Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 6)

 (22.06.2007 t. 26560 s. R.G.)
Gümrük Müsteşarlığından:
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Tebliğ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 40 ve 71 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 45, 139, 140 ve 143 üncü maddeleri kapsamında boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;
Müsteşarlık: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,
Eşya: Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde bulunan eşyayı,
Gümrük beyannamesi veya beyanname : Serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesini,
Gümrük rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimini,
Vergiler: Eşyanın ithalatında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri mali yükleri,
Kamu Kuruluşu: Resmi daireler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve yine sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait ve bunlara bağlı müesseseleri,
İfade eder.
Eşyanın Gümrüğe Sunumu
Madde 3 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verilir.
Beyan
Madde 4 – (1) Bir ay içinde gelecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi her ayın ilk iş günü tescil edilir. Yükümlülerin kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekir. Eşyanın kıymetinin o ay için teslimi öngörülen ve sözleşmede yer alan miktar ve birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunludur. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ibraz edilemeyen bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura beyannamenin tescil tarihinden itibaren 45 gün içinde ibraz edilerek gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bu Tebliğ uygulamasında Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerindeki genel ve özel koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer uygulamaların kullanım hakkını vermez.
(3) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde, gümrük beyannamesi ekranından "BS-4" kodu seçilir.
Vergilendirme
Madde 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tescil olunan beyannameye ilişkin vergiler beyan edilen kıymet üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilip tahsili gereken vergiler nakit olarak teminata bağlanır. Fatura ibrazıyla ortaya çıkan miktar ve kıymet esas alınarak, fazla alındığı tespit edilen vergiler için iade işlemi yapılır. Eksik alındığı anlaşılan vergiler için ise, Gümrük Kanununun 198 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak işlem yapılır.
(2) Eşyayı serbest dolaşıma sokmak isteyen kamu kuruluşu ise, Gümrük Kanununun 207 nci maddesi hükmü dikkate alınarak nakit teminat dışında teminat kabulüne gümrük idaresi yetkilidir.
Miktar Tespiti
Madde 6 – (1) Bir ay içinde gelen eşyanın ölçümü hat işleticisinden alınacak rapora istinaden yapılır. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilir.
Yetki
Madde 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerini belirlemeye ve bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak talimat vermeye, özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Diğer hususlar
Madde 8 – (l) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı ile sair mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.
Yürürlük
Madde 9 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586813 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586813 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?