fasıl 8 Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları

Fasıl 9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

Fasıl 10 Hububat

Fasıl 11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni

Fasıl 12Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

Fasıl 13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

Fasıl 14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

BÖLÜM III

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

Fasıl 15 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

BÖLÜM IV

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

Fasıl 16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

Fasıl 17 Şeker ve şeker mamulleri

Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları

Fasıl 19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

Fasıl 20 Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Fasıl 21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Fasıl 23 Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

Fasıl 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

BÖLÜM V

MİNERAL MADDELER

Fasıl 25 Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

Fasıl 26 Metal cevherleri, cüruf ve kül

Fasıl 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

BÖLÜM VI

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

Fasıl 29 Organik kimyasallar

Fasıl 30 Eczacılık ürünleri

Fasıl 31 Gübreler

Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler

Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

Fasıl 34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

Fasıl 35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

Fasıl 38 Muhtelif kimyasal ürünler


BÖLÜM VII

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

Fasıl 39 Plastikler ve mamulleri

Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya


BÖLÜM VIII

HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, ELÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDANMAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)

Fasıl 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

Fasıl 42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)

Fasıl 43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

BÖLÜM IX

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Fasıl 44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya

Fasıl 46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı  eşyası

BÖLÜM X

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

Fasıl 47 Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

Fasıl 48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

BÖLÜM XI

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

Fasıl 50 İpek

Fasıl 51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Fasıl 52 Pamuk

Fasıl 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş  mensucat

Fasıl 54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

Fasıl 55 Sentetik ve suni devamsız lifler

Fasıl 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

Fasıl 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

Fasıl 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela,  duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

Fasıl 59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

Fasıl 60 Örme mensucat

Fasıl 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Fasıl 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

BÖLÜM XII

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR,VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

Fasıl 64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

Fasıl 65 Başlıklar ve aksamı

Fasıl 66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Fasıl 67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

BÖLÜM XIII

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

Fasıl 68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Fasıl 69 Seramik mamulleri

Fasıl 70 Cam ve cam eşya

BÖLÜM XIV

TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

Fasıl 71 Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

BÖLÜM XV

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Fasıl 72 Demir ve çelik

Fasıl 73 Demir veya çelikten eşya

Fasıl 74 Bakır ve bakırdan eşya

Fasıl 75 Nikel ve nikelden eşya

Fasıl 76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya

Fasıl 77 (AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 78 Kurşun ve kurşundan eşya

Fasıl 79 Çinko ve çinkodan eşya

Fasıl 80 Kalay ve kalaydan eşya

Fasıl 81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

Fasıl 82 Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

Fasıl 83 Adi metallerden çeşitli eşya

BÖLÜM XVI

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ:

BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VEKAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS  CİHAZLAR,TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYEMAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

Fasıl 84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Fasıl 85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XVII

NAKİL VASITALARI

Fasıl 86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

Fasıl 87 Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar


BÖLÜM XVIII

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR;SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Fasıl 92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

BÖLÜM XX

MUHTELİF MAMUL EŞYA

Fasıl 94 Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya

BÖLÜM XXI

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Fasıl 97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

Fasıl 98 (Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)

Fasıl 99 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

AC              alternatif akım

ASTM        Amerikan Madde Test Derneği

Bq               bekerel

°C               santigrad derece

cc                santimetre küp

cg                santigram

cm               santimetre

cm2 santimetre kare

cm3 santimetre küp

cN               santinewton

cP               santipoise

DC              doğru akım

eV               elektron volt

GHz            gigahertz

g                 gram

Gen             Genel

Hz               hertz

INN            uluslararası tescil edilmemiş isim

INNM        değiştirilmiş uluslararası tescil edilmemiş isim

IR               kızılötesi

ISO             Uluslararası Standardizasyon Örgütü

IUPAC       Uluslararası Teorik ve Pratik Kimya

kcal             kilokalori

kg               kilogram

kgf              kilogram güç

kHz             kilohertz

km              kilometre

kN              kilonewton

kPa             kilopascal

kV              kilovolt

kVA           kilovolt-amper

kvar            kilovolt-amper-reaktif

kW              kilowatt

l                  litre

MHz           megahertz

m                metre

m-               meta-

m2 metrekare

µCi             mikroküri

mak.            maksimum

mg              miligram

min.            minumum

mm             milimetre

mN             milinewton

MPa            megapascal

N                newton

No              Numara

o-                orto-

p-                para-

Pa.s             pascal-saniye

s                  saniye

sec.             saniye

t                  ton

UV             ultraviyole

V                volt

Vol.            ses

W                Watt

wt.              Ağırlık

%                yüzde

x°                x derece

Fasıllar için tıklayınız.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887796 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887796 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?