Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4)

 

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4)

(05.05.2006 t. 26159 s. R.G.)

Gümrük Müsteşarlığından :

Amaç

Madde 1- (1) Bu Tebliğin amacı, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçıların nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yetki

Madde 2- (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli listelerde belirtilen nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı tayin edilen eşyanın indirimli veya sıfır oranında gümrük vergisi tatbik edilerek serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen 31.12.2003 tarihli, 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/6661 sayılı “Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Nihai Kullanım İzni Verilebilecek Kişiler

Madde 3- (1) Nihai Kullanım İzni, belirtilen Karar hükümleri uyarınca, eşyayı kendileri nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara, bu Tebliğ hükümlerince de eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara verilir.

İthalatçı ve Nihai Kullanıcılar İçin İzin

Madde 4- (1) Serbest dolaşıma girecek eşyanın nihai kullanımı veya kullanım amacı tayin edilerek gümrük vergisinin askıya alınması nedenleriyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanmasını isteyen ithalatçı veya nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçıların gümrük beyannamesinin tescil tarihinde veya bu tarihten önceki altı aylık süre içerisinde eşyanın serbest dolaşıma gireceği yetkili gümrük idaresine yazılı olarak izin başvurusunda bulunmaları gerekir.

(2) İznin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak gümrük idarelerince kabul edilebilecek makul sebep olması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla bu süre uzatılabilir.

(3) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak nihai kullanıcıların başvuruları 2003/6661 sayılı Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar eki Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ile yapılır ve yetkili gümrük idaresince yapılacak değerlendirme sonucunda anılan Karar ekindeki Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.

(4) Eşyayı kendisi nihai kullanıma tahsis etmeyecek ithalatçıların başvuruları ise Ek 1’de yer alan İthalatçılar İçin Nihai Kullanım Başvuru Formu ile yapılır. Bu şekilde başvuru yapan ithalatçılar adına yapılacak değerlendirme sonucunda Ek 2’de yer alan İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.


Teminat

Madde 5- (1) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım hükümlerine tabi olduğu belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları için teminata bağlanacak tutar, nihai kullanım hükümleri gereği uygulanan indirimli veya sıfır vergi oranı ile eşyaya isabet eden vergi oranı arasındaki fark kadardır. Söz konusu teminat 3 üncü madde uyarınca kendisine izin verilen ithalatçı firmalardan alınır.

İthalatçılar Tarafından Yapılacak Satış ve Devirlere İlişkin Beyan

Madde 6- (1) Eşyanın, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçılar tarafından nihai kullanım hükümlerine tabi olunarak indirimli veya sıfır ithalat vergi oranından yararlanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulması halinde, söz konusu eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak kişilere yapılacak satış ve devirler Ek 3’de yer alan forma işlenir. Söz konusu form ithalatın gerçekleştirildiği ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi düzenleyen gümrük idaresine beyan edilir.

Nihai Kullanıma Tahsis ve Teminat İadesi

Madde 7- (1) 2 nci madde uyarınca izin alabilecek kişi ve firmaların adlarına düzenlenmiş olan izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Nihai Kullanım İzleme ve Takip Formu esas alınarak;

-Eşyanın sadece bir kez kullanılabilecek olması durumunda, tümünün süresi içinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edildiğinin veya öngörülen amaçlar için kullanıldığının,

-Eşyanın mükerrer olarak kullanılması halinde öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihi üzerinden 2 yıl geçtiğinin,

tespit edilmesi halinde ithale konu eşyaların nihai kullanım konusu faaliyette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili firmanın mali kayıtlarına istinaden Gümrük Müşaviri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen ortak rapora göre değerlendirme yapılarak teminat iade edilir.

Teminatta Sorumluluk

Madde 8- (1) Eşyanın nihai kullanıma tabi tutulmasından ve 4 üncü madde uyarınca fark vergi için teminat verilmesinden adına beyanname düzenlenen ve İthalatçılar İçin Nihai Kullanım İzin Belgesi verilen ithalatçı sorumludur ve bu sorumluluk devredilemez.

Denetleyici ve izni veren gümrük idareleri

Madde 9- (1) İzni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresidir. Ancak, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi bazı zorunlu durumlar nedeniyle eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yerin izni veren gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları dışında olması durumunda, denetleyici gümrük idaresi eşyanın nihai kullanıma tahsis edileceği veya öngörülen amaçlar için kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresidir. Bu durumda, izni veren gümrük idaresi denetleyici gümrük idaresine izin belgesinin onaylı bir örneğini gönderir.

(2) Eşyanın deniz yoluyla gelen eşya olması ve transit olarak başka bir ildeki gümrük idaresine sevkinin gerekmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Eşyanın nihai kullanıcı olmayan ithalatçılar tarafından ithal edilmesi ve izni veren gümrük idaresine uzak bir yerde nihai kullanıma tabi tutulması durumunda 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290516 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290516 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?