GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ihracat) Seri no:1

5 Mart 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27160
TEBLİĞ
Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(İHRACAT)
(SERİ NO: 1)
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12.11.2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”ün 9 uncu maddesi çerçevesinde 18 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının usul ve esaslarını düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, anılan Protokolün 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen BGH kolaylıklarından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gerekli olan hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, anılan Protokol’ün 9 uncu maddesi ile mezkûr Mutabakat Zabtına istinaden hazırlanmıştır.
             Genel uygulama
             MADDE 4 – (1) Söz konusu Protokol’ün 2 nci maddesi çerçevesinde BGH kolaylıklarından faydalanmak isteyen ihracatçılar veya bunların temsilcileri, bu Tebliğ’in 1 nolu Ek’inde yer alan “Form A” belgesini İngilizce düzenleyip imzaladıktan sonra, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde üyesi bulundukları İhracatçı Birliğine onaylattırırlar. İhracatçı Birlikleri onayladıkları “Form A” belgelerini, aynı gün, Gümrük Müsteşarlığınca Rusya Federal Gümrük Servisine iletilmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderirler.
             (2) Anılan Protokol’ün 3 üncü maddesi çerçevesinde BGH kolaylıklarından faydalanmak isteyen ihracatçılar veya bunların temsilcileri, bu Tebliğ’in 2 nolu Ek’inde yer alan “Form B” belgesini İngilizce düzenleyip imzaladıktan sonra, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içerisinde üyesi bulundukları İhracatçı Birliği kanalıyla, Gümrük Müsteşarlığınca Rusya Federal Gümrük Servisine iletilmek üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderirler.
             (3) Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından gönderilen Form A belgeleri kapsamı eşyaya, Protokol’ün 2 nci maddesi; Form B belgeleri kapsamı eşyaya ise, Protokol’ün 3 üncü maddesinde belirtilen BGH kolaylıkları uygulanır.
             (4) Bu genel uygulama için İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi; Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Gümrük Müsteşarlığı; Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında elektronik veri değişimini güvenli bir ortamda sağlayacak teknolojik alt yapı oluşturulacaktır.
             Pilot uygulama
             MADDE 5 – (1) BGH’nin tüm taşıma türlerini ve mallarını içerecek genel bir uygulamaya geçilmesinden önce bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirtilen uygulama, Pilot Uygulama kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Vnukova Havalimanı’nda (Rusya) başlatılacaktır. Pilot Uygulama’nın bu ilk aşamasını, anılan Mutabakat Zaptı’nda öngörülen şekilde her iki ülke gümrük idarelerince belirlenecek deniz ve kara gümrük noktalarında başlatılacak uygulama takip edecektir.
             (2) Bu Pilot Uygulama kapsamında, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen teknik alt yapı oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında düzenlenecek ve 4 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen şekilde işlem görecek “Form A” ve “Form B” asılları, en geç, sevkiyatın yapılacağı günün bir gün öncesi mesai saatleri içersinde Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından elden teslim edilecektir. Bu şekilde gün içinde teslim alınan belgeler toplu olarak, gümrük idaresi tarafından Moskova Vnukova Havalimanı Rusya Federasyonu gümrük idaresine tevdi edilmek üzere o gün son sefer yapan uçakla gönderilir.
             (3) Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından kâğıt ortamında gönderilen Form A belgeleri kapsamı eşyaya, Protokol’ün 2 nci maddesi; Form B belgeleri kapsamı eşyaya ise, Protokol’ün 3 üncü maddesinde belirtilen BGH kolaylıkları uygulanır.
             Yetki
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamı hususlara ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yönelik taşra birimlerine talimat vermeye Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
             Yürürlük
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268404 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268404 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?