Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 9

28.09.2008 - 27011 Resmi Gazete
Mülga

Gümrük Genel Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 15)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)SERİ NO: 9

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 31 ve 40 ıncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

             Eşyanın gümrüğe sunulması

             MADDE 4 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına gümrük idaresince izin verilir.

             Miktar tespiti, beyan ve vergilendirme

             MADDE 5 – (1) Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine bir ay içinde getirilen eşyanın miktarı, takip eden ay içinde alıcı ve satıcının veya temsilcilerinin birlikte düzenleyecekleri tutanağa veya yükümlü kurum ya da kuruluş tarafından ilgili gümrük idaresine yapılacak yazılı bildirimine istinaden tespit edilir. Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenir. Bir önceki ay içinde gelen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi, miktar tespitinin yapıldığı veya tutanağa bağlandığı günü izleyen yedi gün içinde tescil edilir. Söz konusu tutanak ya da yazılı bildirim gümrük beyannamesine eklenir.

             (2) Beyana esas miktarın ay içinde kısım kısım ya da tek seferde gelmesi ve her gelen miktarın  tutanakla tespit edilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ay sonu beklenmeksizin miktar tespitinin yapıldığı günü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar tescil edilir.

             (3) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından "BS-4" kodu seçilir.

             (4) Yükümlülerin, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında kıymet unsurlarını kapsayan sözleşmenin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idaresine sunmaları gerekir. Eşyanın kıymetinin, ay içinde teslim edilen miktar ve alım-satım sözleşmesinde yer alan birim kıymet esas alınarak beyan edilmesi zorunludur. Bir ay içinde gelen eşyaya ilişkin orijinal fatura, tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde temin edilerek beyannameye eklenir. Beyan edilen kıymet ile orijinal fatura arasındaki kıymet farklılığına ilişkin gümrük beyannamesinde düzeltme resen yapılır. Miktar, kıymet ve diğer unsurlar dikkate alınmak suretiyle ithalat vergileri tahakkuk ve tahsil edilerek gümrük işlemleri sonuçlandırılır. Faturanın sonradan ibrazı nedeniyle gümrük beyannamesinde yapılacak düzeltmeler için usulsüzlük cezası uygulanmaz.

             (5) Tebliğ kapsamı eşyaya ilişkin faturanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz edilememesi durumunda, bu sürenin bitiminden önce gerekçeli başvuru halinde, ilgili gümrük müdürlüğünce 15 günlük ek süre verilir.

             (6) Belirtilen süreler içinde gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, verilen sürenin bitimini müteakip geçen süre için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uygulanır.  

             Yetkili gümrük idaresi

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın ithalatına ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

             Diğer hususlar

             MADDE 7 – (l) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, gümrük, dış ticaret ile sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

             Yetki

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 9 – (1) 22/6/2007 tarih ve 26560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887837 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887837 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?