Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 6)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)

1/3/2007-26449 Resmi Gazete  (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI.)

 
Gümrük Genel Tebliği
(Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları)
(Seri No: 6)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde l – (1) Bu Tebliğin amacı Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından Geçici İthalat Rejimi Kapsamında;
a) Triptik Karnesi, Gümrük Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane) ibraz edilerek veya herhangi bir belge ibraz edilmeksizin bu Tebliğin Tanımlar başlığı altında ifade edilen 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek,
b) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya Yüksek öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların (çift uyruklu Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkanlar hariç) taşıtları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesi düzenlenerek,
İthalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye’ye getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline yönelik işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülür.
 
Hukuki dayanak
Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına dair 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Yerleşik Kişi Deyimi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişiyi,
b) Özel Kullanım Deyimi: Kara taşıtının ilgili kişinin kendi kişisel amaçlarına yönelik, ticari amaç dışında kullanımını,
c) 1 Nolu Taşıt Takip Programı: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk veya yabancı uyruklu turistler ile yurt dışında emeklilik hakkı kazanan şahısların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan ve Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programını,
d) Triptik Karnesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirdikleri taşıtları için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belgeyi,
e) Gümrük Geçiş Karnesi (Carnet de Passages en Douane): Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde getirdikleri özel taşıtları için ulusal kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kuruluşları ile Gulf Otomobil Federasyonunca verilen bir cilt halinde birleştirilmiş ve her biri turistin gideceği memleketlerden birine mahsus olmak üzere beş veya yirmibeş yapraktan ibaret teminat hükmünde olan belgeyi,
f) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye’ye belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların (çift uyruklu Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkanlar hariç) ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı özel kullanımlarına mahsus kara taşıtları için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca verilen ve yalnız Türkiye için geçerli olan teminat hükmünde olan belgeyi,
g) Geçici Giriş Belgesi: (1) Yurdumuzdaki elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statüsü bulunmayan kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını içeren bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının;
(2) Türkiye’deki yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün;
(3) Teknik İşbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen kişilerin taşıtları için çalıştıkları kurum ve kuruluş yetkililerinin;
Onayladığı ve buna istinaden taşıtın geçici ithal işleminin yapıldığı taahhütname ve teminat hükmünde olan belgeyi, (EK: 1, 2, 3),
h) İkamet Tezkeresi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ve kişinin geliş amacı doğrultusunda Türkiye’de belirli bir süre kalmasını uygun bulan belgeyi,
ı) Çalışma Müsaadesi: Belirli bir süredeki görevlerini yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelenlerden, özel sektörde çalışmak üzere gelenler için ilgili resmi makamlar tarafından düzenlenen çalışma izni ile kamu sektöründe veya sermayesinin %50 den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlar, uluslararası işbirliği benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlar, elçilik okullarında görevli öğretmenler, diplomatik misyon temsilcilikleri ve benzeri uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlar, NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde ve yabancı işçi bürolarında çalışan personel için bulundukları kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen çalışmalarına ilişkin görev belgesini,
j) Öğrenim Belgesi: Yüksek Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen ve öğrenim gördüğünü belirten belgeyi,
k) Emeklilik Belgesi: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere emekli olduklarına dair ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen ve Elçilik, Konsolosluk veya Noterlikçe onaylı Türkçe tercümeli belgeyi,
l) Sigorta Poliçesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve "sigorta poliçesi" olarak Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi halinde girişi sırasında Türkiye’de kalacağı süre kadar hudut girişlerinde zorunlu trafik sigortası olarak Türk Reasürans Kuruluşlarına düzenletilecek belgeyi,
m) Mülkiyet Belgesi: Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan bir belgeyi,
n) Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtı: Her türlü motorlu kara taşıtı ile bunlarla birlikte kullanılabilecek karavan ve römorkları,
"Özel Kullanıma Mahsus Kara taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılır."
o) Belirli Bir Süredeki Görev: Kamu veya özel sektör ayırımı yapılmaksızın belirli süredeki herhangi bir görevi,
p) Teminat: Geçici Olarak İthal Edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri içinde vergi ve resimlerini garanti eden bu Tebliğin 4 üncü maddesinin d, e, f, g, bentlerinde belirtilen belgeleri,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile Geçici Olarak İthal Edilecek Taşıtlara Uygulanacak İşlemler
 
Süre
Madde 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yukarıda sözü edilen belgeler ile Türkiye'ye özel kullanıma mahsus kara taşıtı getirilmesi halinde başvuru yapan kişinin geliş amacı ve ibraz edeceği belgeler dikkate alınarak taşıtın yurtta kalacağı süre gümrük idarelerince tespit edilir.
(2) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların (Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığından çıkanlar hariç) ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan özel kullanıma mahsus bir adet kara taşıtına, ilgilinin Türkiye’deki ikamet izin süresi esas alınarak 24 ayı geçmemek üzere geçici ithal izni verilir.
 
Süre uzatımı
Madde 6 – (1) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılar tarafından geçici ithal edilen taşıtların Türkiye’de kalma süreleri, taşıt sahiplerinin ilk geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğinin belgelendirilmesi halinde uzatılır
(2) [1] (2/8/2008 tarih 26955 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise süre uzatım isteğinin TTOK aracılığı ile bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye’de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki gümrük müdürlüğünce,
Taşıt, Geçici Giriş Belgesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda diplomatik statüyü haiz olmayan görevlerde bulunan memurların, Türkiye’de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin ve teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanların süre uzatımı isteğinin ilk giriş izni sırasında aranılan belgeleri veren kuruluşlar aracılığıyla ilgili gümrük idaresine yapılması koşuluyla,
geçici ithal iznini veren gümrük idarelerince uzatılır.
(3) Gümrük idareleri tarafından yapılan süre uzatımları, taşıt Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise karne cildine, Geçici Giriş Belgesi ile getirilmiş ise Geçici Giriş Belgesinin arka yüzüne kaydedilir.
(4) Süre uzatım talebi, taşıtın yurtta kalma süresinin bitiminden önce yapılır.
a) Ancak; süre uzatım talebi, taşıtın yurtta kalma süresinin bitiminden sonra yapıldığı takdirde;
I - Süre uzatım talebinde bulunan şahsın, müracaat tarihi ile karne geçerlilik süresinin bitim tarihi arasındaki süre içerisinde Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarının devam ettiğini çalışma izni, öğrenim belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerle ispatlaması,
II - Kişinin, süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin uzatılması için ilgili kuruluşlara süre bitim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde müracaatının bulunduğu ve ilgili kuruluşlar tarafından mezkur sürelerin uzatıldığının anlaşılması,
III - Kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı sebepler, ölüm, tutukluluk hali, hastanede yatmayı gerektirecek düzeyde hastalık ile şahsın çeşitli vesilelerle Türkiye dışında bulunması nedenleriyle zamanında müracaat edilememesi ve sayılan mücbir sebeplere ait olayın başlangıç tarihlerinin, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi nitelikli belgelerle kanıtlanması,
hallerinde, Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılarak süre uzatım talebi yerine getirilir.
b) Diğer taraftan;
I) [2] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Kişinin süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması ya da iptal edilmesi halinde bu hususun ilgiliye bildirildiği yazının tarihinden,
II) Diğer hallerde de karne geçerlilik süresinin bitim tarihinden,
İtibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde taşıtın yurtdışı edilmesini teminen gümrük idaresine başvuru yapılması durumunda Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi uygulanarak taşıtın yurtdışı edilmesine izin verilir.
III) [3] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) İlgililer tarafından çalışma izninin uzatılmasına ilişkin olarak yapılan müracaatın kurumunca reddedilmesi halinde yukarıda sözü edilen süreler işletilmeye başlar. İlgililerce yapılan müteakip müracaatlar süre uzatımında dikkate alınmaz.
c) [4] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) İlgililer tarafından süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuruların beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte karne geçerlilik süresi içerisinde TTOK veya ilgili gümrük müdürlüğüne verilen dilekçeler dikkate alınır.
d) Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması halinde Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca işlem yapılır ve taşıt yurtdışı edilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Turistik Amaçla Getirilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına Uygulanacak İşlemler
 
Madde 7 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşik kişiler tarafından Gümrük Geçiş Karnesi, Triptik Karnesi ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeden ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekaleten veya kiralama yoluyla yurda getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek yapılır. 
(2) [5] (1/6/2007 tarih ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanı sıra ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle (Rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir. Bu belgelerin uygunluğundan şüphe duyulması halinde ise Türkçe tercümeli örnekleri istenilir.
(3) (1/6/2007 tarih ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri no.lu Tebliğ ile eklenmiştir.) Yukarıda belirtilen belge örnekleri alınarak ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.
 
Formun Altı
Süre
Madde 8 – (1) Bu kapsamda getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtına herhangi bir 12 aylık dönem içerisinde 180 gün süre verilir.
(2) Yurt dışında yaşayıp emekli olanların (malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dahil) emekli olduklarını gösterir ilgili ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen belgenin Türkçe tercümesinin elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı bir örneğinin ibrazı halinde, taşıtları için 1 yıl süre verilir.
(3) Yurda taşıt sokmak istedikleri tarih itibariyle son altı ayını kesintisiz olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişinin ve taşıtın Türkiye’de kaldığı süreler düşüldükten sonra arta kalan süre verilir.
(4) 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen sürelerin hesaplanması sonucu kişi ve taşıt için farklı sürelerin tespiti halinde bunlardan daha kısa olan süre dikkate alınır.
(5) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamının kullanılmasından sonra taşıtları ile birlikte yurtdışına çıkış yapan kişilerin çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları halinde aynı kapsamda yeniden taşıt getirmelerine izin verilir.
(6) Taşıtların girişi sırasında kişi ve taşıtla ilgili süre kısıtlamasını gerektirir bir husus bulunmasa dahi taşıtın " Sigorta Poliçesi " nin süresinin yeterli olmaması halinde en çok sigorta poliçesi süresi kadar süre verilerek taşıtın girişine izin verilir.
(7) Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı yada yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit halinde bulunan geçici ( ZOLL ) plakalı taşıtlara en çok 15 gün süre verilir.
 
Süre uzatımı
Madde 9 – (1) Taşıt sahipleri, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşuluyla Taşıt Takip Programı olan herhangi bir gümrük idaresine müracaatla kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık, ölüm ve tutukluluk hali gibi sebeplerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerle ispatlanması suretiyle ya da giriş sırasında ibraz edilmeyen emeklilik belgesi ile süre uzatım talebinde bulunabilirler. Mücbir sebep belgesi olarak ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin belirtilmiş olması, özel hastane ve poliklinikler ile özel doktordan alınan sağlık raporlarının İl Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir, istirahat süresi belli olmayan ve onaylanmamış olan sağlık raporlarına istinaden süre uzatımı yapılamaz.
(2) Gümrük Geçiş Karnesine veya Triptik Karnesine kayden giriş yapan taşıtların yurtta kalma süresi, müracaatın karne geçerlilik süresi içinde olması koşuluyla uzatılır.
(3) [6] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Gümrük idarelerince, ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesinden sonra 1 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde süre uzatımına ilişkin işlemler gerçekleştirilerek ilginin pasaportuna kaydedilir ve süre uzatımına ilişkin belgeler ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir. Bu şekilde yurda girişi yapılan taşıtların kalabileceği süre, süre uzatımları dâhil yurda giriş tarihinden itibaren 24 ayı geçemez.
(4) [7] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Ancak, müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra yapılması halinde ise durumun, 1 inci fıkrada sayılan mücbir sebep belgeleriyle ispatlanması gerekir. Her iki durumda da müracaatlar bizzat gümrük idarelerince bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
 
Formun Altı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
 
Geçici ithal işlemini yapmaya yetkili gümrük idareleri
Madde 10 – (1) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi düzenlenmek suretiyle geçici ithal edilecek taşıtlara ilişkin geçici ithal iznini vermeye ve işlemleri yerine getirmeye, bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz yabancıların bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince görevlendirilecek gümrük müdürlükleri yetkilidir.
(2) Bu Tebliğin 8. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen koşullarla yurda sokulmak istenilen taşıtlara, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle herhangi bir gümrük idaresi giriş izni vermeye yetkilidir.
 
Geçici ithale ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak giriş işlemleri
Madde 11 –(1) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:
a) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılardan, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin yanında bu Tebliğin 4’üncü maddesinin h, ı, j ve k bentlerinde sözü edilen belgelerden durumlarına uygun olanları istenir.
b) [8] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Belgelerin uygunluğu halinde, giriş işleminden sonra Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin giriş parçası koparılır, ilgilinin pasaportuna gerekli kayıt düşülür ve karnenin giriş parçası arşivlenir. Diğer tüm belgeler her kişi için özel bir dosya açılarak saklanır ve kişinin taşıtı ile ilgili yapılacak bütün işlemler bu dosya üzerinden yürütülür ,
c) Giriş işlemi yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dahilde alınmakta olan vergilerin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tahsili için gümrük idaresi, örneği bu tebliğe ekli "Geçici Trafik Tescil Belgesi" ni (Ek: 4) düzenler ve bu belgeyi taşıtın kayıt edilmek istenildiği yerin bağlı bulunduğu ildeki trafik idaresine gönderir ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ilgilisine iade edilmek üzere geçici olarak gümrük idaresinde tutulur.
d) Giriş gümrüğünce düzenlenen geçici trafik tescil belgesine istinaden, ilgili trafik idaresi tarafından dahilde tahsili gereken vergilerin (Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi.) ödendiğinin belgelendirilmesi koşuluyla taşıtlar trafiğe tescil edilir ve belirlenen usulde (MA-MZ) plaka verilir. Ulusal plakalar taşıt sahiplerine iade edilir.
e) Trafik idaresince taşıta plaka takılmasını müteakip, gümrük idaresinde geçici olarak alıkonulmakta olan karne cildi ile giriş ve çıkış parçaları üzerine, aracın MA-MZ plaka numarası kaydedildikten ve Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödeme makbuzu kontrol edildikten sonra yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi taşıt sahibine iade edilir.
f) Geçici Trafik Tescil Belgesi’nin gönderildiği trafik idaresinden bir ay içerisinde taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınamaması halinde gümrük idaresi durumu ilgili kuruluşlara bildirir ve taşıt sahibi hakkında Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca işlem yapılır.
g) [9] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden çok çıkış ve girişlerine izin verilir. Çıkış ve giriş işlemleri, geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğünden yapılmış ise; karnenin koparılan giriş ve çıkış parçaları bu müdürlükçe arşivlenir. Çıkış ve giriş işlemlerinin farklı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ise karnenin giriş veya çıkış parçaları geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğüne bordro ekinde gönderilir.
h) [10] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Bu taşıtların takip işlemleri geçici ithal işlemi yapılan gümrük müdürlüğünce (İstanbul) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu nezdinde yapılır.
(2) Geçici Giriş Belgesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:
a) Elçilik, konsolosluk ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan ve diplomatik statüsü bulunmayan görevlilerin taşıtları için karne yerine sahiplerinin beyanlarını içeren ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzasını taşıyan belgeye,
b) Türkiye’de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını içeren ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce imzalı taahhütnameye,
c) Teknik işbirliği ya da benzeri uluslararası anlaşmalar uyarınca gelen uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve çalıştıkları kurum ve kuruluşun yetkililerince imzalı taahhütnameye,
istinaden "Geçici Giriş Belgesi" üzerinde işlem yapılır ve taşıt şahsın pasaportuna kaydedilir.
d) Takip işleminin yapılabilmesi için ilgili gümrüklerce takip defteri tutulur. Bu deftere "Geçici Giriş Belgeleri" devletlere ve kuruluşlara göre sıra numarası verilmek ve yurtta kalış süresi belirtilmek suretiyle kaydedilir.
e) Bu taşıtların süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri ilgili gümrük idaresince bu defter üzerinden takip edilir.
f) 4 üncü maddenin g, h ve ı bentlerinde belirtilen belgeler, giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresince ilgili kişilerin şahsi dosyasında saklanır ve sonraki her türlü işlem bu dosya üzerinden yürütülür. Süreleri içerisinde bir çok kez çıkış ve giriş yapılması halinde bu taşıtlar tutulacak olan "geçici çıkış ve giriş defteri"ne kaydolunur.
(3) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş yapacak taşıtlara uygulanacak işlemler:
a) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesiyle Türkiye’ye taşıt getiren kişiler tarafından giriş gümrüğüne ibraz edilen belgeler (sigorta poliçesi ve mülkiyet belgesi dahil), yetkili kurumların imza ve mührünü taşıyıp taşımadığı, geçerlilik süresinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de geçerli olup olmadığı ve eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı yönünden kontrol edilir.
b) [11] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek, 1 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra Türkiye’ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler taşıtın kanuni yurtta kalma süresi de belirtilmek suretiyle eksiksiz olarak doldurulur ve muayene memurunca ya da görevli memur tarafından mühür ve imza uygulanır. Mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir ve ilgilinin pasaportuna taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu belirtilmek suretiyle kaydedilir.
c) Sözü edilen belgelerle yurda giren taşıtlar, manuel işlem yapılan bilgisayarsız gümrük idarelerinde tutulmakta olan ilgili defterine numaralandırılmak suretiyle kaydedilir.
d) Bu deftere şahsın adı, soyadı, taşıtın plaka ve şase numarası ile taşıtın giriş işleminin yapıldığı belge numarası yazılır.
e) Geçici ithali yapılan taşıtlara ait giriş belgelerinin kopartılan giriş parçaları bilgisayarlı gümrük idarelerinde günlük olarak tanzim edilen bordrolar ekinde gümrüğünce muhafaza edilir. Bilgisayarsız manuel işlem yapılan gümrük idareleri tarafından ise söz konusu belgelerin giriş parçaları 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek üzere en geç 3 gün içinde bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
(4) Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyrukluları tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi halinde; kimlik kartı üzerine yapılamayan taşıtla ilgili kayıt işlemleri İçişleri Bakanlığınca kullanılmakta olan Giriş-Çıkış Formunun gümrükle ilgili bölümüne yapılır ve ayrıca Kimlik Kartı fotokopisi alınarak gümrüğünce muhafaza edilir.
 
Gümrük idarelerince yapılacak çıkış işlemleri
Madde 12 –(1) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesi düzenlenmek suretiyle giriş yapan taşıtların kesin çıkışlarında yapılacak işlemler:
a) [12] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Sahibinin görev, öğrenim ve incelemesinin bitmesi veya oturma izin süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi nedeniyle çıkarılacak taşıtın, trafik idaresinden ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilir ve taşıtın belgedeki ayniyatına uygunluğu tespit edilerek çıkışına izin verilir. Taşıtın çıkışı, ithal işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğünden yapılmış ise, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin çıkış parçası koparılarak karnenin giriş parçası ile çakıştırılır. Taşıtın çıkışı, geçici ithal işleminin yapıldığı gümrükten farklı bir gümrük müdürlüğünden yapılmış ise, karnenin çıkış parçası, giriş parçası ile çakıştırılmak üzere bordro ekinde geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir.
b) Diplomatik misyon temsilcilikleri, benzeri uluslararası kuruluşlar ile yabancı işçi irtibat büroları mensuplarına ya da teknik işbirliği veya benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlara ilişkin olup bu müesseselerin taahhütnamelerine dayanılarak geçici giriş belgesi ile giriş işlemi yapılan taşıtların kesin çıkışı, ilk giriş gümrük idaresince yapıldığı durumda bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen deftere işlenir ve özel dosyasına gerekli meşruhat verilerek dosyası işlemden kaldırılır.
c) Kesin çıkış işlemi bir iç gümrük idaresinde yapılan taşıtın yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idaresine sevk işlemleri Sözlü Beyan Formu düzenlenmek suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde yapılır.
d) Taşıtın kesin çıkışı, giriş işlemini yapan gümrükten başka bir gümrük idaresince yapılması durumunda, çıkış işlemini yapan gümrük idaresi tarafından kayıtların kapatılması için çıkışa ilişkin bilgi ve belgeler derhal taşıtın geçici ithalinin yapıldığı giriş gümrüğüne gönderilir.
(2) Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesi (CPD) düzenlenmek suretiyle giriş yapan taşıtların çıkışlarında yapılacak işlemler:
a) Türkiye’ye Triptik ya da Gümrük Geçiş Karnesi ile girmiş bulunan taşıtlar ülkeden çıkarılırken sürücüler ellerinde bulunan karneyi çıkış gümrük idaresine ibraz ederler.
b) Gümrük idarelerince bu belgelerdeki verilerin taşıt ayniyetine uygun olup olmadığı ve çıkış işlemi ile ilgili müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içinde yapılıp yapılmadığı hususları ibraz edilen belgelerin yanı sıra 1 Nolu Taşıt Takip Programı üzerindeki giriş bilgileri üzerinden incelenir. Uygun bulunması durumunda Programın ilgili bölümüne kaydedilerek çıkış işlemi tamamlanır. Ayrıca karnenin dip koçan ve çıkış parçasının gümrük idareleri için ayrılmış bölümüne çıkış gümrük idaresinin adı ve çıkış tarihi yazılarak muayene kaşesiyle mühürlenerek imzalanır.
c) Bu şekilde bilgisayarsız manuel işlem yapılan gümrük idarelerinden çıkış yapacak taşıtların plaka, şase numaraları ile sürücülerinin adı, soyadı ve belge numaraları gümrük idarelerince ilgili defterine çıkış sırasına göre kaydedilir.
d) Çıkışı yapılan taşıtlara ait koparılan çıkış parçaları bilgisayarlı gümrük idarelerinde günlük olarak tutulacak bordrolara istinaden muhafaza edilir. Manuel olarak işlem yapılan bilgisayarsız gümrük idarelerince ise 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek üzere en geç 3 gün içinde bordroya kayden Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
(3) [13] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Herhangi bir karne ibraz edilmeksizin 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek giriş yapan taşıtların çıkışlarında, gümrük idarelerince taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygun olup olmadığı ve kanuni yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip edilmediği, Taşıt Takip Programından ve şahsın pasaportundan kontrol edilir, uygun bulunması halinde bilgisayar veri girişi kapatılır ve muayene memurunca veya görevli memur tarafından şahsın pasaportundan düşüm yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir.
(4) Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtilen taşıtlardan herhangi bir nedenle iç gümrük idaresince teslim alınanlardan yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idaresine sevk işlemleri Sözlü Beyan Formu düzenlenmek suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde yapılır. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Belgelerin geçerli sayılmayacağı haller
Madde 13 – (1) Gümrük Geçiş Karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa, geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa,
(2) Mülkiyet belgesi yoksa veya mülkiyet belgesinin bir başka kişi adına düzenlenmiş olması halinde geçerli bir vekâletname ibraz edilmemiş ise,
(3) Sigorta poliçelerinin süresi bitmişse ya da Türkiye’nin tamamını kapsamıyorsa veya uluslararası geçerliliği olan "Yeşil Kart Sorumluluk Sigortası"nda (Green Card-Carte Verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse,
bu belgelerle herhangi bir taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilmez.
 
Taahhütname alınması
Madde 14 – (1) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya yüksek öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici oturma iznini haiz emekli yabancıların taşıtları için yasal haklarının neler olduğu ve bunların ihlali halinde hangi yaptırımların uygulanacağına ilişkin hususları belirten bu Tebliğe ekli taahhütname alınır (Ek: 5).
 
Hak sahibi dışında taşıt kullanabilecek kişiler
Madde 15 – 1) [14] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Bu Tebliğ kapsamında getirilen taşıtlardan;
a) Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,
b) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılar tarafından geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce
(2) Belirli bir süredeki görevi yerine getirmek üzere Türkiye’ye gelen kişi tarafından özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından,
(3) Yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca,
kullanılabilir.
(4) Ayrıca, belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait taşıtlar için düzenlenen Geçici Trafik Tescil Belgelerine "satılamaz" kaydının yanı sıra, "Ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişiler dışında başka kişilerce kullanılamaz" ibaresi konulur. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kişilere ait taşıtın özel bir hizmet akdi ile istihdam edilen kişi tarafından kullanılmasına gümrük idaresince izin verilmesi halinde, bu durumda Geçici Trafik Tescil Belgesi"nde belirtilir.
 
Taşıtsız çıkacak kişiler
Madde 16 – (1) [15] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Geçici ithalat rejimi kapsamında, turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması halinde; aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarında taşıtın giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idarelerince ise durum Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.
(2) [16] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi kapsamında taşıt getirenlerden;
a) Kamu veya özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde, çalıştıkları kuruluşlarca verilecek taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.
b) [17] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Öğrenim görmek üzere gelenler ile Türkiye’de oturma iznini haiz emekli yabancıların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde gümrük idaresine teslim edilen taşıta ait Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin çıkış parçası koparılarak arşivlenir. Farklı gümrük idaresine teslim edilen taşıta ait karnenin çıkış parçası, taşıtın geçici ithalinin yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir.
(3) Diplomatik misyon temsilcilikleri ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda görevli olanların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde ise, ilgili şahsın izinli olduğu ve iznini yurtdışında geçireceğine dair elçilik, konsolosluk veya benzeri uluslararası kuruluş tarafından verilecek yazıya istinaden taşıtsız çıkışına izin verilir.
 
Kazaya uğrayan veya tamir edilecek taşıtlar
Madde 17 –(1) Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet Savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir.
(2) [18] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Bu durumda gümrük idaresine başvurulması suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenir. Gümrük idaresince, ibraz edilen belgeler uygun bulunursa;
a) Taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise şahsın pasaportundan gerekli düşüm işlemi yapılır ve anılan programdan veri giriş kaydı kapatılır.
b) [19] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise bu taşıtlara ait teminatların çözümü ve ilgili dosyalarının kapatılması için geçici ithalinin yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir.
(3) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya devlete terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi halinde taşıt sahibince ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyatına uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte 2 nci fıkrada belirtilen gümrük idarelerine bildirilir ve tasfiye hükümlerine tabi tutulur.
(4) Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde ise taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması halinde çıkışına izin verilir.
(5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, bu taşıtların tamirleri, gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır. Ancak, kaza geçirdiği emniyet, jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan taşıtların sahipleri, taşıtlarını gümrük idaresinin izni aranılmaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakabilir ve bu husus kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir. İlgili gümrük idaresi de tamirini müteakip yurtta kalma süresini göz önünde bulundurarak taşıtın yurtdışı edilmesini sağlar. Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır ve tamir sonucunda taşıtın gümrük denetimine alınması suretiyle transit rejimi hükümleri çerçevesinde yurt dışı edilmesi sağlanır.
(6) Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların Sözlü Beyan Formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurt dışı edildiğinin veya devlete terkedildiğinin belgelendirilmesi halinde teminat çözülür.
(7) Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi halinde çıkışını teminen düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir.
 
Çalınan taşıtlar
Madde 18 –(1) Geçici İthalat Rejimi kapsamında yurda giriş yapan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kanuni yurtta kalma süresi içerisinde çalınması halinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanı sıra mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge ile gümrük idaresine ispat edilmesi suretiyle taşıtın veya aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilir.
2) [20] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) İlgili gümrük idaresince, çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa pasaport kayıtlarından gerekli düşüm işlemi yapılır ve taşıt bilgi formu (Ek: 6) doldurulmak suretiyle taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise bilgisayarda giriş kaydı; çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kapatılır. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işleminin yapıldığı gümrük müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca gerekli takibatların yapılabilmesi bakımından tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur ve Taşıt Bilgi Formu ile çalınma olayına ilişkin belge örnekleri Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.
(3) [21] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)  Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak sahibine tebligat yapılır. Taşıt sahibinin ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı halinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum taşıtın bulunmasına ve sahibine teslimine karar verilmesine ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.
Madde 19 – (1) [22] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Turistik amaçla gelenler tarafından Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi ibraz edilerek ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeksizin "1 Nolu Taşıt Takip Programı" na kayden getirilen taşıtlar ile belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya yüksek öğrenimde bulunmak üzere gelenlerle Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait olup Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesine kayden geçici ithaline izin verilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının; bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, kanuni yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca ceza uygulanır ve taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınır. Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise karne çıkış parçası koparılarak giriş gümrük idaresine gönderilir, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise bilgisayar veri giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idareleri ise durumu konuya ilişkin belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirir. Taşıt sahibinin yurtdışına çıkmasına izin verilmekle birlikte gerekli yasal işlem devam ettirilir. Ancak, tahakkuk eden para cezasının tahsili halinde taşıtın çıkışına izin verilir. Şartların ihlalinden sonra kesin terk kaydıyla gümrüğe terk edilen taşıtlar için de aynı işlemler yapılmakla beraber ayrıca tasfiye hükümleri uygulanır
(2) Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usulsüzlük hallerinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.
(3) Taşıtlarla ilgili olarak gümrük yükümlüğünün doğması halinde, Gümrük Kanununun 134 ve 193 üncü maddeleri hükümleri uyarınca gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınır.
(4) Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca yapılan tahakkuklarda taşıtın gümrük idaresi denetimine alınmış olması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahakkuka dahil edilmeksizin sadece gümrük vergilerinin iki katı para cezası tatbik edilir. Taşıtın mevcut olmaması halinde ise ÖTV dahil gümrük vergileri tahsil edilir ayrıca iki katı para cezası uygulanır.
(5) Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesine kayden getirilen taşıtlarla ilgili olarak Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca yapılacak tahakkuklarda gümrük vergileri kefil kuruluşlardan, cezalar ise Geçici İthalat Rejiminden yararlanan kişiden tahsil edilir.
(6) Taşıt sahibinin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi geçirildikten sonra ölümü halinde; taşıtın gümrüğe teslim edilememesi veya yurt dışı edilememesi durumunda Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca taşıtın gümrük vergileri mirası kabul eden (reddi miras talebinde bulunmayan) varislerinden tahsil edilir, ayrıca para cezası uygulanmaz.
(7)[23] (5/5/2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Tebliğin 8/7 nci maddesinde belirtildiği şekilde girişine izin verilen geçici (ZOLL) plakalı taşıtın verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi halinde, 5607 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır.
 
Tasfiyeye ilişkin hükümler
Madde 20 – (1) Taşıt sahiplerinin taşıtlarını kanuni yurtta kalma süresi içerisinde herhangi bir nedenle geçici olarak gümrük idaresine teslim etmeleri halinde Ek: 7’deki taahhütname dilekçesi alınır. Şahsın taahhütte bulunmaması halinde ise, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi bitim tarihinden itibaren Gümrük Yönetmeliğinin tasfiyeye ilişkin maddelerinde belirtildiği şekilde tebligat yapılarak tasfiye hükümleri uygulanır.
(2) Kanuni yurtta kalma süresi dışında sahipleri tarafından gümrüğe bırakılan taşıtlar için Ek: 8’deki taahhütname dilekçesi alınır. Geçici İthalat Rejimi hükümlerinin ihlali nedeniyle gümrük idaresince sahibinden teslim alınan ve terk dilekçesi verilmeyen taşıtlar hakkında ise, Gümrük Kanununun 238 inci maddesine istinaden yapılan işlemin tebliği ile birlikte taşıtın ambar bekleme süresi içerisinde teslim alınmaması halinde tasfiye hükümlerinin uygulanacağı yönünde taşıt sahibine Gümrük Yönetmeliğinin tasfiyeye ilişkin hükümleri uyarınca bildirimde bulunulur. Bu durumda ambar bekleme süresi içerisinde Gümrük Kanununun 238 inci maddesine istinaden takip edilen para cezası tahsil edilmemiş olsa dahi ayrıca bir tebligat yapılmaksızın tasfiye hükümleri uygulanır.
(3) Emniyet ve jandarma birimleri ile gümrük görevlilerince yapılan araştırmalar sonucu sahipsiz olarak bulunan ve gümrüğe teslim edilen taşıt sahiplerinin tespit edilmesi durumunda, ceza ve tasfiyeye ait işlemlerde ayrı ayrı tebligat yapılması yerine, Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca uygulanan ceza için yükümlüsüne yapılacak tebligatta (zorunlu hallerde ilanen tebligat ya da yurtdışında yaşayanlar için Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü aracılığıyla yurtdışı adreslerine tebligat yapılması suretiyle) taşıtın Gümrük Yönetmeliğinin tasfiyeye ilişkin hükümlerine göre ambarda bekleme süresinin sonunda tasfiyeye tabi tutulacağı hususuna da yer verilir. Bu durumda para cezasının tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın ambar bekleme süresi sonunda tasfiye hükümleri uygulanır.
(4) Sahipsiz olarak ele geçirilen taşıtların sahipleri veya sahiplerinin adreslerinin belli olmaması durumunda, ambar bekleme süresi bitiminde herhangi bir tebligat yapılmaksızın tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.
 
Çıkarılmayan taşıtlar
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin d, e ve f bentlerinde belirtilen belgelerle geçici ithali yapılan taşıtlardan yurtdışı edildiği belirlenemeyenlerle ilgili tahakkuk eden vergiler için;
a) TTOK tarafından Triptik Karnesi tanzim edilmek suretiyle giriş işlemi yapılan taşıtlara ilişkin gümrük vergileri için, taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri uyarınca,
b) Taşıt, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince verilen Gümrük Geçiş Karnesi ile girmiş ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce 28/5/1978 günlü 16299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 9/2/1978 tarihli 7/14975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki "Özel Karayolu Araçlarının Geçici İthaline Dair Sözleşmenin" 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde,
c) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle giriş işlemi yapılan taşıtlara ilişkin gümrük vergilerinin tahsili amacıyla,
TTOK nezdinde,
d) Taşıt, Gulf Otomobil Federasyonunca verilen Gümrük Geçiş Karnesi ile girmiş ise, taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taşıtın giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri uyarınca, anılan Federasyonun Türkiye’deki kefil kuruluşu olan Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi nezdinde,
gerekli takibat yapılır.
e) Geçici Giriş Belgesi düzenlenmek suretiyle; diplomatik misyon temsilcilikleri ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olmayan memurlar tarafından getirilen taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile anılan kuruluşlar,
f) Yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişiler tarafından getirilen taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da diğer resmi kuruluşlar aracılığı ile yabancı işçi irtibat büroları ya da öteki müesseseler,
g) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlar tarafından getirilen taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taahhütnameyi veren müesseseler,
nezdinde, taşıtın geçici ithal işleminin yapıldığı Gümrük Müdürlüklerince Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca gerekli takibat yapılır.
(2) Taşıtın, herhangi bir karne ibraz edilmeksizin 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş olması halinde ise, gümrük vergileri ile cezalar adına kayıt yapılan kişiden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
 
Taşıt kayıtlarının kapatılması
Madde 22 – (1) [24] (2/8/2008 tarih ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile değişik) Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye giren taşıtların, bir gümrük idaresince teslim alındığının, gümrük idaresine terk edildiğinin ya da yurt dışı edildiğinin anlaşılması üzerine, ilgili gümrük müdürlüğünce Kurum nezdinde giriş kayıtları kapatılır. Kurumun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince veya Gulf Otomobil Federasyonunca düzenlenen belgelere istinaden; Türkiye’ye giren taşıtlarla ilgili olarak Müsteşarlığımızca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılan araştırma sonucunda; taşıtın yurtdışında olduğuna ilişkin TTOK veya Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlardan alınacak belgelere istinaden, taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının ya da bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması durumunda ise gümrük idarelerince Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilen belgelere dayanılarak taşıt kayıtları kapatılır.
(2) [25] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle yurda getirilen ve süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarından düşümü yapılmamış taşıt sahipleri, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir gümrük idaresine başvurur. Başvurunun yapıldığı gümrük idaresi; öncelikli olarak taşıtın çıkışının yapıldığı belirtilen gümrük ve gümrük muhafaza idaresi kayıtlarından durumu araştırır ve kayıtlarından çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde ilgilinin pasaportundan düşüm işlemi yapılarak bilgisayardan veri giriş kaydı kapatılır. Çıkışının tespit edilememesi halinde ise, ilgili tarafından ibraz edilen taşıtın yurtdışında olduğunu tevsik eden yabancı memleketlerdeki gümrük, trafik, jandarma, belediyeler ve benzeri yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerin yeterli görülmesi durumunda, yine pasaport kayıtlarından gerekli düşüm yapılarak bilgisayardan veri giriş kaydı kapatılır. Ayrıca yapılan takibatların durdurulması için her iki durumda da işlem sonucundan Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bilgi verilir.
 
Mülkiyet devri
Madde 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile geçici olarak ithal edilen taşıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl ikametgahının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi halinde mümkündür.
(2) Devir işlemi, elçilik ya da konsolosluklarda yapılan işlemin belgelendirilmesi koşuluyla taşıt gümrük idaresi denetimine alındıktan sonra sonuçlandırılır.
(3) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen belgeler dışında turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz.
(4) Ancak, bu kapsamda getirilen taşıtın Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesine kayden taşıt ithal etme hakkı bulunan aile ünitesine dahil bir başkasına mülkiyet devrinin yapılmasına birinci fıkrada belirtilen işlemin yerine getirilmesi koşuluyla izin verilir.
 
Taşıtların vekaletname yolu ile yurtdışı edilmeleri
Madde 24 – (1) Tebliğin İkinci Bölümünde yer alan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile geçici olarak ithal edilen taşıtların herhangi bir nedenle sahibi tarafından yurtdışı edilememesi ya da taşıtını gümrük idaresine veya Gümrükçe izin verilen yerlere bırakarak yurtdışına çıkış yapan kişinin Türkiye’ye geri dönememesi hallerinde taşıtın usulüne uygun vekâletname ile yetkilendirilen başka bir şahıs tarafından Transit Rejimi hükümleri çerçevesinde yurtdışı edilmesine izin verilir.
(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen belgeler dışında turistik kolaylıklardan istifade edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların, taşıtı getiren şahıs dışında geçerli bir vekâletname ile yetkilendirilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik başka bir şahıs tarafından yurtdışı edilmesine izin verilir.
a) Bu şekilde yapılan devir işlemlerinde taşıta verilecek sürenin hesabında; taşıtın girişi sırasında verilen süreden arta kalan süre ile devralacak şahıs için Tebliğin 8 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak süre arasında daha kısa olanı dikkate alınır. Devralan şahsın taşıt kullanma hakkının olmadığının anlaşılması halinde en çok 7 gün süre verilerek taşıtın yurtdışı edilmesi sağlanır.
b) Devir işlemi, Taşıt Takip Programında taşıtın ilk girişine ilişkin kaydın kapatılması ve devralan şahıs adına yeni giriş işleminin kaydedilmesi suretiyle sonuçlandırılır.
(3) Taşıt sahibinin ölümü halinde, mahkeme kararı ile tespit edilen varisleri tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi halinde, ayrıca herhangi bir vekaletname aranmaz.
 
Bu tebliğde yer almayan hususlarda takip edilecek mevzuat
Madde 25 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda; 9/2/1978 tarihli ve 7/14975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Özel Karayolu Araçlarının Geçici İthaline Dair Sözleşme, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
 
Diğer haller
Madde 26 – (1) Bu Tebliğde yer almayan özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 27 – (1) Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına uygulanan işlemlere ilişkin 26/1/2001 tarih ve 24299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri Nolu ile Değişik, 2/3/2001 tarihli ve 24334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 Seri Nolu, 5/3/2002 tarih ve 24686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri Nolu ve 3/1/2003 tarih ve 24982 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 5 Seri Nolu Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları Gümrük Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1 [26] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)  –(1) Bilgisayar programı bulunmayan (1 Nolu Taşıt Takip Programı) ve halen manuel olarak işlem yapılan kara ve liman sınır gümrük idarelerince; "1 Nolu Taşıt Takip Programı" uygulamaya konuluncaya kadar eskiden olduğu gibi giriş-çıkış işlemlerinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca, bu gümrük idareleri tarafından 1/6/2006 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında giriş işlemi yapılan taşıtlara ilişkin çıkış işlemlerinde, taşıtın süresi içerisinde çıkıp çıkmadığına ilişkin kontrolü pasaportta kayıtlı bilgiler üzerinden, tereddüt edilmesi halinde ise giriş işlemini yapan gümrük idaresi ile irtibat kurularak, şahsa ve taşıta ait bilgiler için ayrıca Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenecek ve bu forma, ilgili giriş gümrük idaresine verilen ve pasaporta kaydedilen "Taşıt Seri/Sıra No-Tescil No" yazılarak bilgisayar veri giriş kaydının kapatılması bakımından Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) faks ile iletilerek sonuçlandırılacaktır.
Geçici Madde 2 [27] (29/3/2008 tarih ve 26831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 seri no.lu Tebliğ ile değişik)  – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce 1 Nolu Taşıt Takip Programı bulunmayan gümrük idarelerince manuel olarak giriş-çıkış işlemi yapılan taşıtlar için tanzim edilen Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının yeşil renkli giriş nüshası ile kırmızı renkli çıkış nüshası, işlemlerin bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bordroya kayden çakıştırılmak ve yıl itibariyle seri numarasına göre muhafaza edilmek üzere önceki uygulamada olduğu gibi Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne (Bilgi İşlem Şubesi), Tebliğin yayım tarihinden sonra giriş işlemi yapılan taşıtlara ait formların giriş ve çıkış nüshaları ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.
 
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK 1
 
DİPLOMATİK MİSYON YA DA BENZERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN DİPLOMAT OLMAYAN MEMURLARIN ÖZEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ ÖRNEĞİ
 
Büyükelçiliği
……………..
No: ……………..
 
………………………… Büyükelçiliğimizde / Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.
 
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürülemez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan gümrük vergi ve resimlerinin ödeneceğini Elçiliğimizce beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu itibarla, söz konusu taşıta ………… günlü ……… sayılı Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılmasına izin verilmesini arz ederim.
 
                                                                                                                                                            …/…/20…
                                                                                                                                                               Büyükelçi
                                                                                                                                                        (İmza ve Mühür)
 
Römork veya Karavan
(varsa bu kısımda doldurulacak)
 
Otomobilin : 
1- Markası :
 
2- Tipi :
 
3- Modeli :
 
4- Cinsi :
 
5- Motor No :
 
6- Şasi No :
 
7- Kapı adedi :
 
8- Radyo-Teyp markası :
 
9- Silindir adedi :
 
10- Ağırlığı :
 
11- Türkiye’ye giriş tarihi :
 
Taşıt Sahibinin :
Doğum yeri :
 
Doğum tarihi :
 
Türkiye’ye son geliş tarihi :
 
Türkiye’de kaç yıldan beri
Oturduğu :
 
 
……… Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.
                                                                                                                                  Tarih ve İmza
 
 
 
 
 
 
EK 2 
 
YABANCI İŞÇİ İRTİBAT BÜROLARINDA ÇALIŞANLARIN ÖZEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ ÖRNEĞİ
 
 …………… Türkiye’deki ………….. İşçi İrtibat Bürosunda memur olarak çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır. 
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götüremez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve resimlerin Genel Müdürlüğümce ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.
                                                                                                                                                           …/…/20…
                                                                                                                                                        Türkiye İş Kurumu
                                                                                                                                                           Genel Müdürü
                                                                                                                                                          (İmza ve Mühür)
 
 Römork veya Karavan
(Varsa) bu kısımda doldurulacak
 
Otomobilin : 
1- Markası :
 
2- Tipi :
 
3- Modeli :
 
4- Cinsi :
 
5- Motor No :
 
6- Şasi No :
 
7- Kapı adedi :
 
8- Radyo-Teyp markası :
 
9- Silindir adedi :
 
10- Ağırlığı :
 
11- Türkiye’ye giriş tarihi :
 
Taşıt Sahibinin :
Doğum yeri :
 
Doğum tarihi :
 
Türkiye’ye son geliş tarihi :
 
Türkiye’de kaç yıldan beri
Oturduğu :
 
……… Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yukarıda evsafı gösterilen taşıt hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.
 
Tarih ve İmza

EK 3
 
 TÜRKİYE’YE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ÇALIŞMAK ÜZERE GELEN UZMANLARIN ÖZEL KULLANIMLARINA MAHSUS KARA TAŞIT ARAÇLARINA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ ÖRNEĞİ
 …………………….. Hükümetimizle ………………………. Hükümeti arasında yapılan …/…/20… tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/teşkilatımızda çalışmakta ve Türkiye’ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır. 
Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kat’i olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve resimlerin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.
                                                                                                                                                     …/…/20…
                                                                                                                                      Adı Soyadı
                                                                                                                   Tam yetkili şahsın (Memuriyet unvanı)
                                                                                                                            (İmza ve Mühür)
                                                                                                                            Römork veya Karavan
                                                                                                                    (Varsa) bu kısımda doldurulacak
Otomobilin : 
1- Markası :
 
2- Tipi :
 
3- Modeli :
 
4- Cinsi :
 
5- Motor No :
 
6- Şasi No :
 
7- Kapı adedi :
 
8- Radyo-Teyp markası :
  
9- Silindir adedi :
   
10- Ağırlığı :
  
11- Türkiye’ye geliş tarihi :
  
Taşıt Sahibinin :
Doğum yeri :
  
Doğum tarihi :
  
Türkiye’ye son geliş tarihi :
  
Türkiye’de kaç yıldan beri
Oturduğu :
  
………………………..… Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim. 
                                                                                                                                                        Tarih ve İmza
 
 
 
 EK 4
 
 GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ (ÖRNEĞİ)
 Aşağıda özellikleri yazılı Otomobil/motosiklet hakkında …………… sayılı …………… günlü Tebliğin maddesi uyarınca gümrüğümüzdeki gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu “geçici trafik tescil belgesi”ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye’de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması; ricasıyla yalnız ……………………………………… trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.
                                                                                                             Gümrük Müdürü/Memuru
                                                                                                                       (İmza ve Mühür)
 
Taşıtın :
Markası :
 
Modeli :
 
Tipi :
 
Cinsi :
 
Motor No. :
 
Şasi No. :
 
Beygir gücü :
 
Kapı adedi :
 
Radyo markası :
 
Ağırlığı :
 
Silindir adedi :
 
Taşıt Sahibinin : 
Adı Soyadı
 
Çalıştığı/tahsilde bulunduğu/
İkamet ettiği yer :
 
İş Adresi :
 
Ev Adresi :
 
GSM Numarası :
 
e-mail Adresi :
 
Giriş Belgesinin
 
Türü :
 
Geçerlilik tarihi :
 
Numarası :
 
 
 
 
 
 
EK5[i](5/5/2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no.lu Tebliğ ile değişik)
 
 
YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ
 İLE TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN
 VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
 
 
……………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
…………………… günlü …………….. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına ilişkin ………. Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 5 inci maddesi hükümlerine göre giriş işleminin yapılmasını istediğim otomobilim/motosikletim ve otomobilimle beraber bir adet Karavanım/Römorkum yurtdışı edilmeden başka taşıt getirmeyeceğimi, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun başkalarına devir veya satışı veya Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, taşıtın ilk girişinden itibaren bir ay içerisinde iş yerine en yakın trafik idaresine kayıt ettireceğimi, benzerlerinden dahilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden Y.T.G.G. Karnesinin süresinin uzatılması için süre bitmeden önce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu aracılığı ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvuracağımı ve bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.
 
 
 
 
 
İmza
Formun Altı
 
Taşıt Sahibinin
Adı Soyadı                              :  
Doğum Yeri                             :  
Doğum Tarihi                           :   
Adresi                                     :  
Cep Telefonu Numarası           :  
E-posta Adresi            :  
NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.
 
  
Annex-5
 
WRITTEN CONTRACT SAMPLE’TO BE GIVEN BY PERSONS WHO TAKE
VEHICLES INTO COUNTRY WITH TEMPORARY ENTRANCE CARNET FOR
FOREIGN VEHICLES
 
TO……………………………….CUSTOMS DIRECTORATE
 
I oblige and accept that l will apply to the related directorate of customs by means of The Touring and Automobile Club of Turkey for extension of duration of Temporary Entrance Carnet For Foreign Vehicles, before completion of duration, basis for the entrance of vehicle, and I will pay the taxes and dues applicable to the similar ones, and register to nearest traffic administration to work place within one month from first entrance of vehicle, and it will not be gained by natural or legal persons who are settled in Turkey, and it will not be sold or transferred to other persons under any conditions, and I will not let third parties to use it, and I will only use this vehicle for individual and family needs, and I will not enter any other vehicle to country without one caravan/trailer together whit my automobile, and will not enter any other vehicle without exiting this vehicle, excluding my automobile/motorcycle, for which I apply for entrance processes according to provisions of 5 article of General Communique With ……………………………Serial Number Related With Road Vehicles for Private Use issued under ..……………………….. dated and ……………….. numbered Official Gazette, and in case of not complying with above mentioned ones, I also accept and oblige that 4458 numbered Customs law and provisions related with this law can be applied on me.
 
 
 
 
 
 Signature
 
Vehicle Owners         :
Name Surname                        :  
Place of Birth                           :
Date of Birth                            :  
Address                                  :  
GSM Number                         :  
E-mail Adress                          :  
NOTE: Vehicle, which is not entered, will be erased.
 
 
 
 
 
 
 
EK6
 
TAŞIT BİLGİ FORMU
TAŞIT GİRİŞ-ÇIKIŞ FORMU DÜZENLENEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı ve Soyadı
  
Pasaport No
 
Doğum Tarihi, Yeri, Baba Adı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
 
Açık Adresi (Yurtiçi)
 
Açık Adresi (Yurtdışı)
 
 GSM Numarası
 
 E-mail Adresi
 
TAŞITA İLİŞKİN BİLGİLER
Belge Türü ve Numarası
 
Düzenleme Tarihi
 
Gümrük İdaresi
 
Taşıtın Türkiye'de Kalacağı Son Tarih
 
Taşıtın Cinsi
 
Taşıtın Marka - Modeli
 
Şase Numarası
 
Plakası
 
ÇALINMA OLAYINA İLİŞKİN BİLGİLER
Çalınma Olayına İlişkin İşlemi Yapan Gümrük İdaresi
 
Taşıtın Çalınma Tarihi
 
Çalıntı Olayını Belgelendiren Cumhuriyet Savcılığı
 
Bulunduğunda Bilgi Verilecek Gümrük İdaresi
 
DİĞER BİLGİLER
Bilgi Formunu Düzenleyen Memurun Adı Soyadı, Unvanı ve İmzası
 
Taşıt Bilgi Formu Düzenleme Tarihi
 
Bilgi Formunu Onaylayan Gümrük Müsteşarlığı Amirinin Adı Soyadı, Unvan ve İmzası
 
 
 
 
  
 
 
 
 
EK7
 
GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ
 
………………………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE 
…………………tarihinde …………………………Gümrük Müdürlüğünden yurda sokmuş olduğum ve ……………………..tarihine kadar yurtta kalma süresi bulunan aracımı, mazeretimden dolayı yurtdışına çıkma mecburiyetinde olduğum için idarenize geçici olarak bırakmak istiyorum.
 
Aracımı, yurtta kalma süresinin bitimini müteakip Gümrük Yönetmeliğinin 515 inci maddesinde belirlenen bir aylık sürenin sonu olan ……………………….tarihine kadar yurtdışı etmediğim veya teslim almadığım veya ek süre talebinde bulunmadığım takdirde kendi irade ve arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ve imza ederim.(Tarih) 
                                                                                                                           Geçici Bırakanın
                                                                                                                        İmzası, Adı ve Soyadı
 
ADRES VE TELEFON:
 
Türkiye’de ki :
 
Adres :
 
Tel :
 
Yurtdışındaki :
 
Adres :
 
Tel :
 
GSM Numarası :
 
e-mail Adresi :
 
 
Annex-7
PETITION FOR TEMPORARY QUIT AND DESERT
TO:CUSTOMS DIRECTORATE OF………………………………
 Since I am obliged to leave my country on the pretext of my personal excuse, I herewith wish to temporarily to your Administration my car which, on the date…………….,was introduced into the country through the gate of………………….Customs Directorate and granted with the permission for staying in the country till the date……………….
 
I herewith declare and affix below my signature that if I, till the date……………..which is the end of one month time period stipulated by the Article-515 of Customs Regulation, fail to take my car out of country or take delivery of it or request an additional time period, I will consider that this car would have been deserted to the Government of Turkish Republic with my free will and intention and accordingly I will submit any claims and demands in this regard. 
                                                                                               Name,Surname and signature of Person
ADRES AND TELEPHONE:
In Turkey:
 
Address :
 
Phone No:
 
Abroad :
 
Address :
  
Phone No:
 
 
EK8
 
GÜMRÜK KANUNUNUN 238’İNCİ MADDESİ HÜKMÜ UYGULANAN TAŞITLARA İLİŞKİN GEÇİCİ BIRAKMA/TERK DİLEKÇESİ 
……………………………………………...GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE 
Kanuni yurtta kalma süresinden (……………….) sonra …………………….tarihinde Gümrüğünüze teslim ettiğim ……………..plaka sayılı, …………………………..Şase Nolu taşıtım ile ilgili olarak Gümrük Kanununun 238’inci maddesine istinaden düzenlenen …………………günlü, …………sayılı Ceza Kararını ………………..tarihinde tebellüğ ettim.
 Söz konusu Ceza Kararının kesinleştiği tarihten itibaren Gümrük Yönetmeliğinin 515 inci maddesinde belirlenen bir aylık süre içerisinde taşıtımı yurtdışı etmediğim veya ek süre talebinde bulunmadığım taktirde kendi irade ve arzumla Türkiye Cumhuriyeti Devletine terk etmiş sayacağımı ve hiçbir hak talepte bulunmayacağımı beyan ve imza ederim. (Tarih)
                                                                                                                                                         Geçici Bırakanın
                                                                                                                                                      İmzası, Adı ve Soyadı
 
ADRES VE TELEFON:
 
Türkiye’de ki :
 
Adres :
 
Tel :
 
Yurtdışındaki :
 
Adres :
 
Tel :
 
GSM Numarası :
 
e-mail Adresi :
 

 
Annex-8
 
 TEMPORARY QUIT/DESERT PETITION REGARDING THOSE TRANSPORTATION VEHICLES FOR WHICH THE ARTICLE-238 OF CUSTOMS LAW IS APPLICABLE 
TO:CUSTOMS DIRECTORATE OF………………………….
 
In regard with my car which bears the plate no:…………….and chasis no:………… and on the date………………….was delivered to your Customs Office upon completion of my legal staying period in my country, I on the date……………., was notified of the Fine Recree issued under the no:………………and dated as of……………………
 
I herewith declare and affix below my signature that if I, starting form the date when such a Fine Decree becomes conclusive, fail to take my car out of country or request an additional time period within a month time duration stipulated by the Article-515 of Customs Regulation, I will consider that is car would have been deserted to the Government of Turkish Republic with my free will and intention and accordingly I will not submit any claims and demans in this regard.
                                                                                                 
Name,Surname and signature of Person
                                                                                           Who has temporarily deserted his/her car. 
 
ADRES AND TELEPHONE:
In Turkey:
 
Address :
 
Phone No:
 
Abroad :
 
Address :
 
Phone No:
 
 
 
 


[1]Paragrafın değiştirilmeden önceki şekli: “(2) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye getirilmiş ise süre uzatımı isteğinin TTOK aracılığı ile bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye’de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılmasını müteakip verilecek talimata istinaden,”
[2] Alt bendin değiştirilmeden önceki şekli: “I) Kişinin süre uzatımına esas çalışma izni, öğrenim belgesi ve ikamet tezkeresi gibi belgelerin sürelerinin ilgili kuruluşlarca uzatılmaması halinde bu hususun ilgiliye bildirildiği tarihten,”
[3]Alt bendin değiştirilmeden önceki şekli: “III) İlgililer tarafından çalışma izninin uzatılmasına ilişkin yapılan müracaatın kurumunca reddedilmesi halinde yukarıda sözü edilen süreler işletilmeye başlar. İlgililerce başka firmalar ilgi gösterilerek yapılan müteakip müracaatlar süre uzatımında dikkate alınmaz.”
 
[4]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “c) İlgililer tarafından süre uzatımına dair belgelerin temini için yapılan resmi başvuruların beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte karne geçerlilik süresi içerisinde TTOK veya ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne verilen dilekçeler dikkate alınır.”
 
[5] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: (2) Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi durumunda elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekaletnamelerin yanı sıra ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarınca onaylanmış olan gerçek kişilerin kendi aralarında düzenledikleri, Uluslararası Tur İttifakı ( AIT ) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu ( FIA ) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen, otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletnameler ile kiralanmak suretiyle ( Rent a car ) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgelerin Türkçe tercümeli örnekleri kabul edilerek taşıtın girişine izin verilir ve söz konusu belge örnekleri alınarak ilgili gümrük idaresinde muhafaza edilir.”
 
[6] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(3) Gümrük idarelerince, ibraz edilen belgelerin uygunluğunun tespit edilmesinden sonra 1 Nolu Taşıt Takip Programı üzerinde süre uzatımına ilişkin işlemler gerçekleştirilerek ilgilinin pasaportuna kaydedilir ve süre uzatımına ilişkin belgeler, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi’ne gerekli değerlendirme yapılmak ve arşivlenmek üzere gönderilir. Bu şekilde yurda girişi yapılan taşıtların kalabileceği süre, süre uzatımları dahil yurda giriş tarihinden itibaren 24 ayı geçemez.”
 
[7] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(4) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin, taşıtın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır. Bu durumda müracaatlar gümrük idaresince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Müracaatın taşıtın kanuni yurtta kalma süresinden sonra olması halinde ise durum belgeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.”
 
[8]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “b) Belgelerin uygunluğu halinde giriş işleminden sonra Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi giriş parçası koparılır, ilgilinin pasaportuna gerekli kayıt düşülür ve karnenin giriş parçası ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir. Diğer tüm belgeler her kişi için özel bir dosya açılarak saklanır ve kişinin taşıtı ile ilgili yapılacak bütün işlemler bu dosya üzerinden yürütülür.”
 
[9] Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “g) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden çok çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte karnenin ilgili parçaları koparılarak geçici ithali yapılan gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bordro ekinde gönderilir.”
[10] Bendin değiştirilmeden önceki şekli: g) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle getirilen taşıtların süreleri içerisinde olmak koşuluyla birden çok çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte karnenin ilgili parçaları koparılarak geçici ithali yapılan gümrük idaresinin bağlı olduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bordro ekinde gönderilir.”
[11]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “b) Yapılan incelemenin olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek 1 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kaydı yapılır. Kayıt işleminden sonra Türkiye’ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler taşıtın kanuni yurtta kalma süresi de belirtilmek suretiyle eksiksiz olarak doldurulur ve muayene memurunca mühür ve imza uygulanır. Mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir ve ilgilinin pasaportuna taşıtın tescil numarası ve kanuni yurtta kalma süresi sonu belirtilmek suretiyle kaydedilir.”
 
[12]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “a) Taşıt sahibinin görev, öğrenim ve incelemesinin bitmesi veya oturma izin süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi nedeniyle çıkarılacak taşıtın, trafik idaresinden ilişiğinin kesilip kesilmediği kontrol edilir ve taşıtın belgedeki ayniyatına uygunluğu tespit edilerek çıkışına izin verilir. "Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi"nin çıkış parçası koparılarak ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilir.”
 
[13]Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(3) Herhangi bir karne ibraz edilmeksizin 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilerek giriş yapan taşıtların çıkışlarında, gümrük idarelerince taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygun olup olmadığı ve kanuni yurtta kalma süresi içerisinde müracaat edilip edilmediği, Taşıt Takip Programından ve şahsın pasaportundan kontrol edilir, uygun bulunması halinde bilgisayar veri girişi kapatılır ve muayene memurunca şahsın pasaportundan düşüm yapılarak taşıtın çıkışına izin verilir.”
 
[14] Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen taşıtlar, taşıt sahiplerinin eşi veya usul ya da füruu olan ve ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan kişilerce,”
 
[15] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(1) Geçici İthalat Rejimi kapsamında yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici çıkmak istemeleri halinde taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması halinde; aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir. İlgilinin pasaportuna gerekli meşruhat verilerek bilgisayar kayıtlarında taşıtın giriş kaydı kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idarelerince ise Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne durum bildirilir.”
 
[16] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(2) Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi kapsamında taşıt getirenlerden kamu veya özel sektörde çalışmak üzere gelen kişilerin, taşıtlarını gümrük idaresine teslim etmeden taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde, çalıştıkları kuruluşlarca verilecek taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğine ilişkin taahhütnameyi, taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde olmak koşulu ile gümrük idaresine ibraz etmeleri gerekir.”
 
[17]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “b) Öğrenim görmek üzere gelenler ile Türkiye’de oturma iznine haiz emekli yabancıların taşıtsız olarak yurtdışına çıkmak istemeleri halinde gümrük idaresine teslim edilen taşıta ait Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesinin çıkış parçası koparılarak, taşıtın geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderilir.”
[18] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(2) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Bu durumda gümrük idaresine başvurulması suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenir. Gümrük idaresince, ibraz edilen belgeler uygun bulunursa pasaport kayıtlarından gerekli düşüm yapılır ve taşıt kaydının kapatılması için de olaya ilişkin belge örnekleri, taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) ayrıca, söz konusu belgelerle giren taşıtlara ait teminatların çözümü ve ilgili dosyalarının kapatılması için de geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresine gönderilir.”
 
[19] Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “b) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise bu taşıtlara ait teminatların çözümü ve ilgili dosyalarının kapatılması için geçici ithalinin yapıldığı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe gönderilir.”
 
[20]Bendin değiştirilmeden önceki şekli: “(2) İlgili gümrük idaresince, çalınma olayına ilişkin belgeler uygun bulunursa pasaport kayıtlarından gerekli düşüm işlemi yapılır ve Taşıt Bilgi Formu (Ek: 6) doldurulmak suretiyle; taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise bilgisayarda giriş kaydı çalındığı tarih itibariyle ve çalıntı kaydıyla kaydı kapatılır. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise teminatın çözümü ve taşıt kaydının kapatılması için geçici ithal işlemini yapan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlüğe bildirilir. Ayrıca gerekli takibatların yapılabilmesi bakımından tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirimde bulunulur ve Taşıt Bilgi Formu ile çalınma olayına ilişkin belge örnekleri Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilir.”
 
[21] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(3) Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak sahibine tebligat yapılır. Taşıt sahibinin ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilen vekilinin müracaatı halinde kalan süre verilerek yeni bir giriş işlemi yapılır ve durum taşıtın bulunmasına ve sahibine teslimine karar verilmesine ilişkin belgelerle birlikte Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.”
[22] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(1) Turistik amaçla gelenler tarafından Triptik, Gümrüklerden Geçiş Karnesi ibraz edilerek ya da söz konusu belgeler ibraz edilmeksizin "1 Nolu Taşıt Takip Programı"na kayden getirilen taşıtlar ile belirli bir süredeki görevi yerine getirmek veya yüksek öğrenimde bulunmak üzere gelenlerle Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılara ait olup Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Geçici Giriş Belgesine kayden geçici ithaline izin verilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının; bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, kanuni yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir şahsa devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükümleri uyarınca ceza uygulanır ve taşıt yurtdışı hükmünde gümrük idaresince teslim alınarak öncelikle bilgisayar veri girişi kapatılır. Manuel işlem yapan gümrük idareleri ise durumu konuya ilişkin belgelerle birlikte Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bildirir. Taşıt sahibinin yurtdışına çıkmasına izin verilmekle birlikte gerekli yasal işlem devam ettirilir. Ancak tahakkuk eden para cezasının tahsili halinde taşıtın çıkışına izin verilir. Şartların ihlalinden sonra kesin terk kaydıyla gümrüğe terk edilen taşıtlar için de aynı işlemler yapılmakla beraber ayrıca tasfiye hükümleri uygulanır.”
 
[23] Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “Tebliğin 8/6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde girişine izin verilen geçici (ZOLL) plakalı taşıtın verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi halinde, 4926 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan transite ilişkin hükümler uygulanır.”
[24]Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(1) Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye’ye giren taşıtların yapılan araştırma sonucunda, bir gümrük idaresince teslim alındığının, gümrük idaresine terk edildiğinin ya da yurt dışı edildiğinin anlaşılması üzerine ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünce Kurum nezdinde giriş kayıtları kapatılır. Müsteşarlığımızca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) yapılan araştırma sonucunda; Kurumun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince veya Gulf Otomobil Federasyonunca düzenlenen belgelere istinaden Türkiye’ye giren taşıtların kayıtları; taşıtın yurtdışında olduğuna ilişkin TTOK veya Arap Turizm Seyahat ve Ticaret Acentesi tarafından yabancı ülke resmi kuruluşlardan alınacak belgelere, taşıtın bir gümrük idaresince teslim alındığının ya da bir gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması durumunda ise gümrük idarelerince Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilen belgelere dayanılarak kapatılır.”
 
[25]Fıkranın değiştirilmeden önceki şekli: “(2) 1 Nolu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle yurda getirilen ve süresi içerisinde yurt dışına çıkarılmasına rağmen, pasaport kayıtlarından düşümü yapılmamış taşıt sahipleri, pasaporttaki taşıt kaydının düşümü için herhangi bir gümrük idaresine başvurur. Başvurunun yapıldığı gümrük idaresi; öncelikli olarak Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi veya taşıtın çıkışının yapıldığı belirtilen gümrük muhafaza idaresi kayıtlarından taşıtın durumunu araştırır ve kayıtlardan çıkış yaptığının tespit edilmesi halinde ilgilinin pasaportundan düşüm işlemi gerçekleştirilir. Çıkışının tespit edilememesi halinde ise, ilgili tarafından ibraz edilen taşıtın yurtdışında olduğunu tevsik eden yabancı memleketlerdeki gümrük, trafik, jandarma, belediyeler ve benzeri yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerin yeterli görülmesi durumunda, yine pasaport kayıtlarından gerekli düşüm yapılarak, işlem sonucundan Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bilgi verilir.”
 
[26]Geçici maddenin değiştirilmeden önceki şekli:“GEÇİCİMADDE 1 – (1) Bilgisayar programı bulunmayan (1 Nolu Taşıt Takip Programı) ve halen manuel olarak işlem yapılan kara ve liman sınır gümrük idarelerince; "1 Nolu Taşıt Takip Programı" uygulamaya konuluncaya kadar eskiden olduğu gibi giriş-çıkış işlemlerinde Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına devam edilecektir. Ayrıca bu gümrük idareleri tarafından 1/6/2006 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında giriş işlemi yapılan taşıtlara ilişkin çıkış işlemlerinde, taşıtın süresi içerisinde çıkıp çıkmadığına ilişkin kontrolü pasaportta kayıtlı bilgiler üzerinden, tereddüt edilmesi halinde ise Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü ile irtibat kurularak, şahsa ve taşıta ait bilgiler için ayrıca Taşıt Giriş-Çıkış Formu düzenlenecek ve bu forma, ilgili giriş gümrük idaresince verilen ve pasaporta kaydedilen "Taşıt Seri/Sıra No-Tescil No" yazılarak anında faks ile adı geçen Başmüdürlüğe iletilerek sonuçlandırılacaktır.”
 
[27] Geçici maddenin değiştirilmeden önceki şekli: “GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına son verildiği 1/6/2006 tarihinden önce girişi yapılan taşıtlar ile söz konusu tarihten sonra manuel olarak kara ve sınır gümrük idareleri tarafından giriş-çıkış işlemi yapılan taşıtlara ait Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının yeşil renkli giriş nüshası ile kırmızı renkli çıkış nüshası, işlemlerin bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bordroya kayden eskiden olduğu gibi Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne (Bilgi İşlem Merkezi), çakıştırılmak ve yıl itibariyle seri numarasına göre muhafaza edilmek üzere gönderilecektir.”


[i] Ek’in değişiklikten önceki şekli :
(EK: 5) 
YABANCI TAŞITLAR GEÇİCİ GİRİŞ KARNESİ İLE TAŞIT GETİREN ŞAHISLAR TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 
…………………………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………… günlü ……………….. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına ilişkin ………. Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 5 inci maddesi hükümlerine göre giriş işleminin yapılmasını istediğim otomobilimden/motosikletimden ve otomobilimle beraber bir adet Karavanımdan/Römorkumdan başka kendim, eşim veya çocuklarım tarafından herhangi bir sebeple taşıt getirilmediğini, veya bu taşıtım yurtdışı edilmeden getirilmeyeceğini, bu taşıtı yalnız kişisel ve aile ihtiyaçlarında kullanacağımı, üçüncü şahıslara kullandırmayacağımı, her ne sebeple olursa olsun ahara, devir veya satışı veya Türkiye’de mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabının yaptırılmayacağını, taşıtın ilk girişinden itibaren bir ay içerisinde iş yerine en yakın trafik idaresine kayıt ettireceğimi, benzerlerinden dahilde alınmakta olan vergi ve resimlerini ödeyeceğimi, taşıtın girişine dayanak teşkil eden "Y.T.G.G. Karnesinin süresinin uzatılması için süre bitmeden önce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu aracılığı ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvuracağımı ve bunlara uymadığım takdirde, hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.
 
 
İmza
 
 
 
Taşıt Sahibinin
Adı Soyadı :
 
Doğum Yeri :
 
Doğum Tarihi :
  
Adresi :
 
GSM Numarası :
 
e-mail Adresi :
 
NOT: Getirilmeyen taşıtın üstü çizilecektir.
 
(Annex-5)
WRITTEN CONTRACT SAMPLE’TO BE GIVEN BY PERSONS WHO TAKE VEHICLES INTO COUNTRY WITH ALIEN VEHICLES TEMPORARY ENTRANCE CARNET
TO……………………………….CUSTOMS DIRECTORATE
I oblige and accept that l will apply to the related directorate of customs by means of Turkey Turing and Automobile Organization for extension of duration of Alien Vehicles Temporary Entrance Carnet, before completion of duration, basis for the entrance of vehicle, and I will pay the taxes and dues applicable to the similar ones, and register to nearest traffic administration to work place within one month from first entrance of vehicle, and it will not be gained by real or jurisdictional persons present within Turkey, and it will not be sold or transferred to other persons under any conditions, and I will not let third parties to use it, and I will only use this vehicle for individual and family needs, my wife/husband, my children and I did not enter any other vehicle to country without one caravan/trailer together with my automobile, and will not enter any other one without exiting this vehicle, excluding my automobile/motorcycle, for which I apply for entrance processes according to provisions of 5 article of General Bulletin with ……………………………Serial number related with Road Vehicles for Special Usage issued under ..……………………….. dated and ……………….. numbered Official Gazette, and in case of not complying with above mentioned ones, I also accept and oblige that 4458 numbered Customs law and provisions related with this law can be applied on me.
 
 
 
Signature
 
Vehicle Owners :
Name Surname :
 
Place of Birth :
 
Date of Birth :
 
Address :
 
GSM Number :
 
e-mail Adress :
 
 NOTE: Vehicle, which is not entered, will be erased
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278534 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278534 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?